Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Základy účetnictví a financí pro podnikatele


Ing. Jaromír Chlada
4. 12. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Velkým problémem v praxi je to, že i když má podnikatel kvalitní účetní, nedokážou tito majiteli firmy vysvětlit, jak na tom firma je, co jí hrozí či na co je potřeba se zaměřit.

Foto: Fotolia.eu

 

Chcete konečně porozumět svému účetnímu? Pro majitele firem jsme připravili několikadílný seriál, který by měl pomoci orientovat se v základních pojmech, účetních výkazech, finančních ukazatelích a dalších pravidlech a zásadách finančního řízení.


 
Mnohý z podnikatelů jistě častokrát zažil některou z následujících situací:
 
1. Paní účetní den před podáním daňového přiznání k DPH přijde s informací, že má firma zaplatit daň ve výši, která několikanásobně překračuje aktuální stav peněžních prostředků v bance a pokladně.
 
2. Bankovní poradce úvěrující banky sdělí majiteli firmy, že mu banka neposkytne další prostředky, protože je firma již třetím rokem ve ztrátě a analytici banky ji vyhodnotili jako nevhodnou pro další úvěrování.
 
3. Majitel firmy podezřívá účetní ze lži, případně z neznalosti, protože i když nemá firma na bankovním účtu žádné peníze, účetní přesto tvrdí, že je firma šest milionů „v zisku“.
 
4. Jednatel, společník a ředitel s.r.o. v jedné osobě se diví, proč nemůže „optimalizovat“ základ daně z příjmů právnických osob o dva miliony tím, že by si koupil (do firmy) v listopadu BMW X6.
 
Přemýšlíme-li o tom, jak tyto situace mohou vzniknout, musíme se vrátit o čtvrt století do historie. Většinu dnešních malých a středních soukromých firem zakládali po roce 1990 lidé, kteří jako zaměstnanci buď:
 • byli úspěšní ve svém oboru a dokázali své zákazníky „přetáhnout“ do svých nových firem – zruční automechanici, vedoucí restaurací, kadeřníci, instalatéři atp., nebo
 • měli přístup k užitečným obchodním kontaktům a dokázali si tyto kontakty udržet i jako podnikatelé – obchodní zástupci, vedoucí prodejen, servisní technici atp.
Většina takovýchto podnikatelů začínala své podnikání jako osoby samostatně výdělečně činné, s jednoduchým účetnictvím (dnes daňová evidence), za pomoci rodinných příslušníků a přátel. Daňovou evidenci vedly manželky podnikatelů a na zpracování daňových přiznání si firma najala jednorázově daňového poradce. Vše ostatní řídil podnikatel sám, občas intuitivně, metodou pokusu a omylu či „průzkumu bojem“.

„Jazyková“ bariéra mezi podnikatelem a účetním

Časem se úspěšné podnikání natolik rozrostlo, že se podnikatelé rozhodli transformovat z OSVČ na obchodní společnosti. To s sebou samozřejmě přineslo nutnost nahradit jednoduché účetnictví účetnictvím podvojným. V některých firmách si manželka podnikatele udělala kurz „Účetním za půl roku“ a pokračovala dál, jiné firmy přímo zaměstnaly absolventku obchodní akademie jako účetní, nebo najaly externí účetní firmy.
 
Problém nastal v tom, že s růstem firmy, a hlavně složitostí podvojného účetnictví oproti daňové evidenci, nevzrostla úměrně tomu schopnost majitelů firmy vstřebat nárůst a složitost informací, potřebných pro komplexní řízení firmy.
 
Většina současných podnikatelů, která i nadále zůstává v čele svých společností, je tak schopna orientovat se v obchodní nebo výrobní problematice své firmy, a ostatní oblasti řízení firmy jim unikají.
 
Neschopnost orientovat se v účetní a finanční situaci firmy vede k různým frustracím podnikatelů. Obvykle mívají pocit, že platí a nevědí za co, žijí v obavě, zda je zaměstnanci nebo externí spolupracovníci neokrádají. Nevědí, jak zjistit včas, jaké budou jejich daňové povinnosti, jak si hlídat své pohledávky a závazky, v jakém stavu je hospodaření jejich firem, jaké mají možnosti získat cizí finanční zdroje a tak dále. Nejsou prostě schopni zvládat sami finanční řízení svých firem.
 
Velkým problémem v praxi je to, že i když firma má kvalitní účetní, nedokážou tito majiteli firmy vysvětlit, jak na tom firma je, co jí hrozí, na co je potřeba se zaměřit a podobně. Účetnictví jako základní zdroj informací pro řízení firem má totiž určité zákonitosti a pravidla, bez jejichž pochopení nebude většinou podnikatel schopen účetním výkazům a dalším materiálům porozumět.
 
Mezi účetním a majitelem pak vzniká jakási jazyková bariéra, obvykle po třech souvětích účetního reportu majitele firmy rozbolí hlava a ztrácí orientaci v problematice.
 
Proto jsme se rozhodli připravit pro majitele firem, kteří nejsou s oblastí finančního řízení firem dobře obeznámeni, několikadílný seriál, který by jim měl pomoci orientovat se v základních pojmech, účetních výkazech, finančních ukazatelích a dalších pravidlech a zásadách finančního řízení.
 
Je potřeba si hned na začátku uvědomit, že problematika finančního řízení firem je velmi složitá a není v možnostech několika článků ji komplexně vysvětlit. Proto se skutečně zaměříme na ty oblasti, které jsou podle našeho názoru pro majitele firem klíčové a pokusíme se je vysvětlovat tak, aby je pochopil i laik.
 
Dnešní příspěvek bude věnován otázce finanční analýzy jako výchozího kroku při finančním rozhodování.

Finanční analýza

Finanční analýza v podstatě znamená rozbor finanční situace firmy. Základním úkolem finanční analýzy je získat informace (data) nezbytné pro další rozhodování o budoucí finanční situaci firmy. Tyto informace je ovšem nutno také patřičně vyhodnotit, tedy umět z nich stanovit finanční zdraví firmy. Bez toho, že by majitel firmy věděl, jak si firma vedla v minulosti, jak je finančně zdravá, nelze kvalifikovaně odhadovat, natož pak ovlivňovat firmu v budoucnosti.
 
Proč hovoříme o finanční analýze? Je to proto, že i když je výrobní program nebo obchodní sortiment firem různý, spojujícím a srovnatelným hlediskem všech firem je vyjádření jejich hospodaření v peněžních jednotkách.
 
Vedle srovnatelné měrné jednotky je rovněž podstatné to, že základní zdroj výchozích informací je účetnictví. To je na rozdíl od různých vnitropodnikových dokumentů centrálně zákony a jinými právními normami předepsáno tak, aby bylo pro všechny firmy víceméně jednotné. Tedy aby účetní výkazy a další dokumenty zobrazovaly srovnatelné údaje.
 
V praxi je pak možno tyto srovnatelné údaje různých firem vzájemně porovnávat bez ohledu na skutečný výrobní nebo obchodní sortiment firmy.
 
Je potřeba si uvědomit jednu skutečnost. I když se firma sama třeba svou finanční situací kvalifikovaně nezabývá, rozhodně se jí zabývají tzv. externí uživatelé.
 
Externími uživateli jsou úvěrující banky, obchodní partneři, orgány finanční správy (zejména finanční úřad) a bohužel také konkurence. Třebaže motivace každé z těchto skupin je samozřejmě různá, společný je jejich zájem o finanční zdraví firmy.
 
Pod pojmem finanční zdraví firmy si představme stav, kdy firma je:
 • schopná hradit své závazky nejen v současnosti, ale i v budoucnosti – tzv. perspektiva dlouhodobé likvidity,
 • firma je schopna dosahovat zisku – je schopna z vloženého kapitálu získat výnos převyšující tento kapitál (to je samozřejmě základním předpokladem podnikání),
 • firma má samostatnost v rozhodování – rozhodování firmy není limitováno (usměrňováno) tlakem věřitelů, kteří samozřejmě hájí především (nebo pouze) svůj zájem, tedy návratnost poskytnutých úvěrů,
 • firma je schopna zhodnocovat vložený kapitál – vedle dosahování zisku firma dokáže i zvyšovat hodnotu kapitálu vloženého do ní společníky (vlastníky), což hraje velkou roli například při plánovaném prodeji firmy.

Účetní závěrka jako hlavní zdroj účetních dat

Opakem finančního zdraví firmy je tzv. finanční tíseň, kdy má firma zejména problém s likviditou, tedy schopností splácet své závazky, což může vést až k zániku firmy. Samozřejmě je potřeba dlouhodobé problémy s likviditou odlišovat od přechodných problémů spojených třeba s expanzí firmy a podobně.
 
Jak již bylo řečeno, základem finanční analýzy je získat informace (data) nejen o firmě, ale i dalších skutečnostech, které mají vliv na budoucí rozhodování firmy (právní a podnikatelské prostředí v dané zemi a podobně).
 
V tomto příspěvku se budeme zabývat pouze základním zdrojem dat, a tím je účetnictví. Přitom je potřeba si uvědomit velmi důležitou skutečnost. Účetní data ukazují účetní stav firmy k určitému datu – tedy zejména k minulosti. Další specifické a omezující skutečnosti, které mají vliv na posuzování účetních dat, si podrobněji vysvětlíme v článcích věnovaných účetním výkazům.
 
Zpravidla finanční analýza pracuje s informacemi o účetnictví firem k tzv. rozvahovému dni. Rozvahový den je den, ke kterému sestavují firmy tzv. účetní závěrku. Nebudeme se v tomto článku zabývat hospodářským rokem a budeme vycházet z toho, že rozvahovým dnem bude 31. 12. příslušného roku, za který děláme finanční rozbor.
 
Účetní závěrka jako hlavní zdroj účetních dat je tvořena předepsanými dokumenty:
 • Rozvaha (někdy též nazývána bilance aktiv a pasiv)
 • Výkaz zisku a ztrát (někdy též nazýván výsledovka)
 • Příloha k účetní závěrce
 • Výkaz cash flow (někdy též nazýván výkaz o peněžních tocích)
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 
V dalším díle našeho seriálu bychom se zabývali podrobněji účetními výkazy (rozvahou a výsledovkou) a dalšími příslušenstvími účetní závěrky.


Související články:
Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 2. část
Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 3. část
Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 4. část
Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 5. část
Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 6. část

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Václav Sládek
Uživatel POHODA
3. 4. 2014 14:36:35
d
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AUDEA s.r.o., Tábor
Komplexní služby v oblasti účetnictví, DE, mezd, archivní služby
audea.cz

SME Vision s.r.o.
Postaráme se o Vaše DPH v zahraničí, účetnictví a mzdy v ČR
www.smevision.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,15 Kč
0,045 Kč
23,20 Kč
-0,091 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru