Podnikání bez živnosti – je to možné?


Ladislav Kandler, DiS.
12. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podnikáním v zemědělství se mimo jiné rozumí rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a vinařství.

Foto: Fotolia

 

Podnikat můžete i bez živnostenského oprávnění. O které konkrétní činnosti se jedná a jaké vám z toho vyplývají povinnosti? V článku nechybí ani praktický přehled všech činností, pro které nepotřebujete živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona.


 
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na živobytí řada lidí přemýšlí, jak si „přilepšit“. Proto se začnou poohlížet po různých příležitostech přivýdělku a někteří začnou uvažovat nad tím, že by zahájili podnikání. Možná vás překvapí, že podnikat lze i bez živnostenského oprávnění. O které činnosti se konkrétně jedná? Jaké z toho vyplývají povinnosti? Na tyto otázky se dozvíte odpověď v tomto článku.
 
Nejprve se podívejme na to, co k této oblasti říká legislativa. Jedním ze dvou důležitých právních předpisů je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání neboli živnostenský zákon (dále jen „ŽZ“). V tomto zákoně je klíčový § 3. Na závěr článku přinášíme praktického průvodce těmito druhy činností, včetně užitečných odkazů na příslušné právní předpisy.
 
Druhým legislativním předpisem je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Zde je důležitý § 7 odst. 1 a 2.
 
Pojďme nyní blíže prozkoumat dvě z těchto činností, které jsou v praxi velmi často využívané.

Činnost autorů (§ 3 odst. 1 ŽZ)

Jedná se o jednu z velmi častých forem podnikání, ke které nepotřebujete živnostenské oprávnění. Konkrétně jde o příjmy z:
  • vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl, a to ve formě vlastního nákladu,

  • užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,

  • autorských práv včetně práv příbuzných autorskému právu.
 
Do této kategorie příjmů také patří např. příspěvky do novin, časopisů, internetu, televize či rozhlasu.
 
Pokud jde o zdravotní a sociální pojištění, pro jejich úhradu platí stejná pravidla jako pro „živnostníky“, jen k tomu není zapotřebí žádného živnostenského oprávnění. Pokud ještě nejste na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo zdravotní pojišťovně přihlášeni jako OSVČ, pak tak učiňte do 8 dnů od zahájení této samostatně výdělečné činnosti.
 
S tím souvisí povinnost do stanovených termínů (obecně zpravidla do konce dubna následujícího roku) podat daňové přiznání a stejně tak přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.
 
Pokud jde o zdanění těchto příjmů v roce 2015, více naleznete v článku Autorské honoráře od roku 2015, stejně jako další aktuální informace.

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP)

Tato činnost získává stále více na popularitě zejména v souvislosti se zřizováním farem, pěstováním biopotravin a popularizací tzv. zdravé výživy. Z praxe také vyplývá, že v této oblasti panují značné otázky, zejména co se týče zdanění takovýchto příjmů, co se rozumí zemědělskou výrobou a jaká je platná legislativa.
 
Klíčovým zákonem je zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Nicméně dalším důležitým předpisem, který se zmíněným zákonem úzce souvisí, je zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství a některé další zákony. A právě ze zákona č. 85/2004 Sb. vyplývají některé důležité skutečnosti, na které se nyní zaměříme.
 
Co si tedy představit pod pojmem zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách? Jak uvádí výše zmíněný předpis v § 2e nazvaném „Podnikání v zemědělství“, rozumí se tím:
  • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

  • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

  • produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v předchozím bodě,

  • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

  • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní,

  • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.
 
Je pravda, že v případě podnikání v zemědělství není zapotřebí živnostenské oprávnění, nicméně je nutné splnit registrační povinnost vůči obecnímu, resp. městskému úřadu. Princip je jednoduchý – vyplní se a následně odevzdá žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, a to v souladu s výše uvedeným právním předpisem.
 
Následně obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli, pokud splňuje podmínky podle tohoto zákona, do 30 dnů osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Současně vyrozumí příslušný orgán státní statistiky, který na základě toho přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo.
 
Pokud se této činnosti budete věnovat soustavně (nepůjde tedy o příležitostný přivýdělek), tak se na vás v případě daně z příjmů vztahují stejné povinnosti jako na kteroukoliv jinou OSVČ. Zároveň zde existuje možnost uplatnění tzv. paušálních výdajů. V současné době je možné uplatnit výdajový paušál na tento druh činnosti ve výši 40 % z dosažených příjmů. Pozor, u 40% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 800 000 Kč.

Přehled činností, pro které nepotřebujete živnostenské oprávnění

Jak jsme zmínili v úvodu, přinášíme níže přehled činností, pro které nepotřebujete živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona. To však neznamená, že můžete tyto obory vykonávat bez jakéhokoli povolení, oprávnění či vzdělání.
 
A právě z důvodu, že je mnohdy velmi těžké se zorientovat ve složité spletitosti zákonů, vyhlášek či jiných předpisů, uvádíme k tomuto výčtu také legislativní prameny, kde je možné dozvědět se bližší informace.

Tab.: Přehled činností, pro které nepotřebujete živnostenské oprávnění
 
Činnosti, které nejsou živností Odkaz na právní předpis, pokud existuje
Využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
Výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Provádění archeologických výzkumů § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Činnost lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Činnost veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Zapsaní mediátoři podle zákona o mediaci Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů
Činnost v zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami
Advokáti Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Notáři Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
Patentoví zástupci Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.
Soudní exekutoři Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Znalci a tlumočníci Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Auditoři a daňoví poradci Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Burzovní dohodci Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách
Činnost komoditních burz
Zprostředkovatelé a rozhodci při řešení kolektivních sporů § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
Rozhodci při rozhodování majetkových sporů Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Autorizovaní architekti a inženýři činní ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Autorizovaní inspektoři, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání § 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Činnost bank Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Poskytování platebních služeb Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
Vydávání elektronických peněz
Provozování platebních systémů
Směnárenská činnost Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
Činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
Penzijní fondy Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Spořitelní a úvěrní družstva Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Osoby zabývající se kolektivním investováním Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry § 82 a § 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Organizátoři regulovaných trhů, obchodníci s cennými papíry a jejich vázaní zástupci Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Osoby provádějící přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem a jejich vázaní zástupci
Činnost ratingových agentur Čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách
Pořádání loterií a jiných podobných her Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem § 2 a § 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Námořní doprava a mořský rybolov Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
Provozování dráhy a drážní dopravy § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Výzkum, výroba a distribuce léčiv Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zahraniční obchod s vojenským materiálem Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Výkon inspekce práce Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
Zprostředkování zaměstnání Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Provozování stanic technické kontroly Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních
§ 45 až § 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny Zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení
Výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až § 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
Provozování pohřebišť Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxiny Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
Archivnictví Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě ---
Auditoři bezpečnosti pozemních komunikací Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb.
Penzijní společnosti Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
Poskytování zdravotních služeb ---
Provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu ---
Nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb ---
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ---
Provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu ---Související článek:
Podnikání bez živnosti – nejčastější otázky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petra
10. 2. 2021 13:40:20
Dobrý den, musím mít ŽL, když můj můj příjem z prodeje vlastnoručně uháčkovaných výrobků nepřekračuje 30000 Kč.Jinak pracuji, jsem zaměstanenc(z tohoto příjmu je řádně odvedeno sociální, zdravotní..atd). Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Petra
10. 2. 2021 13:39:27
Dobrý den, musím mít ŽL, když můj můj příjem z prodeje vlastnoručně uháčkovaných výrobků nepřekračuje 30000 Kč.Jinak pracuji, jsem zaměstanenc(z tohoto příjmu je řádně odvedeno sociální, zdravotní..atd). Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jiřina N.
29. 2. 2020 12:59:09
Dobrý den. Je možno si při částečném invalidním důchodu (I.stupeň) přivydělat bez ŽL Avonem? Do jaké výše? A pokud je potřeba, pak kdy-co-kam a jak vykázat? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
5. 5. 2019 11:57:33
Jestliže ve volném čase háčkuji, vymýšlím návody, které bych na svých internetových stránkách nabízela k prodeji za cca 40 Kč a hlídala si, abych ročně nepřekročila tuším limit 30.000,- Živnost mám zastavenou do určité doby a nechci ji otevírat, pokud nebude třeba (pracuji, jsem zaměstnanec). Musím začít podnikat, nebo to nebude třeba. Háčkuji pro radost a chci si jen přivydělat na materiál - klubíčka. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal Dolezel
19. 9. 2018 14:02:14
Dobry den. Mam dotaz k zivnosti. Jsem elektrikar a obcas sem tam merim elektrickou instalaci nebo opravuju hracky pro deti a pod. Sem tam me za opravy neco daji. Musim na to mit zivnost kdyz je to obcas a neni to porad? Neni tam nejaky financni limit treba vydelky za rok? Diky Michal
Hlášení závadného obsahu

Josef Stibůrek
15. 3. 2018 19:06:54
Dobrý den. Chtěl bych vydávat časopis a chci se zeptat zda na jeho prodej musím mít živnostenský list a zda musím platit daně když budu mít za to max. 800 Kč ročně jestli vůbec. Za časopis si budu účtovat jen provozní výdaje. Předem děkuji za radu nebo odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Soňa
15. 2. 2018 13:37:13
Jestliže ve volném čase háčkuji, vymyslím svůj výrobek (např.dečku), prodám několik návodů, pak: 1.musím mít na tuto činnost ŽL, 2.Jak je to s platbou SP a ZP, 3. Mám povinnost podat přiznání k dani z příjmů? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

locking
4. 9. 2017 13:24:01
Je to vcelku sporné protože na provozování loterijní činnosti sice není potřeba živnost ale provozovat loterijní činnost může jen a pouze právnická osoba, která má povolení (licenci) od ministerstva financí. Jako obecné podmínky platí, že ministerstvo financí povolí loterijní činnost výhradně právnickým osobám typu a.s. se základním kapitálem 20 milionů a vyšším. Samozřejmě musí být dodrženy i jiné podmínky. Takže ano vše co je psáno je zde správně (není třeba živnost) ale v tomhle případě si stejně jen tak někdo neškrtne.
Hlášení závadného obsahu

Eva Zajicova
7. 5. 2017 17:21:49
chci pracovat
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zahraniční stravné pro rok 2024

5. 12. 2023 | Ministerstvo financí stanovilo na základě nové vyhlášky č. 341/2023 Sb. výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Oproti aktuálně platné vyhlášce č. 401/2022 Sb. se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států. Jedná se například o Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko, Norsko či Švédsko.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Best for Kids
Kvalitní sportovní potřeby a hračky pro aktivní rodinu. Let´s play!
www.bestforkids.cz

"CJ BLOK" Sp. z.o.o.
Prodej komínových systémů pro všechny druhy paliv.
www.kominy-cjblok.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
-0,020 Kč
22,52 Kč
0,081 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme