Jak vyplnit kontrolní hlášení


Bc. Zuzana Bartůšková
14. 12. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová povinnost, a to podávat tzv. kontrolní hlášení.

Foto: Fotolia

 

Nová povinnost pro plátce DPH – kontrolní hlášení, už pomalu klepe na dveře. Finanční správa již s předstihem vydala předběžný vzor kontrolního hlášení. My si v tomto článku ukážeme, jak budeme od roku 2016 postupovat při jeho vyplňování.


 
Kontrolní hlášení je od 1. 1. 2016 povinen vyplnit každý plátce DPH, který v daném období:
 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato.
Předběžnou podobu kontrolního hlášení, včetně informací k jeho vyplnění, vydala Finanční správa na svých webových stránkách již v červenci. Následně začátkem října vydala strukturu XML souborů pro elektronické podání.

Vyplnění kontrolního hlášení – údaje o plátci

Finančnímu úřadu pro a Územní pracoviště v, ve, pro – územní pracoviště, kde je nebo bude umístěn spis daňového subjektu.
 
Daňové identifikační číslo – uvede se DIČ plátce, který vyplňuje kontrolní hlášení (bez CZ).
 
Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby – místo pobytu nebo sídlo daňového subjektu.
 
ID datové schránky / e-mail – jedná se o povinný údaj, tj. alespoň jeden musí být vyplněn. Do uvedené datové schránky / na uvedený e-mail bude správce daně adresovat výzvy v kontrolním hlášení. Pokud kontrolní hlášení zpracovává zmocněný zástupce na základě plné moci (např. účetní nebo daňový poradce), uvede se ID datové schránky zmocněného zástupce a doručování bude do jeho datové schránky.
 
Výzva poslaná správcem daně e-mailem se má za doručenou okamžikem jejího odeslání správcem daně (bez ohledu na to, kdy a zda vůbec ho daňový subjekt obdrží). Výzva poslaná do datové schránky je doručená přihlášením oprávněné osoby do datové schránky. Pokud nedojde k přihlášení do datové schránky během 10 dnů po odeslání, je výzva doručena fikcí (dle § 47 odst. 2 daňového řádu). Poplatník musí na výzvu zareagovat do 5 kalendářních dnů. Doručování fyzickým osobám na adresu jejich pobytu poštou se v případě kontrolního hlášení nepoužije a bude se jim doručovat e-mailem, pokud nevyplní ID datové schránky.
 
Kontaktní osoba: Příjmení, jméno / telefon – uvedete údaje kontaktní osoby.
 
Druh kontrolního hlášení:
 • řádné (§ 101e) – první podání kontrolního hlášení za dané období, a to i podávané po termínu,
 • opravné (§ 101f odst. 1) – druhé a další kontrolní hlášení, kterým se opravuje podané kontrolní hlášení – dokud neuplynula lhůta pro podání kontrolního hlášení. Uvádí se znovu všechny údaje, nikoliv pouze upravované. Např. podali jsme řádné kontrolní hlášení za měsíc únor 2016 dne 20. 3. 2016 a 22. 3. 2016 jsme zjistili, že jsme zapomněli dát do tohoto řádného kontrolního hlášení několik vydaných faktur. Do 25. 3. 2015 podáme opravné kontrolní hlášení, kde uvedeme veškeré předchozí údaje a chybějící faktury,
 • následné (§ 101f odst. 2) – druhé a další kontrolní hlášení, kterým se opravuje podané kontrolní hlášení po lhůtě pro podání kontrolního hlášení. Následné hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných údajů. Následné kontrolní hlášení se podává celé – se všemi údaji správnými i opravovanými. Nepodává se jako dodatečné přiznání k DPH pouze rozdílově. Např. podali jsme řádné kontrolní hlášení za měsíc únor 2016 dne 20. 3. 2016 a 15. 4. 2016 jsme zjistili, že jsme zapomněli dát do tohoto řádného kontrolního hlášení několik vydaných faktur. Do 5 pracovních dnů podáme následné kontrolní hlášení, kde uvedeme veškeré předchozí údaje a chybějící faktury.
Důvody pro podání následného KH zjištěny dne – uvedete datum zjištění chyby v podaném kontrolním hlášení. Následné kontrolní hlášení musí být podáno do 5 pracovních dnů od zjištění chyby.
 
Za obdobíprávnické osoby podávají kontrolní hlášení měsíčně bez ohledu na zdaňovací období (vyplní měsíc a rok). Fyzické osoby podávají kontrolní hlášení měsíčně nebo čtvrtletně podle svého zdaňovacího období (vyplní měsíc nebo čtvrtletí a rok).
 
Za období „od do“ – použije se v případě speciálního zdaňovacího období, např. v insolvenci nebo při řešení pozůstalosti plátce.
 
Datum vyhotovení – vyplníte datum sestavení kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení musí být podáno nejpozději 25. dne a lhůtu nelze prodloužit. To znamená, že neplatí, že podání 5 dnů po termínu je bez pokuty. Při podání od 26. dne a déle (bez vyzvání správcem daně) platí pokuta 1.000 Kč. Za pozdní podání na základě výzvy správce daně 10.000 Kč.
 
Rychlá odpověď na výzvu – plátce daně musí do 5 kalendářních dnů od doručení zareagovat na výzvu správce daně. Reakce na výzvu se bude provádět výhradně přes kontrolní hlášení (nebude možné na výzvu reagovat dopisem do datové schránky ani podáním obecné písemnosti přes Daňový portál), a to buď podáním následného kontrolního hlášení (pokud chce plátce opravit chybu), podáním řádného kontrolního hlášení (pokud ho nepodal), nebo výběrem možnosti z rozbalovacího menu „rychlá odpověď na výzvu“:
 • B – Nemám povinnost podat KH (nulové KH) – v případě, že plátce daně nepodal kontrolní hlášení, protože mu nevznikla povinnost ho podat, tedy nenastaly žádné ze skutečností zakládajících povinnost podat kontrolní hlášení, a správce daně ho i přesto vyzval k podání kontrolního hlášení.
 • P – Potvrzuji správnost naposledy podaného KH – v případě, že plátce daně je přesvědčen, že všechny údaje v kontrolním hlášení uvedl správně a správce daně ho vyzval k podání následného hlášení.
Číslo jednací výzvy – uveďte ve tvaru (vč. uvedených oddělovačů): 99999999/99/9999-99999-999999. Jedná se o povinný údaj při odpovídání na výzvy správce daně.

Vyplnění řádků (oddílů) kontrolního hlášení – obecně

Základ daně a daň se do kontrolního hlášení uvádí buď v haléřích, nebo v celých korunách podle údajů z daňových dokladů.
 
Pokud jsou na jednom daňovém dokladu plnění v různých daňových režimech (do různých řádků kontrolního hlášení), uvedete údaje z jednoho dokladu do všech příslušných řádků kontrolního hlášení (např. při kombinaci režimu přenesení daňové povinnosti a běžného plnění na jednom dokladu).
 
Evidenční číslo daňového dokladu – uvádí se číslo daňového dokladu (nikoliv variabilní symbol) přesně tak, jak ho uvádí dodavatel (tj. včetně písmen, mezer, pomlček, lomítek a dalších znaků). Na pořadí číslic záleží. Podle předběžné struktury XML bude mít pole číslo dokladu maximálně 60 znaků. Dodavatel a odběratel musí uvést shodné číslo daňového dokladu.
 
DIČ dodavatele/odběratele – jedná se o povinný údaj u vybraných polí. Uvádí se ve formátu kód státu + kmenová část (číslo) bez mezer.
 
DPPD – datum povinnosti přiznat daň ve tvaru DD.MM.RRRR.
 
DUP – datum uskutečnění osvobozeného plnění ve tvaru DD.MM.RRRR.
 
Základ daně 1 a Daň 1 – základní sazba DPH 21 %.
 
Základ daně 2 a Daň 2 – první snížená sazba DPH 15 %.
 
Základ daně 3 a Daň 3 – druhá snížená sazba DPH 10 %.
 
Oddíl A.1. – Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a
Uvádí se údaj z ř. 25 přiznání k DPH – režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb. Uvádí se údaje z vystaveného daňového dokladu dodavatelem služby nebo zboží v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Evidenční číslo nesmí být duplicitní číslo dokladu v jednom oddílu, tj. v oddílu A.1. smí být pouze jedno číslo dokladu.
 
Údaj se dává do kontrolního hlášení stejně jako do daňového přiznání, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby), nikoliv z přijatých plateb před datem plnění. Nedělají se daňové doklady k přijatým zálohovým platbám v režimu přenesení daňové povinnosti, a tudíž se ani přijaté platby před uskutečněním plnění neuvádějí v kontrolním hlášení.
 
Z nabídky vyberete kód předmětu plnění:
 • 1 – dodání zlata (plnění podle § 92b),
 • 3 – dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d),
 • 4 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e),
 • 5 – zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c),
 • 11 – převod povolenek na emise skleníkových plynů,
 • 12 – obiloviny a technické plodiny,
 • 13 – kovy, včetně drahých kovů,
 • 14 – mobilní telefony,
 • 15 – integrované obvody a desky plošných spojů,
 • 16 – přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy),
 • 17 – videoherní konzole.
U vybraných plnění, u kterých byla povinnost do výpisu z režimu přenesení uvádět množství, již toto není nutné a uvádí se pouze základ daně. Výpis z režimu přenesení se již nebude podávat – nahradí jej kontrolní hlášení.
 
Základ daně se uvádí bez rozlišení sazby daně.
 
A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)

Zde se uvádí údaje o:
 • pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16, § 17 odst. 6 písm. e), § 19 odst. 3) – ř. 3, 4 přiznání k DPH,
 • přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státěř. 5, 6 přiznání k DPH,
 • pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4) – ř. 9 přiznání k DPH,
 • ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí (§ 108) – ř. 12, 13 přiznání k DPH (např. přijetí služby ze třetí země od zahraniční osoby povinné k dani dle § 9 odst. 1, přijetí práce na nemovité věci v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku dle § 10, přijetí ostatních služeb s místem plnění v tuzemsku od osob neusazených v tuzemsku dle § 10 až § 10d a § 10k, dodání zboží s montáží nebo instalací od osoby neusazené v tuzemsku dle § 7 odst. 3).
Plnění se uvádí do kontrolního hlášení stejně jako do daňového přiznání, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to ke dni, který nastal dříve, bez ohledu na datum obdržení daňového dokladu.
 
U identifikace dodavatele (VAT ID) se uvádí DIČ dodavatele z EU ve formátu kód země + kmenová část DIČ. Pokud jde o dodavatele, který nemá přidělené DIČ (např. zahraniční osoba), zůstává pole prázdné.
 
A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2
Vyplní plátce, který ve zvláštním režimu pro investiční zlato (§ 92) uskutečnil pro jiného plátce (nebo neplátce) dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c). Odpovídá ř. 26 daňového přiznání.
 
A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit
Uvádí se dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku z ř. 1, 2 daňového přiznání. A to ta, u nichž hodnota zdanitelného plnění přesahuje hodnotu 10.000 Kč.
 
Údaje se uvádějí ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to podle toho, který nastal dříve.
 
Uvádějí se zde plnění pro tyto příjemce:
 • plátce,
 • osoby povinné k dani – neplátce,
 • právnické osoby nepovinné k dani (§ 28 odst. 1 písm. a).
V této části je pole DIČ povinný údaj. U plnění nad 10.000 Kč pro neplátce daně podnikatele a právnické osoby nepovinné k dani (např. spolky, veřejné subjekty při výkonu státní správy) je třeba vždy zjistit DIČ odběratele a vyplnit ho v kontrolním hlášení. V této souvislosti je třeba upozornit na praktické komplikace, které toto bude působit, protože žádný předpis nestanovuje neplátcům DPH povinnost sdělit dodavateli svoje DIČ.
 
Kód režimu plnění:
Specifikace kódu režimu plnění:
 • 0 – běžné plnění,
 • 1 – § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu),
 • 2 – § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží).
V tomto oddílu se uvádějí všechny provedené opravy výše daně u věřitele podle § 44 (oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení), bez ohledu na jejich výši.
 
Oprava výše daně u dlužníka se uvádí v oddílu B.2. V tomto případě se do kontrolního hlášení neuvádí základ daně (v tomto oddíle nejde o povinnou položku), ale pouze daň.
 
Příznak, zda se jedná o opravu daně podle § 44 ZDPH:
 • N – nejedná se o § 44 ZDPH,
 • A – jedná se o § 44 ZDPH.
Evidenční číslo daňového dokladu nesmí být v tomto oddíle uvedeno duplicitně.
 
Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) a zvláštní režim pro použité zboží (§ 90)
Při těchto režimech se odvádí DPH z marže, která se považuje za cenu včetně DPH, a DPH se počítá tzv. shora. V kontrolním hlášení se bude uvádět pouze základ daně a daň z marže. Prodejní cena bez marže, která se uvádí na ř. 26, se nebude v kontrolním hlášení vykazovat.
 
Pokud bude marže včetně DPH pro jednoho příjemce (např. jednoho účastníka zájezdu) nižší než 10.000 Kč, nebo bude příjemcem fyzická osoba nepovinná k dani (občan) – bez ohledu na částku, vykáže se základ daně a daň z marže souhrnně v oddílu A.5. Pokud bude marže včetně DPH pro jednoho příjemce vyšší než 10.000 Kč a zároveň nepůjde o fyzickou osobu nepovinnou k dani, vykáže se základ a daň z marže v členění po jednotlivých daňových dokladech v oddílu A.4. a uvede se kód režimu 1 (pro cestovní službu) nebo 2 (pro použité zboží).
 
A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad
Uvádí se zde souhrnně za celé zdaňovací období údaje o uskutečněných zdanitelných plněních za dodání zboží nebo poskytnutí služby a s místem plnění v tuzemsku – ř. 1, 2 daňového přiznání:
 • plnění, na které plátce vystavil zjednodušené daňové doklady (§ 30 a § 30a), tj. do 10.000 Kč včetně DPH,
 • plnění uskutečněná pro osoby povinné k dani – plátce a neplátce a právnické osoby nepovinné k dani – s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně,
 • plnění s místem plnění v tuzemsku pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku nebo zahraniční osoby, které nemají tuzemské DIČ (zde bez ohledu na limit),
 • případy, kdy plátce není povinen vystavit daňový doklad na plnění (tj. fyzické osobě nepovinné k dani – občanovi), ale je povinen přiznat daň,
 • případné vlastní doklady o použití (§ 32),
 • plnění uskutečněná ve zvláštních režimech podle § 89 (zvláštní režim pro cestovní službu) a § 90 (zvláštní režim pro použité zboží) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně (z přirážky) bez ohledu na osobu příjemce,
 • opravy příslušných zdanitelných plnění podle § 42 s absolutní hodnotou do 10.000 Kč včetně daně.
B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a
Přijatá plnění v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo služeb. Uvádí se zde údaje z ř. 10, 11 daňového přiznání. Výpis z režimu evidence již nebude podáván – je nahrazen kontrolním hlášením.
 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění – v režimu přenesení daňové povinnosti je odběratel povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nikoliv z plateb před uskutečněním zdanitelného plnění. Platby za zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti se nezohledňují v daňovém přiznání ani v kontrolním hlášení.
 
Kód předmětu plnění:
 • 1 – dodání zlata (plnění podle § 92b),
 • 3 – dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d),
 • 4 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e),
 • 5 – zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c),
 • 11 – převod povolenek na emise skleníkových plynů,
 • 12 – obiloviny a technické plodiny,
 • 13 – kovy, včetně drahých kovů,
 • 14 – mobilní telefony,
 • 15 – integrované obvody a desky plošných spojů,
 • 16 – přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy),
 • 17 – videoherní konzole.
Pokud bude na jednom dokladu více plnění spadajících pod různé kódy plnění, je třeba je rozepsat do více řádků s uvedením stejného evidenčního čísla daňového dokladu.
 
B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit
Uvádí se přijatá plnění jednotlivě po dokladech od plátce DPH – ř. 40, 41 přiznání. Uvádí se zde plnění, na které plátce obdržel daňový doklad s hodnotou nad 10.000 Kč. Přijatá plnění v tuzemsku se uvádějí stejně jako do daňového přiznání do období, ve kterém plátce uplatňuje nárok na odpočet daně. Nejdříve v období, ve kterém obdržel daňový doklad.
 
Dále se zde uvádí oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44) u dlužníka bez ohledu na limit.
 
Do kontrolního hlášení se neuvádí nárok na odpočet vykázaný v daňovém přiznání na ř. 42 až 44.
 
V tomto oddílu nesmí být duplicitní evidenční číslo daňového dokladu v řádcích se stejným DIČ dodavatele.
 
DIČ dodavatele je povinný údaj – vyplňují se zde pouze přijatá plnění od plátců daně, kteří mají povinnost uvádět na daňovém dokladu své DIČ.
 
Krátící koeficient
V případě kráceného nároku na odpočet se uvádí do kontrolního hlášení základ daně a daň před krácením. Ve sloupci „Použit poměr“ uvedete „NE“. Údaje o krácení nároku na odpočet ř. 50 až 53 daňového přiznání se v kontrolním hlášení neuvádí.
 
Poměrový koeficient
V případě, že plátce daně použil plnění jak pro ekonomickou činnost, tak pro soukromé účely a uplatňuje proto odpočet pouze v poměrné výši, uvede v kontrolním hlášení základ daně a daň u odpočtu pouze v částečné (poměrné) výši, tak jak je vykázána v daňovém přiznání. Ve sloupci „Použit poměr“ uvedete v daném případě „ANO“.
 
B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně
Uvádí se zde přijatá plnění z tuzemska od plátců daně s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně – ř. 40, 41 daňového přiznání. Uvádí se souhrnně za celé zdaňovací období jednou částkou.
 
Přijaté faktury od neplátců DPH se v kontrolním hlášení nikde neuvádí – stejně jako se neuvádí v daňovém přiznání.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.


Související články:
Kontrolní hlášení DPH od roku 2016
Kontrolní hlášení – nová povinnost pro plátce DPH
Kontrolní hlášení a sankce
Kontrolní hlášení k DPH v programu POHODA


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Tobias S.
8. 9. 2021 16:14:41
Jak mohu jako vývojář softwaru (programátor) zaregistrovat své služby, pokud mám já i můj klient DIČ? Mohu tedy využít zákona o "přenesení daňové povinnosti" (§ 92)? Pokud ano, jak to zadám do zprávy?

Zdravím,
Tobias.
Hlášení závadného obsahu

Jitka B.
22. 4. 2016 9:44:09
Sarka: děkuji za odpověď. Všechny obce i školy podávají daň.přiznání, tak jen nechápu, jak můžou tvrdit, že nemají DIČ.
Hlášení závadného obsahu

sarka
22. 4. 2016 8:27:10
Dobrý den, měla jsem obdobný případ, jednalo se o základní školu, také neplátce DPH, tak jsem po dohodě se školou, vyplnila DIČ (jako CZ a IČ).
Pak už mi program Pohoda chybu nehlásila. Podle mě, jde jen o to, najít cestu, jak formálně vyřešit tento "problém"
Hlášení závadného obsahu

sarka
22. 4. 2016 8:26:23
Odpověď na dotaz - Jitka B.
Hlášení závadného obsahu

Jitka B.
21. 4. 2016 9:07:27
Dobrý den, vystavovala jsem fakturu pro Městský úřad a bylo mě sděleno, že nejsou plátci DPH. Faktura je nad 10.000,- Kč, kolonka v KH UDA4. V ARESu jsem si ověřovala, zda DIČ je přidělené. DIČ přidělené není.Co mám tedy vyplnit do KH ? Pouze IČ? Bude to hlásit propustnou chybu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

dassa
19. 4. 2016 10:22:29
Dobry den, chtela bych se zeptat jake cislo mam napsat do kolonky kodu predmetu plneni u prijatych zdanitelnych plneni v tuzemsku. Napr: nakup nafty. Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Vítek
18. 3. 2016 9:12:08
Dobrý den,

v únoru dne 10.2.2016 jsem obdržel přijatou fakturu z 18.12.2015. Jak mám v tomto případě postupovat? Kvůli kontrolnímu hlášení je nutné vytvořit opravné přiznání za prosinec 2015?

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Šubert
Uživatel POHODA
28. 2. 2016 15:31:25
Jestli jsem to dobře pochopil vše nad 10.000,- u odběratelů i dodavatelů se dává do kontrolního hlášení jinak se dává běžný doklady díky za odpověď Šubert
Hlášení závadného obsahu

Karel Š.
23. 2. 2016 18:34:26
Dobrý den, pokud cestovní kancelář prodá balíček služeb dle par.89 - režim cestovní služby, s místem plnění v tuzemsku zahraničnímu klientovi (ať již s DIČ EU nebo fyzické osobě), bude DPH cestovní služby vstupovat bez ohledu na limit 10.000,- do oddílu A5 nebo se pletu?
U tuzemského zákazníka s DIČ a DPH nad 10.000,- předpokládám, že se uvádí v oddílu A4.
Hlášení závadného obsahu

Jana
27. 1. 2016 7:48:24
Když vystavíme fakturu s DPH nad 10 tis. Kč pro neplátce kam bude vstupovat?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 23:18:05
Pavel M.: Ne takovou povinnost nemáte. Pokud vám zákazník sám nesdělí DIČ, vycházíte z toho, že jde o osobu nepovinnou k dani.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 23:16:21
sarka: přijaté doklady od neplátců DPH se i nadále nevykazují v daňové přiznání k DPH ani se nebudou vykazovat v KH. V Pohodě zadáte s kódem DPH PN
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 23:15:12
Pavel M.: Ne takovou povinnost nemáte. Pokud vám zákazník sám nesdělí DIČ, vycházíte z toho, že jde o osobu nepovinnou k dani.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 23:14:18
Terezie S : V kontrolním hlášení jí uvádět budete v každém případě. Pro posouzení do kterého řádku KH se plnění uvede je podstatné celková částka na dokladu tj. v tomto případě uvedete plnění v ř. B.2.
Hlášení závadného obsahu

analytici STORMWARE
22. 1. 2016 15:15:07
sarka:
Dobrý den, automatickou kontrolou program POHODA neprovádí. Na tiskové sestavě Kontrolní hlášení je možné vytisknout si poslední stránku sestavy, kde se nachází sekce C (součtová sekce) a porovnat ji s přiznáním DPH.
Hlášení závadného obsahu

Radka
22. 1. 2016 14:18:08
Pavel M.: Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani – konečný spotřebitel. Do kontrolního hlášení bude hodnota plnění uvedena do části A.5., bez ohledu na limit.
Hlášení závadného obsahu

sarka
22. 1. 2016 10:43:30
Provádí Pohoda automaticky kontrolu správnosti výpočtu DPH s KH? Jestli ano, jakým způsobem? Nemůžu na to přijít. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Terezie S
22. 1. 2016 10:16:13
Sarka: faktury od neplátců se do kontrolního hlášení neuvádí, stejně tak do DPH je nemáte kam dát...
Pavel: řekla bych že když si někdo chce dát do účetnictví doklad z MO, měl by sám požádat, aby mu byl vystaven s DIČ (samozřejmě nad limit 10 tis. Kč)
Hlášení závadného obsahu

sarka
22. 1. 2016 10:12:12
Dobrý den, mám přijatou fakturu za služby od neplátce DPH v celkové výši 14900,- Kč. Jak v Pohodě zapíši fakturu a jak ji zaúčtuji ve směru k DPH i ve směru ke KH? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Pavel M.
21. 1. 2016 13:47:01
Dobrý den,v prodejně elektra maloobchodě prodám televizi za více jak deset tisíc. Jsem povinen se každého ptát zda má DIČ? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Terezie S
18. 1. 2016 8:01:44
Dobrý den, pokud mám fakturu za stravenky, kdy je hodnota základu daně včetně stravenek vyšší než 10 tis Kč, ale bez stravenek, tedy částka provize ze které je vypočteno DPH je pouze cca 300 Kč, musím uvádět do kontrolního hlášení? Jak zadat takovou fakturu v programu pohoda. Navíc je tato faktura hrazena zálohou, takže by se v kontrolním hlášení mělo objevit číslo daňového dokladu na přijatou platbu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
22. 12. 2015 11:47:26
Dobrý den, ano přesně tak. Pokud je váš odběratel podnikatel neplátce DPH, tak ho musíte požádat, aby vám sdělil DIČ (které dosud používá pro daň z příjmů) a u faktur nad 10.000 Kč ho musíte fakturu + DIČ uvést v ř. A.4. Toto samozřejmě neplatí pro nepodnikající fyzické osoby, které DIČ nemají. Ty se uvádí v ř. A.5 bez ohledu na částku. Prakticky to znamená, že již nebude stačit u zákazníků s IČ evidovat pouze IČ, ale je třeba mít i DIČ kvůli vykázání v ř. A.4. u prodejů přesahujících 10.000 Kč
Hlášení závadného obsahu

Markéta K.
16. 12. 2015 16:23:22
Dobrý den, pochopila jsem tedy správně, že i když je náš odběratel neplátce DPH a nakoupí u nás nad 10000Kč,tak já musím znát jeho DIČ (to které využívá jen při komunikaci s FÚ ohledně jiných daní) a uvést ho do A.4? A ne do A.5 jak jsem si původně myslela? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Tovomarket s.r.o.
montáž, servis a prodej v oblasti voda, topení a plyn
www.tovomarket.cz

Daně - Ing. Syptáková L.
Daňový poradce - Ing. Leona Syptáková - daně, účto, poradenství

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,34 Kč
-0,125 Kč
22,97 Kč
-0,247 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme