Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdaňování důchodců v roce 2016


Ing. Michaela Martínková, CA
10. 6. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při pobírání starobního důchodu můžete být zaměstnáni, podnikat, pronajímat nemovitosti nebo mít jiné zdanitelné příjmy.

Foto: Adobe Stock

 

Mají důchodci nějaké úlevy ve zdaňování svých příjmů? Nebo naopak existují situace, kdy jsou důchodci znevýhodněni při zdanění? Kdy je třeba zdanit celý důchod? V tomto článku si uvedeme příklady, které tyto situace zachycují.


 
Předně je nutné říci, že se budeme zabývat oblastí zdaňování starobních důchodců. Při pobírání tohoto důchodu mohou být zároveň zaměstnáni, podnikat, pronajímat nemovitosti nebo mít jiné zdanitelné příjmy.

Příjmy ze zaměstnání

Zdaňování těchto příjmů podléhá stejnému režimu jako u ostatních zaměstnanců, a to včetně odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Jen u zdravotního pojištění není nutné navyšovat vyměřovací základ do minimální mzdy (která je stanovena jako minimální vyměřovací základ), protože důchodci patří mezi osoby, za které platí pojistné stát.

Příklad 1

Pan Novák je zaměstnán na základě pracovní smlouvy na poloviční úvazek a zároveň je starobním důchodcem. V měsíci dubnu odpracoval 80 hodin a jeho hrubá mzda činí 5.600 Kč. Podepsal prohlášení k dani.
 
Položka Výpočet Částka
Hrubá mzda   5.600 Kč
Superhrubá mzda 134 % z hrubé mzdy 7.504 Kč
Daň před slevou 15 % ze superhrubé mzdy zaokrouhlené
na stokoruny nahoru
1.140 Kč
Sleva na dani   2.070 Kč
Daň po slevě (nemůže být záporná) 0 Kč
Sociální pojištění zaměstnanec 6,5 % z hrubé mzdy 364 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5 % z hrubé mzdy (nemusí být navýšen
základ na minimální mzdu)
252 Kč
Čistá mzda hrubá mzda − sociální pojištění − zdravotní pojištění 4.984 Kč


Vzhledem k tomu, že za důchodce je plátcem pojistného stát, nabízí se u krátkodobého úvazku využití institutu dohody o provedení práce. Ta je sice limitovaná počtem 300 hodin za rok, na které může být uzavřena, ale zato do částky 10.000 Kč hrubého nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, které důchodce ani sám za sebe nemusí hradit.

Příjmy z podnikání

Jako OSVČ má starobní důchodce možnost využít stejné výdajové paušály pro podnikatele, které nabízí § 7 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), včetně zastropování paušálů.
 
OSVČ může uplatnit výdaje ve výši:
  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.600.000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč.
Výhodu má důchodce u zdravotního pojištění v tom, že nemusí doplácet pojistné do minimálního vyměřovacího základu. Pro účely sociálního pojištění je podnikání důchodců považováno za vedlejší činnost, což znamená, že pokud nedosáhne rozhodné částky z daňového základu, nemusí sociální pojištění vůbec platit, protože OSVČ nebude účastna důchodového pojištění (pro rok 2016 je tato hranice stanovena na 64.813 Kč).
 
Pokud OSVČ chce odejít do předčasného starobního důchodu, musí být až do doby řádného starobního důchodu zachován status vedlejší činnosti, aby zůstal nárok na předčasný starobní důchod (to znamená, že daňový základ z podnikání nesmí překročit rozhodnou částku, která zakládá povinnou účast na důchodovém pojištění).

Příklad 2

Pan Dvořák je OSVČ a zároveň je po celý rok 2016 starobním důchodcem. Důchod mu byl přiznán jako řádný.
 
a) Příjmy z podnikání za rok 2016 činily 120.000 Kčvýdajovým paušálem 60 %.
 
Položka Výpočet Částka
Příjmy § 7   120.000 Kč
Výdajový paušál 60 % z dosažených příjmů 72.000 Kč
Daňový základ § 7 příjmy − výdajový paušál 48.000 Kč
Daň 15 % z daňového základu 7.200 Kč
Sleva na dani   24.840 Kč
Daň po slevě (nemůže být záporná) 0 Kč
Sociální pojištění – základ daňový základ nedosáhl rozhodné
částky 64.813 Kč
0 Kč
Zdravotní pojištění – základ 50 % z daňového základu (nemusí být minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění) 24.000 Kč
Zdravotní pojištění 13,5 % ze základu 3.240 Kč
Čistý roční příjem příjmy − zdravotní pojištění 116.760 Kč
 
 
b) Příjmy z podnikání za rok 2016 činily 170.000 Kčvýdajovým paušálem 60 %.
 
Položka Výpočet Částka
Příjmy § 7   170.000 Kč
Výdajový paušál 60 % z dosažených příjmů 102.000 Kč
Daňový základ § 7 příjmy − výdajový paušál 68.000 Kč
Daň 15 % z daňového základu 10.200 Kč
Sleva na dani   24.840 Kč
Daň po slevě (nemůže být záporná) 0 Kč
Sociální pojištění – základ 50 % z daňového základu (minimální základ
pro vedlejší činnost v roce 2016 je 32.412 Kč ročně)
34.000 Kč
Sociální pojištění 29,2 % ze základu 9.928 Kč
Zdravotní pojištění – základ 50 % z daňového základu (nemusí být minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění) 34.000 Kč
Zdravotní pojištění 13,5 % ze základu 4.590 Kč
Čistý roční příjem příjmy − sociální pojištění − zdravotní pojištění 155.482 Kč


Z porovnání obou příkladů zjistíme, že zatímco se hrubé příjmy zvýšily o 40 %, čisté příjmy se zvýšily jen o 33 % - rozdíl jde na úkor sociálního pojištění, které je již nutné v příkladu b) uhradit. OSVČ by si tak mohla po určité době požádat o zvýšení výpočtu důchodu, neboť z příjmů odvádí sociální pojištění.

Příjmy z pronájmu

Vzhledem k tomu, že příjmy z pronájmu nepodléhají zdravotnímu ani sociálnímu pojištění, nenajdeme rozdíl ve zdaňování těchto příjmů mezi důchodci a jinými pronajímateli. Všichni mohou využít 30% výdajový paušál až do limitu příjmů 2.000.000 Kč.

Příklad 3

Pan Kučera pronajímá druhý byt a je po celý rok 2016 starobním důchodcem. Příjem z pronájmu činil 120.000 Kč, uplatnil výdajový paušál ve výši 30 %.
 
Položka Výpočet Částka
Příjmy § 9   120.000 Kč
Výdajový paušál 30 % z dosažených příjmů 36.000 Kč
Daňový základ § 9 příjmy − výdajový paušál 84.000 Kč
Daň 15 % z daňového základu 12.600 Kč
Sleva na dani   24.840 Kč
Daň po slevě (nemůže být záporná) 0 Kč
Čistý příjem příjmy § 9 120.000 Kč


Pro úplnost dodávám, že do částky 236.713 Kč příjmů z pronájmu nebude hrazena žádná daň (protože vypočtenou daň plně pokryje sleva na dani).

Zdaňování důchodů

Starobní důchod je prvotně osvobozen od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP. Existují však dvě výjimky, při jejichž porušení může být důchod zdaněn.
 
První výjimkou je limit 36násobku minimální mzdy (pro rok 2016 platí 9.900 Kč měsíčně, limit tedy je 356.400 Kč), při jehož překročení se musí pravidelně vyplácený důchod nad tento limit zdanit. Hranice tedy platí při pravidelně vypláceném důchodu, nikoli pro situaci, kdy by byl starobní důchod vyplacen jednorázově za více období najednou.
 
Druhá výjimka pro zdaňování důchodů je uvedena dále v § 4 odst. 3 ZDP a týká se těch důchodců, kteří přesáhnou částku 840.000 Kč za rok v součtu svých příjmů podle § 6 (příjmy ze zaměstnání) a dílčích základů daně podle § 7 (příjmy z podnikání) a podle § 9 (příjmy z pronájmu). Při překročení této hranice tedy musí být zdaněn i pravidelně vyplácený důchod.

Příklad 4

Pan Svoboda je starobní důchodce, má příjmy ze zaměstnání ve výši 120.000 Kč ročně, dále má příjmy z pronájmu všech nemovitostí ve výši 1.100.000 Kč za rok 2016 a uplatňuje 30% výdajový paušál. Celková výše důchodu za rok 2016 činí 130.000 Kč.
 
Pravidelně vyplácený důchod nedosahuje 36násobku minimální mzdy, proto je první výjimka splněna a důchod je osvobozen od daně.
 
Jinak je tomu však u druhé výjimky, protože součet příjmů § 6 a dílčího základu podle § 9 překročil hranici 840.000 Kč (120.000 Kč + 70 % z 1.100.000 Kč = 890.000 Kč). Proto bude muset pan Svoboda ve svém daňovém přiznání zdanit i celou výši důchodu, protože nesplnil druhou výjimku.
 
Položka Výpočet Částka
Daňový základ § 6 134 % z hrubé mzdy 160.800 Kč
Daňový základ § 9 70 % z příjmů z pronájmu 770.000 Kč
Daňový základ § 10 pravidelně vyplácený důchod 130.000 Kč
Celkový základ daně   1.060.800 Kč
Daň 15 % z celkového základu 159.120 Kč
Sleva na dani   24.840 Kč
Daň po slevě   134.280 Kč


Pokud by pan Svoboda však měl příjmy ze zaměstnání podle dohody o provedení práce, která by měsíčně nepřevýšila 10.000 Kč hrubého, a nepodepsal by prohlášení k dani, byly by tyto příjmy zdaněny u zaměstnavatele srážkovou daní 15 %. A tyto příjmy se již nepočítají do limitu 840.000 Kč, takže by ani pan Svoboda nemusel dodanit svůj pravidelně vyplácený důchod, protože jen příjmy z pronájmu dle § 9 by nepřevýšily zákonnou hranici.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.  
 

AKTUÁLNĚ: Ústavní soud v červenci rozhodl o zrušení zdaňování důchodů při souběhu příjmů. Výdělečně činným důchodcům, kteří mají roční příjmy vyšší než 840.000 Kč, se nově již nebude danit penze – uplatní se již pro zdaňovací období 2016. Více se dozvíte v článku Ústavní soud zrušil zdanění důchodů.


Související články:
Ústavní soud zrušil zdanění důchodů
Možnosti výdělku při pobírání starobního důchodu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
5. 4. 2018 20:40:26
Dobrý večer, podání daňového přiznání se Vám vyplatí (do 10.4. je to ještě bez sankce za pozdní podání), protože máte nárok na slevu na poplatníka, čímž Vám vznikne přeplatek ve výši sražené zálohy na daň, o který si rovnou v přiznání požádejte, aby Vám FÚ vrátil.
Hlášení závadného obsahu

Katka
5. 4. 2018 18:10:33
Dobrý den jsem duchodce mám potvrzení o zdanitelných příjmech a zajimá mě jestli mužu podat danové přiznání když uhrn zučtováných př. ze závislé cinnosti je 33435 a uhrn skutečné sraženédaně je 5014kč o ulevu na daních jsem si loni nepožádala. mám na to nárok. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 3. 2018 23:02:58
Dobrý večer, přiznání podávat nemusíte, ale pokud jste u DPP neměl podepsané prohlášení k dani, a neuplatňoval jste tak slevu na dani, tak by se Vám podání přiznání vyplatilo, protože byste měl nárok na vrácení sražené daně.
Hlášení závadného obsahu

marsov
21. 3. 2018 15:42:45
Kromě důchodu v r.2017 jsem si na DPP vydělal cca 100000 / do 10.000 měsíčně /.Musím podat přiznání k DPFO ? Díky za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 1. 2018 10:21:10
dobrý den, sleva na dani se uplatňuje až z vypočtené daně, tento údaje jste neuvedl - zřejmě máte na mysli formulář potvrzení o zdanitelných příjmech, nikoli roční zúčtovaní daně (to provádí zaměstnavatel, pokud si o něj požádáte). Slevu na dani uplatníte u zaměstnavatele formou podepsaného prohlášení k dani. pokud jste tak neučinil, slevu můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání a zároveň Vám doporučuji u zaměstnavatele prohlášení podepsat, abyste měl slevu uplatnitelnou každý měsíc.
Hlášení závadného obsahu

Karel
27. 1. 2018 9:57:25
Dobrý den, jsem starobní důchodce a pobírám starobní důchod.Po dohodě se zaměstnavatelem ale pokračuji v zaměstnání, ale pouze na zkrácený pracovní úvazek (2 dny v týdnu).Při ročním zúčtováním vidím, že můj hrubý příjem ze zaměstnání(základ daně)za rok 2017 činil 252084,- Kč, "úhrn povinného pojistného z příjmu" činil 63973,-Kč a "úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti" byl tím pádem 188111,- Kč. Podotýkám, že mám ještě příjem jako OSVČ, který však za rok činí pouhých 1000,-Kč. Z toho důvodu si daňové přiznání provádím sám. Můj dotaz tedy zní, zda zaměstnavatel provedl zdanění správně a nebo jestli mě, jako starobnímu důchodci, nenáleží nějaká daňová úleva.
Děkuji za odpověď
Karel
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 1. 2018 14:17:38
Dobrý den, máte povinnost podat daňové přiznání - požádejte zaměstnavatele o potvrzení zdanitelných příjmů-to jsou příjmy podle § 6. příjmy z pronájmu jsou v § 9, můžete k nim uplatnit 30% výdajový paušál z dosažených příjmů. důchod je osvobozen od daně, v přiznání můžete uplatnit celoroční slevu 24.840 Kč i odčitatelnou položku z penzijného připojištění podle podmínky zákona.
Hlášení závadného obsahu

Luděk Boháček
20. 1. 2018 13:39:56
Dobrý den, od 1.1. 2017 jsem SD, pracoval jsem do 31.3. 2017, můj příjem od zaměstnavatele za toto období činil 132880 Kč, současně jsem měl příjem z pronájmu celkem 20880 Kč, výše vyplaceného důchodu za rok činila 227484Kč. Současně mám nárok na odpočet daně za penzijní připojištění. Jak mám naložit s daňovým přiznáním za rok 2017? Děkuji s pozdravem Boháček
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 12. 2017 23:50:23
Dobrý večer, žádnou daň platit nebudete a ani nemusíte podávat daňové přiznání k dani z příjmů, protože zdanitelný příjem nebude vyšší než 15000 Kč /jen pronájem garáže/, což je hranice pro povinnost podat přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Josef Novák
4. 12. 2017 20:24:58
Dobrý den,jsem důchodce a můj roční důchod je 161.424 Kč.V r. 2018 budu pronajímat garáž za 8 400 Kč za rok.Budu muset platit daň z příjmu?Děkuji za odpověď.Novák Josef
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 10. 2017 22:18:22
Dobrý den, podepište prohlášení k dani u zaměstnavatele, se kterým uzavíráte dohodu o provedení práce, díky tomu bude daň nulová a Vy obdržíte celý příjem a nemusíte se zabývat podáním vlastního daňového přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Marie
28. 9. 2017 20:04:59
Dobrý den, pobírám starobní a vdovský důchod součtem ve výši 15 tis. Kč měsíčně. Nyní mám možnost si jednorázově vydělat u jedné firmy 9 tis. Kč, přičemž vím, že se to do konce roku nebude opakovat; letos jsem si ještě nic nepřivydělala. Jaké je prosím nejjednodušší řešení? Stačí dohoda o provedení práce; zaměstnavatel v tomto případě nemusí snížit odměnu o srážkovou daň a může ji vyplatit celou; daňové přiznání podávat nemusím. Chápu to správně? Děkuji Vám za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 7. 2017 19:50:46
Dobrý večer, pokyn k jednotnému uplatňování zákona o daních z příjmů hovoří o tom, že "Zpětně vyplacený důchod se nepovažuje za pravidelně vyplácený důchod". to je podle mne Váš případ - důchod je vyplácen zpětně za určité období najednou.
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
26. 7. 2017 1:27:46
Dobrý den, prosím o informaci ohledně českého důchodu. V Česku jsem odpracoval 20 let a nyní žiji v Kanadě. Byl mně přiznán měsíční důchod 4 000,- Kč. Důchod je ovšem poukázán na účet až po doručení formuláře “Potvrzení o žití”,což je obyčejně jednou až dvakrát za rok. Jedná se v tomto případě o pravidelně vyplácený důchod, nebo o jednorázové vyplácení důchodu?
Děkuji Vám za odpověd’
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 4. 2017 19:44:58
Dobrý večer, jednorázovou odměnu zdaníte jako příjem podle § 10 a můžete uplatnit základní slevu na dani na poplatníka, popř. i další slevy a odčitatelné položky.
Hlášení závadného obsahu

Tlolka
12. 4. 2017 15:53:16
Dobrý den, pobírám starobní důchod a v letošním roce na základě smlouvy o dílo získám odměnu ve výši 200 000 Kč. Jakým způsobem budu zdaňovat tento příjem? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 3. 2017 15:03:47
Dobrý den, při překročení limitu bude odměna podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
Hlášení závadného obsahu

Karlos
26. 3. 2017 5:14:37
Co když překročím na dohodu o provedení práce 300 hod/rok?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 3. 2017 15:01:23
Dobrý den,důchod by byl zdaňován jen, pokud by přesáhl 36násobek minimální mzdy.
Hlášení závadného obsahu

Karolina
19. 3. 2017 1:56:47
Dobry den, ziji a pracuji v Kanade, kde dosahnu duchodového veku 65 let za dva roky. Pracovala jsem v Cesku a pobiram castecny duchod, ktery je v Kanade zdanen. Jestlize se rozhodnu, po ukonceni pracovniho pomeru v Kanade, prestehovat do Ceske republiky (s trvalym pobytem), bude muj kanadsky duchod zdanen? Dekuji Vam.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 15:25:51
Dobrý den, ústavní soud zrušil celý odstavec 3 § 4 zákona, limity už nejsou stanoveny pro žádný důchod, který je osvobozen od daně a je vyplácen z důchodového pojištění.
Hlášení závadného obsahu

Alexandra Horčičáková
10. 3. 2017 13:28:33
Dobrý den,
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda zrušení podmínky Ústávním soudem, na zdanění důchodů důchodcům, kteří mají příjem nad 840 000,- se vztahuje i na invalidní důchod? Děkuji Horčičáková
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 2. 2017 13:32:25
Dobrý den, pokud jste prodala pozemky, které vlastníte méně než 5 let, máte povinnost podat daňové přiznání na tento příjem. Důdchod se tam neuvádí.
Hlášení závadného obsahu

vitovaludmila
28. 2. 2017 13:05:50
Dobrý den,
jsem v důchodu, a v minulém roce (2015) jsem prodala les, který jsem vlastnila více než dva roky. Musím podat daňové přiznání? Mám do něj uvést i svůj důchod?
Mnohokrát Vám děkuji,
Vítová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2017 19:13:30
Dobrý den, zdanění podléhá u zaměstnaneckých akcií samotné jejich obdržení, a to podle ceny, kterou měly akcie ke dni připsání na účet cenných papírů zaměstnance, resp. bývalého zaměstnance. Povinnost podat přiznání tedy máte, pokud tyto příjmy činily více než 15.000 Kč. nicméně máte možnost v rámci daňového přiznání uplatnit plnou slevu na dani (24.840 Kč za rok), která daň ve výši 15 % ze zdanitelného základu sníží,resp. vynuluje ve Vašem případě; řádnou dań tedy v podstatě platit nebudete, ale povinnost podat přiznání přesto máte.
Hlášení závadného obsahu

dstuchlikova
25. 2. 2017 18:52:14
Dobrý večer,prosím, zda mi můžete napsat, zda musím podat daňové přiznání za rok 2016.
Jsem v důchodu a za celý rok 2016 jsem pobírala jen starobní důchod .
V březnu 2016 jsem od bývalého zaměstnavatele dostala zaměstnanecké akcie, které jsem v červnu prodala za 22 841,-Kč.
Mám povinnost podat daňové přiznání a jestliže ano, pak je daň nulová nebo musím zaplatit nějakou daň?
Děkuji předem za zprávu. Stuchlíková
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 2. 2017 10:35:18
dobrý den, základní sleva v ročním přiznání není krácena podle délky zaměstnání, má na ní nárok každý. pokud Vám ze zaměstnání byla nějak daň stržena, vyplatí se Vám podat daňové přiznání, protože celoroční výše slevy tuto zálohu z mezd sníží a Vám vznikne přeplatek.
Hlášení závadného obsahu

Matějka
20. 2. 2017 10:31:31
V roce 2016 jsem pobíral starobní důchod a byl jsem ještě 3 měsíce - do 31.3. - zaměstnán. Mám dotaz k základní slevě 24840 Kč na poplatníka - nesnižuje se podle odpracovaných měsíců?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2017 16:19:05
Dobrý den, odvody jsou stejné jako u klasického pracovního poměru s jediným rozdílem u zdr. pojištění, kdy nemusí být toto pojištění dopláceno do min. základu, protože je za Vás plátcem i stát. Zaměstnavatel však musí vědět o tom, že pobíráte starobní důchod.
Hlášení závadného obsahu

Jan
10. 2. 2017 15:38:25
Dobry den,jsem starobni duchodce a budu pracovat na zaklade zkraceneho uvazku u zamestnavatele.Jake odvody a v jake vysi za me odvadi zamestnavatel v pripade zkraceneho uvazku,kdyz jsem starobni duchodce.Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 2. 2017 20:35:58
Dobrý večer, tento postup bych Vám nedoporučovala, neboť u nájmu mezi synem a Vámi nebude dodržena obvyklá cena a finanční úřad by pak mohl tento rozdíl u syna dodanit.
Hlášení závadného obsahu

Mockova
6. 2. 2017 16:17:11
Dobrý den,
měla bych dotaz zda mě může syn pronajmout barák s nájemníky za 1kč a já bych odváděla daň z pronájmu od nájemníků.
Jsem v důchodu a mám malý důchod.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 1. 2017 21:39:18
Dobrý večer, tržby za příležitostné činnosti jsou osvobozeny,pokud nepřesáhnou v úhrnu 30.000 Kč za rok u jednoho poplatníka.Pojem příležitostně není nikde vymezen, živností je pak samostatná činnost prováděna soustavně na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku - k rozhodnutí tedy musíte znát další indicie.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 1. 2017 21:36:15
Dobrý večer, předpokládám, že brigádou myslíte příjmy z dohody o provedení práce - pak tyto příjmy byly zdaněny u zaměstnavatele a není nutné podávat přiznání k dani.
Hlášení závadného obsahu

MILADA MEDKOVA
26. 1. 2017 18:00:23
Dobrý den,mám plný invalidní důchod a můj příjem z brigády za rok 2016 činí 48000.Musím podávat daňové přiznání? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

helena
26. 1. 2017 8:32:36
Dobrý den. Jsem starobní důchodce a důchod zdaňuji, protože přesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy (důchod z pobytu v cizině). Dále mám příjem z pronájmu, takže platím daň z příjmu. Jako hobby šiji drobné věci, které bych chtěla nabídnout na vánočním trhu. Tržby budou do cca 10000 Kč. A/ Mohu vůbec v ČR prodávat na trhu aniž bych měla IČO? B/ Musím tyto tržby uvádět v daňovém přiznání? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 1. 2017 0:42:27
Dobrý den, tuto problematiku řeší navazující článek, který je uveden v aktualizaci na konci textu - za rok 2015 bohužel žádat o vrácení nelze z titulu zdanění důchodu při překročení příjmů
Hlášení závadného obsahu

Jašinská
25. 1. 2017 10:50:22
Dobrý den, mohu požádat o vrácení zaplacené daně za rok 2015 - na základě rozhodnutí ústavního soudu o neplatnosti ust4odst3 z.586/1992? Jde o důchod +příjem ze závislé činnosti převyšující 840000Kč
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 1. 2017 9:55:06
Dobrý den, přiznání podávat nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

Petr Hampl
24. 1. 2017 9:53:44
Mám pouze důchod 144000 kč ,musím podávat daňové přiznání?
Hlášení závadného obsahu

Kočková Ivana
29. 12. 2016 11:24:47
Dobrý den, prosím mám roční starobní důchod ve výši 13 423,- Kč měsíčně, což činí za rok 158 916,- Kč. Z pronájmu garáže pak 1 250,- Kč měsíčně- za rok 15 000,- Kč. Musím podávat daňové prohlášení z příjmu garáže? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 7. 2016 11:29:25
Dobrý den, příjem z pronájmu je součástí zdanitelných příjmů, takže máte povinnost podat daňové přiznání. ale zároveň si můžete uplatnit výdajový 30% paušál, a dále i celoroční slevu na poplatníka, takže výsledná daň bude nulová.
Hlášení závadného obsahu

Pandaos
16. 7. 2016 20:07:11
Jsme manželé důchodci a budeme pronajímat byt-za 60000 Kč za rok.Budeme odvádět daň z příjmu,či se na důchodce nevztahuje.Děkuji za odpověď. Pandaos
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Daně - Ing. Syptáková L.
Daňový poradce - Ing. Leona Syptáková - daně, účto, poradenství


Vedení účetnictví
Kompletní služby pro firmu
www.winners.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru