Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podle NOZ můžete postoupit smlouvu na třetí osobu


JUDr. Vladimíra Knoblochová
29. 7. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nový občanský zákoník nově upravuje možnost postoupit celou smlouvu na třetí osobu.

Foto: Fotolia

 

Nový občanský zákoník nově upravuje možnost postoupit celou smlouvu na třetí osobu. Postoupením smlouvy se mění pouze jedna ze smluvních stran, obsah smlouvy zůstává zachován.


 
Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) nově upravuje možnost postoupit celou smlouvu na třetí osobu, čímž tato třetí osoba vstoupí plně do práv a povinností jedné ze stran smlouvy, a ta strana, která smlouvu postupuje, smluvní stranou být přestane. Postoupením smlouvy se tedy mění jedna ze smluvních stran, ale obsah smlouvy zůstává nedotčen.
 
Do účinnosti NOZ občanský ani obchodní zákoník úpravu postoupení smlouvy neobsahoval a práva a povinnosti ze smlouvy se v praxi postupovaly kombinací postoupení pohledávek a převzetí závazků, což bylo často zbytečné komplikované.
 
Úprava postoupení smlouvy je obsažena v § 1895 až § 1900 NOZ. Aby bylo možné smlouvu postoupit, stanoví zákon následující podmínky:
  • nesmí to vylučovat povaha smlouvy – typickým případem, kdy je vyloučeno smlouvu postoupit, je v případě, kdy je sjednáno osobní plnění ze strany dlužníka, které se váže na jeho konkrétní vlastnosti, zkušenosti či schopnosti (např. vytvoření obrazu u známého malíře),
  • musí s tím souhlasit postoupená strana (tj. druhá strana smlouvy),
  • ze smlouvy nebylo dosud splněno (částečně ale být splněno mohlo, v takovém případě je třeba v rámci postoupení smlouvy toto plnění vypořádat).

Příklad 1

Pan Novák a pan Novotný uzavřeli smlouvu o prodeji motorové sekačky za kupní cenu 20 000 Kč. Pan Novák panu Novotnému sekačku předal a převzal od pana Novotného v hotovosti kupní cenu 20 000 Kč. Druhý den si pan Novotný koupi sekačky rozmyslel, a protože i pan Vopička měl o koupi sekačky zájem, rozhodl se, že mu ji přenechá za stejných podmínek.
 
Vzhledem k tomu, že z kupní smlouvy mezi panem Novákem a panem Novotným již bylo splněno, musí pan Novotný uzavřít samostatnou kupní smlouvu s panem Vopičkou a sekačku mu prodat.
 
Pokud by pan Novák a pan Novotný uzavřeli kupní smlouvu o prodeji sekačky a ještě by z ní neplnili (sekačku nepředali a kupní cenu neuhradili), bylo by možné, aby pan Novotný se souhlasem pana Nováka postoupil kupní smlouvu na pana Vopičku. V takovém případě by se pan Vopička stal přímo kupujícím od pana Nováka a pan Novotný by ze smluvního vztahu „vypadl“ a neměl by nadále žádná práva a povinnosti.
 
V praxi bude postoupení smlouvy praktické zejména u dlouhotrvajících vztahů. Na to NOZ pamatuje a stanoví, že pokud má být plnění ze smlouvy trvající nebo pravidelně se opakující, pak je možné postoupit smlouvu pouze s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno.

Příklad 2

Společnost Omega, s.r.o. si pronajala nebytové prostory, kde má umístěné své kanceláře, a to na dobu určitou až do konce roku 2020. Vzhledem k tomu, že se počet zaměstnanců ve společnosti téměř zdvojnásobil, nejsou kancelářské prostory již dostačující. Ve smlouvě je sjednána sankce za předčasné ukončení nájmu v rozsahu nutnosti doplatit částku odpovídající nájmu až do konce trvání doby nájmu, což je významná částka, kterou společnost platit nechce.
 
Společnost tedy našla mezi svými obchodními partnery zájemce, který by měl zájem o pronájem těchto nebytových prostor, a požádala pronajímatele o souhlas s postoupením smlouvy na tohoto nového nájemce. Pronajímatel s postoupením souhlasil a s účinky ke dni 1. 7. 2015 bylo postoupení smlouvy realizováno. Nový nájemce tak vstoupil s účinky od 1. 7. 2015 do nájemní smlouvy místo společnosti Omega, s.r.o.
 
Veškeré pohledávky a dluhy vzniklé před 1. 7. 2015 si vypořádají pronajímatel a Omega, s.r.o. mezi sebou, neboť s postoupením smlouvy nedošlo k postoupení pohledávek a převzetí dluhů vzniklých před účinky postoupení (strany si toto nesjednaly).
 
V případě, že se postupuje smlouva pouze částečně, NOZ zakazuje, aby tím došlo ke zkrácení práva postoupeného z vedlejší doložky ve smlouvě, jako jsou zejména ujednání o podmínce, záloze, závdavku, smluvní pokutě, odstoupení od smlouvy a odstupném nebo o rozhodčí doložce.
 
Tento výčet je pouze demonstrativní a jak již bylo uvedeno výše, změnou smluvní strany nemůže dojít ke změně obsahu smluvního vztahu (tj. použijí se všechna ujednání z vedlejších doložek ve smlouvě, a to jak smluvní pokuta, tak rozhodčí doložka apod.).

Účinnost postoupení

Postoupení je vůči postoupené straně účinné až od okamžiku, kdy k postoupení udělila souhlas, případně od pozdějšího dne, na kterém se strany dohodnou.
 
Souhlas s postoupením je ale možné udělit i předem (např. výslovně ve smlouvě, kterou strany uzavírají). V takovém případě postačí, že postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo postupník postoupení smlouvy prokáže.

Příklad 3

Vyjdeme z předchozího případu, kdy strany uzavřely nájemní smlouvu. Nájemní smlouva byla uzavírána již podle NOZ a nájemce si výslovně ve smlouvě vymínil, že může nájemní smlouvu postoupit na některou z osob, které byly ve smlouvě uvedeny.
 
Následně nájemce na jednu z těchto osob nájemní smlouvu postoupil s účinností k 1. 7. 2015. Souhlas pronajímatele se dle smlouvy již nevyžaduje, a tak tuto skutečnost nájemce pronajímateli pouze oznámil. S účinností k 1. 7. 2015 došlo k postoupení nájemní smlouvy na nového nájemce.

Smlouvu je možné i rubopisovat

Další novinkou je, že smlouvu lze podle NOZ uzavřít na řad některé ze stran nebo s ujednáním stejného významu. Taková smlouva se pak postupuje rubopisem listiny. To znamená, že není třeba uzavírat smlouvu o postoupení smlouvy, ale původní smlouva se pouze rubopisuje na řad osoby, na kterou se smlouva postupuje.
 
O náležitostech rubopisu platí právní předpisy o směnkách, tedy zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, podle kterého se rovněž posoudí, kdo je z rubopisu oprávněn, jak své právo prokazuje a od koho může požadovat listinu ten, kdo o ni přišel.
 
Náležitosti smlouvy na řad:
  • písemná forma – ačkoliv NOZ pro smlouvu o postoupení smlouvy písemnou formu nestanoví, v případě, že je uzavírána na řad, musí být uzavřena písemně,
  • ve smlouvě musí být výslovně uvedeno, že je sjednávána na řad (nebo ujednání obdobného významu), např. „Tato smlouva se uzavírá na řad nájemce“,
  • ve smlouvě musí být uveden souhlas postoupené strany – podle mého názoru bude dán tím, že bude uzavřena smlouva na řad.
V případě postoupení smlouvy rubopisem se z ní de facto stává cenný papír na řad, práva a povinnosti jsou v tomto cenném papíru inkorporována. Problematické ale je, že smlouva má zpravidla více vyhotovení, protože v případě cenných papírů je vyloučeno, aby existovalo více originálů. Určitě bude nezbytné rubopisovat oba či všechny originály smlouvy.

Osvobození postupitele

Jak již bylo uvedeno výše, postoupením smlouvy se mění jedna ze smluvních stran, ale obsah smlouvy zůstává zachován. Okamžikem účinnosti postoupení by tak mělo dojít k úplnému osvobození postupitele od jeho povinností vyplývajících ze smlouvy v rozsahu postoupení a do jeho práv a povinností vstupuje v plném rozsahu třetí osoba.
 
Osvobození ale může postoupená strana zabránit prohlášením vůči postupiteli, že jeho osvobození odmítá. Takové prohlášení je třeba učinit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se postoupená strana dozvěděla nebo musela dozvědět o tom, že jí nová smluvní strana neplní (např. nový nájemce jí neuhradil nájemné). V takovém případě může smluvní strana požadovat plnění přímo od postupitele (původní smluvní strany). Prodlení s prohlášením postoupené strany sice nezbavuje prohlášení účinků, postoupená strana však v takovém případě musí nahradit tím způsobenou škodu.
 
Výše uvedené tedy znamená, že i v případě, kdy dojde k postoupení smlouvy, nemusí se postupitel nutně zbavit svých smluvních povinností, pokud postupník postoupené straně řádně a včas neplní postoupené povinnosti.
 
Pro takový případ doporučujeme sjednat přímo ve smlouvě (ať již v původní smlouvě, nebo v souvislosti s postoupením smlouvy) prohlášení postoupeného o tom, že se vzdává práva prohlásit vůči postupiteli odmítnutí osvobození ve smyslu ustanovení § 1898 NOZ.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Vladimíra Knoblochová
27. 1. 2017 9:21:15
Dobrý den, ano, lze postoupit i smlouvu o půjčce. Hezký den. Vladimíra Knoblochová
Hlášení závadného obsahu

Eva
19. 1. 2017 20:17:29
Dobry den, může se převest na třetí osobu take smlouva o půjčce? Všechny tři osoby jsou fyzické osoby.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

30. září vyprší lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z EU

27. 9. 2021 | Ve čtvrtek 30. 9. skončí lhůta, do které je možné požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2020. Žádost je nutné podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu, který spravuje Generální finanční ředitelství. Žádosti podané jiným způsobem nemohou být totiž předány příslušným členským státům k vyřízení.
 
Dřívější zprávy

Firmy v Pohodě
 
Penzion Rosa
Penzion nedaleko moderního Skiparku Červená Voda.
www.energotis.cz

DoVa-VANÍKs.r.o.
prodej nářadí a nástrojů, zahradní technika
www.dovavanik.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,45 Kč
0,035 Kč
21,76 Kč
0,072 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru