Jak podat žádost o příspěvek z programu Antivirus


Ing. Michaela Martínková, CAE
16. 4. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dohoda k příspěvku obsahuje řadu povinností pro zaměstnavatele, například nutnost archivace dokladů po dobu 10 let od poskytnutí příspěvku.

Foto: 123RF

 

V následujícím článku se zaměříme na praktickou stránku získání příspěvku na náhrady mezd zaměstnavatelům v rámci programu Antivirus. Jaké náležitosti musí žádost splňovat a jak ji správně podat, aby zaměstnavatel příspěvek získal?


 
Tento program vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, žádosti a výplatu pak bude zařizovat příslušný úřad práce. Přijímání žádostí bylo spuštěno 6. 4. 2020 s tím, že veškeré informace, návody a formuláře naleznete na webu ministerstva. Je nutné tyto stránky průběžně sledovat, neboť např. Manuál pro zaměstnavatele doznal změn během týdne a měnila se také nastavení jednotlivých polí v žádosti (z doporučených polí se stala pole povinná).

Program Antivirus kompenzuje náhrady mezd zaměstnancům včetně odvodů za dobu překážek v práci, které vznikly od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 (jeho případné prodloužení by musela schválit vláda). Kompenzace přitom nenáleží zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky jsou kryty veřejnými rozpočty (slouží tedy hlavně podnikatelským subjektům).

Na kompenzaci budou mít nárok všichni zaměstnavatelé, kteří splní podmínky a podají včas žádosti i následné vyúčtování. Podrobné informace naleznete v Manuálu pro zaměstnavatele nebo např. v článku Jak funguje program Antivirus?

V programu PAMICAPOHODA najdete novou tiskovou sestavu Vyúčtování vyplacených náhrad mezd v agendě Mzdy/příslušný měsíc, díky které získáte přehledné podklady pro žádost o příspěvek z programu Antivirus.

Samotný proces získání podpory v rámci programu Antivirus zahrnuje několik kroků:
  • vytvoření žádosti pomocí webové aplikace,
  • odeslání vygenerované žádosti a dohody s předepsanými přílohami na úřad práce,
  • uzavření dohody ze strany úřadu práce,
  • vyúčtování náhrad mezd zaměstnanců pomocí webové aplikace,
  • odeslání vyúčtování na úřad práce,
  • kontrola úřadu práce s evidencí v registru České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“),
  • výplata příspěvku.

Vytvoření žádosti

Zaměstnavatel v aplikaci vyplní své identifikační údaje (u právnických osob při zadání IČ se přednastaví údaje z veřejného rejstříku včetně ID datové schránky). V dalším kroku uvede žadatel oprávněného zástupce žadatele. Pokud bude zaměstnavatele zastupovat jiná osoba, je nutné k žádosti připojit i odpovídající plnou moc pro tuto osobu.

Dále se vybere úřad práce, na který se bude žádost podávat podle sídla zaměstnavatele (vybráním tohoto pracoviště dojde k naplnění ID datové schránky a e-mailu na úřad práce, na který mohou být žádosti směřovány – ovšem pozor u e-mailu, kde bude uznána jen zpráva se zaručeným elektronickým podpisem).

Třetí krok při vyplňování žádosti je uvedení bankovního spojení, na které budou příspěvky zasílány. Povinnou přílohou při podání žádosti je doklad o vlastnictví účtu (buď smlouva o bankovním účtu, nebo potvrzení banky, kdo je majitelem daného účtu; nestačí jen výpis z účtu či printscreen z aplikace internetového bankovnictví).

Povinným údajem v této sekci žádosti je i odhadovaná výše příspěvku (jde spíše o údaj pro vnitřní potřebu úřadu práce; žádné bližší informace k tomuto poli nejsou, ale během týdne se pole změnilo z doporučeného na povinný údaj. Doporučuji odhad za období března i dubna 2020, po kterou je program prozatím vyhlášen. Skutečná výše příspěvku bude poskytnuta na základě vyúčtování).

Poslední krok při vytvoření žádosti je prohlášení žadatele, že není v likvidaci či konkurzním řízení a že mu nebyla v období tří let před podáním žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

Následně dáte pokyn Dokončit a stáhnout PDF – vytvoří se soubor žádosti a dohody. Vytvořenou žádost je možné ještě případně opravit, pokud ji načtete přes webovou aplikaci (pozor, vytvoří se nové PDF soubory, které je třeba odeslat na úřad práce).

Odeslání vygenerované žádosti a dohody s předepsanými přílohami na úřad práce

Soubory se posílají výhradně datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Kontaktní údaje na příslušný úřad práce naleznete v žádosti o příspěvek, která byla stažena v PDF souboru.

Povinnou přílohou je potvrzení o vlastnictví bankovního účtu. Můžete také připojit plnou moc, pokud žádost podává jiná osoba, než která je oprávněná jednat za zaměstnavatele. Protože spolu se žádostí se podává i dohoda o poskytnutí příspěvku, musí být ze zmocnění zřetelné, že daný zástupce je k tomuto kroku oprávněn.

Důrazně doporučuji si dohodu pečlivě přečíst, protože v sobě ukrývá řadu povinností pro zaměstnavatele. Zejména bych upozornila na oprávnění úřadu práce k následné kontrole a archivaci dokladů po dobu deseti let od poskytnutí příspěvku.

Pokud budete žádat o příspěvek v režimu B (tedy z důvodu souvisejících hospodářských potíží), bude úřad práce (resp. Státní úřad inspekce práce) následně podle Manuálu pro zaměstnavatele vyžadovat kromě pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, vnitřní předpis, mzdové listy, výpisy z účtů) také „doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele“.

Pro mnohé zaměstnavatele může být také překvapující zjištění, že dohoda bude uveřejněna prostřednictvím Registru smluv (k tomuto okamžiku totiž dohoda váže nabytí účinnosti).

Uzavření dohody ze strany úřadu práce

Odesláním žádosti a dohody na úřad práce se dohoda považuje za podepsanou ze strany zaměstnavatele. Úřad práce zkontroluje údaje v žádosti, a pokud nenalezne chybu, odešle zpět dohodu podepsanou i z jeho strany, a to buď datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Vyúčtování náhrad mezd zaměstnanců

Poté, co je vrácena dohoda z úřadu práce a jsou vyplaceny mzdy a odvody zaměstnanců, u kterých budete žádat o příspěvek, můžete přejít ke kroku vyplnění vyúčtování pomocí webové aplikace.

Pokud byste vyúčtování podali dříve, než dojde k úhradě, mohla by nastat situace, že by úřad práce poskytl příspěvek před vaší úhradou zaměstnancům a správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně, což by mělo za následek povinnost tento příspěvek vrátit (ač byste jinak všechny ostatní podmínky splnili).

V prvním kroku vyúčtování načtete žádost, kterou jste odeslali na úřad práce, a vyberete režim A nebo režim B, podle něhož žádáte o příspěvek (pokud splňujete podmínky obou, budete podávat vyúčtování samostatně pro oba režimy).

Dáte pokyn Pokračovat a stáhnout šablonu XLSX. Do počítače se stáhne excelovský soubor, kam doplníte kromě IČ a názvu zaměstnavatele i číslo dohody a příslušný úřad práce. Následně vyplňujete jmenný seznam zaměstnanců (příjmení, jméno, rodné číslo), dále náhradu mzdy, zdravotní pojištění a sociální pojištění za zaměstnavatele s platností na dvě desetinná místa.

U režimu A je ještě nutné uvést § 192 nebo § 208 zákoníku práce (dále jen „ZP“), podle kterého byla náhrada vyplacena (§ 192 se týká nařízené karantény, kde prvních 14 kalendářních dnů hradí zaměstnavatel. Není zde odvod zdravotního a sociálního pojištění, bude vyplněna jen náhrady mzdy. § 208 souvisí s překážkami v práci na straně zaměstnavatele, tedy z důvodu zavření provozu).

Výpočet příspěvku soubor generuje sám a hlídá i maximální výši příspěvku na zaměstnance podle zvoleného režimu (39 000 Kč pro režim A, 29 000 Kč pro režim B).

Připomínám, že nelze žádat o příspěvek k náhradě mezd pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Dále také nelze poskytnout příspěvek u zaměstnanců, kterým ke dni podání vyúčtování byla dána výpověď (kromě výpovědi dle § 52 písm. g) a h) ZP) nebo kteří již nejsou zaměstnanci u zaměstnavatele s účastí na nemocenském a důchodovém pojištění (byť by jim náhrada byla poskytnuta).

Po zpracování souboru se vraťte do webové aplikace na vyúčtování a zvolte pokyn Pokračovat na souhrn. Zde se liší vyplnění v režimu A a B. Pro režim A vyplníte počet zaměstnanců podle příslušného paragrafu ZP a vypočtený příspěvek (naleznete v Excelu). Dále musíte zaškrtnout čestná prohlášení a vyplnit, proč nemohli zaměstnanci konat práci.

Pokud tomu bylo z důvodu nařízení uzavření provozu, je nutné do pole Důvod uvést číslo usnesení vlády nebo číslo jednací mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, na jehož základě vyplácíte náhrady mzdy (např. vlna uzavření maloobchodů a služeb v provozovnách od 14. 3. 2020 byla vyhlášena nařízením vlády č. 211).

Musíte také vybrat předmět podnikání nebo činnosti ze seznamu (lze vyhledávat zadáním znaků v poli nebo pomocí rolovací šipky).

Pro režim B vyplníte jen počet zaměstnanců a vypočtený příspěvek z Excelu; dále zaškrtnete čestná prohlášení.

Poté zvolte pokyn Dokončit a stáhnout vyúčtování v PDF. Vygeneruje se Vyúčtování k dohodě, které si uložte.

Odeslání vyúčtování na úřad práce

Vygenerované Vyúčtování k dohodě ve formátu PDF i excelovský soubor se jmenným seznamem zaměstnanců odešlete stejným způsobem, jako jste posílali žádost, tedy buď datovou schránkou, nebo e-mailem na příslušný úřad práce. Pokud žádáte o příspěvek z obou režimů A i B, odešlete vyúčtování k těmto režimům separátně samostatnými zprávami.

Kontrola úřadu práce s evidencí v registru ČSSZ

Úřad práce zkontroluje, zda zaměstnanci uvedení ve jmenném seznamu jsou v registru ČSSZ uvedeni jako zaměstnanci daného zaměstnavatele. V případě rozporu budou kontaktovat zaměstnavatele k doplnění či opravě vyúčtování.

Výplata příspěvku

Po provedené kontrole s registrem zaměstnavatelů již nic nebrání tomu, aby byl příspěvek vyplacen na bankovní účet uvedený v žádosti a dohodě s úřadem práce. V dohodě je uvedeno, že bude vyplacen v nejkratším možném termínu po doložení vyúčtování, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doložení. Věřme, že celou lhůtu úřad práce nevyužije, aby podpora zaměstnavatelům plynula opravdu rychle a efektivně.

Na závěr připomínám, že vyúčtování je nutné podávat nejpozději do konce měsíce následujícího po vykazovaném měsíci, resp. do 30 dnů po uzavření dohody s úřadem práce. Vyúčtování března tedy bude závislé na datu uzavření dohody (zde pak platí lhůta 30 dnů), vyúčtování dubna je nutné podat do konce května 2020, jinak nárok na příspěvek zanikne, i když by ostatní podmínky splněny byly.

A nezapomínejte také na již zmíněnou následnou kontrolu, kterou bude provádět Státní úřad inspekce práce. Tomuto úřadu bude nutné předložit více dokumentů, než které byly použity při zpracování žádosti a jednotlivých vyúčtování – podrobnější informaci naleznete v Manuálu pro zaměstnavatele.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související články:
Jak funguje program Antivirus?
Současné nejčastější otázky v pracovněprávní oblasti
Přehled aktuálních legislativních změn
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Daňová kanc. AVCONSULTING
Komplexní daňové a účetní poradenství, účtování v POHODĚ
www.avconsulting.cz

IPsecure.cz s.r.o.
Prodejce a instalační firma bezpečnostních IP kamerových systémů.
www.ipsecure.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme