Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Registrovaná ochranná známka – 1. díl


Ing. Mgr. Michal Koudelka
21. 4. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Rešerše v rejstříkové databázi je výchozím bodem pro registraci ochranné známky.

Foto: 123RF

 

Pokud podnikáte, je dobré ochránit si svůj produkt před konkurencí a zajistit, aby ho zákazník dobře rozpoznal. K tomu může pomoci registrovaná ochranná známka. Podívejme se podrobněji na to, co to vlastně je, jak si o ni požádat a kolik známka stojí.


 
Pokud podnikatel myslí své podnikání alespoň trošičku vážněji, měl by si právně chránit to, co by mu konkurence mohla „vykrást“. Slovo vykrást není samozřejmě v tomto případě myšleno doslova podle trestního práva, nicméně k obchodnímu soudnímu řízení by mohlo následně dojít.

Jestliže jste v podnikání úspěšní, pak finanční žraloci, resp. některá vaše konkurence, může zkusit právě vykrást to, čím nejvíce obchodně „škodíte“ vašim soupeřům na podnikatelském trhu.

Výrobek (či služba), který se stane synonymem kvality pro spotřebitele, je samozřejmě trnem v oku konkurenci. Finanční žralok pak bude chtít úspěšnou konkurenci určitým způsobem „zpacifikovat“. Možností je mnoho, včetně „přilepit se“ na to, co je úspěšné a nechráněné. Napodobeniny výrobků (nyní nemám na mysli padělání) a jejich např. loga, nejsou vůbec nic ojedinělého.

Ochranná známka, resp. to, co je jí chráněno, jak již prakticky každý zná, se označuje písmenem „R“ v kroužku (ve významu „registered“), a to v horní části slovního názvu, tj. např. STORMWARE ®.

V rámci významné novelizace zákona upravujícího ochranné známky se nechrání pouze „slovní znění“ (viz dále).

Pokud se rozhodnete pro ochrannou známku, pak samozřejmě nemusíte označení ® vždy a za všech okolností používat. I když označení nepoužijete, stále jste chráněni. Používat symbol ® je právo, nikoliv povinnost přihlašovatele ochranné známky. Nutno i podotknout, že vlastní umístění ® zákon nikterak neupravuje. Zápis ochranné známky platí po dobu deseti let ode dne podání přihlášky.

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, které připouští zákon, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a zároveň ji lze vyjádřit v rejstříku ochranných známek. A to takovým způsobem, který komukoliv umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Než se pustíme do detailnějšího rozebrání ochranné známky, chci hned na počátku zmínit, že v rámci limitace rozsahu článku zde nelze zcela vyčerpávajícím způsobem tuto problematiku popsat. Problematika ochranné známky je poměrně složitá a skrývá mnohá úskalí.

Co lze očekávat od ochranné známky?

Odpověď lze rozdělit na dvě skupiny výhod. Prodejní a právní. Přičemž jedna úzce souvisí s druhou. Prodejní spočívá v odlišení se od konkurence (která vyrábí podobné výrobky či nabízí podobné služby) před spotřebitelem (obecně kupujícím).

Druhá je právní ochranou před „závistivou konkurencí“. V obou případech jde o vaše peníze, tedy smysl podnikání, čímž je vytvoření zisku. Díky zisku můžete rozšířit výrobu či poskytování služeb, zaměstnat více lidí, odvádět do státního rozpočtu více financí atd.

Co vás čeká – administrativní posloupnost k vytouženému cíli

Rozhodně nepočítejte s tím, že za týden vše vyřešíte. Institucí, která se bude zabývat vaší žádostí, je Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“):
 1. Ověření jedinečnosti názvu, grafiky atp. vašeho návrhu na zápis ochranné známky, a to s již registrovanými ochrannými známkami.
 2. Vlastní podání registrace na podatelně ÚPV prostřednictvím přihlášky, kde se uvede mj. identifikace přihlašovatele, „třídy“ a znění přihlašovaného označení.
 3. Zkoumání vaší žádosti ÚPV – cca pět měsíců.
 4. Vydání rozhodnutí.

Kdo si může ochrannou známku „zaregistrovat“?

Stručně řečeno – přihlašovatelem může být kdokoliv. Myslím tím především to, že nezáleží na tom, zda jste podnikatelem, či nikoliv. Fyzická či právnická osoba má možnost podat předepsaným způsobem „žádost“.

Ochranná známka je nehmotným majetkem přihlašovatele a zapisuje se do rejstříku. Evidenci (zápis) ochranných známek v Česku realizuje Úřad průmyslového vlastnictví.

Když si „registrujete“ ochrannou známku, musíte být velmi obezřetní. Nesmíte zaregistrovat něco, co již je zaregistrováno (název či logo). Počáteční dobrý úmysl by se pak následně stal vaší noční podnikatelskou můrou. Nehledě na to, že celá eskapáda by se vám mohla dosti prodražit (náklady na narovnání či vyjednání smíru, popř. právní služby při soudním jednání).

Díky rejstříku můžete výše uvedenému efektivně předejít. Důkladná rešerše v rejstříkové databázi je výchozím bodem k zápisu ochranné známky. Rejstřík obsahuje rozhodné údaje o přihláškách a rozhodné údaje o zapsaných ochranných známkách. Je to veřejný seznam a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy.

Rejstřík je veden v elektronické podobě. Informace jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek ÚPV a jsou zdarma.

Na internetových stránkách ÚPV lze dále zobrazit údaje z World Intellectual Property Organization (WIPO s designací pro ČR a EU) a déle z European Union Intellectual Property Office (EUIPO). ÚPV zároveň důrazně upozorňuje uživatele, že: „data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat jisté nepřesnosti, na jejichž odstraňování se průběžně pracuje“.

Rejstříková databáze je nezbytným pomocníkem k provádění rešerší.

Monitoring a udržení vlastnictví ochranné známky

Pravidelné vyhledávání (nejlépe jednou za měsíc) stejných či zaměnitelně velmi podobných zveřejněných přihlášek (kolizních návrhů jiných subjektů) ochranných známek, a to ve věstníku ÚPV, proti kterým lze podat ve stanovené lhůtě námitky, a případně tím znemožnit jejich zápis do předmětného rejstříku, je právě smyslem monitoringu.

Od 1. 1. 2019 konfliktní označení ochranné známky z úřední povinnosti ÚPV již nezamítá. ÚPV tedy klidně může zapsat podobnou nebo dokonce totožnou ochrannou známku. V této souvislosti se odkazuje na zásadu tzv. „práva náležícího bdělým“ (vigitanbilus iura scripta sunt).

V případě potřeby obnovy platnosti ochranné známky je třeba pohlídat s tím spojené důležité termíny, kdy je nutno učinit patřičné právní kroky. Nesmíte také zapomenout v rejstříku aktualizovat údaje dříve zapsané, pokud dojde k jejich změně. Nejčastěji se může jednat o změnu sídla (bydliště) či přechod práv.

Legislativa a správní poplatky

Od 1. ledna 2019 vstoupil v účinnost zákon č. 286/2018 Sb., o ochranných známkách. V příloze č. 1 k předmětnému zákonu jsou vydefinovány druhy ochranných známek.

ÚPV stanovil formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky. Druhy ochranných známek a jejich formáty dle ÚPV:
 • slovní ochranná známka – je vyjádřena textem (povolené jsou pouze latinské alfanumerické znaky bez diakritiky (a–z), arabské číslice (0–9), římské číslice a tyto znaky: ë ö ä ü ° ! @ # % & * ( ) ? . , ; : + -/ _ = § ě š č ř ž ý á í é ů ú ť ď ň ó $ " '),
 • obrazová ochranná známka – jeden obrázek ve formátu jpeg/gif,
 • prostorová ochranná známka – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif,
 • poziční ochranná známka – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif,
 • se vzorem – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif,
 • barevná – jeden obrázek ve formátu jpeg/gif,
 • zvuková – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg (notový zápis) nebo jeden soubor ve formátu mp3,
 • multimediální – jeden soubor ve formátu mp4,
 • hologramová – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4,
 • pohybová – jeden nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4,
 • jiná – jeden soubor ve formátu jpeg/gif/mp3/mp4.
Správní poplatky řeší v obecné rovině již tradičně zákon o správních poplatcích. Poplatky se hradí na účet: 3711-21526001/0710.

Tab.: Příklady poplatků v Kč:
 
Příjetí přihlášky:
individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 5 000
kolektivní a certifikační ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb 10 000
za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy 500
Přijetí žádosti:
o mezinárodní zápis ochranné známky 2 500
o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky 3 000
o územní rozšíření mezinárodního zápisu ochranné známky 500
Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku 1 000
Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky 2 000
Přijetí žádosti o obnovu zápisu individuální ochranné známky 2 500
Přijetí žádosti o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky 5 000


Přehled základních formalit u podání přihlášky:
 • podání lze učinit písemně, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
 • podání je možné učinit i pomocí technických prostředků; takové podání, obsahující návrh ve věci, je třeba písemně doplnit nejpozději do pěti dnů,
 • zmocněný zástupce přihlašovatele ochranné známky dokládá k přihlášce písemnou plnou moc; právní předpisy nevyžadují, aby podpis zastoupeného na písemné plné moci byl úředně ověřen,
 • každá přihláška ochranné známky se může týkat jen jedné ochranné známky (jednoho znění, plošného vyobrazení nebo jiného vyjádření).

Související články:
Registrovaná ochranná známka – 2. díl
Registrovaná ochranná známka – 3. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jakub Michl
21. 4. 2021 14:26:50
Skvěle sepsaný článek!
Ještě doplním, že i když si to jedinec může podat sám, je lepší vyhledat radu odborníků - a to patentových zástupců, či advokátů.

Hodně pomůžou se způsobem zapsání i s výběrem tříd.

Samotné hlídání ochranné známky je otázka sama pro sebe. Spoustu firem to nedělá a pak se diví.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Farma ŽALMANOV
Ekofarma s chovem hospodářských zvířat a vlastní výrobou sýrů
www.farmazalmanov.cz

www.knihovnicka.cz
brněnská digitální tiskárna s nabídkou expresního tisku nejen knih.
www.knihovnicka.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru