Nový občanský zákoník aneb co nás vlastně čeká?


JUDr. Vladimíra Knoblochová
7. 5. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nový občanský zákoník by měl nahradit mimo jiné i zákon o rodině.

Foto: Fotolia.eu

 

Nový občanský zákoník nahradí nejen stávající občanský zákoník, ale také zákon o rodině a částečně i obchodní zákoník. Podívejte se na souhrn změn, které zasáhnou do života většiny lidí nejspíš už od roku 2014.


 
V loňském roce nabyl platnosti tolik diskutovaný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“). Jde o kodex, který by měl nahradit nejen stávající občanský zákoník, ale i zákon o rodině a částečně obchodní zákoník, když úprava obchodních korporací je zakotvena v samostatném zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
 
Tímto zákonem se ruší celkem 238 předpisů a v současné době se připravuje významná novelizace velkého množství právních předpisů, od nového katastrálního zákona, po navazující změny v občanském soudním řízení až po změny v oblasti daňové.
 
V případě, že nový občanský zákoník vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2014, jak se stále předpokládá, zasáhne do života většiny lidí. Nový občanský zákoník totiž nejen zásadně mění terminologii, která byla dosud používána, ale otevírá nově prostor i pro úpravu soukromoprávních vztahů, kterou současné zákony neumožňovaly nebo neupravovaly.
 
Jednou z významných změn bude např. zásadní změna v chápání a definování nemovitostí. Od 1. 1. 2014 by měla např. začít platit zásada, že povrch ustupuje půdě (superficies solo cedit). Nemovitostí tedy již nebude (až na výjimky) stavba, ale pozemek, přičemž stavby budou součástí pozemku.
 
Zákon pak stanoví výjimky, v jakých případech stavba zůstane samostatnou nemovitou věcí. Zákon pak nově bude za nemovitosti považovat věcná práva, tj. např. zástavní právo bude považováno za nemovitost.
 
Nový občanský zákoník má celkem 3 081 paragrafů a člení se na pět částí. První část se nazývá obecnou částí a upravuje jednak základní zásady občanského práva, osoby, ať již fyzické, tak i právnické, zastoupení při právních jednáních, věci a jejich rozdělení a právní skutečnosti.
 
Ve druhé části je upraveno komplexně rodinné právo, a to včetně manželského majetkového práva.

Majetková práva

V části třetí jsou upravena absolutní majetková práva, tedy věcná práva (vlastnické a spoluvlastnické právo, a to i bytové, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo a dále správa cizího majetku a dědické právo).
 
části čtvrté jsou upravena relativní majetková práva. Právní řád opouští rozlišování závazků v občanskoprávních vztazích a ve vztazích obchodních a závazky jsou upraveny pro celou soukromoprávní oblast jednotně (s výjimkou úpravy ve zvláštních zákonech). Zvláštní úpravu obsahuje NOZ pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem, jimž je poskytována zvláštní ochrana. V této části jsou upraveny závazky, od jejich vzniku, po změny a zánik, po konkrétní smluvní typy až po závazky z deliktů.
 
části páté jsou upravena ustanovení společná, přechodná a závěrečná, která mají zásadní význam zejména pro to, za jakých podmínek a zda bude nový občanský zákoník aplikovatelný na právní vztahy, které vznikly před jeho účinností.
 
Nový občanský zákoník by měl být údajně zákonem pro lidi. Ustupuje se tedy ve značné míře od formálnosti právních jednání, kdy v řadě případů ze zákona vymizel požadavek písemné formy. Nově tedy již nebude muset být písemné např. ujednání o smluvní pokutě, smlouva o postoupení pohledávky, převzetí či prominutí dluhu apod.
 
O to obezřetnější ale budou lidé muset být. Pokud v dobré náladě v hospodě odkývnou sousedovi, že mu promíjejí jeho dluh, bude to dostačující k tomu, aby dluh byl prominut. Sousedovi pak stačí mít na to svědky, aby v případě sporu u soudu prominutí dluhu prokázal.
 
Nový občanský zákoník je ambiciózní projekt, ve kterém je ale také zatím mnoho chyb a nejasností ve výkladu. Osobně se domnívám, že se od 1. 1. 2014 vracíme v právu znovu o dvacet let zpět. To, co již bylo judikaturou a teorií vyjasněno, bude nyní znovu sporné a při realizaci právních jednání bude zpočátku panovat obrovská právní nejistota.
 
Tápat budou i právníci, neboť změny, které NOZ přináší, jsou poměrně zásadní a zejména zcela zbytečná změna terminologie bude další zátěží. V seriálu o novém občanském zákoníku, který už zanedlouho na Portálu POHODA odstartujeme, si postupně začneme přibližovat změny, které nová právní úprava přináší.


Související články:
Jazyk nového občanského zákoníku
Nový občanský zákoník – přechodná ustanovení
Nový občanský zákoník – forma právních jednání
Nový občanský zákoník – lhůty a doby
Nový občanský zákoník – obchodní listiny


Chcete mít zákony v aktuálním znění pohromadě a na jednom místě? Zkuste WINLEX - právní systém obsahující většinu platné české legislativy od roku 1945 ze všech oblastí práva. Obsahuje již i nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, který nahradí stávající obchodní zákoník.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Tom
27. 2. 2014 15:17:39
Dobrý den, společenskou smlouvu spolku musíte upravit do tří let. Pokud tak neučiníte, příslušný orgán veřejné správy vás k nápravě vyzve a poskytne přiměřenou lhůtu k nápravě.
Hlášení závadného obsahu

Eva
26. 2. 2014 10:45:06
Dobrý den,
mohl byste mi prosím zodpovědět následující dotaz? Jsme občanské sdružení, dle nového OZ spolek. Máme povinnost změnit stanovy. Do jakého data? Stejně jako u korporací do 30.6.2014?
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Tom
18. 2. 2014 12:38:31
Dobrý den, jedná se o věc v právním slova smyslu. To znamená, že s ní lze disponovat obdobně jako s věcí (prodat, zcizit, zastavit).
Hlášení závadného obsahu

Honza
22. 1. 2014 15:39:46
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se myslí formulací, že "Zákon pak nově bude za nemovitosti považovat věcná práva, tj. např. zástavní právo bude považováno za nemovitost." Nějak mi to nedává smysl. Vždyť přece zástavní právo je věcné právo k cizí věci a když je to právo, jak to může být věc? Děkuji za vysvětlení. Honza
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2022

21. 3. 2023 | Dokdy máte povinnost podat přehled OSVČ, se odvíjí od toho, zda a do jakého termínu musíte podat daňové přiznání. Pokud nemáte povinnost podat přiznání, platí lhůta pro podání přehledu do 8. 4. 2023. V případě, že podáváte přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně), přehled vyplňte a odevzdejte do 2. 5. 2023. Jestliže podáváte přiznání elektronicky, přehled stačí podat do 1. 6. 2023. A pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte na podání přehledu čas až do 1. 8. 2023. Případný nedoplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém jste přehled podali.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
EPOKA, s.r.o.
Účetní a daňová kancelář - zprac.účetnictví, daň.evicence a mezd.
www.epoka.estranky.cz

Ing. Hana Protivová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, ekonomické poradenství
www.ucetpro.cz

Daňový kalendář

27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)
3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Další termíny

Kurzovní lístek

23,85 Kč
-0,140 Kč
22,13 Kč
-0,255 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme