Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nájem a podnájem nemovitostí z daňového a účetního hlediska – II. díl


Ing. Michaela Martínková
29. 4. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jak na nájem a podnájem nemovitostí z pohledu daňového a účetního? Ve druhém díle tohoto článku se budeme více věnovat fyzickým osobám, které podnikají, a právnickým osobám.


 
prvním díle článku jsme si přiblížili obecná ustanovení a popsali jsme si příklad fyzické osoby – nepodnikatele z hlediska postavení pronajímatele. V pokračování navážeme situací fyzické osoby – podnikatele a právnických osob.

Fyzická osoba – podnikatel, která pronajímá nemovitost

Tento podnikatel zdaňuje své příjmy podle § 7 Příjmy z podnikání zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), kam spadá i příjem z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku pro účely daně z příjmů.
 
Prakticky to tedy znamená, že pokud pronajímatel uplatňuje výdaje v prokázané výši (tím pádem vede buď daňovou evidenci, nebo přímo účetnictví a uplatňuje výdaje na danou nemovitost v daňových výdajích), zdaňuje veškerý příjem z takové nemovitosti v § 7, čemuž odpovídá i povinnost uvádět takový příjem pro účely odvodu zdravotního a sociálního pojištění.
 
Pokud je nemovitost v bezpodílovém vlastnictví manželů, zahrne ji do obchodního majetku jeden z manželů (ten, který podniká; pokud podnikají oba, lze výdaje na tuto nemovitost rozdělit podle poměru využití pro podnikání každého z nich).
 
Uvedené ustanovení však neznamená, že by podnikatel musel zdaňovat veškeré své nemovitosti v § 7 Příjmy z podnikání. Pokud vedle nemovitosti, kterou využívá pro své podnikání, vlastní navíc např. byt, který pronajímá soukromé osobě, pak příjem z nájmu bytu zahrne a zdaní v § 9 Příjmy z pronájmu, a to bez odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
 
Může si zvolit i výdajový paušál 30% výdajů na tento druh příjmu bez ohledu na skutečnost, že u podnikání uplatňuje výdaje v prokázané výši.
 
Varovala bych však před situací, kdy bude příjmy z takového pronájmu pobírat na stejný bankovní účet, jako příjmy z podnikání, a o této skutečnosti bude účtovat nebo ji zahrnovat do evidence podle položek na bankovním účtu pro účely podnikání, byť s rozdělením na příjem z podnikání a příjem z pronájmu.
 
Kdyby totiž na pronájem bytu také uplatňoval výdaje v prokázané výši jako u podnikání a vedl jednu evidenci nebo účetnictví, pak by se mohl dostat do problémů s tím, že by byt byl ve své podstatě zahrnutý do obchodního majetku pro účely podnikání. Nejenže by tento příjem měl zahrnutý do odvodu pro účely sociálního a zdravotního pojištění, ale nemohl by využít ani časový limit 5 let od nabytí nemovitosti pro případný prodej (platila by zde lhůta osvobození 5 let od vyřazení z obchodního majetku).
 
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o využití prokázaných výdajů či využití výdajových paušálů přichází mnohdy až po skončení roku, nabádám své klienty z řad fyzických osob, aby důsledně oddělovali příjmy z podnikání od jiných svých příjmů, byť jsou rovněž zdanitelnými. Nejenže to u bankovních účtů vyžadují podmínky pro vedení soukromých a podnikatelských účtů, ale je to i praktičtější pro správné členění příjmů a vykazování souvisejících výdajů.

Pronájem a DPH

Příjmy pronajímatele z obchodního majetku se považují za ekonomickou činnost z hlediska daně z přidané hodnoty. Do obratu se započítávají příjmy z pronájmu nemovitostí, pokud nejde o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně (např. v situaci dočasného nevyužívání nemovitosti v obchodním majetku pro své účely).
 
Prvotně je nájem nemovitostí osvobozen od DPH, ovšem bez nároku na odpočet daně na vstupu. V praxi by tedy neměl pronajímatel možnost odpočtu DPH u plnění, které by použil na příjmy z pronájmu, nebo by musel krátit nárok na odpočet podle poměru zdanitelných příjmů ke všem dosaženým příjmům u plnění, které by používal pro účely svého podnikání i pronájem osvobozený od DPH (běžně jde o režijní položky typu telefonu, pohonných hmot nebo vedení účetnictví, kdy není možné přesně položkově zjistit, k jakému plnění se toto využilo).
 
Mnoho pronajímatelů tedy raději volí cestu, že nájem nemovitostí zahrne do svých zdanitelných plnění, a uplatňuje tedy DPH na výstupu. Tím pádem má nárok na odpočet DPH u všech plnění, které k danému zdaňovanému pronájmu využije.
 
Tuto skutečnost nemusí dopředu sdělovat finančnímu úřadu. Je zde ale omezující podmínka, že pronajímatel může takto podrobit nájem DPH jen v případě jiných plátců. Pokud by tedy fyzická osoba vlastnila dům s byty, který by měla zahrnutý do svého obchodního majetku a pronajímala byt soukromým osobám k bydlení, pak nemůže tento příjem podrobit DPH ani dobrovolně. To znamená, že nebude mít ani nárok na odpočet DPH u plnění, které k takovému pronájmu využívá.

Právnická osoba – pronajímatel i nájemce

Příjmy z nájmu či podnájmu nemovitostí u právnických osob mají v případě daně z přidané hodnoty stejný režim, jaký jsme si popsali výše u fyzické osoby – podnikatele. Pro účely daně z příjmů nenalezneme u právnických osob nějaké zvláštní členění podle druhu příjmů. Tyto příjmy jsou tedy zdaňovány jako jakékoli ostatní příjmy podnikatelů (dokonce i tzv. neziskové organizace zdaňují vždy příjmy z pronájmu, byť své hlavní příjmy mají osvobozené od daně z příjmů).
 
V úvodní části prvního dílu jsem zmínila povinnost účtujících jednotek časově rozlišovat nájem a podnájem podle období, s nímž souvisí, bez ohledu na jeho faktickou úhradu. Podívejme se, jak toto u pronajímatele i u nájemce správně zaúčtovat.

Příklad

Společnost s ručením omezeným má ve svém vlastnictví budovu, z níž jednu kancelář pronajímá další s.r.o. pro její podnikatelskou činnost na období jednoho roku. Pronájem zdaňuje DPH, neboť se tak pronajímatel rozhodl a nájemce je rovněž plátcem DPH.
 
Smlouva o pronájmu je uzavřena od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 s tím, že nájemné je uhrazeno dopředu na celé období v hodnotě 960 tis. Kč bez DPH.
 
Účtování u pronajímatele rok 2013:
  1. Předpis nájemného  1.161.600 Kč        315    x
DPH z nájemného      201.600 Kč           x    343
Nájemné rok 2013     480.000 Kč           x    602
(960 000 / 12 * 6 = 480.000 Kč)
Nájemné rok 2014     480.000 Kč           x    384
  1. Úhrada nájemného 1.161.600 Kč         221  315
 
Účtování u pronajímatele rok 2014:
  1. Nájemné rok 2014     480.000 Kč         384  602
 
Pomocí účtu časového rozlišení 384 Výnosy příštích období jsme tedy schopni rozdělit nájemné na rok 2013 a 2014, pokud bylo celé uhrazeno v roce 2013 dopředu. U nájemce by byla situace zrcadlově obrácená a využilo by se pro rozúčtování nákladů do správného období účtu 381 Náklady příštích období.
 
Právnické osoby nemají žádnou možnost, jak využít výdajových paušálů na dosažené příjmy z nájmu či podnájmu. Jako prokázaný výdaj tedy uplatňují vše, co lze považovat za výdaje pro dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 a násl. zákona o daních z příjmů.
 
U nájmu nemovitostí jsou to především odpisy, které pochopitelně uplatňuje jen pronajímatel jako vlastník dané nemovitosti. Ovšem v některých případech je možné uplatňovat odpisy i u nájemce, a to v případě technického zhodnocení pronajatých prostor z hodnoty tohoto technického zhodnocení. To se zatřídí do stejné odpisové skupiny, v jaké je zařazena nemovitost a odepisuje se podle počtu let v příslušné odpisové skupině.
 
Účetně je technické zhodnocení zachyceno na účtu 021 Stavby, odpisy technického zhodnocení se účtují na účet 551 Odpisy (MD) proti účtu 081 Oprávky ke stavbám (D). Nikoho tedy nemůže překvapit, když společnost v příloze k účetní závěrce uvádí, že nevlastní žádnou nemovitost, a přitom vykazuje v rozvaze na řádku Stavby nějakou hodnotu. Je to právě z titulu technického zhodnocení pronajímané nemovitosti.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:
Nájem a podnájem nemovitostí z daňového a účetního hlediska – I. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
23. 11. 2021 11:21:45
Dobrý den, sám se sebou opravdu smlouvu uzavřít nemůžete, máte jen jednu právní subjektivitu a podstatou smluv jsou vždy 2 rozdílné smluvní strany.
Hlášení závadného obsahu

petra
23. 11. 2021 9:56:09
Dobrý den,
vedu daňovou evidenci zemědělci, který má nemovitost (kravín) ve vlastnictví jako fyzická osoba, není zahrnut v obchodním majetku. Může si vytvořit nájemní smlouvu mezi s sebou jako fyzickou osobou a OSVČ, aby mohl uplatnit výdaje spojené s údržbou/opravou kravína? Velmi děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Monika
9. 1. 2020 14:19:21
Dobrý den. Podnikám jako OSVČ, jsem plátce DPH, vedu daňovou evidenci-paragraf 7b. Vlastním domek nezahrnutý v majetku a část pronajímám plátci DPH. Nájemné fakturuji s DPH. Vodné přefakturovávám ve stejné výši. U el. enrgie přefakturovávám nižší částku /míň kWh/ za cenu jak je na fa od elektráren. Na vstupu u těchto energií DPH neodčítám, na výstupu DPH neodvádím. Pro účely daně z příjmu eviduji příjmy z pronájmu paragraf 9 a výdaje uplatňji ve výši 30 % z příjmu. Může to tak být? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Monika
6. 1. 2020 10:33:49
Dobrý den. Podnikám jako OSVČ, jsem plátce DPH, vedu daňovou evidenci-paragraf 7b. Vlastním domek nezahrnutý v majetku a část pronajímám plátci DPH. Nájemné fakturuji s DPH. Vodné přefakturovávám ve stejné výši. U el.energie přefakturovávám nižší částku /míň kWh/ za cenu jak je na fa od elektráren. Na vstupu u těchto energií DPH neodčítám, na výstupu neodvádím. Pro účely daně z příjmu eviduji příjmy z pronájmu paragraf 9 a výdaje uplatňuji ve výši 30 % z příjmu. Může to tak být? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Sylva
29. 11. 2019 14:17:55
Dobrý den, zajímalo by mne, jak je to z hlediska realitních makléřů, kteří mají smlouvy s majiteli bytů o nájmu a dále poskytují podnájmy těchto bytů na základě podnájemních smluv za provizi-správu bytů. Je možné účtovat přes trojkové účty nebo je nutno příjem z podnájmu účtovat do výnosů a výdaje za nájem do nákladů ? Bytů je např. 40 za měsíc. Děkuji za Váš názor.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 11. 2019 9:58:55
Dobrý den, je to tak v pořádku, jen formálně předpokládám, že podle § 9 neúčtujete, jen evidujete příjmy pro účely daně z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

marta
14. 11. 2019 9:29:38
Dobrý den. Jsem OSVČ, podnikám podle paragrafu 7, vedu daňovou evidenci a jsem plátce DPH. Mám domek, který nemám v majetku a část pronajímám plátci DPH, účtuji podle paragrafu 9 a výdaje paušálem. Nájemné fakturuji s DPH. Energie přefakturovávám ve stejné výši, DPH na vstupu neodčítám a na výstupu neodvádím. Nevím jestli to tak může být. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 11. 2019 15:24:25
Dobrý den, daňové přiznání musíte podat, pokud máte příjmy z pronájmu bez ohledu na výši výdajů k nim, byť by byl daňový základ nulový. K přiznání se smlouvy nepřikládají.
Hlášení závadného obsahu

Sarik
5. 11. 2019 13:34:07
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co je nutné udělat, v případě,(pokud družstvo udělí souhlas) kdy mám v nájmu družstevní byt, který chci dát do podnájmu za stejnou cenu, tzn. že na tom nebudu mít žádný příjem. Musí se to i tak nahlásit na finanční úřad? Dokládá se smlouva mezi nájemcem a podnájemcem?


Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Markéta
13. 9. 2019 9:34:17
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o radu (pro manžela). Manžel společně s jedním kolegou vlastní podnikatelské prostory, (nepodniká, je zaměstnanec), své příjmy přiznává v par. 9, zároveň je však (v souvislosti s rolí pronajímatele pronajímajícím "dičařům") plátce DPH. Příjmy daní po odečtení skutečných výdajů. V dohledné době by rád pronajal nemovitost (zdědil pozemek, staví na něm dům), s největší pravděpodobností soukromým osobám. V tomto případě by tedy DPH nefigurovala vůbec. (Nájem by byl 10tis. měsíčně a to je vše). Kde se tato skutečnost zachytí v kontrolním hlášení (jestli vůbec, protože ohledně této nemovitosti se neuplatňuje DPH "na vstupu", stavba je jeho soukromá) a jak to bude s přiznáním k DPFO? Prostě se navýší částka z příjmů z pronájmu o 120tis. za rok a také se navýší částka výdajů (o odpisy nemovitosti, náklady na vybavení - nábytek, náklady na opravy, pojištění nemovitosti, daň z nemovitost...). Je má domněnka správná? Děkuji mnohokrát za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 9. 2019 22:57:34
Dobrý večer, služby přímo související s pronajímaným majetkem lze použít jako daňový výdaj, a u osoby, která nevede účetnictví, se přikláním k názoru, že tomu nebrání ani výdaje do fondu oprav - důležitá je uskutečněný výdaje, nerozlišuje se, kdy k vynaloženému nákladu skutečně dojde.
Hlášení závadného obsahu

viktor
12. 9. 2019 10:29:16
Dobrý den,Když pro najímám byt jsou v evidenčním listu- službách i položky které nelze účtovat nájemníkům.Například fond oprav,odměna výboru,účetnictví,pojištění,poplatek za správu,ostraha a jiné.Jsou tyto náklady odečitatelnou položkou daně z příjmu?A fond oprav jsme četl různé diskuse jako že můži i nemůže.
Hlášení závadného obsahu

Petra
28. 3. 2019 7:12:32
Dobrý den, prosím o radu. Manželé se rozhodují pronajímat dva apartmány vybudované v půdním prostoru svého rodinného domu (SVM). Jednalo by se o krátkodobé pronájmy (rekreace, možná bydlení studentů) bez jiných služeb. Je zapotřebí zřídit ŽL pokud by zdaňoval (jeden z manželů) par.9? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 5. 2018 11:53:40
Dobrý den, aby nájem podléhal DPH, je nutné do smlouvy o nájmu uvést, že se smluvní strany dohodly, že nájem bude podléhat DPH (a obě musí být pochopitelně plátci DPH). Nárok na odpočet DPH pak budete mít z těch služeb, které použijete pro zdanitelný příjem (tedy část připadající na pronajímanou část) a odvedete z něho DPH. skutečnost, že uplatňujete výdajový paušál pro účely daně z příjmů, na toto vliv nemá.
Hlášení závadného obsahu

Ing. David Lalošák
24. 5. 2018 11:47:04
Jsem OSVC, podnikám podle paragrafu 7, vedu danovou evidenci a jsem plátce DPH. Mám domek, který nemám v majetku a chci část pronajímat plátci DPH, účtovat podle paragrafu 9 a vést paušál.Nejsem si jistá, jestli mám fakturovat nájem s DPH. Při přefakturaci energií /když bude nájem s DPH/ budu fakturovat s DPH a tím si můžu odpočítat i DPH na vstupu? Energie budu přefakturovávat ve stejné výši. Děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 4. 2018 23:19:27
Dobrý večer, u nemovitosti máte povinnost upravovat nárok na odpočet po dobu 10 let, pokud se změní způsob využívání pro zdanitelná plnění. Ve Vašem případě byste tedy musela nárok na odpočet vrátit, pokud by byly jen příjmy osvobozené od DPH.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
25. 4. 2018 14:38:14
Dobrý den,jak by to bylo s uplatněním DPH u výstavby nemovitosti, kde je samovyměření, když by byla nemovitost po dokončení pronajímána pouze neplátci DPH tedy s 0%? Musela bych nějakým způsobem krátit odpočet u samovyměření? A kdy, když to zjistím až třeba rok poté, že budu pronajímat neplátci DPH? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 4. 2018 23:08:46
Dobrý večer, příjem za zaměstnání se do obratu pro účely DPH nikdy nezahrnuje.
Hlášení závadného obsahu

jaro 72
11. 4. 2018 22:50:09
Dobry den, pocita se prijem ze zamestnani do limitu pro prihlaseni k placeni DPH. Protoze muj prijem ze zamestnani+prijem z pronajmu+prijem z poskytovani ubytovani by byl vetsi nez 1M? Velice dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 3. 2018 22:42:39
Dobrý večer, i nájem majetku mimo obchodního by se měla započítávat do obratu, protože jistě nejde o příležitostnou činnost, pokud je pronájem dlouhodobý.
Hlášení závadného obsahu

Martin
21. 3. 2018 12:36:59
Dobrý den, prosím počítá se do celkového obratu
pro povinnou registraci k dph výnos z pronájmu soukromého bytu (předpokládám, že podle dle § 9)? (jsem živnostník, hlavní činnost, sám bez zaměstnanců, neplátce DPH, daním paušálem). Mám tedy započítat i nájemné z pronajatého bytu (není zařazen v obchodním majetku)? Ten pronájem bytu je vlastně jen doplňkovou činností vzhledem k mému podnikání. Děkuji ! (poměr obratu ze živnost a nájmu je cca 7/1)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 3. 2018 21:19:02
Dobrý večer, cílem diskuse není odpovídat na dotazy konkrétních podnikatelů, ale obecně platí, že pokud vyjde koeficient zdanitelných příjmů vůči všem příjmům pro účely DPH vyšší než 95 %, pak se v přiznání uplatní vždy 100% (tedy bývalý koeficient 1). pokud se s podnájemcem nedohodnete, že podnájem bude podléhat DPH, bude vždy osvobozeným plněním, do faktury uvedete, že je plnění osvobozeno.
Hlášení závadného obsahu

Markéta
1. 3. 2018 21:02:13
Dobrý den, paní Martínková, pročetla jsem si diskusi, obdobné dotazy zde již byly, jen se chceme s kolegyní ujistit, že budeme jednat/fakturovat správně. A dotázat se na hledisko účetní. Jedná se nám o následující - jakožto stavební firma máme pronajatý celý areál a s pronajímatelem jsme se dohodli, že bude možné, abychom jeden prostor pronajali dále, uzavřeli tedy podnájemní smlouvu. Jsme plátci DPH, jedná se o podnájem prozatím na rok, příjem z tohoto podnájmu bude činit cca pouhé 1 % našich příjmů. Jak jsme zmínila, jsme stavaři. Jak má kolegyně vystavit fakturu - na částku bez DPH? Zmiňujete, že koeficient pro krácení DPH je v plné výši a nemusí dojít ke krácení DPH na vstupu. Co to tedy prosím znamená? Dalo by se říct, že dopad tedy není žádný? Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2018 13:29:03
Dobrý den, pokud budete uplatňovat výdaje v prokázané výši, pak jsou pro r. 2017 relevantní výdaje skutečně uhrazené v roce 2017 bez ohledu na období, ke kterému se vztahují (platí, pokud nevedete účetnictví, což nepředpokládám).
Hlášení závadného obsahu

Michaela
26. 2. 2018 11:20:37
Dobrý den, jsem OSVČ od poloviny roku, od začátku roku však pronajímám byt sro, které poskytuje ubytování (ve smlouvě je uvedeno, že mi vyplácí nájemné a mou povinností je hradit veškeré poplatky za služby - voda, teplo, energie...), částka tedy není rozdělená. Můžu si do výdajů zahrnout i poplatky za energie? Pokud ano, musím je nějak rozpočítat dle roku (elektrinu mám třeba od 6/16 do 6/17) nebo tam mohu zahrnout zálohy zaplacene za cely rok? Děkuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2018 15:48:52
Dobrý den, chápu Vaše důvody - prokázat musíte jako 100% výdaje, tak i částečně uplatněné. Vaše důvody jsou obhajitelné pro účely administrativy, pro účely přechodného ubytování zaměstnanců je situace trochu složitější, což překračuje rámec diskuse k tomuto článku.
Hlášení závadného obsahu

vlada
22. 2. 2018 14:29:54
Děkuji za odpověď k nájmu bytu jako ubytování. Odpovědi rozumím, byt je ve stejném domě jako provozovna a bude mimo ubytování místo na hotelu sloužit také jako zázemí pro administrativní činnost a také např. pro skladování drobných potřeb a prádla pro provozovnu. Pokud by se těžko prokázalo vložení celého nájmu do nákladů, nebylo by obhajitelné alespoň procento dle předpokládaného použití. Nebo případně to uvést jako ubytování zaměstnanců?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 2. 2018 14:19:10
Dobrý den, muselo by být skutečně prokázáno, že nájem slouží výhradně k zajištění, udržení a dosažení příjmů a neslouží i k soukromému užití. Což v případě bytu jako přechodného bydliště bude dosti obtížné.
Hlášení závadného obsahu

vlada
20. 2. 2018 19:54:01
Fyzická osoba podnikatel má sídlo podnikání, své provozovny i bydliště v jednom městě. Pro svou ekonomickou činnost (podnikání) si otevřela novou provozovnu ve městě vzdáleném cca 130 km. Pokud si v místě nové vzdálené provozovny pronajme byt, je možné dát nájemné a související poplatky do nákladů jako daňově uznatelný náklad (jako ubytování (nocleh) když pracuje na vzdálené provozovně).
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2018 1:24:36
Dobrý večer, nárok na odpočet DPH nezávisí na druhu zdanění v dani z příjmů. u DPH je podstatné, abyste odpočet DPH uplatňovala tehdy, pokud Vám slouží k Vašim zdanitelným příjmům pro účely DPH. V rámci režimu PDP se kromě DIČ na dokladu uvádí informace o tom, že "daň odvede zákazník".
Hlášení závadného obsahu

Květa
12. 2. 2018 15:39:48
Dobrý den, vážená paní Martínková ! Mám dotaz - jako podnikatel § 7 plátce DPH jsem koupila nebytové prostory, které chci pronajímat dle § 9 jinému plátci DPH, se kterým jsem se dohodla na uplatnění DPH na výstupu. Momentálně nebytový prostor rekonstruuji. Můžu si u výdajů na rekonstrukci tohoto nebyt.prostoru, který není zařazen v obchodním majetku a který bude pronajímán dle § 9 uplatnit odpočet DPH ??? A jaké údaje by měl dodavatel uvést na faktuře v případě přenesení daňové povinnosti? Stačí uvést moje DIČ jako plátce DPH ??? Děkuji za odpověď !
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 2. 2018 21:56:28
Dobrý večer, český rezident má povinnost zdanit celosvětové příjmy podle podmínek v ČR, jen mu smlouva o zamezení dvojího zdanění umožňuje případně danit jen v jedné zemi zdroje, nebo započíst tam stanovenou daň na českou povinnost. Musíte tedy postupovat podle podmínek smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Hlášení závadného obsahu

santienne
3. 2. 2018 1:38:59
Dobrý den, fyzická osoba, český rezident, vlastní nemovitost ve Velké Británii, kterou pronajímá. Ve Velké Británii si vyřídil povolení zdanit tento příjem v ČR. Je tento postup možný a pokud ano, bude zdaňovat nájem z nemovitosti ve Velké Británii za stejných podmínek jako by zdaňoval nájem v ČR.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2018 20:09:36
Dobrý den, srážková daň se neuplatňuje a zajištění daně jen u nerezidentů, kteří nejsou rezidenty členského státu EU nebo země tvořící Evropský hospodářský prostor (toto zajištění by případně činilo 10 %). Poplatník_nerezident má povinnost podat přiznání v ČR na příjmy z pronájmu a zdanit sazby daně, jako má český rezident.
Hlášení závadného obsahu

Linda
29. 1. 2018 9:40:56
Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na situaci daňového nerezidenta, který pronajímá nebytové prostory společnosti v ČR. Jak se zachovat u daně z příjmů, má si daňový nerezident podat daňové přiznání a jakou sazbou zdaní? Nebo je možnost, že společnost bude zdaňovat srážkovou daní? Bude si pak moct uplatnit výdaje spojené s touto nemovitostí?

Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 1. 2018 16:40:01
Dobrý den, nájemné je prvotně osvobozeno od DPH, pokud se plátci DPH nedohodnou, že nájem bude DPH podléhat. S neplátcem DPH tato dohoda učinit nelze, proto bude nájem v tomto případně osvobozený od DPH.
Hlášení závadného obsahu

Michal
20. 1. 2018 15:58:50
Mám dotaz. Ako neplatci DPH si jdeme pronajmout v nákupním centre prodejni misto. Nákupní centrum má povinnost uctovat najem bez DPH nebo je to na jejich rozhodnutí resp. dohode s nami. Jsme sro neplatce DPH. Nákupní centrum je platce.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 11. 2017 13:51:22
Dobrý den, pokud jde u apartmánu o soustavnou činnost, pak byste ho do přiznání zahrnout měla pro účely DPH. Osvobozený je pouze čistý pronájem bez dalších služeb.
Hlášení závadného obsahu

Renata
Uživatel POHODA
11. 11. 2017 21:57:52
Dobrý den, mám penzion a nabízím ubytování, to celé v par. 7, zároveň pronajímám apartmán, který nemám v obchodním majetku - vedu ho v par. 9, je příjem z apartmánu osvobozen od DPH bez nároku na odpočet dle par. 56a a musím tento příjem uvádět na řádku 50 v daňovém přiznání k DPH. Jsem plátce DPH. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 10. 2017 10:45:00
Dobrý den, odpisy lze uplatnit v tomto případě z ceny reprodukční,tedy oceněné znaleckým posudkem, protože doba pořízení překročila 5 let. Pronájem by se měl do obratu pro účely DPH počítat, pokud nejde o nahodilou činnost.
Hlášení závadného obsahu

Miroslav
24. 10. 2017 23:02:24
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na dvě otázky. 1) vlastním byt jako FON od roku 2005 a v letošním roce jsem se jej rozhodl pronajímat mohu v rámci daňového přiznání na něj použít odpisy z pořízení? 2) dále podnikám jako Fyzická osoba neplátce DPH do konce roku pravděpodobně v rámci příjmů skončím s podnikáním lehce pod povinností stát se plátcem DPH. Započítává se i příjem z pronájmu bytu tohoto bytu jako základ pro výpočet povinnosti plátcovství DPH? Děkuji Miroslav
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 10. 2017 23:49:57
Dobrý večer, doporučuji Vám částky vybírané jménem jiného evidovat jako závazek vůči této osobě, které vyrovnáte následným odesláním na účet - tedy neovlivní vůbec Vaše daňové příjmy a výdaje, neboť se nejedná o Vaši tržbu. Doklady o úhradě za tyto služby klientům má být vystaven jménem pronajímatele.
Hlášení závadného obsahu

Zdena
15. 10. 2017 20:45:38
Dobrý den,
prosím o radu. Podnikám jako OSVČ, vedu daňovou evidenci a mimo jiné pomáhám lidem obsazovat jejich byty/rekreační apartmány formou krátkodobého pronájmu. S jednotlivými majiteli mám sepsánu smlouvu o zprostředkování kr. pronájmu a správě nemovitosti. V této smlouvě stojí, že budu za majitele jeho jménem a pro něho zajišťovat výběr prostředků od ubytovaných hostů. Jak toto budu evidovat v rámci svého podnikání, pokud mi klient bude hradit hotově či kartou a já budu peníze jedenkrát měsíčně převádět na účet majitele (ponížené o služby spojené se správou - úklid, praní atd.)
Předem děkuji za odpověš
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 9. 2017 9:25:13
Dobrý den, odepisovat v tomto případě můžete jen z majetku ve vlastnictví manželky, sestra by správně měla svou polovinu pronajmout. Odpisy nemůžete kumulovat jako výdaj do jednoho roku, musí být uplatněny jednotlivě.
Hlášení závadného obsahu

vlada
13. 9. 2017 19:40:47
Na základě rady v této diskusi jsme nechali provést odhad reprodukční ceny nemovitosti, ve které manželka podniká již více let. Podniká v celé nemovitosti, ale vlastní ji napůl se svojí sestrou, která je ale zaměstnaná a nijak nepodniká.
1. Může tuto nemovitost vložit do majetku firmy celou a uplatňovat odpisy z celé nemovitosti?
2. Dají se náklady (odpisy) uplatnit zpětně, aniž by se musely podat dodatečná daňová přiznání?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 9. 2017 14:55:12
Dobrý den, Váš dotaz nesměřuje na téma článku, nicméně při prodeji auta musí plátce DPH vždy odvést DPH bez ohledu na to, jak auto nabyl (výjimkou je osobní auto s datem pořízení do 04/2009 a dále postup pro obchodníka s použitým zbožím).
Hlášení závadného obsahu

Leoš
7. 9. 2017 11:53:57
Dobrý den,
prosím o informace. Pokud jako plátce DPH koupim do majetku firmy automobil od neplátce DPH musím při prodeji automobilu zaplatit DPH na výstupu a nebo automobil prodám bez DPH.
Děkuji za odpověď Drda
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 9. 2017 17:16:44
Dobrý den, máte pravdu, dlouhodobý pronájem nelze sjednat s DPH, pokud je nájemce neplátce DPH. Výběr v hotovosti je věcí dohody, je nutné jen pamatovat na omezení plateb v hotovosti, která je 270.000 Kč za den mezi stejnými subjekty.
Hlášení závadného obsahu

jan019
4. 9. 2017 13:10:49
Dobrý den,

chystám se podepsat nájemní smlouvu. Jedná se o prostory, které pronajímatel nabízel buď jako bytové nebo kancelářské prostory. Já jsem fyzická osoba s živnostenským listem, neplátce DPH a prostory si chci pronajmout jako bytové. Pronajímatel a vlastník domu je právnická osoba, plátce DPH. Původní domluva byla taková, že pro fyzickou osobu bude pronájem bez DPH, nyní se však jednatel rozhodl smlouvu upravit a k nájmu přičíst DPH. Dočetl jsem se, že pokud jsem já neplátce DPH, pronajímatel DPH účtovat nesmí. Zajímalo by mě, zda je tento krok od pronajímatele v pořádku. Nájem navíc vyžaduje platit vždy v hotovosti, což mně přijde poměrně nestandardní. Předem Vám děkuju za informace.

S pozdravem
Jan Grossmann
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 8. 2017 10:30:53
Dobrý den, nájemní smlouvu na svou vlastní nemovitost uzavřít nemůžete. Manželka může uplatňovat výdaje na tuto nemovitost, ve které podniká (výše odpisů pak záleží na době, po kterou vlastníte nemovitost - buď se zařadí za cenu skutečnou, pokud bylo pořízení do 5 let, nebo se bude používat reprodukční cena a v tom případě je nejlepší posudek znalce u nemovitosti, kterou vlastníte více než 5 let).
Hlášení závadného obsahu

vlada
28. 8. 2017 21:02:04
Jsme manželé a vlastníme nemovitost, ve které manželka podniká. Já jsem jako spolupracující osoba. Nemovitost není zařazena v obchodním majetku. Jak nejlépe vyřešit situaci. Uzavřít nájemní smlouvu nebo zařadit nemovitost do obchodního majetku?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 8. 2017 10:41:55
Dobrý den, příjem ze zaměstnání se do obratu nepočítá nikdy. Příjem z pronájmu ano, ale pokud máte výhradně tento příjem, pak Vám zákonná registrace nevznikne (musel byste mít např. ještě v kombinaci s podnikáním).
Hlášení závadného obsahu

Jakub
1. 8. 2017 10:13:09
Dobrý den,
prosím o radu, jsem zaměstnanec - FO nepodnikající a pronajímám komerční nemovitost. Započítává se plat ze zaměstnání, příjem z pronájmu + zálohy na energie do celkového limitu 1 mil. Kč pro registraci k DPH? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 6. 2017 21:31:12
K dotazu "jarda72": do obratu se pravidelné příjmy z pronájmu počítají, ovšem jsou prvotně osvobozené od DPH.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 6. 2017 21:29:15
K dotazu Honzy: příjmy z pronájmu jsou osvobozené vždy od DPH, pokud se plátce nedohodne s jiným plátcem, že tento pronájem bude DPH podléhat. U neplátců DPH nelze sjednat.
Hlášení závadného obsahu

jarda72
9. 6. 2017 13:23:48
Dobrý den, prosím, o odpověď jsem OSVČ příjmy z tohoto podnikání dosahují něco málo pod 1 mil. Kč, přitom pronajímám byty dle § 9, překročím 1mil.CZK budu muset se povinně registrovat k DPH a podávat kontrolní hlášení? Děkuji Jarda
Hlášení závadného obsahu

jarda72
9. 6. 2017 13:23:10
Dobrý den, prosím, o odpověď jsem OSVČ příjmy z tohoto podnikání dosahují něco málo pod 1 mil. Kč, přitom pronajímám byty dle § 9, překročím 1mil.CZK budu muset se povinně registrovat k DPH a podávat kontrolní hlášení? Děkuji Jarda
Hlášení závadného obsahu

Honza
8. 6. 2017 11:37:43
Dobrý den. Klient podniká v oboru zprostředkování pojištění (OVB)jeho příjmy z tohoto podnikání dosahují něco málo pod 1 mil. Kč. Je v nájmu nebytových prostor (kancelář), který následně na základě smlouvy o podnájmu pronajímá svým spolupracovníkům. Tyto příjmy jsou např. 80 tis a tím, že klient přesáhne 1. mil Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců, musí se povinně registrovat k DPH. Jsou tyto příjmy z pronájmu osvobozené od DPH?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 5. 2017 21:11:43
K dotazu Karla: Můžete podat dodatečné přiznání a opravit výši daně.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 5. 2017 21:08:06
K dotazu ANIT: spojitost červnových oprav s následně zdanitelnými příjmy není problém posoudit jako oprávněný odpočet na vstupu DPH.
Hlášení závadného obsahu

Karel
17. 5. 2017 15:07:51
Dobrý den, firma jako plátce DPH pronajímala nebytový prostot firmě jako plátci DPH a k nájmu bylo tak účtováno DPH. Nájemce se pak stalneplátcem DPH, ale tuto skutečnost nenahlásil pronajímateli. pronajímatel to zjistil až se značným prodlením. Jak se tato skutečnost má nyní řešit? Dá se i zpetně od data, kdy nájemce se stal neplátcem DPH? Velmi děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

ANIT
17. 5. 2017 13:46:35
Dobrý den,
firma jako plátce DPH bude od srpna 2017 pronajímat nebytové prostory rovněž plátci DPH, dohodli se na fakturaci s DPH. Tyto prostory jsou nyní prázdné, nepronajaté.

Je možno u oprav, které budou prováděny již nyní v červnu a to právě kvůli novém nájemci(výměna oken)nárokovat DPH v plné výši? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 5. 2017 20:02:05
Dobrý večer, dodavatel zřejmě neeviduje Vaše DIČ, proto neuvedl fakturu v sekci A.4 kontrolního hlášení a nemohlo dojít ke spárování,pokud Vy jste v sekci B.2 uvedli správně jeho DIČ. musíte tedy prvotně vyjednat dodavatele, aby Vaše DIČ zohlednil (bez ohledu na to, že žádné IČ nemáte, to není pro účely DPH podstatné).
Hlášení závadného obsahu

Edita
11. 5. 2017 14:51:54
Vážená paní inženýrko, děkuji za Vaše kvalifikované odpovědi. Zajímá mne ještě záležitost - do pronajímané budovy jsme kupovali kotel v hodnotě cca 45tis. s DPH. Jakožto plátci DPH, nikoliv však "ičaři" (DIČ k rodnému číslu) nám nyní přišla výzva z FÚ k vysvětlení, proč nárokujeme DPH u položky, kterou firma/dodavatel ve svém KH nemá. Myslíme, že je tím, že nám nepřiřadili IČ - nechali kolonku zřejmě prázdnou a vzniklo toto "nedorozumění". Jak to FÚ vysvětlit, resp., jak ty faktury (faktury, doklady nad 10tis.) poté na straně dodavatele uvádět. Lze uvést rodní číslo místo DIČ? Děkuji mnohokrát, Edita
Hlášení závadného obsahu

Milan
2. 4. 2017 16:41:59
Dobrý den, děkuji za odpověď. Služby nejsou osvobozená plnění, elektřina, voda, odvoz odpadu, úklid podléhá DPH a pronajímatel, pokud je nebude uplatňovat paušální částkou se jim nevyhne. Do obratu se podle §4a1c počítají plnění osvobozená bez nároku na odpočet a podle §6 bod 1 se plátcem nestanu pokud mám pouze plnění osvobozená bez nároku na odpočet. Podle mě je spíš otázkou jestli podle §5 je osoba pronajímající nemovitosti fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Nicméně vzhledem k výše uvedenému si myslím, že se pronajímatel musí stát plátcem DPH. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 3. 2017 11:25:56
Dobrý den, plátcem DPH se nemůže stát ten, kdo má jen příjmy osvobozené ze zákona o DPH - a těmi právě prvotně jsou pronájmy
Hlášení závadného obsahu

Milan
31. 3. 2017 8:42:49
Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč se fyzická osoba nepodnikající pouze s příjmy z pronájmu při obratu přes milion korun nestane plátcem DPH. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 3. 2017 7:23:40
K dotazu Mila_da: Krátkodobý pronájem je definován v daňových zákonech jen pro účely DPH (tam je stanovena lhůta 48 hodin). Musíte vyřešit otázku, zda se nejedná o ubytovací službu v rodinném domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, což je živnost, která podléhá zdr. a soc. pojištění. výklad pojmu živnost Vám dá živnostenský úřad.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 3. 2017 7:16:00
k dotazu Jany: tato problematika není nikde přesně vyložena, doporučuji obrat počítat u té osoby, která pak příjem zdaňuje ve svém přiznání k dani z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
30. 3. 2017 18:06:24
Mohla bych prosím požádat o odpověď? Možná je to hloupá otázka,
ale ráda bych se ujistila, zda krátkodobý pronájem chaty bez služeb nebude podléhat soc. a zdr. pojištění. Jak jsem již psala, jednalo by se o pronájem soukromé chaty turistům. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
29. 3. 2017 20:53:13
Dobrý den,manželé, oba podnikající jako OSVČ hodlají pronajmout nemovitost (byt) v SJM. Je možné nájemné z pohledu DPH zahrnout do obratu kteréhokoli z manželů? (tedy zda se mohou rozhodnout pro toho s nižším obratem z SVČ)? A bude nutno tento nájem do obratu pro DPH zahrnout? Manželka totiž sama pronajímá ještě svůj osobní byt (mimo SJM) - tento nájem považujeme za příležitostný příjem a do obratu nezahrnujeme.
Předem díky.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 3. 2017 22:49:59
Dobrý večer, výdajový paušál 30 % k příjmům z pronájmu je limitován v současné době částkou 600.000 Kč (tedy z příjmů 2 mil. Kč), výpočet máte správný, jen jste v úvodu zaměnil odpis za paušál a paušál za daň. do daňového přiznání však musíte uvést i příjmy ze zaměstnání, které již zdaněny máte.
Hlášení závadného obsahu

Leoš
27. 3. 2017 17:12:46
Dobrý den paní Martinková,
děkuji za odpověď. Do jak vysokého příjmu můžu tedy používat 30% odpis a 15% paušál. Je součástí této částky i příjem ze zaměstnání?
Počítal jsem to takto 1900000-30% paušál = 1333000 x 0,15 = daň.
Ostatní příjem daní zaměstnavatel.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
27. 3. 2017 15:26:42
Vážená paní Martínková, jednalo by se o nájem chaty na víkend, či celý týden turistům bez služeb. Energie by hradili dle skutečné spotřeby. Bude to tedy taky pronájem podle §9 bez odvodu pojistného? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 3. 2017 15:00:38
Dobrý den, plátcem DPH se v tomto případě že zákona nestanete.
Hlášení závadného obsahu

Leoš
25. 3. 2017 14:56:06
Dobrý den,
Fyzická osoba nepodnikající. Příjmy ze zaměstnání 250 000 kč příjmy z pronájmu 1 900 000 kč Stanu se plátcem DPH a musím se k němu přihlásit? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 2. 2017 10:49:48
Dobrý den, nerozumím Vašemu dotazu k uplatnění paušálu - pokud máte příjmy z pronájmu tohoto domu, zdaňujete každý svůj díl přijmů dle spoluvlastnického podílu - a pokud jsou příjmy i výdaje rozdělovány ve stejné poměrné výiš, pak může jeden uplatnit skutečné výdaje a druhý výdajový paušál.
Hlášení závadného obsahu

Jarek
8. 2. 2017 17:05:22
Dobrý den. Jsem s bratrem spoluvlastník domu. Bratr užívá část plochy domu ke své podnikatelské činnosti. Doposud jsem k výpočtu daně používal skutečné výdaje krácené v poměru užívané a celkové plochy. Letos chci použít paušální výdaje 30%. Je nutno i tyto paušální výdaje krátit v poměru užívané a celkové plochy? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 1. 2017 13:10:59
Dobrý den, rozsah Vašich otázek přesahuje diskusní rámec, na většinu navíc odpovídá článek, popř. i jeho první díl,popř. doporučím se obrátit přímo na odborníka.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
19. 1. 2017 3:39:51
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na pár otázek týkajicích se pronájmu bytu v os. vlastnictví. Omlouvám se předem za nejasné dotazy, ale věřím, že je jistě pochopíte. Chtěl bych se tedy zeptat jaký musí být čistý výdělek z pronájmu, abych jej musel přiznat v daňové přiznání?, Pokud mám ve smlouvě celkovou částku za pronájem bez rozepsaných energii, moho jej odečíst nebo mám uplatnint celou částku zaslanou najemcem. Mohu si odepsat zaplacené úroky z hypotéky(pokud ne, jak o ně nepřijít) a poslední otázka, zda-li byste mi vysvětlila pausální odečet 30% nebo tu druhou variantu. Nemohl jsem dohledat jakým stylem vyřešit snižení daně. Mockrát děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 1. 2017 12:41:13
Dobrý den, odpověď ohledně uplatnění odpisů u příjmů z pronájmu naleznete v § 9, odst. 6. Ve znění tohoto paragrafu nejsou mé odpovědi v rozporu.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
16. 1. 2017 12:30:09
Dobrý den paní Martínková, Vaše odpověď Editě z 16.1.mě vede ještě jednou se vrátit k vaší odpovědi Jitce na dotaz z 5.1.a udělat si jasno.
Odpověď Jitce:
odpis je možný uplatnit do výdajů v plné výši, pokud slouží výhradně pronajímanému bytu.
Odpověď Editě:
Můžete být plátce DPH, mít příjmy z pronájmu podle § 9, pokud nemáte pronajímaný majetek v obchodním majetku.
Můj dotaz: domnívala jsem se, že odpisovat se může pouze to, co je v obchodním majetku (v mém případě kolektory sloužící výhradně pronajímanému bytu, nikoli byt). Nebo v tom hraje roli, je-li pronajímatel (FO) plátce DPH?
Mnohokrát děkuji za objasnění.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2017 11:28:58
Dobrý den, názor FÚ není správný. Plátcovství DPH nemá vliv na povinnost mít ŽL - ten navíc jen na holý pronájem neexistuje, leda byste poskytovali ubytovací služby, ale to zase není pronájem. Můžete být plátce DPH, mít příjmy z pronájmu podle § 9, pokud nemáte pronajímaný majetek v obchodním majetku. Sazba 20 % navíc vůbec neexistuje, pro FO platí jen 15 % a případná solidární daň.
Hlášení závadného obsahu

Edita
16. 1. 2017 10:05:10
Dobrý den, paní Martínková, děkuji za odpověď, nicméně nám na FÚ tvrdí, že 20 %, jelikož jako plátci DPH spadáme pod § 7, nikoliv § 9, jelikož příjmy z pronájmu jsou osvobozené od DPH a v momentě, kdy se staneme plátci DPH právě "vypadneme z devítky" a musíme mít ŽL, tudíž daníme 20 %. Tak nevím, jsem z toho poněkud zmatena. Jaký je Váš názor? Děkujeme.
Hlášení závadného obsahu

Petr C.
16. 1. 2017 9:27:07
Dobrý den, s kamarádem jsem koupili chatu kterou chceme pronajímat, přičemž oba dva chodíme do práce jako zaměstnanci a příjem z nájmu bude jen na přilepšení. Je lepší chatu pronajímat jako fyzická a nebo jako právnická osoba? Děkuji Petr Č.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 1. 2017 15:23:23
Dobrý den, sazba daně z příjmů i při příjmech ze spoluvlastnictví je 15 %.
Hlášení závadného obsahu

Edita
10. 1. 2017 14:22:42
Dobrý den, setkávám se s rozdílnými názory placení daně z příjmu v případě, že máme dva lidé napůl nemovitost, chystáme se zaregistrovat jako plátci DPH, ale nebudeme mít IČ, jen RČ. (Tzn. DIČ bez živnosti). Na FÚ nám tvrdí, že budeme muset platit 20 % daň z příjmu, nikoliv 15 % - konkrétně z toho nájmu, ve "epo" formuláři se automaticky vypočítá 15 %. Tak kde je pravda? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2017 17:03:44
Dobrý večer, Váš názor je správný, žádný rozdíl v danění zde není.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
6. 1. 2017 20:31:21
dobrý den,děkuji za odpověď a ještě prosím jeden dotaz (jsme SJM, FO,důchodci s jediným příjmem z pronájmu kromě důchodu, nejsme plátci DPH, pronajímáme byt v rodinném domě,není v OM): Domnívám se, že není pro nás rozdíl mezi pronájmem bytu FO a firmě (plátci DPH) na kancelář. Je to tak? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 1. 2017 15:24:43
K dotazu Jitky: odpis je možný uplatnit do výdajů v plné výši, pokud slouží výhradně pronajímanému bytu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 1. 2017 15:23:44
K dotazu Dana: Pokud máte souběh příjmů ze zaměstnání a pronájmu, jste povinen podat sám daňové přiznání. Přechod z paušálů na skutečné výdaje je možný, ale musíte myslet na případné dodanění pohledávek v momentě přechodu z jednoho způsobu na druhý podle § 23.
Hlášení závadného obsahu

jitka
5. 1. 2017 21:06:52
dobrý den, jsme SJM, FO, pronajímáme část rodinného domu,není v OM. Udělali jsme kolektory, které budou využity pouze pro pronajímaný byt. Je možné je odepisovat? daníme podle §9, neuplatňujeme paušál. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Dan
5. 1. 2017 20:29:41
Dobrý den, děkuji za cenné informace. Měl bych dotaz. Jsem v zaměstnaneckém poměru, do současnoti za mě prováděl roční zúčtování daně zaměstnavatel. Od září 2016 pronajímám byt, mám tedy vedlejší příjem z pronájmu a daňové přiznání si musím podat sám, že? Pokud se rozhodnu uplatnit na výdaje paušální částkou 30%, můžu příští rok výdaje uplatnit ve skutečné výši nebo budu muset i nadále uplatňovat 30%tní paušál? Děkuji za radu. S pozdravem Dan Z.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 1. 2017 17:39:14
K dotazu "kRACMAR": nájemní smlouva vyžaduje úplatu, bezúplatně by šla využít jen smlouva o výpůjčce. Příjmy z pronájmu do výše cca 236 tis. Kč při využití 30% výdajového paušálu a plné slevy na poplatníka mají nulové zdanění, pokud nemáte žádný jiný zdanitelný příjem. Povinnost podat přiznání však zůstává.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 1. 2017 17:36:30
K dotazu Markéty: pokud rodičům přispíváte na provoz společné domácnosti, kterou nyní sdílíte, nejedná se o pronájem a nemusí toto danit. Pokud budete mít uzavřenou nájemní smlouvu, pak se jedná o příjem z pronájmu, který má být zdaněn.
Hlášení závadného obsahu

kRACMAR
28. 12. 2016 13:58:35
Jsem důchodce a chci nemovitost pronájmout synovi,nechci na tom vydělat,jakou minimální částku mám požadovat,abych nemusel platit daň z pronájmu nebo mohu smlouvu koncipovat jako bezúplatnou,děkuji jsem s pozdravem
Hlášení závadného obsahu

Markéta
27. 12. 2016 15:32:31
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat bydlím po rozvodu u rodičů v RD,a posilám jim na učet měsíčně 3000kč.Budou to muset zdanit?Děkuji s pozdravem Markéta
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 12. 2016 3:03:56
nemůžete pronajímat sám sobě - pořád jste jedna fyzická osoba a je jedno, jestli je na jedné straně rodné číslo a na druhé by bylo IČ - vždy půjde o jednu osobu a smlouva musí být dvoustranná.
Hlášení závadného obsahu

Petr Hrubes
7. 12. 2016 11:27:29
Dobrý den,
pořád mám trochu problém s pochopením. Jako člověk s rodným číslem mám nemovitost, kterou pronajímám. Daním podle § 9 příjem po odečtení nákladů na provoz a odpisy. V budově mám volný sklad, ktery bych chtěl pronajmout sobě jako OSVČ. Nechci
dát nemovitost do obchodního majetku. Proč já jako osoba s rodným číslem nemohu pronajmout sobě jako osobě s Ičem?
R
Rozdíl je jasný
Hlášení závadného obsahu

jarda
19. 11. 2016 18:37:20
tzn. že OSVČ (podnikající např. v oblasti reklamy), pronajímající byt v SJM (manželka rovněž podniká), může na osvobození po 5letech rovnou zapomenout? Nebo se toto liší v případě uplatňování paušálních výdajů oproti skutečným?
Pokud v tom rozdíl není - chápu správně, že je OSVČ značně znevýhodněn oproti zaměstnanci?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 11. 2016 18:17:22
osvobození nejde uplatnit u podnikatele s příjmy podle §7, pokud má nemovitost ve svém obchodním majetku pro účely podnikání, až po 5 letech od vyřazení z tohoto majetku.
Hlášení závadného obsahu

jarda
19. 11. 2016 18:04:30
tzn, že se nemovitost nepovažuje z hlediska ZDP za obchodní majetek (jak je uvedeno v 1. díle článku, 9. odst. od konce) jen u FO nepodnikatele?
Tedy FO podnikatel, v okamžiku kdy účtuje o dané nemovitosti, nemůže využít lhůtu 5let pro osvobození v příípadě prodeje (myšleno, že prodá následující rok poté co pronajímal, přestože vlastní několik let)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 11. 2016 17:52:46
Dobrý večer, PO-právnícká osoba nedaní příjem podle § 7, to se týká jen fyzických osob; §7 by byl použit u nájmu majetku, který je u FO zařazen v obchodním majetku
Hlášení závadného obsahu

jarda
19. 11. 2016 17:05:16
Dobrý den,
přečetl jsem oba články vč. diskuzí pod... přiznám se, že do pročtení diskuzí, jsem si myslel, že tomu rozumím :-(
Dovolím si tak dotaz pro upřesnění - při pronájmu/podnájmu bytu (bez poskytnutí služby navíc), který není v OM
FO - nepodnikatel - §9 - i při překonání obratu 1M se nestane plátcem
FO - podnikatel - §9 někdy §7 - při překonání obratu 1M (včetně příjmu nájemného a záloh na služby) se stane plátcem DPH
PO - jediná činnost pronájem/podnájem - §7 - při překonání obratu 1M (včetně příjmu nájemného a záloh na služby) se stane plátcem DPH
- jestli je výše uvedené správně, kdy se (u FO podniktele) daní příjem podle §7 - to jsem zřejmě zcela nepochopil.
Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

santienne
24. 9. 2016 19:36:49
pro Ivanu z 15. 1. 2016 - Váš příspěvek je správný, ale od 1.1.2015 už se do obratu pro DPH započítává, dle informace http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2015-07-13-Informace-nemovitosti-2015.pdf
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 8. 2016 20:37:42
Dobrý den, podle popisu poskytovaných služeb se podle mého názoru jedná o poskytování ubytovacích služeb, které se zdaňují 15 % sazbou DPH, a nikoli o pronájem. Do obratu pro účely registrace se tedy budou počítat vždy.
Hlášení závadného obsahu

CA
8. 8. 2016 20:42:45
Dobrý den, paní Martínková, mám dotaz k tématu článku:

Právnická osoba - firma s.r.o., neplátce DPH, pronajímá byty, které nemá ve vlastnictví a které nemá zahrnuty do obchodního majetku. Její roční obrat z podnikatelské činnosti pronájmu bytů se bude pohybovat během pár měsíců přes 1 000.000 Kč. Pronájem bytů funguje na bázi pronájmu turistům nejméně však od 3 a více dní, firma v bytech zajišťuje služby přes extérní úklidové firmy úklid a praní prádla - Jedná se tedy o krátkodobý pronájem, ze kterého se musí odvádět 15% DPH, či nikoliv? Je někde v zákoně na toto přesná definice, dle které to lze jasně pochopit prosím?
V případě, že by součet příjmů z tohoto podnikání překročil 1 mil. Kč, musí se zaregistrovat jako plátce DPH, nebo se příjem z pronájmu do obratu pro povinnou registraci k DPH nezahrnuje?

Děkuji Vám předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 7. 2016 15:07:53
dobrý den, nárok na odpočet DPH se v tomto případě určuje pomocí koeficientu, který zohledňuje poměr zdanitelných plnění ke všem uskutečněným plněním. Podle tohoto poměru se pak krátí i nárok na odpočet - blíže viz § 76 zákona o DPH. vyrovnání se provádí každoročně podle zálohového a následně vypořádacího koeficientu.
Hlášení závadného obsahu

CZA
18. 7. 2016 14:43:27
Dotaz: Firma s.r.o. ktera ma drtivou vetsinu prijmu z pronajmu, ktery je osvoobozen od DPH. Na zaklade obratu se stane platce DPH. Drtiva vetsina dodavatelu teto firmy jsou platci DPH, ma tedy tato firma - platce DPH narok na vraceni DPH kdyz napriklad v lednu vybere najmy za 100 000Kc a vedle toho zaplati dodavatelum naklady 50 000Kc s DPH?

Predem dekujeme za odpoved.

MS
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
3. 4. 2016 11:08:20
K dotazu Miki: rozdělení příjmů na spolupracující osobu podle zákona o daních z příjmů nemá vliv na obrat pro účely DPH.
Hlášení závadného obsahu

Miki
1. 4. 2016 9:09:29
Ještě k dotazu. Manžel nevlastní živnostenské oprávnění. Příjmy bych na něho převáděla jako na spolupracující osobu, z důvodu, aby byl účasten SP a ZP.
Hlášení závadného obsahu

Miki
1. 4. 2016 9:06:24
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Manžel pronajímá bytový dům dle § 9 - příjmy z pronájmu, jedná se o byty i nebytové prostory. Mimo energií neposkytuje žádné jiné služby. Energie se každoročně vyúčtovávájí, nevstupují do příjmů. Příjmy z pronájmu přesahují částku 1 mil. Kč, v případě, že na něho převedu část svých příjmů a výdajů dle § 7. Stane se plátcem DPH. Já plátce DPH nejsem, nedosahuji povinného obratu a mimo příjmy dle § 7 mám ještě příjmy ze zaměstnání. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Ivan
22. 3. 2016 11:30:35
Agentura shání klienty, vybírá od nich nájem a přeposílá nám ho. Svou provizi si řeší sama s klienty.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2016 11:02:51
pokud Vaše příjmy ze smlouvy mají charakter provize, nikoli přeposlání nájmu za chatu, pak se podle mého názoru jedná o soustavnou činnost a nejedná se o pronájem
Hlášení závadného obsahu

Ivan
22. 3. 2016 10:50:03
Dobrý den, jsem nepodnikatel, pronajímám chatu přes agenturu - "smlouva o zprostředkování pronájmu rekreačního objektu", musím na toto mít ŽL, patří příjmy do §7 nebo §9
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 3. 2016 18:05:25
Příspěvky překračují rámec odpovědi v diskusi pod článkem, omlouvám se, ale nelze na ně v krátkosti odpovědět.
Hlášení závadného obsahu

Jan Jonasik
9. 3. 2016 17:24:45
Dobry den, mam nasledujuci dotaz – sme s.r.o a nas jediny zdroj prijmov je prenajom bytov v cinzovnim dome. Rocny obrat je momentalne pod 1 M CZK a aktualne su vsetky byty prenajate fyzickym osobam. Momentalne nie sme platci DPH. Samozrejme, skladba najomnikov sa meni a v minulosti sme mali cast najomnikov aj pravnicke osoby platcov DPH a da sa to ocakavat aj do buducna.
Mame v plane prestavbu a rekonstrukciu bytov v predmetnom cinzovnim dome, aby sme zlepsili kvalitu bydleni. Pojde o investiciu v radu vyssich jednotiek milionov CZK. Zlepsenim kvality bydleni planujeme zvysit najomne a da sa predpokladat, ze by sme mohli (ale tiez nemuseli) prekonat hranicu rocneho obratu najmu nad 1 M CZK. Zial nevieme povedat, aka bude skladba najomnikov po rekonstrukcii a teda na aku cast obratu uplatnime odpocet DPH, az by sme sa stali platcom DPH pri prekroceni obratu 1 M CZK. Mame sa za takejto situacie stat dobrovolne platcom DPH uz teraz aj ked sme obrat 1 M CZK zatial neprekrocili a to preto, aby sme si mohli uplatnit odpocet DPH z nakladov prestavby a rekonstrukcie?
Alebo si mozeme zpetne narokovat DPH z rekonstrukcnych prac, vo chvili ak sa stanem pozdeji platcom DPH (co predpokladam sa stane uz vo chvili, az vynalozime naklady na rekonstrukciu, kde nase vydaje budu vyrazne vyssie ako 1 M CZK)? Firmy, ktore budu rekonstrukciu realizovat, su platci DPH. Dakujem za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Ditta
9. 3. 2016 16:40:15
Dobrý den, připojuji se s otázkou k dotazu pana Valtra/přiloženo/ musím být plátcem DPH? A co můžu udělat abych plátce nebyla? Děkuji za odpovědi. Ditta k dotazu:Valtr
23. 1. 2016 10:28:18
Dobrý den,
mám následující dotaz - jsme společnost s.r.o. pronajímáme byty a nebytové prostory v činžovním domě - jiné příjmy společnost nemá. Roční obrat z pronájmu je cca 1,2 mil Kč ( cca 90% příjmu je z pronájmu bytů fyzickým osobám a 10% z pronájmu nebytových prostor právnické osobně ), DPH tedy uplatňujeme pouze při pronájmu nebytových prostor s ročním obratem cca 120.000,-Kč, dle naší účetní jsme automaticky díky celkovému obratu 1,2 mil Kč staly plátci DPH tzn. v současné době automaticky měsíčními. Chci se zeptat zda je tento postup správný - raději bychom byly v pozici neplátce když obrat osvobozený od DPH při pronájmu bytů tvoří 90% našeho celkového obratu. Náklady na účetní služby spojené s měsíčním plátcovstvím DPH vysoce převyšují výhody plátce DPH s možností odpočtu DPH v nákladech na vstupu . Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:36:54
K dotazu paní Heleny: Pokud budou smlouvy správně sepsány již jen na pronájem, postup možný je, ale musíte důsledně rozdělit výdaje vztahující se ještě § 7, které budou např. vyúčtovány později.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 11:34:15
K dotazu pana Michala: v tomto případě zákon vyžaduje při zahájení nájmu stanovit reprodukční pořizovací cenu podle zákona o oceňování majetku - sice není stanovena povinnost znalce, ale doporučila bych ho, aby byly dodrženy všechny podmínky zákona o oceňování majetku.
Hlášení závadného obsahu

Helena V.
29. 2. 2016 17:19:10
Dobrý den, jsem FO-podnikatel, mám mimo jiných živnost na ubytovací služby, mám nemovitost, není vložena do obch. majetku firmy, kterou jsem pronajímala pomocí agentury turistům, zajištovali jsme úklid, výměnu prádla, faktury za energie jsme dávali do účetnictví, vše § 7, od půlky roku jsme ale nemovitost pronajali k trvalému bydlení soukromé osobě (nájemní smlouva), energie bude hradit sama a žádné služby již poskytovat nebudeme. Je možno tento příjem dát do §9, když se změnily podmínky? Polovinu roku zdaňovat podle §7, když poskytujeme ubytovací služby a zbytek roku, kdy se pronajímá soukromé osobě pro účely bydlení podle § 9? Je to možné takto kombinovat? Za odpověď velice děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michal
29. 2. 2016 11:12:33
Dobrý den, pronajímám dvě garáže a sklep, uplatňuji skutečné náklady a odpisy, které jsou spočítány z nabývací ceny, bohužel mezí koupí a začátkem pronájmu uplynulo víc než pět let a nabývací cena není úplně přesně ve smlouvě specifikována( byla na zvláštním listu, ale v kupní ceně pak tvoří jeden celek s bytem). Jak situaci napravit? Je možné udělat zpětně odhad k začátku odpisování? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 2. 2016 19:41:37
Dobrý večer Jakube, odpověď byla opravdu do jiné diskuse k I. dílu tohoto článku, omlouvám se. abyste nezahrnoval úhrady za služby spojené s nájmem do obratu, musely by být smlouvy uzavřeny přímo s nájemci.
Hlášení závadného obsahu

Jakub
15. 2. 2016 15:49:07
Dobrý den odpověď na svůj dotaz z 28.1. jsem nepochopil mám pocit, že je zveřejněna pouze část odpovědi a stejně nevím proč je v ní řešena daň z nabytí. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 2. 2016 12:04:08
Vaše úvaha je správná v obou bodech.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Š.
14. 2. 2016 12:17:21
Dobrý den, má-li FO-nepodnikatel ve vlastnictví více nemovitostí, které pronajímá (holý pronájem - bez dalších služeb), musí se pro všechny rozhodnout uplatňovat buď skutečné výdaje nebo 30%-ní paušál v rámci § 9. Je to tak? A s tím související dotaz, zda je v pořádku když FO-nepodnikatel-manžel bude zdaňovat příjmy z pronájmu nemovitostí, které vlastní sám 30%-ním paušálem a manželka (opět FO-nepodnikatel) bude zdaňovat v rámci § 9 příjmy z pronájmu z nemovitostí v SJM skutečnými náklady? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 2. 2016 22:45:15
daň z nabytí se týká jen úplatného převodu nemovitostí.
Hlášení závadného obsahu

Jakub
28. 1. 2016 17:29:32
Dobrý den, vlastním nemovitosti - byty a garážová stání, zdaňováno podle § 9 s uplatňováním skutečných nákladů, kde příjem z pronájmu, zálohy od nájemníků na elektrickou energii a zálohy od nájemníků na služby budou vyšší než 1 mil, musím se registrovat k DPH? V případě, že by garážová stání DPH ovlivnila je lepší je prodat. Je možné, aby elektroměry zůstaly napsané na pronajímateli a nájemníci hradili zálohy a vyúčtování přímo energetice bez ovlivnění povinnosti platit DPH? To samé u služeb, které nejdou na nájemníka přepsat. Co bych měl udělat abych se plátcem DPH nestal? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 1. 2016 19:27:27
Dobrý večer, do obratu pro účely DPH se počítá i pronájem osvobozený od DPH, takže zákonný limit překračujete a musíte být plátci DPH.
Hlášení závadného obsahu

Valtr
23. 1. 2016 10:28:18
Dobrý den,
mám následující dotaz - jsme společnost s.r.o. pronajímáme byty a nebytové prostory v činžovním domě - jiné příjmy společnost nemá. Roční obrat z pronájmu je cca 1,2 mil Kč ( cca 90% příjmu je z pronájmu bytů fyzickým osobám a 10% z pronájmu nebytových prostor právnické osobně ), DPH tedy uplatňujeme pouze při pronájmu nebytových prostor s ročním obratem cca 120.000,-Kč, dle naší účetní jsme automaticky díky celkovému obratu 1,2 mil Kč staly plátci DPH tzn. v současné době automaticky měsíčními. Chci se zeptat zda je tento postup správný - raději bychom byly v pozici neplátce když obrat osvobozený od DPH při pronájmu bytů tvoří 90% našeho celkového obratu. Náklady na účetní služby spojené s měsíčním plátcovstvím DPH vysoce převyšují výhody plátce DPH s možností odpočtu DPH v nákladech na vstupu . Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 1. 2016 23:19:51
Souhlasím s Vaším závěrem.
Hlášení závadného obsahu

Klára
17. 1. 2016 15:27:19
Dobrý den, měla bych na Vás následující dotaz. Klientka OSVČ má budovu, která dle evidence není vložena do majetku OSVČ. Částečně ji používá pro výkon činnosti OSVČ, částečně pronajímá. Příjmy z pronájmu má v §9, což by mělo být v pořádku. Tvrdí mi ale, že budova v majetku OSVČ je, ale příjmy z nájmu se od určité doby vykazují v §9 (v §7 si ale uplatňuje část odpisu a veškeré výdaje v poměrné výši související s budovou). Je to v zákoně někde upraveno? Myslím, že pokud by měla budovu v majetku OSVČ, měla by příjmy z pronájmu danit také v §7 a pak lze uplatnit i výdaje. Pokud by v majetku neměla, tak si výdaje na §7 uplatnit nemůže (jen energie). Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 1. 2016 15:54:00
Dobrý den paní Ivano, tato situace však platila jen 1 rok, od 1.1.2015 byl již do §4a doplněn i Vámi zmiňovaný §56a a situace se nezměnila ani pro letošní rok.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
15. 1. 2016 11:21:49
Dobrý den - protože jsem se zabývala předčasem touto otázkou také a hledala jsem některé informace, tak s některými tvrzeními v této diskuzi nesouhlasím a posílám výňatek z Informací Generálního finančního ředitelství, kde jsem se dočetla zajímavé věci. Celý výtisk těchto informací najdete na www.mfcr.cz.
Zákon o DPH v § 4a definuje, co se pro účely
tohoto zákona rozumí obratem. Podle uvedeného ustanovení zákona o DPH ve znění účinném od 1. 1. 2014 se do obratu zahrnují mimo dalšího i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Úplaty za nájem osvobozený podle § 56a, který § 4a zákona o DPH v novém znění neuvádí, se
tedy od 1. 1. 2014 zahrnovat nebudou. Bude)li osoba povinná k dani zjišťovat v lednu 2014 výši svého obratu, bude postupovat dle znění § 4a zákona o DPH v tomto období a osvobozené nájmy, resp. úplaty, které jí za tyto nájmy náleží, nebude již do obratu zahrnovat. Např. pro výpočet obratu rozhodného k 1.2.2014 tj. za nejvýše 12 kalendářních bezprostředně tomuto dni předcházejících po sobě jdoucích měsíců,
nebude zahrnovat úplaty za osvobozené nájmy ani za
měsíce spadající do r. 2013.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 1. 2016 18:53:26
Dobrý večer, nájem nemovitých věcí je vždy osvobozen od DPH, pokud není nájemce plátcem DPH. U pronájmu movitých věcí pro osobu povinnou k dani se zdanění řídí §9, odst.1, věta druhá a třetí - tedy by zde mělo být české DPH.
Hlášení závadného obsahu

Romana
6. 1. 2016 9:23:40
Dobrý den, jak to prosím bude z pohledu DPH u fakturace pronájmu nebytových prostor vč.zařízení dle smlouvy. Pronajímatel je plátce DPH, nájemce je osoba identifikovaná neusazená v tuzemsku. (Slovenský občan, který bude v pronajatém prostoru poskytovat služby) .
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 12. 2015 14:37:09
Dobrý den pane Dubský, čistá přefakturace vůbec neovlivní DPH.
Hlášení závadného obsahu

Jiri Dubsky
18. 12. 2015 15:06:12
Dobry den pani Martinkova chtel bych Vam podekovat za odpovedi k mym predchozim dotazum. Mam vsak jeste jeden dotaz pro pripad kde bych chtel vedet jak postupovat: SVJ prijdou dodavatelske faktury (servisni naklady za spolecne prostory), ktere SVJ vyuctuje jednotlivym vlastnikum. SVJ to vlastnikum fakturuje bez vycisleni DPH jelikoz je neplatcem (dodavatelske faktury likviduje samozrejme v castkach vcetne DPH. Jednim z vlastniku je platce, ktery obdrzi vycislene vyuctovani za servisni naklady v hodnote castky 100 000 KC, kde neni vycisleno DPH.
Tento vlastnik platce je vsak pronajimtelem a chce tento naklad prefakturovat najemci. Jak ma vypadat danovy doklad v pripade?zaklad dane 82 644,63+17 355,37DPH=100 000 Kc nebo zaklad dane 100 000 + 21 000 DPH= 121 000 Kc?prvni varianta znevyhodnuje pronajimtele a druha najemce. dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 12. 2015 9:15:03
Dobrý den, zaměstnání ani účast v s.r.o. nemá vliv na Vaše osobní plátcovství DPH. Osvobozená plnění z pronájmu, které není doplňkovou činností, se sice zahrnují do obratu, ale pokud máte plnění výhradně tato, tak se plátcem DPH nestanete.
Hlášení závadného obsahu

Leoš
14. 12. 2015 20:03:34
Dobrý den,
mám dotaz. Pokud jsem zaměstnaný a vlastním nemovitosti - byty, kde příjem z pronájmu je do 1 mil. daním podle §9 s 30% paušálem. Je to tak v pořádku pokud živnost nemám, ale jsem vlastníkem s.r.o ? Majetek není zahrnut v s.r.o
Pokud budu mít příjem nad 1 mil, stanu se plátcem DPH?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 12. 2015 21:41:39
Dobrý večer, pokud jsem dobře pochopila Váš dotaz, pak nárok na odpočet DPH má u všech vstupů, které slouží pro zdanitelná plnění.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Dubsky
11. 12. 2015 11:40:52
Z druhého pohledu, pronajímatel plátce nájemce plátce, pronajímatel fakturuje plátci najem včetně DPH. Na jaké vstupy si muže pronajímatel uplatnit odpočet vůči tomu ze odvádí DPH za zdanitelne plnění pronajmu?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 12. 2015 21:05:04
pokud budou příjmy osvobozené do 5 % všech zdanitelných plnění, bude koeficient pro krácení DPH v plné výši a nemusí dojít ke krácení DPH na vstupu - to je jediná výhoda, pokud by se o ní dalo uvažovat - pak ještě hypotetická výhoda v tom, že nájemce u osvobozeného DPH nikdy nemůže být v pozici ručitele za daň, které uvádí zákon o DPH.
Hlášení závadného obsahu

jiri dubsky
10. 12. 2015 20:58:02
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu problematiku ohledně uplatnění osvobozené plnění najmu. Pronajímatel je plátcem DPH a. Nájemce je také plátcem DPH . Napadá Vás důvod proč by bylo výhodnější pro pronajímatele fakturovat nájemci nájem osvobozeny od DPH ? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 12. 2015 21:59:20
pokud budete tuto nemovitost využívat výhradně pro podnikání, můžete si uplatnit výdaje v plné výši, z hypotéky je možné jen úrok. Nájem sama sobě hradit nelze, pouze prokázané výdaje.
Hlášení závadného obsahu

Paula
9. 12. 2015 16:55:50
Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Jsem FO podnikající. Jako občan mám dům na hypotéku, je zkolaudovaný na bydlení a není zahrnut v majetku pro podnikání i když v něm mám zřízen masérský salon v části spodního patra. 5 let v tomto domě bydlet nebudu a za těchto podmínek mi hygiena schválí prostor k realizaci salonu, ale nepotřebuje rekolaudaci. Co všechno (týkající se domu - energie, internet, vytápění..)mohu uplatnovat ve výdajích? Musím si sama sobě platit nájem? Nebo by tam šla nějak zahrnout splátka hypotéky jako výdaj? Nebo by v té výši mohl být nájem?
Děkuji moc za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 12. 2015 20:23:14
Dobrý večer, pokud se nejedná o příležitostnou činnost, měl byste také příjem zahrnout do přiznání DPH - otázka zdanění či osvobození je závislá na tom, zda se jedná dle zákona o krátkodobý pronájem či nikoli (rozhodujícím kritériem je 48 hodin).
Hlášení závadného obsahu

Tom
30. 11. 2015 21:24:39
Dobrý den, podnikám jako fyzická osoba - plátce DPH. Současně pronajímám část RD( není podnikatelským majetkem) - vždy krátkodobě ( týden, měsíc) firmám i soukromým osobám. Jak mám postupovat ohledně DPH. Jsem nově plátce ( obrat). děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 11. 2015 19:55:30
U pronájmu musíte krátit nárok na odpočet DPH koeficientem a vypořádávat ročně, protože tyto vstupy používáte jak pro zdanitelná plnění, tak pro plnění osvobozená. Výsledný nárok je tedy dán vypořádacím koeficientem na konci období.
Hlášení závadného obsahu

Ludmila
27. 11. 2015 12:33:11
Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování - podnikatel FO plátce DPH uzavřel nájemní smlouvu na kanceláře s firmou a uplatňuje si DPH. Nyní uzavřel se svými kolegy na některé kanceláře podnájem. U plátců DPH fakturuje s DPH, ale u neplátce DPH nefakturuje. Je to tak správně, když na celé nájemné kanceláří si DPH uplatňuje? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 11. 2015 13:19:48
DPH se vztahovat bude, buď osvobozená bez nároku na odpočet u nájemců-neplátců DPH, nebo s možností volby DPH u nájemců-plátců DPH. Nejedná se o příležitostnou činnost a pojem obchodního majetku pro daň z příjmů zde roli nehraje.
Hlášení závadného obsahu

katka
25. 11. 2015 7:32:50
dekuji za odpoved...ne nemovitost neni v obchodnim majetku...takze se na pronajem nebude vztahovat ani DPH?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 11. 2015 17:16:02
Pokud není nemovitost v obchodním majetku pro účely § 7, je možno i nadále příjmy z pronájmu zdaňovat dle § 9.
Hlášení závadného obsahu

katka
24. 11. 2015 13:59:59
Dobry den, trochu v tom plavu....kamarad podnika - ma prijem §7 a zaroven vlastni dum, ktery cely pronajima. Dosud jsme prijmy z pronajmu uvadeli v §9. Muzeme v tom i nadale pokracovat? dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 11. 2015 9:42:17
Dobrý den, podle mého názoru nárok na osvobození po 5 letech zůstane, protože podle zákona o daních z příjmů nejde o pronajímaný majetek. Pro účely DPH můžete nárok uplatnit, pokud použijete pro nájem plátci DPH a nájem budete DPH zatěžovat, ale musíte následujících 10 let provádět úpravu odpočtu daně, pokud se změní poměr zdanitelných a osvobozených plnění.
Hlášení závadného obsahu

hana
12. 11. 2015 13:19:49
Dobrý den,
jsem FO s příjmy dle §7 a §9, dobrovolný plátce DPH. Plánuji pořídit byt k pronájmu dle §9. Je možno uplatnit na tento byt odpočet DPH? Byt budu pronajímat plátci DPH s DPH. Zůstane mi zachována výhoda osvobození od daně z příjmů při prodeji po 5 letech?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 10. 2015 22:02:13
Dobrý večer, předně je nutné uvést, že pokud sjednáte jen výši nájemného, která pokrývá všechny služby, nemůžete k tomuto osvobozenému plnění nárokovat DPH z přijatých služeb, což není příliš výhodné. nic Vám ale nebrání, aby nájemné osvobozené od DPH bylo stanoveno kompletně za všechny služby.
Hlášení závadného obsahu

Adé_la
14. 10. 2015 9:23:16
Dobrý den, prosím Vás, pokud společnost s.r.o., plátce DPH, chce pronajmout na 1 rok nebytové prostory neplátci DPH a sloučit částku nájemného a služeb do jedné měsíční paušální platby dle ust. § 9 z.č. 67/2013 Sb., jak je to s režimem DPH u této paušální platby? Může být paušální částka sjednána jako osvobozená od DPH dle § 56a zákona o DPH? Nebo musí být paušální platba zatížena DPH - v tom případě s jakou sazbou, když platba za služby v sobě zahrnuje služby jak s 15% tak 21% sazbou DPH?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 9. 2015 9:59:22
Dobrý den, k příjmů z pronájmu si uplatníte 30% výdajový paušál, a z rozdílu budete odvádět 15 % daň z příjmů. Základní slevu na dani máte již pravděpodobně spotřebovanou u příjmů ze zaměstnání.
Hlášení závadného obsahu

Michal
22. 9. 2015 20:24:27
Dobrý den, chci pronajímat byt roční příjem 54000 kč. Můžete mi poradit jak si mám z toho spočítat daň, kterou budu odvádět? Nevim zda-li má na to vliv zaměstnání mám stálou práci, kde pobírám měsíčně 13000 čísteho. Jsem bezdětný a neuplatňuji žádně jiné slevy na dani. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Husam
9. 9. 2015 13:57:09
Dobry den ,
Firma s.r.o. ma uzavrenou smlouvu na najem bytu na 2 roky
plati pronajemateli vyssi sazba dph , dal tento byt pronajima turistum jako kratkodoby najem 1 az tyden .
jakou sazbu dph musi turistum uctovat ?
dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 7. 2015 21:02:22
Z hlediska pronajímatele a jeho zdanění je úplně jedno, komu byt budete pronajímat, podmínky jsou stejné.
Hlášení závadného obsahu

renata
20. 7. 2015 19:36:03
Dobrý den, chci pronajmout soukromý byt v bytovém domě a zaměstnavatel potenciálního nájemce mu chce celé nájemné platit ze svého s tím, že smlouva bude uzavřena mezi mnou a jeho společností s.r.o. Je tento typ pronájmu něčím specifický, odlišný od pronájmu běžnému občanovi a jaká přináší potenciální rizika? Za odpověď předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 7. 2015 13:12:27
Dobrý den Lucie, výše zdanění závisí na tom, zda uplatňujete z jiného příjmu slevy na daních. Základní výpočet je příjem - 30% výdajový paušál = základ daně, z něho se platí 15% daň z příjmů, ale můžete využít všechny slevy na dani, daňové odpočty či bonusy na děti při splnění všech podmínek.
Hlášení závadného obsahu

lucie
7. 7. 2015 15:07:16
Dobry jden mám baraček a chci ho podnajmout za10 000kc kolik by me stala roční daň.moc dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 6. 2015 16:41:33
Dobrý den, uplatnění jiných výdajů k příjmům na stejný bankovní účet nic nebrání, důležité je prokázat, k jakému druhu příjmů se jednotlivé částky vztahují.
Hlášení závadného obsahu

stanulevich@seznam.cz
3. 6. 2015 14:45:23
Dobrý den, od roku 2014 podnikám jako FO v oboru Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti (provozuji spíš údržbu a úklid nemovitosti), zároveň s tím pronajímám 2 byty v OV (nezařazené do OM), výdaje uplatňuji paušálem, příjmy z pronájmu a podnikání mám na stejném bankovním účtu. Je možné v tomto případě zdanit příjmy z podnikání a z pronajmu dle §7 a odečíst z příjmů z podnikání paušál 60% a z příjmů z pronájmu paušál 30%? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 5. 2015 19:40:39
Dobrý večer, pokud zaměstnanec platí nájem v obvyklé výši pronajímateli, není nutné jakkoli uvádět do mzdy - alespoň jsem tak dotaz pochopila, že existuje vztah pronajímatel-nájemce s platně uzavřenou smlouvou, ze které vyplývá povinnost hradit nájemné.
Hlášení závadného obsahu

Hana
18. 5. 2015 12:11:40
Dobrý den, firma s.r.o. pronajímá svému zaměstnanci byt k bydlení za 7000,- měsíčně. Musí tento nájemce - zaměstnanec platit ve mzdě daň z příjmů a soc. i zdr. pojištění z těch 7000kč?
Velice Vám děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michal
3. 5. 2015 19:22:43
Tak jestli to dobře chápu, když budu pronajímat byt za 3500 kč měsíčně tak to nikde nemusím hlásit a ani nemusím odvádět daně?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 5. 2015 17:53:09
K dotazu Michal: žádný limit u pronájmu stanoven není, jen celkový zdanitelný příjem 15.000 Kč, kdy není nutné podávat daňové přiznání. Zdanění je však závislé na uplatnění všech slev na dani a zahrnutí všech zdanitelných příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 5. 2015 17:50:55
K dotazu Lada: nájem nemůže podléhat DPH u neplátců DPH, je prvotně osvobozen od DPH bez nároku na odpočet DPH u přijatých plnění - jen v případě mezi oběma plátci může dojít k dohodě, že nájem bude DPH podléhat, což u pronájmu chaty nepředpokládám.
Hlášení závadného obsahu

Michal
3. 5. 2015 16:16:26
Dobrý den, prosím můžete mi poradit. Mám byt který chci pronajmout za 3000 kč + služby 1500 kč. Podnájemník mi bude platit měsíčně 4500 kč z toho budu odvádět 1500 kč služby. To znamená, že musím odvádět daně pokud to dobře chápu z částky 3000 kč krát rok. Ale zajímá mě kolik činí roční příjem z nájmu abych nemusel částku danit. Když budu mít nízký měsíční nájem tak častku danit nemusím? Zajímalo by mě jak to přesně je. Mockrát Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lada
30. 4. 2015 11:33:48
Dobrý den, jsem podnikající FO, dobrovolný plátce DPH.Pronajímám příležitostně nemovitost (chatu) nezahrnutou v obch. majetku (SJM) daněný podle §9 s paušálními náklady 30%. Musím ve vystaveném příjmovém dokladu uplatňovat DPH u neplátců, eventuelně plátců DPH.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 4. 2015 13:48:11
vzhledem k charakteru diskuse pod článkem nelze odpovědět na tento obecný dotaz ohledně daní, pokud Vám článek nepomohl, doporučuji se obrátit na Vašeho poradce.
Hlášení závadného obsahu

Iva
22. 4. 2015 11:06:35
Dobrý den, jsme s.r.o. a chceme pronajmout pokoj v naší ubytovně (je v majetku firmy) fyzické osobě. Fakturace bude měsíční. Jak mám správně postupovat ohledně daní? Mohla byste mi, prosím, uvést příklad.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Safronau
24. 3. 2015 14:56:57
Dobrý den. Mám takový dotaz.Maminka manželky vlastní rodinný domek a chce ho pronajímat na krátkodobé terminy, např. přes booking.com Dům je v osobním vlastnictví a proto neumí vystavit pokladní doklad za ubytovací služby. Občas to žádají turisté, které jsou na pracovní cestě. Řešením je pronajat dům právnické osobě. Avšak tato společnost není plátcem DPH. Navíc bude vystavovat stvrzenky s konečnou cenou bez DPH. Nicméně ubytovací služby se podledají DPH. Jak to obejit? Spravovat ne ubytovací služby, ale podnájemní. Tj. provozovat podnájem na termíny, které jsou větší než 48 hodin. Co se tyká doby 48 hodin, tak to jsem naleznul v diskuzi na webu. Prosím poskytnout, zda tomu tak doopravdy je? Hledám řešení to pronajmout krátkodobě, avšak bez DPH. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2015 15:20:33
To jsem z Vašeho popisu nepochopila. pokud nemáte dům rozdělený na jednotky a celý je v obchodním majetku, kde uplatňujete odpisy a jiné výdaje, pak to vyjmout z § 7 nemůžete.
Hlášení závadného obsahu

Helena
22. 3. 2015 15:14:15
Děkuji za odpověď. Takže se to nijak nevylučuje, že byty pronajímané soukromým osobám jsou v domě, který je vložen v obchodním majetku, když neslouží tyto byty k podnikání, bez problémů je možno použít §9 ?. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2015 14:46:32
pokud byty neslouží k podnikání a nejsou zařazeny v obchodním majetku, budou se příjmy zdaňovat dle § 9.
Hlášení závadného obsahu

Helena
22. 3. 2015 12:01:11
Velice Vám děkuji za odpověď. Ve výpise z Živnostenského rejstříku je adresa chaty uvedena v provozovnách k předmětu podnikání, obor činnosti: Ubytovací služby. Takže s určitostí §7. Je tam stejně tak uveden i dům, který máme v SJM, manžel má dům vložen v podnikání, v účetnictví ho odepisuje a uplatňuje další náklady (pojištění apod), nebytové prostory pronajímá firmě s.r.o., tam určitě §7, ale pak tam jsou byty, které pronajímá soukromým osobám (bez služeb), nájem z těchto bytů by se také zdaňoval §7 ? Nebo když neslouží k podnikání, je možno § 9 ? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 3. 2015 9:08:38
Dobrý den, podle popisu spíš poskytujete ubytovací služby, protože k pronájmu přidáváte vlastní doplňkové služby (povlečení, úklid). na to byste měli mít živnostenský list a příjmy zdaňovat v § 7.
Hlášení závadného obsahu

Helena
22. 3. 2015 0:43:34
Dobrý den, ráda bych se zeptala, manžel zdědil chatu na horách, pronajímá ji přes agenturu, sami zajišťujeme úklid a výměnu povlečení, do nákladů účtujeme spotřebu elektřiny a reklamu na internetu. Manžel má živnostenský list na pronájmy nemovitostí, ale tato chata není v obchodním majetku, tudíž žádné odpisy nebo opravy. Máme zařadit do §7 nebo §9 ? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 3. 2015 11:58:46
v tom případě řešíte podnájem a příjmy z něho se Vám vztahují částečně k nákladům z podnikání - nedovedu si představit, že byste nájem hrazený pronajímateli dělil částečně na podnikání a částečně na pronájem, z toho důvodu bych to považovala za příjem z podnikání, protože se váže k výdajům, které do podnikání dáváte v celé výši.
Hlášení závadného obsahu

Jiří
18. 3. 2015 11:48:06
Paní Martínková, chápu, že FO-nepodnikatel nemůže nic zdaňovat v § 7. V mém případě by ale nájem zdaňovala FO-podnikatel, která se svolení vlastníka (FO-nepodnikatele) nemovitost užívá k podnikání a dále pronajímá. V jakém § tato FO-podnikatel bude příjmy z nájmu zdaňovat? Má možnost dát si to do § 9 nebo pouze v § 7, prosím?
Hlášení závadného obsahu

JankaJ
17. 3. 2015 19:02:43
Děkuji paní Michaelo,
pálenici v obchodním majetku nemá, protože je pouze soukromý zemědělec podnikající na základě osvědčení samostatně hospodařícího rolníka, nemá živnostenské oprávnění. Ještě jednou moc díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2015 18:28:59
k dotazu paní Blanky: příjmy z pronájmu dle § 9 nepodléhají odvodu zdravotního ani sociálního pojištění.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2015 18:28:18
k dotazu pana Jiřího: FO nepodnikatel nikdy nemůže mít pronájem zdaněný v § 7, protože nemá příjmy z podnikání, ale jen z pronájmu, daněno tedy dle § 9.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2015 18:26:15
k dotazu "JankaJ": pokud je pálenice samostatný majetek, což z dotazu není tak zřejmé, a nezařadil do obchodního majetku pro účely podníkání, může příjmy z pronájmu zdaňovat dle § 9 a uplatnit k tomu přímo vázané náklady nebo paušál. Pronájem neplátci DPH však nemůže DPH podléat, tudíž bude příjem osvobozený od DPH bez možnosti nároku na odpočet DPH u výdajů, které souvisí s tímto pronájmem.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2015 18:23:46
K dotazu "Anoli": pokud nebudou příjmy rozdělené podle spoluvlastnických podílů, nemůžete uplatnit výdaje paušálem. Ten by šel využít u každého z nich, pokud by byl příjem rozdělen podle jejich spoluvlastnických podílů, tedy zřejmě 1/2 u každého.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
17. 3. 2015 15:54:47
Manžel podniká,uplatňuje 60% na výdaje.letos pronajímá garsonku,uplatňuje skutečné výdaje.Musí z nájmu platit sociální a zdravotní pojištění Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jiří
16. 3. 2015 14:39:14
Dobrý den,
Píšete, že "podnikatel zdaňuje své příjmy podle § 7 Příjmy z podnikání zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), kam spadá i příjem z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku pro účely daně z příjmů."

Jak by podnikatel zdanil příjem z pronájmu, pokud by nemovitost užíval k podnikání (vlastníkem by byla jiná FO-nepodnikatel, se kterou by měl podnikatel smlouvu o užívání nemovistosti i o možnosti jejího dalšího pronájmu podnikatelem). Zdanil by příjem z pronájmu v § 7 či § 9, prosím?
Hlášení závadného obsahu

JankaJ
16. 3. 2015 14:34:09
Dobrý den,
manžel, soukromý zemědělec, plátce DPH, vybudoval ve dvorní části domu (vlastník je pouze on) pěstitelskou pálenici, kterou pronajímá (PP provozuje nájemce). Chtěla bych se zeptat, zda se jedná o pronájem podle par. 9, nebo tento příjem musí zdanit podle par. 7. V případě zdanění podle par. 9, může uplatnit skutečné výdaje (např. oprava retifikačního kotle)? Může u nákladů na opravy, popř. pořízení nových věcí v pěstitelské pálenici uplatnit DPH, když provozovatel (nájemce) PP není plátce DPH?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Anoli
9. 3. 2015 21:52:36
Dobrý den, prosím poradíte? Manžel a jeho sestra podědili byt po rodičích a rozhodli se jej pronajímat. Může podat daňové přiznání za příjmy z tohoto nájmu pouze jeden z nich a navíc paušálem, nebo jej musí uvést do DP každý zvlášť,tj. rovným dílem? Resp. jde v tomto případě použít §12 společné příjmy a výdaje, že si rovným dílem podělí jak příjmy tak vynaložené výdaje... děkuji za radu. is
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 2. 2015 9:39:08
dobrý den, pronájem majetku mimo podnikání zahrne do přiznání do § 9, zde může uplatnit paušál 30 % nebo skutečné výdaje - použití paušálu při podnikání na to vliv nemá.
Hlášení závadného obsahu

blanka
9. 2. 2015 19:36:42
Prosím Vás, syn podniká /fyz.osoba/. v letošním roce pronajíma byt za 7.500,-z toho platí elektriku, vodu, a ostatní poplatky. Zůstává mu tak asi 3.000,- Jak to má zahrnout do daň. přiznání.Z daní platí výdaje paušálem Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 3. 2014 10:15:27
Dobrý den, příjem z prodeje takového domu je osvobozený od daně z příjmů, pokud jej 5 let před prodejem neměl v obchodním majetku z jiného titulu než příjem z pronájmu dle § 9.
Hlášení závadného obsahu

ZdenkA
28. 3. 2014 17:18:28
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Klient zdaňoval celé období podle §9 příjmy z pronájmu panelového domu. Nyní tento panelový dům v roce 2013 prodal. Musí dát příjem z prodeje ke zdanění? Panelový dům zakoupil v roce 2004, tedy jej vlastní více než 5 let. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 3. 2014 10:22:15
Dobrý den paní Eriko, pronájem bytu v soukromém vlastnictví nepodléhá DPH - pronájem neplátci DPH je osvobozený, i kdybyste byt měla v obchodním majetku.
Hlášení závadného obsahu

erika
27. 3. 2014 7:51:36
Dobrý den, OSVČ-plátce DPH pronajímá svůj soukromý byt dle par. 9. Podléhá tento nájem také DPH. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 3. 2014 16:18:59
Dobrý den, příjmy Vašeho otce na základě živnostenského listu podléhají zdanění dle §7. Pronájem z bytu ve vlastnictví SJM doporučuji nedávat od účetnictví vůbec, ale zahrnout do daňového přiznání v rámci ručního zpracování - není to pronájem z obchodního majetku.
Hlášení závadného obsahu

emval
23. 3. 2014 14:02:26
Prosím, potřebuji poradit. Můji rodiče pronajímájí byt a garáž ve SJM - budu danit dle §9. Odečtu z příjmů náklady za služby a po té chci uplatnit 30% paušální výdaje.
Vedke toho otec zprostředkovává pronájmy v rámci své živnosti pro své klienty. Např. paní má družstevní byt, který prostřednictvím mého otce pronajímá třetí osobě.
Veškeré náklady a příjmy jdou přes nepodnikatelský účet mého otce, který vlastnici - spíš člence OSBD převádí určitou částku na účet a prakticky mu z toho zůstává provize. Nevím, zda mám danit v § 9 nebo7. Obchodní majetek to není.Dále je ještě problém, že otec musí vést účetnictví podvojné - vlastní fotovoltaickou elektrárnu a dle dřívější předpisů jej musel začít vést. Nevím zda tyto příjmy a výdaje musím prohnat podvojným účetnictvím. Pokud bych je mohla zdanit dle § 9, tak odečtu z příjmů výši služeb, protože v nájmu OSBD je hradíme a zbytek bych uplatnila 30% výdaje. Pokud to však bude dle §7, tak stejně mohu uplatnit jen holý nájem - vyúčtování služeb by mělo jít mimo zdanitelné příjmy. Uvažuji dobřě?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2014 11:44:05
Dobrý den, osobně se domnívám, že tento postup možný je z hlediska DPH. Vždy podáváte jedno přiznání za osobu, kde uvedete veškerá zdanitelná plnění, rozdělení na dílčí základy daně podle daně z příjmů na to nemá vliv (platba DPH může chodit z více účtů). Pokud nebudete mít nemovitost zařazenou v obchodním majetku, pro daně z příjmů můžete využívat §9.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
16. 3. 2014 11:34:35
Dobrý den,manžel podniká jako FO,vede účetnictví a je plátce DPH. V SJM vlastíme budovu s nebytovými prostory, kterou bychom rádi pronajímali společnosti sro podle §9.Je možné i v tomto případě uplatňovat na nájem DPH, nájemce je plátce, abychom z případných oprav jsme si mohli DPH uplatňovat? A jestliže mají být oddělené příjmy z podnikání a pronájmu, musel by potom manžel ze svého účetnictví podle §7 a z oddělených příjmů z pronájmu podle §9 sestavovat jedno daňové přiznání k DPH (a platba třeba nadvakrát z 2 rozdílých účtů)? Nechceme nájem zdaňovat u manželky, také podniká a je neplátce DPH. Moc děkuji za objasnění.
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
20. 11. 2013 10:25:30
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 11. 2013 12:00:12
Dobrý den, pronájem podle § 9 není limitován množstvím pronájmu či velikostí domu - jen tím, že se zde zdaňují příjmy, které nespadají do obchodního majetku a pronájem je poskytován bez jiných služeb (jinak by to bylo již podnikání). Obchodní majetek je pak vše, o čem je účtováno a slouží podnikateli k provozování jeho podnikání - proto při souběhu podnikání/pronájem v jedné evidenci vzniká potenciální problém a je vhodné vše řešit samostatně - pokud budou mít panelový dům koupen v rámci SJM, může zdaňovat celé jen jeden z nich. Vaše úvaha je tedy správná.
Hlášení závadného obsahu

Mila_da
18. 11. 2013 11:30:01
Dobrý den, děkuji za podrobný článek a chtěla jsem se zeptat, rodiče odděleně podnikají, otec vede účetnictví a matka daň. evidenci. Nyní zvažují koupi panelového domu za účelem pronajímání bytů a chtějí to zdaňovat podle §9, je to možné i v takovém rozsahu? Pochopila jsem správně, že jen musejí vést oddělenou evidenci a tím jim to nespadne do OM?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Reelton s.r.o.
Obchodní a poradenská společnost.
www.reelton.com

TechProg s.r.o.
Prodej a servis IT techniky, sítě optické a metalické, outsorcing IT

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru