Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené


Ladislav Kandler, DiS.
21. 9. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Mateřská či rodičovská dovolená rozhodně není překážkou v podnikání.

Foto: Fotolia.eu

 

Jste na mateřské či rodičovské dovolené a přemýšlíte o tom, že si přivyděláte podnikáním? Nebo už podnikáte a nevíte, jestli v něm při péči o dítě můžete pokračovat? Přečtěte si, jestli nepřijdete o mateřskou a kdo v takovém případě platí sociální a zdravotní pojištění.


 
Čím dál více maminek na mateřské dovolené přemýšlí nad otázkou, jak si vydělat nějakou tu korunu navíc a zároveň nezanedbat péči o své čerstvě narozené dítě. Proto se často setkáváme s dotazy typu: „Jaké mám možnosti přivýdělku?“ „Můžu vůbec při mateřské podnikat nebo být zaměstnaná?“ „Nepřijdu o mateřskou, když začnu podnikat?“ „A jak je to s odvody na zdravotní a sociální pojištění?“

Dotazů je tedy mnoho. V tomto článku se budeme snažit na tyto otázky co nejsrozumitelněji odpovědět a pomoci vám tak připravit se na možnosti přivýdělku možná ještě před nastoupením na mateřskou dovolenou. Jak se říká, prevence je základ.

Dva důležité pojmy – mateřská a rodičovská

Ze všeho nejdříve si stručně objasníme dva základní pojmy, a to mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. V naší účetní praxi se neustále setkáváme s tím, že se tyto dva důležité pojmy vzájemně zaměňují.

Mateřská dovolená souvisí přímo s porodem dítěte a jeho následnou péčí. Je upravena v § 157 zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Zde je v odst. 1 uvedeno, že „v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.“ Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena zpravidla 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Dávka pobíraná při mateřské dovolené se nazývá „Peněžitá pomoc v mateřství“ (dále jen mateřská).

Rodičovská dovolená je legislativně zakotvena také v zákoníku práce, a to v § 158. Ten nám říká, že „k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.“ Pokud nevznikl nárok na mateřskou dovolenou, pak rodičovská dovolená náleží ode dne narození dítěte. Dávka vyplácená při rodičovské dovolené se nazývá „Rodičovský příspěvek“ (dále jen rodičovská).

Pokud jde o osobu samostatně výdělečně činnou, u ní nelze přímo hovořit o mateřské či rodičovské dovolené. OSVČ je tedy poskytována dle § 34 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění peněžitá pomoc v mateřství, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky. Pokud na ni nárok nemá, pak se jí poskytuje rodičovský příspěvek, jenž je dávkou státní sociální podpory a je zakotven v § 30 až § 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Podnikání a zaměstnání při mateřské

Pokud hovoříme o „podnikání na mateřské“, je třeba upozornit na skutečnost, že v době pobírání mateřské nelze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost osobně. Není nutné přitom přerušovat živnost. Je zde totiž důležité slovíčko „osobně“. Pokud tedy nevykonáváte osobně tuto činnost, ale např. prostřednictvím svých zaměstnanců, je to v pořádku. V případě, že se např. živíte výukou jazyků nebo překládáním výhradně sama na sebe, není možné v období pobírání mateřské tuto činnost vykonávat.

Z praxe vyplývá, že většina maminek, které nastupují na mateřskou, jsou zaměstnané. Proto vzniká otázka, zda je možné být při mateřské dále zaměstnaná nebo si přivydělávat jiným zaměstnáním. V této souvislosti je potřeba upozornit na skutečnost, že v době pobírání mateřské není možné pracovat pro zaměstnavatele, který vyplácí mateřskou a vykonávat pro něj činnost, ze které mateřskou pobíráte. Existuje zde však možnost práce např. na dohodu o provedení práce, případně uzavřít pracovní poměr s dalším zaměstnavatelem, u kterého nepobíráte mateřskou.

Podnikání na rodičovské a zdravotní pojištění

Za ty rodiče, jež jsou na rodičovské dovolené, je plátcem zdravotního pojištění stát. To však platí pouze u osob, které nemají žádné příjmy (např. ze samostatné výdělečné činnosti). Pokud se rozhodne osoba na rodičovské dovolené začít podnikat, stát za ni již zdravotní pojištění neplatí a taková osoba je povinna si jej začít hradit sama za sebe.

V prvním roce podnikání se zálohy na zdravotní pojištění neplatí, po podání daňového přiznání si následně rodič OSVČ na rodičovské vypočítá výši odvodu na zdravotní pojištění. Výhodou však je, že se nejedná o minimální výši záloh na zdravotní pojištění, ale hradí se pouze zálohy dle skutečně dosaženého výdělku.

Pokud ale rodič nepodniká nebo nemá jiné příjmy, vzniká při nástupu na rodičovskou této osobě oznamovací povinnost své zdravotní pojišťovně ohledně vzniku nároku na platbu pojistného státem. Je zde stanovená lhůta pro takovéto oznámení, a to nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti státu platit za tuto osobu pojistné.

Podnikání na rodičovské a sociální pojištění

Co se týče úhrady sociálního pojištění u osoby samostatně výdělečně činné, která pobírá rodičovský příspěvek, stává se osobou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (pokud si nadále nehradí nemocenskou).

V případě, že daňový základ, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení, v předchozím roce nedosáhne výše zakládající účast na důchodovém pojištění, takovéto OSVČ zaniká povinnost hradit zálohy v kalendářních měsících, při kterých dochází k souběhu samostatné výdělečné činnosti a pobírání rodičovského příspěvku.

Rozhodná částka výše daňového základu, která zakládá účast na důchodovém pojištění, je stanovena dle § 10, odst. 2, zákona o důchodovém pojištění. Pro rok 2012 činí tato částka 60 329 Kč.

Pokud je tento limit překročený, hradí se zálohy v předepsané výši pro výkon vedlejší činnosti. Tato částka je však o poznání nižší, nežli minimální výše záloh pro OSVČ vykonávající hlavní činnost.

Daňové úlevy

Každý zaměstnanec či podnikatel má možnost využít řady daňových úlev. V případě jejich uplatnění je výsledná daň z příjmů minimální, často i nulová. Rodiče s dětmi navíc mohou využít tzv. daňových bonusů. V praxi to znamená, že za splnění určitých podmínek finanční úřad vrátí finanční prostředky na jejich účet. Jak je to možné? Každý rodič s dítětem nebo více dětmi, může uplatnit slevu na dítě. Za každé jedno dítě je v roce 2012 takováto sleva na dani ve výši 13 404 Kč.

Pokud poplatník dosáhne nižších příjmů a slevu na dítě v celé výši nevyčerpá, nadměrnou část této slevy může získat formou daňového bonusu. V roce 2012 činí maximální daňový bonus 60 300 Kč ročně.
Uvedenou slevu či bonus lze využít pro každé dítě, které s poplatníkem žije v domácnosti. Další podmínkou je, že se má jednat o nezletilé dítě, a to až do ukončení povinné školní docházky. Tato podmínka nemusí být splněna v případě, že se jedná o dítě do věku 26 let, které se ale zároveň soustavně připravuje na budoucí povolání.

Daňový bonus je možné dále využít v případě dosažení příjmů za zdaňovací období podle § 6, 7, 8 nebo § 9 zákona o daních z příjmů (zaměstnání, podnikání…), a to alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Závěr

Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že podnikání při rodičovské není nijak nevýhodné, naopak, lze tím přispět nemalou měrou do rodinného rozpočtu a možná si tak i „nastartovat“ výdělečnou činnost do doby, než skončí mateřská dovolená. Je však třeba znát svá práva a povinnosti, aby takovémuto podnikání nic nebránilo.

Příklad

Jsem OSVČ a prodávám přes e-shop dětské oblečení. Roční příjem očekávám zhruba 140 000 Kč. Jsem na rodičovské dovolené a mám jedno dítě ve věku 1,5 roku. Jak bude vypadat moje daňové přiznání za rok 2012, budu muset doplácet něco na sociální pojištění, případně daň? Plánuji využít paušálních výdajů.

Budeme vycházet z toho, že podnikání probíhalo od ledna 2012 do prosince 2012. Pro zdravotní i sociální pojištění je podnikání této maminky považováno za vedlejší činnost. Manžel si slevu na dítě neuplatňuje.

Celkový příjem za rok 2012 je tedy 140 000 Kč

Paušální výdaje budou ve výši 60 % z příjmů: 140 000 Kč x 60 % = 84 000 Kč

Základ daně, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji: 140 000 Kč - 84 000 Kč = 56 000 Kč

Daň ve výši 15 % z 32 000 Kč: 8 400 Kč

Nejdříve uplatníme slevu na dani na poplatníka, kterou můžete využít: tato sleva činí 23 640 Kč

Celková daňová povinnost: 0 Kč - sleva na dani je v našem případě vyšší, než je vypočtená daň

Sleva na 1 dítě celkem za rok 2012 činí 11 604 Kč
 
Jaký z toho plyne výsledek?
  • Daň z příjmů - z výše uvedeného můžeme vidět, že výsledná daňová povinnost činí 0 Kč. Zároveň zde vnikl nárok na úhradu daňového bonusu, a to ve výši 11 604 Kč.
  • Sociální pojištění - v tomto případě maminka nedosáhla rozhodné částky za rok 2012. Tato částka pro rok 2012 je 60 329 Kč. Proto zde nevzniká povinnost hradit doplatek na sociální pojištění ani není povinnost úhrady měsíčních záloh na sociální pojištění pro rok 2013.


Související článek:
Práce na mateřské či rodičovské dovolené
Mateřská a rodičovská dovolená u OSVČ
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Kristyna
28. 7. 2022 14:05:08
Dobrý den, chtěla bych se na Vás obrátit s dotazem, zda mohu podnikat při mateřské a rodičovské dovolené v případě, že mám hlavní pracovní poměr na dobu určitou, tedy konkrétně do konce tohoto kalendářního roku. Pokud bude těhotenství probíhat v pořádku, tak bych měla 15.12. odejít na mateřskou. Plánovaný termín porodu je na 9.února. Dle tohoto článku rozumím dobře, že bych si tedy musela hradit zdravotní pojištění? Další věc je, zda budu mít nárok na mateřskou a rodičovskou? Pracuji zde už více než přes dva roky, tak by to mělo být v pořádku, že ano? Děkuji za zpětnou vazbu a přeji hezké letní dny! :-)
Hlášení závadného obsahu

Radek Hudak
10. 2. 2021 11:49:53
Známá je na mateřské dovolené a má možnost si prividelat uklidovou práci. Platí daň z příjmů a gdis ano v jaké víši
Hlášení závadného obsahu

ALČA
12. 7. 2016 12:43:22
PODNIKÁNÍ Z DOMOVA
Hlášení závadného obsahu

Markét
11. 7. 2016 9:34:59
michajda: Pokud jste před nástupem na mateřskou tuto činnost nevykonávala, tak Vám v podnikání nic nebrání.

Problém by byl jen v případě, že byste měla tetovací studio před nástupem na mateřskou a dostávala peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění, které jste si hradila při tomto podnikání. V tomto případě byste nemohla činnost vykonávat osobně. :-)
Hlášení závadného obsahu

michajda
7. 7. 2016 17:07:20
Dobrý den, také mě zajímá možnost zřídit si SVČ při mateřské. Vše je mi jasné, jen mě zaráží fráze "osobně vykonávat". Znamená to tedy, že pokud chci podnikat s tetovacím studiem, tak mám smůlu (???), protože to za mě nikdo jiný nevykoná. Díky za vysvětlení :-)
Hlášení závadného obsahu

Veronika
31. 3. 2016 19:14:07
Ještě jednou dobrý den,
potřebovala bych poradit se svou trochu složitější finanční situací:
- mám ŽL, na který dělám korektury
- rodičovský příspěvek
- smlouvu na jedné škole
- dohodu o provedení práce na další škole

Až budu dělat daňové přiznání, ráda bych využila 60 % paušál - jde to v mém případě? Vím, že si pak nebudu moci uplatnit slevu na dítě, ale slevu na poplatníka ano, že?
V té jedné škole mi ke smlouvě nabídli podepsat růžový papír - mám to udělat? Tam je právě ta sleva na dítě, ale já nevím, jestli to mohu u těch příjmů ze školy uplatnit (selský rozum mi říká, že ano, protože je to jiný systém odvodu daně a sociálního a zdravotního, když mám smlouvu, udělají to za mě, ale co se selským rozumem, že...)
No a s tím souvisí to, co mě trápí nejvíc - v daňovém přiznání musím uvést všechny příjmy, že? Tzn. rodičák, dohodu, smlouvu a pak faktury z korektur. Platit daň a pojištění budu ale jen z těch korektur, je to tak? Vypočítala jsem si, že pokud můj výdělek nepřesáhne ca 150 000, nebudu muset odvádět sociální pojištění. Pokud by se mi ale všechny příjmy sečetly, je možné, že tu hranici překročím, a budu další rok platit zálohy (což bych nerada, protože nevím, jak to s prací za rok budu mít). V mém ideálním světě by to bylo tak, že tam uvedu všechny příjmy, ale všechny odvody se budou počítat jen z toho, v čem podnikám.
Díky moc za každou informaci, která vás k mé situaci napadne.
Hlášení závadného obsahu

Danka
10. 3. 2016 15:07:35
Buď si evidujete skutečné výdaje (daňová evidence) a nebo uplatníte paušální výdaje (evidujete pouze příjmy a pohledávky). Slevu na poplatníka si u použití paušálů můžete uplatnit, na dítě to nejde (ani případně na manžela si slevu neuplatníte).
Hlášení závadného obsahu

Veronika Kočová
10. 3. 2016 14:04:49
Díky za odpověď Danko. Ještě se zeptam,co musím udělat pro to, abych mohla uplatnit paušální výdaje? To si mohu odečíst automaticky,aniž bych si vedla skutečnou evidenci výdajů? Pochopila jsem, že pak nebudu mít nárok odepsat si z daní dítě, ale to ani nebude potřeba - stále je sleva na poplatníka.
Hlášení závadného obsahu

Danka
10. 3. 2016 12:14:06
Veronika Kočová: V zaměstnání za Vás ZP a SP odvedou (jak za zaměstnance tak za zaměstnavatele).
Hlášení závadného obsahu

Veronika Kočová
8. 3. 2016 21:39:34
Dobrý den. Chci se zeptat, jak budu odvádět sociální a zdravotní pojištění, když při rodičovské dovolené podnikám a navíc budu na 2 měsíce uzavírat dvě smlouvy u klasických zaměstnavatelů? Je to tak, že se staram jen o odvody z podnikatelské činnosti, a soc. a zdravotní za mě v případě smlouvy odvedou automaticky? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

zuzana
29. 9. 2015 16:37:03
Dobry den,rada bych zacala sit doma a privydelat si.Maly pujde pristi rok do skolky,takze mam materskou.Na pracovnim urade mi bylo receno,ze si muzu privydelat kolik chci,ze neni limit kolik si muzu vydelat,ale vic mi k tematu nezdelili ani na socialce.Musim mit tedy zivnostensky list na vedlejsi cinnost?Nebo co musim mit pokud chci sama vyrabet i prodavat?Dekuji moc za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Lída
6. 8. 2015 8:51:17
Anet, pokud jste na rodičovské, tak se Vaše podnikání bude vždy považovat za vedlejší. ;-)
Hlášení závadného obsahu

Anet
29. 7. 2015 10:48:02
Dobrý den, jsem na rodičovské a uvažuji o obnovení živnosti,tzn. na vedlejší činnost.Dle DP nejsem povinná v roce 2015 platit zálohy.Prosím o info, do jaké výše si mohu na vedlejší činnost vydělat,aby nebylo považováno podnikání za hlavní činnost.Předem děkuji za info.
Hlášení závadného obsahu

Tína
11. 3. 2015 16:40:05
Dobrý den,
mám tři děti a zrovna očekávám další,uvažuji,že si odělám živnost,ale bojím se jak to budu mít s mateřskou a jestli tím nepříjdu o všechny příspěvky co mám,tzn-příspěvek na děti a na bydlení.
děkuji
Hlášení závadného obsahu

mejgla
19. 2. 2015 10:52:24
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a v listopadu 2014 jsem si udělala živnostenský list a vykonávám vedlejší činnost. Výdělek byl jen 25500 Kč. Podávám daňové přiznání, ale nevím, jakým způsobem tam uvést, že jsem na rodičovské. Stačí jen úvést, že úhrn povinného pojistného je 0? Další věc- je pro mne výhodnější použít paušální výdaje? (výdaje jsem neměla žádné). Děkuji za odpoveď. M.
Hlášení závadného obsahu

Katka
9. 2. 2015 16:52:18
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené na 19 měsíců, která mi plyne ze zaměstnaneckého poměru před mateřskou, přitom jsem byla i OSVČ, od ledna jsem začla pracovat na dohodu o provedení práce cca 4000,-/měsíc a ráda bych se opět vrátila k podnikání. Mám založeno s.r.o. a nově jsem si zřídila masérnu, ráda bych věděla jakou výši výdělku si mám pohlídat, abych neplatila zdravotní, sociální.... . Je výhodnější pracovat na firmu, nebo na OSVČ. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

jenda
28. 1. 2015 17:03:18
Pokud si otevřete "sekáč" tak musíte mít i živnosťák, jinak by to bylo podnikání "načerno". :)
Hlášení závadného obsahu

ivana
24. 1. 2015 18:46:58
Dobrý den,mám dotaz chci se zeptat jsem na RD a ta mi bude končit v srpnu a ráda bych si doma otevřela sekáč.Jen nevím zda to půjde bydlíme na vesnici....Je možné,žebych to vyzkoušela předem (dříve než od září)...když se rozhodnu,je povinnost mít živnostenský list a co dál?Můžu mít i ceduli na vratech?Jde mi jen o to zda klidně mohu zkusit otevřít cca za měsíc?děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Změny u formulářů k DPH

30. 11. 2023 | K menším úpravám dojde od roku 2024 u elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. A to v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je součástí konsolidačního balíčku. Změny se budou týkat zejména popisů vybraných položek těchto formulářů, více se o nich dozvíte na webu Finanční správy. Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstane pro rok 2024 beze změny.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KOUBEK elektroinstalace
LED osvětlení a elektroinstalace - prodej, montáž, poradenství
www.svitimlevne.cz

Účetní kancelář Nymburk
Komplexní účetní servis - účetnictví, daně, mzdy, personalistika.
www.attente.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,060 Kč
22,39 Kč
0,176 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme