Kontrolní hlášení a sankce


Ing. Michaela Martínková, CA
4. 11. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud dodržíte lhůtu pro podání kontrolního hlášení, ale již nezareagujete na pozdější výzvy správce daně, pokutě se nevyhnete.

Foto: Fotolia

 

Ještě než se od roku 2016 rozběhne podávání kontrolního hlášení, podíváme se na sankce, které jsou s kontrolním hlášením neodmyslitelně spjaté. U každé pokuty se zaměříme na několik problematických bodů, se kterými se v praxi jistě potkáme.


 
Ještě než se rozběhne do praxe podávání kontrolního hlášení (podrobnosti viz v článku Kontrolní hlášení – nová povinnost pro plátce DPH), zaměříme se na sankce, které zákonodárce také vtělil do zákona o DPH. Ustanovení o sankcích jsou uvedena v § 101h, který se stane účinným dnem 1. 1. 2016. Jejich výčet je poměrně jednoduchý, přesto si ke každé připojíme pár problematických bodů, které nás v praxi jistě čekají.
 
Pokuta 1.000 Kč bude vyměřena tomu, kdo sice kontrolní hlášení podá, ale až po lhůtě a nebyl k tomu dosud správcem daně vyzván. Lhůta činí 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, pokud jde o právnické osoby (a to bez ohledu na to, že některé právnické osoby budou i nadále plátci DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím). Fyzické osoby budou podávat kontrolní hlášení podle toho, jestli jsou měsíční nebo čtvrtletní plátci DPH. Samozřejmě platí, že pokud 25. den připadne na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.
 
Pokud jste si nyní zvykli na to, že přiznání k DPH podáváte po řádné lhůtě, ovšem v „beztrestné zóně“ (tedy do 5 pracovních dnů po řádné lhůtě), musím upozornit, že v případě kontrolního hlášení toto prodloužení bez sankcí platit nebude. Protože kontrolní hlášení je provázané s řádky v daňovém přiznání k DPH, nedovedu si představit takovou praxi, že nebudou oba dokumenty připraveny současně. Ale na druhou stranu nemusí být odeslány ve stejný okamžik.
 
Pro kontrolní hlášení dodržíme lhůtu do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (nebo čtvrtletí u fyzických osob – čtvrtletních plátců), přiznání DPH můžeme odeslat bez sankcí v dalších 5 pracovních dnech (ovšem s tím, že nepodáváte v řádné lhůtě – to je někdy důležité pro posouzení „daňové morálky“ daňového subjektu a může hrát roli např. při posuzování žádosti o posečkání daně apod.).
 
Kontrolní hlášení (stejně jako všechna daňová přiznání k DPH od 1. 1. 2016) bude nutné podat výhradně elektronicky. Když bude zvolen způsob odeslání za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu (přes aplikaci EPO), nebude zde platit lhůta 5 dnů pro dodatečné potvrzení, ale kontrolní hlášení bude muset být potvrzeno ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení (tedy tzv. e-tiskopis opatřen podpisem daňového subjektu musí být podán nejpozději do 25 dnů, byť by lhůta pro potvrzení takového způsobu podání podle daňového řádu uplynula později).

Kontrolní hlášení v náhradní lhůtě po výzvě správce daně

Další úroveň pokuty ve výši 10.000 Kč bude muset uhradit ten, kdo podá kontrolní hlášení v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván. S jakým časovým odstupem po uplynutí řádné lhůty budou správci daně vyzývat k podání kontrolního hlášení, neumíme nyní říci, ale domnívám se, že po nějaké „stabilizační“ době po náběhu celého systému bude tato lhůta velmi krátká.
 
Nezbývá tedy než důsledně kontrolovat, zda zodpovědní pracovníci opravdu splnili svou povinnostkontrolní hlášení bylo odesláno – když ne v řádné lhůtě, tak bezprostředně poté, protože jedině tak bude sankce v minimální výši.
 
Nutno podotknout, že náhradní lhůtu neurčuje správce daně sám, ale je definována v zákoně a činí pouze 5 dnů (nikoli pracovních). Toto oznámení se doručuje prostřednictvím datové schránky, pokud ji má daňový subjekt zřízenou, nebo na e-mailovou adresu, kterou daňový subjekt za tím účelem uvede.

Bez vyplnění elektronické adresy nebo ID datové schránky zřejmě nepůjde kontrolní hlášení vůbec podat, proto by zejména fyzické osoby bez zřízené datové schránky měly zvážit, jaký e-mail uvedou a jestli jej budou často měnit (podle mého názoru, jak je nyní napsaný text zákona, by správce daně mohl použít jakékoli historicky zadané e-mailové adresy v kontrolním hlášení daného subjektu, protože je daňový subjekt uvedl).
 
Lhůta 5 dnů se počítá od oznámení výzvy správce daně – pokud se doručuje na e-mailovou adresu, považuje se tato zpráva za doručenou okamžikem odeslání správcem daně (nikoli až doručením zprávy na e-mail).

Pokud tedy nebude daňový subjekt bez datové schránky kontrolovat uvedený e-mail po dobu 10 dnů, nejen že se nedozví o tom, že ho správce daně vyzval, ale nestihne ani náhradní lhůtu pro podání kontrolního hlášení. A vystavuje se pokutě mnohem vyšší, která činí již 50.000 Kč (ta je tedy stanovena pro skutečnost, že plátce nesplní náhradní lhůtu po výzvě správce daně, bez ohledu na to, jakým způsobem má tuto výzvu správce daně doručovat).
 
Až praxe ukáže, jak se bude prokazovat, že správce daně výzvu na e-mail odeslal, ale zpráva nebyla doručena.

Když daňový subjekt nereaguje na výzvu

Ve svém výčtu pokut jsem vynechala pokutu ve výši 30.000 Kč. Tato sankce se použije, pokud daňový subjekt nebude nikterak reagovat na výzvu správce daně, aby údaje v kontrolním hlášení změnil, doplnil či potvrdil (tedy již podal kontrolní hlášení, ať v řádné či náhradní lhůtě).
 
Na výzvu je plátce DPH povinen do 5 dnů od oznámení reagovat, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení, kde změní či doplní nesprávné nebo neúplné údaje. Pokud se plátce daně domnívá, že je původní hlášení správné, bude je muset ve stejné lhůtě potvrdit. U elektronického formuláře kontrolního hlášení na webu Daňového portálu bude možnost výběru tzv. rychlé odpovědi na výzvu, kdy zvolí možnost „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH)“ – kromě identifikačních údajů plátce bude muset vyplnit i číslo jednací doručené výzvy.
 
Stejné sankci (tedy 30.000 Kč) by se nevyhnul ani ten, kdo nemá povinnost podat kontrolní hlášení (toto není třeba oznamovat, na rozdíl od DPH, kdy se nulové daňové přiznání podává vždy), ovšem správce daně jej k podání vyzve. Když tedy již taková výzva přijde, bude plátce reagovat opět pomocí výběru tzv. rychlé volby na výzvu, kdy zvolí možnost „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH)“.
 
Pro termín následného kontrolního hlášení platí, že lhůta pro jeho podání v případě, že bude třeba opravit původně podané hlášení po lhůtě bez výzvy správce daně, činí 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů. Opět jde tedy o mnohem kratší lhůtu, než při povinnosti podat dodatečné daňové přiznání k DPH od doby, kdy zjistím skutečnosti.
 
Všechny dosud uváděné pokuty jsou dané zákonem, není možné je jakkoli snížit.

Pokuty s limitem, který určí správce daně sám

Zákon uvádí ještě další dvě pokuty, kdy je na zvážení správce daně, jakou výši do daného limitu uloží. Podle zákona je přitom vázán tím, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. Tím, že v zákoně není slovní spojení „může uložit“, ale jen „uloží“, je zřejmé, že se nulové sankce daňový subjekt těžko dočká. A o jaké pokuty tedy přesně jde?
 
Pokutu do 50.000 Kč správce daně uloží plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje pomocí následného kontrolního hlášení.
 
A pokutu do 500.000 Kč může uložit správce daně tomu, kdo nesplněním povinností souvisejících s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní (tuto pokutu je možno uložit spolu se všemi ostatními pokutami, které je povinen daňový subjekt uhradit).
 
Tímto článkem jsem chtěla dopředu upozornit na striktní ustanovení související s kontrolním hlášením, ze kterých poplynou poměrně významné sankce. Je tedy důležité nejen nastavit účetní systémy tak, aby bylo kontrolní hlášení správně vyplněno, ale také zabezpečit takový tok informací ve firmě, aby se ve velmi krátkých lhůtách daných zákonem kompetentní osoba dozvěděla, že nějaká výzva správce daně vůbec přišla. A dále zajistit, že na výzvu bude reagováno včas.
 
Pokud sice dodržíte lhůtu pro podání kontrolního hlášení, ale již nezareagujete na pozdější výzvy správce daně, pokutě se nevyhnete.
 
Aktualita z 2. 12. 2015: Poslanci chtějí předložit novelu zákona o DPH, která by v odůvodněných případech umožnila sankce prominout. Konkrétní podoba zmírnění pokut u kontrolního hlášení je zatím předmětem diskusí.

 Kontrolní hlášení v programu POHODA
V programu POHODA vznikla nová agenda Kontrolní hlášení. Podání kontrolního hlášení bude stejné jako u přiznání DPH. Budete ho moci podávat automaticky přímo z Pohody, přes datovou schránku nebo jen vytvoříte XML soubor pro ruční načtení.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související články:

Kontrolní hlášení DPH od roku 2016
Kontrolní hlášení – nová povinnost pro plátce DPH
Jak vyplnit kontrolní hlášení
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
10. 12. 2015 21:06:56
Dobrý večer, v zákaznickém centru Pohody je již zveřejněna Beta verze programu 2016 s uvedenými novinkami, která se o této skutečnosti zmiňuje - pro účely uvedení původního DUZP na přijatém dokladu bude sloužit kolonka datum KH pro DPH.
Hlášení závadného obsahu

Monika
10. 12. 2015 12:26:27
Dobry den, po precteni posledniho prispevku bych se zeptala mozna jako skolacka. Mam fakturu prijatou napr. 3.10.2015, k tomuto dni az mam fakturu fyzicky v ruce si mohu narokovat DPH, tedy az v priznani za mesic 10/2015, dodavatel fakturu vystavil ale napr. 29.9.2015, on tedy musi mit DPH odvedene v 9/2015. V dotaze odpovidate, ze v KH se musi uvest puvodni DUZP z dokladu / DPH mozno narokovat az 3 roky zpetne/. Bude tedy v Pohode nejaky dalsi radek pri zapisu faktury, do ktereho spada pro KH nebo jak se to bude zapisovat. Dekuji. Monika
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 12. 2015 11:48:27
Dobrý den Renato, neznám přesné nastavení systému, ale diference v haléřích jistě nebudou podléhat výzvám k odstranění závad - DPH byste správně měla evidovat podle daňového dokladu, tedy ručně upravit výpočet z Pohody. KH je zaměřené především na to, zda někdo neuplatnit odpočet DPH dříve, než ho přiznal plátce DPH, resp. vůbec nepřiznal. Proto posun u nároků na odpočet nevadí, zákonná lhůta je až 3-letá. když plátce DPH uvede v okamžiku DUZP doklad do příslušného období KH, tento si na své párování "počká", opožděného zavedení dokladů s nárokem na odpočet se nemusíte bát, jen musíte do KH uvést původní DUZP na dokladu, nikoli datum, kdy jste doklad přijala a uplatnila do svého nároku.
Hlášení závadného obsahu

Renata
10. 12. 2015 8:14:46
K dotazu Moniky k zaokrouhlování daně: také mám zkušenost, že každý software zaokrouhluje jinak a ani z úplného daňového dokladu není pokaždé zcela jasné, v které fázi výpočtu to zaokrouhlování proběhlo. Dám tedy příklad přijatého dokladu nad 10 000. Základ 24637, Pohoda spočítá daň 5173,77, na dokladu je 5173,80 a celá faktura je za 29 811. Lze předpokládat, že i takovéhle doklady budou při KH považovány za chybné a budou vyžadovány k opravě, nebo se počítá s nějakou zaokrouhlovací vůlí?

A ještě dotaz: dělám jako OSVČ účetnictví pro malého živnostníka, který mi některé přijaté doklady nosí běžně třeba s půlročním zpožděním. Dnes to většinou ničemu nevadilo a pokud mi někde něco neuniklo, nemělo by to z pohledu nároku na odpočet DPH vadit ani nadále. Už se ví, v jakých lhůtách se budou doklady elektronicky párovat? Tedy v důsledku - zda mi každý později donesený doklad bude dělat potíže s KH?

Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

ll
8. 12. 2015 10:42:33
jak má hospodář, kterému je 80 let dojí krávy nemá internet jak to má udělat to toho má najednou nechat ???
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 12. 2015 12:19:35
Doklady do 10.000 Kč vč. DPH nebudete vůbec vykazovat po jednotlivých řádcích, ale souhrnně v jednom řádku za všechny tyto doklady. pro seznámení se s vyplňováním KH doporučuji dokumenty na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/soubory-ke-stazeni. tento článek je obsahově zaměřen na něco jiného.
Hlášení závadného obsahu

Monika
3. 12. 2015 12:07:58
Tak jestli to tak skutecne je, nemam s tim problem. Jeste se zeptam, napadla me takova vec, budu mit prijatou fakturu, kde dodavateluv system vypocita zaklad dane 3957,8 c a k tomu DPH 831,13, me Pohoda vypocita DPH 831,14, mohu to tak ponechat, aniz by mi hrozila vyzva, nebo mam system Pohodu opravit, ignorovat hlasku, ze mu vychazi jina hodnota, jelikoz kazdy system zaokrouhluje jinak? Dekuji. Monika
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 12. 2015 11:54:28
pokud máte zřízené datové schránky, budou výzvy ohledně KH zasílány výhradně do ní. Budou se generovat automaticky z jiného datového centra, kam nebudou mít správci daně volný přístup. mailová komunikace se správkyní daně je jejím dobrovolným skutkem předtím, než by poslala oficiální výzvu k doplnění či opravě. Nicméně KH se má generovat jiným způsobem, resp. ne na libovůli konkrétního správce daně Vaší osoby.
Hlášení závadného obsahu

Monika
3. 12. 2015 11:43:47
reakce na Michaela Martínková. Mam datovou schranku jak na s.r.o., tak i na fyzickou osobu, takze pokud prijde zprava tam, vubec mi to nevadi, me vadi ten mail. Jelikoz posilame hodne veci do EU, tak vypisujeme souh. hlaseni a uz se mi 2x podarilo prehodit cislo ve VAT prijemce, pani z FU mi psala vzdycky mail, opravila jsem jeste ten den a pohoda. Ale tam sankce neni. Myslim si, ze pokud za neco hrozi sankce, je urad povinnen dorucit zpravu tak, aby mel zakonny doklad o doruceni prijemcem - tedy datovou schranku nebo dopis s dorucenkou, ne nejaky mail. MK
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 12. 2015 11:36:18
K dotazu olika: Názorů je opravdu hodně, já osobně se domnívám, že je důležitý moment fakturace, protože v zákona o DPH v §4a, odst. 1 se uvádí: Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží.... právě sloveso náleží znamená podle mého názoru nárok, nikoli skutečnou úhradu - pro účely obratu o DPH jde tedy o stejné podmínky pro všechny bez ohledu na způsob vedení účetnictví či vykazování příjmů pro daně z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 12. 2015 11:30:50
k dotazu Moniky: chápu Vaše rozhořčení, snaha na poslední chvíli zmírnit sankce a prodloužit lhůty nějaká je, byť zákon je platný již 1 rok a čeká "jen" na účinnost a dopředu bylo jasné, že lhůty jsou opravdu "vražedné". Plátci DPH bez datové schránky bohužel zatím budou muset uvádět e-mail pro účely kontrolního hlášení.
Hlášení závadného obsahu

olik
3. 12. 2015 9:20:13
Dobrý den, vedu daňovou evidenci, výdaje uplatňuji paušálem a nyní mi hrozí, že se stanu plátcem DPH. Chci se jen zeptat, (kolem mne je spousta výkladů obratu), jak si mám správně obrat vysvětlit: jedná se o celkovou částku vystavených faktur, nebo jen o příjem z faktur. Mnohokrát děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Monika
3. 12. 2015 8:58:16
Dobry den,
chci se zeptat, jestli si ucetnictvi budu muset brat na dovolenou, nebo jestli tento zakon rovnou podnikatelum zakazuje vubec dovolenou nebo nemocenskou mit. Jak se bude resit ve firmach dovolena ucetni nebo jeji paragraf, nemocenska? Firma tedy prikaze ucetni dovolenou max. 2 dny? Prijde mi toto jako diskriminace, proti KH nic nemam, ale toto mi prijde jako zasadni omezeni podnikatelu. Dale mi vadi, ze urednik si muze vyzvu zaslat na mail, pritom podnikatel musi pro komunikaci pouzit vyhradne predepsane prostredky, aby se s nim vubec nekdo bavil. Predpokladam, ze toto pujde velice brzy k soudu. Je mozne napsat na FU, ze od 1.1.2016 proste nepouzivate mail? Dekuji. Monika
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 12. 2015 20:38:04
Dobrý večer, DPH přiznáváte ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je nezávislé na zdaňovacím období. Informace finanční správy uvádí u cestovní služby toto: U zvláštních režimů (§ 89, § 90) se do kontrolního hlášení uvádí základ daně a daň týkající se pouze přirážky (údaje z řádku č. 1, 2 daňového přiznání zahrnující zmíněné zvláštní režimy). Tj. údaje, které má plátce ve své evidenci vedené pro účely daně z přidané hodnoty (§ 100), neboť v souladu s § 89 odst. 9 a § 90 odst. 14 se údaje ohledně daně z přirážky samostatně na daňovém dokladu neuvádějí.
Hlášení závadného obsahu

Karel Šafařík
1. 12. 2015 11:17:33
Dobrý den, firma je čtvrtletní plátce DPH, a používá zvláštní režim pro cestovní službu. DPH z cestovní služby je počítáno vždy za zdaňovací období (čtvrtletí). Budou se tedy všechny doklady v režimu cestovní služby uvádět až v kontrolním hlášení za poslední měsíc čtvrtletí?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 11. 2015 15:06:34
Dobrý den, není třeba dělat dodatečné přiznání, protože pro odpočet DPH musíte mít k dispozici daňový doklad od dodavatele, teprve tehdy máte nárok na odpočet. Do kontrolního hlášení uvedete za období, kdy bude doklad nárokován ve Vašem přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Alena
9. 11. 2015 14:05:36
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli bude možné fakturu od dodavatele za přijaté zboží nebo službu, např. za měsíc leden zahrnout do přiznání k DPH za únor, tedy i do kontrolního hlášení za únor. Nebo se to bude muset řešit vše dodatečným přiznáním? Některé přijaté faktury se prostě do toho období nedostanou, s vystavenými není problém. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 11. 2015 10:52:10
dobrý den, u opravných přiznání žádná sankce nehrozí, protože ta se podávají ještě před původní lhůtou pro podání přiznání a hlášení. Měla jste zřejmě na mysli dodatečná přiznání k DPH a následná hlášení - ani zde však sankce nehrozí, pokud se splní lhůty.
Hlášení závadného obsahu

ywf
4. 11. 2015 10:20:57
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli budou ukládany sankce,když bude podáno opravné přiznání k DPH a tím i KH.
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zahraniční stravné pro rok 2024

5. 12. 2023 | Ministerstvo financí stanovilo na základě nové vyhlášky č. 341/2023 Sb. výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Oproti aktuálně platné vyhlášce č. 401/2022 Sb. se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států. Jedná se například o Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko, Norsko či Švédsko.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetnictví, podnikání
Komplexní služby v oblasti účetnictví, personalistiky a podnikání.
www.mzdovy.cz

DRIP kalendáře.diáře
velkoochod kalendářů, diářů, plánovacích záznamníků, notesů. Brusivo.
www.drip.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
-0,020 Kč
22,52 Kč
0,081 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme