Tržby a související řádky přiznání k DPH


Ing. Michal Kadlec
6. 12. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Každá tržba, kterou máme zaúčtovanou v účetnictví, se nám v drtivé většině promítne do přiznání k dani z příjmů. A stejně by se tato tržba měla objevit v přiznání k DPH.

Foto: 123RF

 

Každý plátce DPH se musí poprat s tím, kam své tržby (výnosy) uvede do přiznání k DPH a navazujících hlášení. Zejména na začátku nebo při mimořádných transakcích občas můžeme zaváhat, kam kterou transakci vlastně vykázat.


 
Každá tržba (výnos), kterou máme zaúčtovanou v účetnictví, se nám v drtivé většině promítne do přiznání k dani z příjmů. A stejně by se tato tržba měla objevit v přiznání k DPH. Občas vidíme, že tržby/výnosy, ze kterých se neodvádí „česká“ DPH, v přiznání k DPH vůbec uvedeny nejsou – a to není správně. Ale samozřejmě i tady existují výjimky, viz např. článek Výnosy s. r. o. a jejich kontrola na přiznání k DPH.

Podívejme se na případy, které se do přiznání k DPH uvádějí, a konkrétně kam a jak se projeví taky v navazujících souhrnných a kontrolních hlášeních.

I. Zdanitelná plnění – přiznání k DPHNa těchto řádcích vykazujeme:
 • dodání zboží,
 • převod nemovitosti,
 • poskytnutí služby
s místem plnění v tuzemsku.

Dále zde uvádíme také prodej zboží na dálku do dosažení registračního limitu 10 000 EUR za kalendářní rok (po dosažení limitu uvádíme daná plnění již jen do ř. 24). Více o prodeji zboží na dálku najdete např. v článku Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021.

Prodej dovezeného zboží na dálku nebo dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní bychom zde uváděli také. Ale jen v případě, že je místo plnění v tuzemsku nebyla přiznána daň přes zvláštní režim jednoho správního místa.

Pokud máme povinnost zdanit v daném období i přijatou zálohu (úplatu) ke konečným plněním, která bychom vykazovali na těchto řádcích, pak zde uvedeme i tyto zálohy (viz např. článek Platby předem a DPH).

Plnění vykázaná na řádcích 1 a 2 přiznání k DPH se nám promítnou v kontrolním hlášení v sekcích A.4. nebo A.5. (podle jejich hodnoty včetně DPH).

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně – přiznání k DPHZde uvádíme:
 • dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani,
 • přemístění obchodního majetku,
 • prodávající osoba zde uvádí dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu při užití zjednodušeného postupu (třístranný obchod),
 • dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě registrované k dani v tomto členském státě.
Hodnota tohoto řádku přiznání k DPH se nám promítne do souhrnného hlášení:
 • s kódem 0 – dodání zboží do jiného členského státu,
 • s kódem 1 – přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu.
Do kontrolního hlášení hodnoty z tohoto řádku nezahrnujeme.V tomto řádku uvádíme hodnotu plnění při poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby (§ 9 odst. 1, tzv. služby podle základního pravidla) – kromě služeb, které by byly v jiném členském státě od daně osvobozeny.

Hodnota plnění z řádku 21 se uvede v souhrnném hlášení s kódem 3. V kontrolním hlášení se tato plnění nepromítnou.

Upozornění k tiskopisu přiznání: V aktuálně platném vzoru č. 23 přiznání k DPH jsou u řádku č. 21 uvedeny § 102 odst. 1 písm. d) a § 102 odst. 2 (stejné jsou uvedeny i v „elektronických pokynech“ při vyplňování přes portál MOJE daně). To je však v rozporu s platným pokynem č. 19 k vyplnění tohoto přiznání, kde se u daného řádku uvádějí § 102 odst. 1 písm. d) a § 102 odst. 3 písm. a).Zde uvádíme hodnotu vývozu zboží, přičemž vývozem rozumíme výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země.

V souhrnném ani kontrolním hlášení se hodnota z tohoto řádku neobjeví.Tento řádek slouží k vykázání dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě neregistrované k dani v jiném členském státě. Plátce pak podává současně s přiznáním k DPH i „hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu“ a kopii vystaveného daňového dokladu. V souhrnném hlášení ani v kontrolním hlášení se tato transakce neprojeví.Před změnou formuláře byl tento řádek nazván: „zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8)“. Nový vzor formuláře č. 23, platný pro období započatá od 1. 10. 2021, název tohoto řádku aktualizoval na „vybraná plnění (§ 110b odst. 2)“.

Těmito vybranými plněními rozumíme v případě:
 
a) režimu mimo EU poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na území EU,

b) režimu EU
 1.  poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na území EU – tyto služby byly do 30. 6. 2021 vykazovány na ř. 26, od 1. 10. 2021 je vykazujeme na ř. 24; v meziobdobí jsme si mohli „zvolit“, na kterém z těchto dvou řádků je vykážeme,
 2. prodej zboží na dálku (po překročení registračního limitu),
 3. dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní – dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné k dani na území EU, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, považujeme za prodej zboží na dálku provozovatelem elektronického rozhraní nebo dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní osobě nepovinné k dani uskutečněného s odesláním nebo přepravou,
c) dovozního režimu prodej dovezeného zboží na dálku,
 1. které není předmětem spotřební daně a
 2. jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR.
Zjednodušeně můžeme říct, že na ř. 24 uvádíme zejména plnění, na která je použit zvláštní režim jednoho správního místa (nebo na která by mohl být použit, pokud by poskytující osoba v tomto režimu byla registrována), kromě plnění zahrnutých již na řádcích 1 nebo 2 přiznání.

Dále zde uvádíme hodnotu plnění v případech, kdy daň je odvedena přímo prostřednictvím daňového přiznání k DPH v jiném členském státě (nikoliv v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa).

V souhrnném hlášení ani v kontrolním hlášení se hodnoty z řádku č. 24 přiznání k DPH neprojeví.Do řádku č. 25 patří plnění, která se uskutečňují v režimu přenesení daňové povinnosti – plnění, kdy je plátce dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb. Tato plnění se pak objeví v oddíle A.1. kontrolního hlášení.

Konkrétně se jedná za stanovených podmínek o následující plnění (s uvedením kódu plnění pro kontrolní hlášení):
 • zlato (1),
 • zlato – zprostředkování dodání investičního zlata (1a),
 • dodání nemovité věci (3),
 • dodání nemovité věci v nuceném prodeji (3a),
 • stavební a montážní práce (4),
 • stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků (4a),
 • zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (5) – „odpad a šrot“,
 • dodání zboží poskytnutého původně jako záruka (6),
 • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví (7),
 • povolenky na emise skleníkových plynů (11),
 • obiloviny a technické plodiny (12),
 • kovy (13),
 • mobilní telefony (14),
 • integrované obvody (15),
 • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (16),
 • videoherní konzole (17),
 • dodání certifikátů elektřiny (18),
 • dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (19),
 • dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (20),
 • poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací (21).


Do tohoto řádku uvádíme veškerá ostatní plnění s nárokem na odpočet daně (která jsme neměli uvést do jiného řádku). Uvádíme zde i příslušnou úplatu, která předchází uskutečnění plnění. V kontrolním hlášení se kromě zvláštního režimu pro investiční zlato (oddíl kontrolního hlášení A.3.) neobjeví.

Řádek 26 slouží k vykázání zejména těchto plnění:
 • poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko (mimo těch uvedených již v řádcích 21 a 24),
 • dodání zboží s instalací nebo montáží,
 • dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi s místem plnění mimo tuzemsko,
 • poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku (práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou),
 • specifické případy dodání, úprav, oprav, údržby nebo nájmu námořních lodí a letadel včetně dodání zboží pro zásobení lodí a letadel,
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby diplomatickým misím, konzulárním úřadům, zvláštním misím, zastupitelstvím mezinárodních organizací,
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby subjektům Evropské unie se sídlem v jiném členském státě,
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněné v tuzemsku, které jsou určeny pro použití ozbrojenými silami ostatních členů NATO,
 • dodání zlata centrálním bankám jiných států,
 • dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které je odešlou nebo přepraví do třetí země,
 • dodání zboží umístěného ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu a poskytnutí služeb vztahujících se k tomuto zboží,
 • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží,
 • přeprava osob a jejich zavazadel mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi včetně služeb souvisejících (zajištění přepravy, prodej přepravních dokladů, …),
 • služby poskytované ve zvláštním režimu pro cestovní službu (viz § 89 zákona o DPH),
 • plnění v rámci zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (viz § 90 zákona o DPH),
 • plnění v rámci zvláštního režimu pro investiční zlato (viz § 92 zákona o DPH),
 • osvobozené dodání zboží zahraniční osobou provozovateli elektronického rozhraní, pokud jde o dodání zboží bez odeslání nebo přepravy.

Veškeré doklady v programu POHODA vstupují do Přiznání DPH, Kontrolního hlášení a Souhrnného hlášení na základě zvoleného členění DPH v poli Členění DPH u daného dokladu. Přes hlavní nabídku Účetnictví/Daň z přidané hodnoty otevřete agendu Členění DPH. V této agendě jsou všechna členění DPH, která je možné do dokladů vložit. Každé členění DPH má přiřazený Typ, který určuje vhodný řádek v Přiznání DPH a sekci Kontrolní hlášení. Tyto a další údaje (např. kód pro souhrnné hlášení, kód předmětu plnění apod.) jsou zobrazeny ve formuláři.

Aby se členění DPH nabízelo u dokladu v poli Členění DPH, je nutné ve formuláři zatrhnout pole Nabízet. Výjimka je u členění DPH Nevím, tento speciální typ se nabízí pouze ve formuláři daných agend. Každé členění DPH má svou unikátní zkratku a je možné i další členění DPH přidávat uživatelsky. V tomto případě doporučujeme využít kopírování (Ctrl + K) daného členění DPH. Kopírování Členění DPH využijete například v situaci, kdy požadujete vystavit doklady v režimu přenesení daňové povinnosti a máte více kódů předmětu plnění. U každého členění pro přenesení daňové povinnosti pak můžete nastavit různý kód předmětu plnění.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Romana Hamplová
7. 3. 2023 5:19:44
Dobrý den,kde vytisknout tržbu za konkrétní měsíc?děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lucie
15. 9. 2022 7:44:22
Dobrý den, proč nový plátce DPH měsíc po registraci nesmí fakturovat v režimu pdp ? Děkuj
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

V předčasném důchodu je možný jen malý přivýdělek

10. 7. 2024 | Předčasný starobní důchod je určen lidem předdůchodového věku, kteří nemohou pracovat. Výdělečná činnost je omezena na zákonem stanovené výjimky. Důchodci si mohou přivydělat pouze omezeně, například dohodou o provedení práce s maximálním příjmem do 10 000 Kč měsíčně nebo jako OSVČ s příjmem do 8 794 Kč měsíčně po odpočtu výdajů. Jakékoli zaměstnání zakládající účast na pojištění musí být oznámeno ČSSZ do 8 dnů a důchod bude zastaven. Podrobnosti najdete na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Snakesub, s.r.o.
Prodej potápěčských, šnorchlovacích i plaveckých potřeb
www.snakesub.cz

AskNet s.r.o.
Komplexní podpora Vašeho podnikání v oblasti účetnictví a mezd.
asknetcz.cz

Kurzovní lístek

25,34 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
-0,098 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme