Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte


Mgr. Jana Doušová
24. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

O povolení je třeba požádat úřad práce, pokud se jedná např. o sportovní činnost, která zahrnuje uskutečňování sportovních výkonů na veřejnosti.

Foto: Fotolia

 

Máte doma dítko, které má na něco nadání? Pomozte mu, aby se jeho dětská zábava stala zároveň jeho životním povoláním. Ale pozor, honorované činnosti dětí jsou v našem právním řádu jasně limitovány.


 
Obecně je práce dětí zakázána. Povolena může být pouze za podmínek stanovených zákonem. Rozhodným právním předpisem zakazujícím dětskou práci byl až do konce roku 2013 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 346a). V souvislosti s rekodifikací soukromého práva byla tato problematika zahrnuta do obecného právního předpisu, kterým je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 (§ 34).
 
Dikce zákonů shodně práci dětí zakazuje. Nicméně umožňuje výkon činnosti umělecké, kulturní, sportovní a reklamní, a to za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 121 až 124).
 
Dítětem se podle zákona o zaměstnanosti rozumí fyzická osoba mladší 15 let. Za dítě je posuzována i osoba starší 15 let, avšak pouze za předpokladu, že nemá ukončenou povinnou školní docházku, a pouze do doby jejího ukončení.

Jakou činnost může dítě vykonávat za odměnu?

Odpověď nalezneme v zákoně o zaměstnanosti, který výslovně dovoluje výkon činnosti dítěte pouze co do činnosti umělecké, kulturní, sportovní a reklamní pro provozovatele činnosti. A to jen za předpokladu, že tato činnost je přiměřená věku dítěte, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj. Dítě může tuto činnost vykonávat jen na základě povolení vydaného pro určitou činnost.
 
Pokud dítě bude vykonávat některou z výše uvedených oblastí pouze jako zájmovou činnost, za níž nebude dostávat odměnu, není nutné o povolení úřad práce žádat.
 
O povolení není nutné žádat, pokud se jedná o:
 • zájmovou kulturní činnost v amatérských souborech a základních uměleckých školách,
 • vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na kterých se škola, školské zařízení nebo ústav sociální péče organizačně podílí,
 • činnost konanou v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzdělávacími programy,
 • účast na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnosti za odměnu, nebo
 • činnost konanou v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních nekomerčních zájmových aktivitách, které nejsou vykonávány za odměnu.
 
Naproti tomu povolení je třeba k:
 • činnosti umělecké a kulturní, jejímž cílem je vytváření autorských děl či uměleckých výkonů dle autorského zákona,
 • reklamní činnosti spočívající v reklamě a s tím související propagací výrobků a služeb a k modelingu,
 • sportovním činnostem, které zahrnují uskutečňování sportovních výkonů na veřejnosti.

Jaké kroky podniknout, aby dítě mohlo vykonávat činnost za odměnu?

Činnost dítěte povoluje příslušná pobočka úřadu práce na základě písemné žádosti. Místní příslušnost úřadu se řídí dle trvalého pobytu dítěte, nemá-li, tak dle místa, kde se dítě zdržuje. Žádost podává zákonný zástupce dítěte nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu (dále jen „zákonný zástupce“). Úřad práce si může nezávazně vyžádat stanovisko orgánu sociálně-právní ochrany dětí o vhodnosti činnosti pro dítě.
 
Žádost je možné si vyzvednout přímo na úřadu práce či je dostupná na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde naleznete i jednoduchý návod, jaké údaje v žádosti vyplnit.
 
Jedná se o tyto údaje, které musí žádost povinně obsahovat:

1. údaje, které vyplní zákonný zástupce:
 • identifikační údaje dítěte
 • identifikační údaje zákonného zástupce dítěte
 • souhlas dítěte
2. údaje, které vyplní praktický lékař:
 • lékařský posudek praktického lékaře pro děti a dorost
K žádosti musí být doložen lékařský posudek praktického lékaře o tom, že dítě s ohledem ke svému věku je zdravotně způsobilé vykonávat konkrétní činnost specifikovanou provozovatelem činnosti ve stanoveném rozsahu.
 
Posouzení lékaře je pro povolení činnosti dítěte směrodatné. Vysloví-li se lékař v posudku pro povolení výkonu činnosti dítěte v negativním smyslu, žádost bude zamítnuta. Nic však není ztraceno. V takovém případě lze o povolení výkonu činnosti dítěte znovu žádat po třech měsících od právní moci rozhodnutí úřadu práce o zamítnutí vydání povolení.
 
3. údaje, které vyplní provozovatel činnosti:
 • povinné pojištění provozovatele pro případ náhrady škody při výkonu činnosti
 • identifikační údaje o provozovateli činnosti
Provozovatel činnosti musí dle zákona zajistit soustavný dohled způsobilou osobou v době dohodnuté pro činnosti dítěte, a to i při dopravě na ni, pokud ho nevykonává zákonný zástupce, a vhodné podmínky odpovídající charakteru činnosti, kterou bude dítě vykonávat.
 • údaje o činnosti výkonu
 • doba výkonu činnosti

V jakém rozsahu může dítě činnost vykonávat?

Zákon omezuje platnost povolení výkonu činnosti nejdéle na dobu 12 měsíců po sobě jdoucích, které následují po dni právní moci rozhodnutí úřadu práce o povolení, nejdéle však do doby, do které je fyzická osoba považována podle zákona o zaměstnanosti za dítě.
 
Povolení lze prodloužit, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podanou před uplynutím platnosti povolení. Prodloužit platnost lze pouze na dobu nezbytně nutnou k dokončení činnosti dítěte, tj. maximálně na dobu dvou měsíců.
 
V povolení stanoví úřad práce rozsah a podmínky výkonu činnosti upravující rozvrh činnosti a doby odpočinku, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti dítěte. Zákon konkretizuje maximální doby výkonu činnosti. Dle věku dítěte stanoví denní výkon s celkovou délkou za týden.

Tab.: Maximální doba výkonu činnosti dle věku dítěte:

  Maximální počet hodin
za den
Maximální počet hodin
za týden
Dítě školou nepovinné 2 10
Dítě školou povinné – školní rok 2 12
Dítě školou povinné – prázdniny 7 35


Dítěti musí byt zajištěn pravidelný odpočinek – při výkonu činnosti 4,5 hodiny denně a více v rozsahu nejméně dvakrát 15 minut a jednou 45 minut. Dítěti se zaručuje mezi jednotlivými výkony činností nepřetržitý odpočinek v délce 14 hodin.
 
Zakazuje se vykonávat činnost mezi 22. a 6. hodinou.

Pokud je činnost vykonávaná bez povolení, či byla porušena provozovatelem povinnost stanovená zákonem o zaměstnanosti či jinými právními předpisy, nebo podle lékařského posudku není výkon této činnosti pro dítě vhodný, tak ji úřad práce zakáže.
 
Prohlášení o zákazu činnosti dítěte učiní ústně (zápisem na místě) nebo písemně a činnost musí být ukončena. Krajská pobočka úřadu práce do 15 kalendářních dní ode dne sdělení písemného nebo ústního prohlášení o zákazu činnosti dítěte vydá rozhodnutí o zákazu výkonu činnosti dítěte.
 
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, postihuje jak zákonného zástupce, tak i provozovatele činnosti. Za přestupky lze uložit pokuty až do výše dva miliony korun u provozovatele či 100 tisíc korun u zákonného zástupce dítěte.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

3. 7. 2020 | Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Autolaky Michal Klamrt
míchání laků na osobní i nákladní automobily
autolaky-klamrt.webnode.cz

AZ-Reko®
AZ-Reko® zajišťuj rekonstrukce bytových jader, koupelen, bytů apod.
www.az-reko.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,67 Kč
0,040 Kč
23,76 Kč
0,167 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru