Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podnikání bez živnosti – nejčastější otázky


Ladislav Kandler, DiS.
10. 7. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Žádný právní předpis neurčuje, kolik si můžeme za měsíc či kalendářní rok svého podnikání bez živnosti vydělat.

Foto: Fotolia

 

Když podnikáte bez živnosti, musíte tyto příjmy danit? Existuje nějaký limit, kolik si můžete vydělat? Je možné pro podnikání bez živnosti uplatnit i tzv. paušální výdaje? Odpovědi nejen na tyto dotazy se dozvíte v následujícím článku.


 
V minulém článku jsme se zaměřili na to, že podnikat bez živnosti je možné a je to zároveň velmi časté. Vzhledem k tomu, že s tímto tématem vzniká řada otázek, v dnešním článku budeme hledat odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.

 Když podnikám bez živnosti, musím tyto příjmy danit?
 
 Pro některé možná otázka zbytečná, jiným nedá spát. Hned na začátku je velmi důležité si ujasnit, zda se skutečně jedná o podnikání (byť bez živnostenského oprávnění, dříve živnostenského listu), nebo o tzv. příležitostný příjem. Právě v této oblasti se dělají nejčastější chyby, které mohou mít ve výsledku fatální následky.
 
Jaký je tedy rozdíl mezi těmito dvěma druhy příjmů? To, co je podnikání bez živnosti, jsme si ukázali v předchozím článku (Podnikání bez živnosti – je to možné?). A co se rozumí příležitostným příjmem? Zjednodušeně řečeno, jedná se o tzv. nahodilé příjmy, na které nevlastníme živnostenské oprávnění. Může jít např. o sběr a prodej ovoce nebo zeleniny z vlastní zahrady. Dále to může být příležitostný pronájem automobilu, příjmy včelařů za podmínek daných zákonem apod. Spadají do kategorie Ostatní příjmy, jak je definuje § 10 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“).
 
Mezi příležitostné příjmy však nepatří autorské honoráře, a to i v případě, že jsme tohoto příjmu v daném kalendářním roce dosáhli tzv. příležitostně.
 
Pokud součet příjmů z příležitostných činností před odpočtem příslušných výdajů nepřesáhne částku 30.000 Kč za rok, nepodléhají dani z příjmů a neuvádí se do daňového přiznání. Tolik tedy krátce o příležitostných příjmech, aby se nám nepletly s příjmy dosahovanými z podnikání, byť bez živnosti.
 
Hlavním rozdílem je tedy zařazení do kategorií příjmů dle ZDP. Do výše zmíněného § 10 – Ostatní příjmy spadají příležitostné příjmy. Naopak příjmy ze samostatné činnosti definuje § 7 ZDP. O které příjmy se konkrétně jedná?
 
Jak uvádí § 7 zákona o daních z příjmů, jde o:
 • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

 • příjem ze živnostenského podnikání,

 • příjem z jiného podnikání neuvedeného v předchozích dvou bodech,

 • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
 
Dále je příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6:
 • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

 • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,

 • příjem z výkonu nezávislého povolání.
 
Jak z výše uvedeného výčtu vyplývá, příjmy z jiného podnikání spadají do stejné kategorie jako příjmy ze živnostenského podnikání. Budou se tedy na ně vztahovat stejná pravidla, pokud jde o zdanění. Je nutné samozřejmě posuzovat každou činnost, které se věnujeme, zvlášť, neboť každá může mít své specifické podmínky.
 
Nicméně obecně platí, že i příjmy z podnikání, pro které nepotřebujeme živnostenské oprávnění, podléhají dani z příjmů.
 
 Jsem již zaměstnaný. Daně, zdravotní a sociální pojištění mi strhává zaměstnavatel z mého platu. Z toho mi logicky vyplývá, že ze svých příjmů z podnikání, ať s živností, nebo bez, již nemusím žádné odvody státu, zdravotní pojišťovně ani České správě sociálního zabezpečení platit. Nebudu přece své příjmy danit dvakrát. Rozumím tomu dobře?
 
 Jeden z ukázkových příkladů z praxe. Často se s touto argumentací setkáváme, a byť se může zdát pro některé logická, není uvedený závěr jednoznačný, byť mnohdy ve výsledku to skutečně může znamenat, že např. daňová povinnost na konci roku bude „nulová“. Ukážeme si nyní, v čem je zakopaný pes.
 
Není nic neobvyklého na tom, že si mnoho lidí kromě svého zaměstnání přivydělává tzv. na vedlejšák. Může se jednat o druhé nebo dokonce v krajních případech třetí zaměstnání, přivýdělek na základě živnostenského oprávnění nebo bez něj, případně pobíráme starobní či invalidní důchod a zdravotní stav nám umožňuje si ještě něco vydělat „navíc“. Ale stejně tak, jak tomu bývá i v jiných oblastech našeho života, i zde platí, že nic není zadarmo. Pojďme ale pěkně popořádku.
 
Nejdříve je důležité určit, zda je naše podnikání (bez ohledu na to, zda na základě živnostenského oprávnění, nebo zda jde o podnikání bez živnosti) hlavním zdrojem příjmů či vedlejším. Pokud je hlavním zdrojem příjmů, nedá se nic dělat – nevyhneme se odvodům zdravotního ani sociálního pojištění a stejně tak je pravděpodobné, že nám na konci kalendářního roku vyjde daňová povinnost.
 
My se však zaměříme, vzhledem k výše uvedené otázce, na situace, kdy je naše podnikání považováno za vedlejší činnost. Otázka tedy zní: „Kdy je podnikání bráno jako vedlejší zdroj příjmů?
 
Jak vyplývá z § 9 zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud takováto OSVČ:
 • vykonávala zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnance,

 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,

 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,

 • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),

 • osobně pečovala o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou,

 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo

 • byla nezaopatřeným dítětem podle příslušného právního předpisu (student).
 
Jak si pozorný čtenář jistě mohl všimnout, právě výkon zaměstnání je jedním z důvodů pro to, aby naše podnikání, např. bez živnosti, bylo považováno za vedlejší činnost. Je však nutné tuto skutečnost nahlásit příslušným úřadům a orgánům státní správy, a to v předepsaných lhůtách. A jakou roli tato skutečnost tedy hraje ve vztahu k platbě daní a pojistného? Velkou.
 
V případě, že je podnikání vedlejší činností, platí následující tři hlavní zásady:
 1. V prvním roce podnikání není nutné hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

 2. V druhém roce a dalších letech takovéhoto podnikání se zálohy na zdravotní pojištění stanovují z dosaženého zisku za předchozí kalendářní rok. Neplatí tedy pro ně minimální, zákonem předepsaná záloha, jako tomu je u hlavní činnosti.

 3. Podobně se stanoví zálohy na sociální pojištění ve druhém roce a dalších letech podnikání. Nicméně zde je drobný rozdíl oproti zdravotnímu pojištění, a to ve formě stanovení hranice maximálního rozdílu mezi příjmy a výdaji za předchozí kalendářní období. Pro rok 2015 je tato hranice 63.685 Kč. V praxi to znamená, že pokud rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2015 nepřekročí tuto částku, nemáme povinnost v roce 2016 hradit zálohy ze svého vedlejšího podnikání na sociální pojištění.
 
Pokud tedy jste zaměstnaní a z vašeho platu či mzdy se každý měsíc strhává částka na zdravotní a sociální pojištění, neznamená to automaticky, že veškeré vaše další příjmy, včetně těch, ke kterým nepotřebujete živnostenské oprávnění, nepodléhají zdravotnímu či sociálnímu pojištění. Je nutné vzít v potaz výše uvedené informace ohledně hlavní a vedlejší činnosti. To samé platí i pro případ, že jste studentem, starobním či invalidním důchodcem nebo maminkou na rodičovské dovolené.
 
V případě zdanění takových příjmů platí, že všechny zahrnete do svého daňového přiznání. Podléhají dani z příjmů fyzických osob, která činí 15 %. V zaměstnání je praxe taková, že se odvádí tzv. záloha na daň z příjmů, která je na konci roku vyúčtována. To, zda skutečně vznikne daňová povinnost či nikoliv, záleží na dosažených příjmech, slevách na dani či odčitatelných položkách od základu daně. To zjistíte při sestavování daňového přiznání.
 
Daňové přiznání podáváte vždy po skončení kalendářního roku.
 
 Mohu vykonávat více podnikatelských činností najednou?
 
 Další z otázek, na kterou se klienti často ptají. Je to logické, neboť si ke svému stávajícímu „hlavnímu podnikání“ (např. vedení účetnictví) občas přejeme přivydělat i vedlejší činností, např. pronájmem, drobným prodejem nebo publikováním odborných článků, a to tzv. na „jedno IČ“ (identifikační číslo). Jak to tedy je?
 
Zůstaneme u příkladů pro fyzickou osobu, tedy osobu samostatně výdělečně činnou, která podniká na své jedno IČ. Není problém provozovat více činností najednou, a to pod jedním IČ. Důležité však je, aby byly správným způsobem evidovány a abychom na ně měli příslušná oprávnění, pokud jsou vyžadována, nebo abychom měli odpovídající vzdělání, které může vyžadovat příslušný právní předpis, který podmínky dané činnosti upravuje.
 
Stejný princip platí i pro případ, kdy jsme např. zaměstnaní, k tomu podnikáme na živnostenské oprávnění a sem tam provozujeme činnost, pro kterou není potřeba živnost. Ani tato kombinace není v rozporu s právními předpisy.
 
Závěrem pouze připomínáme, že je důležité pamatovat i v případě zaměstnání na to, aby naše podnikání bez živnosti nebo s živností nekolidovalo s činností, kterou vykonáváme pro svého zaměstnavatele. Ve své pracovní smlouvě totiž můžeme mít klauzuli, která by případnou kolizi v činnostech zakazovala nebo omezovala.
 
 Existuje nějaký limit, kolik si mohu v rámci podnikání bez živnosti vydělat?
 
 Zatím jsme se dozvěděli, jak je to s daněním příjmů bez živnosti, jak se zorientovat v případě zaměstnání a podnikání zároveň a také to, že lze najednou vykonávat i více podnikatelských činností. Jak je to však s příjmy, jsou nějakým způsobem omezené, např. pro důchodce, maminky na mateřské či rodičovské dovolené nebo pro studenty?
 
Je pravda, že např. u poplatníků, kteří požívají invalidní důchod, je potřeba si hlídat, do jaké míry kterou činnost vykonávají (pokud jde o intenzitu), neboť nadměrná zátěž by jednak mohla mít vliv na zdravotní stav a také na míru posouzení invalidity.
 
Dobrou zprávou však je, že žádný právní předpis neurčuje, kolik si můžeme za měsíc či kalendářní rok svého podnikání bez živnosti vydělat. To samé platí samozřejmě i pro jiné druhy příjmů – podnikání na základě živnosti, zaměstnání, pobírání důchodu apod.
 
Pokud jsme zmínili invalidní důchodce, nelze zapomenout ani na starobní důchodce. Pokud totiž mají vysoké příjmy i mimo svůj starobní důchod, musí se připravit na to, že předmětem daně z příjmů v takovém případě se stane i jejich starobní důchod. Více se můžete dozvědět v článku Koho se týká zdanění důchodu v roce 2015?
 
 Je možné pro podnikání bez živnosti uplatnit i tzv. paušální výdaje?
 
 Velmi často se také setkáváme s tím, zda je možné si uplatnit tzv. paušální výdaje pro příjem z podnikání bez živnosti. Nejjednodušším způsobem je ověřit si tuto informaci přímo u zdroje. Využijeme k tomu již dříve zmíněný § 7 ZDP, ve kterém jsou uvedena jednotlivá procenta uplatnění výdajů z dosažených příjmů.
 
Výdajový paušál Popis činnosti
80% Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného.
60% Příjem z živnostenského podnikání s výjimkou příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného.
40% Příjem z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání nebo z příjmů z „autorských a průmyslových práv“, s výjimkou příjmů z „autorských honorářů“, anebo z příjmů z jiné samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč.
30% Příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000 Kč.
 

Z výše uvedené tabulky můžeme vidět, že i pro činnosti bez živnostenského oprávnění můžeme výdajové paušály uplatnit.
 
Možná vás hned napadne otázka, co v případě, že máme více druhů příjmů? Pokud dosahujeme příjmů pro různé druhy činností, pro které platí jiná procenta výdajů, je nutné tyto příjmy evidovat samostatně. Do příslušných řádků v daňovém přiznání se pak uvedou příjmy v závislosti na druhu činnosti a k tomu odpovídající procentní výdaje.
 
Závěrem dodáváme, že nelze pro jeden druh činnosti uplatnit paušální výdaje a pro jiný druh skutečné výdaje. Platí pravidlo buď jen skutečné výdaje, nebo pouze paušální výdaje. Výjimku tvoří příjmy z pronájmů, kde kombinovat způsob uplatnění výdajů možné je.
 
 
Související články:
Podnikání bez živnosti – je to možné?
Malé a příležitostné výdělky z pohledu daně z příjmů
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Martin
26. 5. 2020 15:52:34
V případě, ze by ste chteli podnikat a mít taky též sídlo online, tak bych ste se mohli určitě taky obrátit na sidlibezlimitu. cz, kde si umíte vytvořit virtuální sídlo firmy v Praze již od 90 KČ, a vyřešíte to i online z domova.
Hlášení závadného obsahu

MoscowMule
19. 4. 2020 16:05:01
Dobrý den, jsem student na střední a s kamarádem si chceme vytvořit vlastní webové stránky, chtěl bych se zeptat zda v případě nějakých příjmů z reklam musím mít živnostenský list. Za každou odpověď předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Kuba
18. 12. 2019 14:14:54
Mohu se stát společníkem v s.r.o. bez živnostenského listu? Nebo,mohu se ve své firmě na s.r.o zaměstnat.
Hlášení závadného obsahu

Mat
30. 6. 2018 11:59:39
Mohu se stát společníkem v s.r.o. bez živnostenského listu?
Hlášení závadného obsahu

Jiří
15. 5. 2018 13:38:16
Dobrý den, dělal jsem garanta dvěma "podnikatelům" se kterýa jsem ukončil spolupráci v roce 2008, podnikají stále bez smlouvy se mnou a jsem stále v jejich podnicích evidován.Je to možné?
Hlášení závadného obsahu

petra
22. 4. 2018 20:06:51
Dobrý den, občas nasuším nějaké bylinky na čaj, dělám domácí marmelády, repelent,sirupy, atd…když toho mám víc, můžu to bez ŽL prodat jako příležitostný příjem? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Elvin Mirzayev
Uživatel POHODA
26. 12. 2017 15:47:34
Dobrý den! Odpovězte prosim na otázku. Existuje povinnost zákonodárce potvrdit účetní údaje na žádost klienta v elektronické podobě (například Programové zalohy - Pohoda ). Nebo to může být provedeno na papíře? Při zohlednění všech požadavků zákona o účetnictví.
? Mockrat děkuji. S učtou, Inna Karyuk
Hlášení závadného obsahu

Simona
30. 9. 2017 16:51:04
Dobrý den, jsem na RD. Teta z polska mi co 2 měsíce pravidelně vozí kopu jídla, které u nás v rodině nikdo nejí. Nenechá si to vymluvit. Mohu to dál prodat? Nejedná se o čerstvé jídlo. Spíše koloniál a drogerie.
Hlášení závadného obsahu

monika
26. 11. 2016 17:05:35
mám pozastavenou činnost na dobu určitou. Jsem zaměstnaná na DPP. Chtěla bych nárazově prodávat na vánočních trzích. Můžu i když mám pozastavenou činnost?
Hlášení závadného obsahu

Klára
8. 11. 2016 19:29:06
Dobrý den, chtěla bych se zeptat chtela bych prodavat dekorace do bytu momentalne napriklad adventni vence a prodavala bych je prez mamku ktera ma obchod se smíšeným zbozim potrebuji na to Žl nebo by stacila treba nejaka smlouva mezi nama. Jsem na rodičovské dovolené. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

alena
11. 9. 2016 15:21:59
Dobrý deň,chcela by som sa opýtať,pracujem ako čalunik vo firme dlhe roky,raz za čas ma niekto poprosi o opavu čalunenia stoličky alebo kresla,vybavovanie živnosti sa mi neoplati kedže je to priležitostna praca možem to pokladať za príležitostný prijem.Ďakujem
Hlášení závadného obsahu

Honzaj
4. 9. 2016 17:30:32
Kdo chce podnikat potřebuje minimálně živnost,ale než se rozjede byznys, můžete prakticky (protože jste ještě nic nevydělali) provozovat v mém případě blog,webové stránky atd...Až budete mít vydělaných měsíčně prvních 10 tisíc pak si živnost udělejte, protože je zbytečné platit hned od startu soc. zdrav. pojištění. Toto je můj případ, měl jsem stránky, kde jsem provozoval internetovou službu a až padlo prvních 10 tisíc za jeden měsíc teprve jsem si udělal živnost. Nikde problém nebyl nikdo si nestěžoval. Prvních 10 tisíc měsíčně jsem měl cca za 2 měsíc. A ano beru na vědomí, že to bylo nelegální, ale co by mě finanční úřad udělal? :-D Vydělával jsem do té doby opravdu málo. Teď mám s.r.o. a nic řešit nemusím.
Hlášení závadného obsahu

Wendy
22. 8. 2016 8:29:54
Šárko, začít podnikat můžete až když máte živnosťák - tedy od úplného začátku. Určitě není legální podnikat tři měsíce bez něj. ;-)

A když podnikáte, musíte si platit zdravotní i sociální pojištění (alespoň minimální zálohy).
Hlášení závadného obsahu

Šárka
20. 8. 2016 9:32:32
Dobrý den, mám licenci na manuální lymfodrenáže, někdo tomu říká masáž,tedy aby bylo jasno že jde o oblast služeb. Momentálně si tvořím klientelu, platím si sama zdravotní. Sociálku neřeším, platím si soukromě PF a investičko na stáří a stavebko na stáří. Někde jsme slyšela, že první tři měsíce mohu podnikat bez živnostenského listu, je to tak ? Provozovnu mám, ale soukromě v podnájmu a splňuje vše, co má pro hygienu v dané oblasti podnikání.
Hlášení závadného obsahu

Nicollka
16. 8. 2016 18:26:38
Pepan: děkuji. No opakující, 2x jsem vyfotila za dohromady 600,- v červnu, od té doby nic a možná teď za 150,- tot vše.
Nicollka
Hlášení závadného obsahu

Pepan
16. 8. 2016 15:17:54
Nicollka: Pokud je to opakující se činnost a lidé Vám za to platí tak byste správně na to měla mít živnosťák, pokud to nechcete dělat načerno...
Hlášení závadného obsahu

Nicollka
12. 8. 2016 13:27:11
Dobrý den,
prosím jak je to s fotografováním, jsem na Rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte. Fotím tak 1-2x do měsíce v průměru a cca 300-500,- za měsíc. Je to spíše koníček.
Musím otevřít živnost? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
18. 5. 2016 12:29:10
Dobrý den, bavili jsme se doma několikrát o čím dál více se rozvíjejícím se blogování a nejednou padla otázka "Dostávají za to něco?" nebo, "Dá se tím vydělávat?" Tak jsem si přečetla několik článků o blogování, způsoby, jak vydělat blogem jsou mi jasné, jen v několik článcích bylo uvedeno, že člověk musí mít založenou živnost, pokud provozuje blog a vydělává na něm, tak by mě zajímalo, jak to doopravdy je? Musí-li být opravdu založena živnost, nebo si můžu založit blog a nabízet jej společnostem k jejich propagaci a umisťování reklam i bez živnosti, popřípadě, je-li to omezeno nějakou určitou částkou? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Lucy_M
17. 5. 2016 15:06:39
edita: Pokud je to opakující se činnost, tak je to podnikání a ne příležitostný příjem (ten je jednorázový).

Jan: Musíte podat sám daňové přiznání (každý rok), zaměstnavatel Vám nemůže udělat klasické roční zúčtování. Na jednom formuláři uvedte příjmy ze zaměstnání i z podnikání. U podnikatelských výdělků si můžete uplatnit výdaje paušálem - procentem z příjmů (dle "oboru podnikání").
Hlášení závadného obsahu

edita
9. 5. 2016 19:32:12
Dobrý den, jsem na mateřské dovolené a baví mě šít. chci se zeptat, jestli se o jedná o příležitostný příjem, když něco ušiju a prodám na internetu. zda to má nějaká omezení? děkuji, Edita
Hlášení závadného obsahu

Jan
5. 5. 2016 3:03:18
Dobry den,jen pro upresneni z nedavneho dotazu,mam vybavenou vedlejsi zivnost Udrzba motorovych vozidel.Max vydelek rocne urcite nepresahne castku 63tis.Po prvnim roce teda vubec nemusim podavat danove priznani?A v dalsim roce by jsem mel teoreticky prijem 30tis.,musim v tom pripade podavat nebo nemusim priznani?A kdyz ano,jestli se podava osobitne nebo spolecne v jednom formulari z hlavneho prijmu?Kolik asi budou ve vysledku z 30tis odvody?Je to percentualne?Dale staci vystavovat na provedenou praci paragon zakoupeny nekde v papirnictvi s mojim podpisem?Dekuji za reakci a s pozdravem.
Hlášení závadného obsahu

Peťan
27. 4. 2016 11:01:24
Jan Boško: To rozhodně není nahodilá činnost, ale opakující se činnost, musel byste na to mít živnosťák. Vzhledem k tomu že pracujete, tak by se jednalo o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, je to výhodnější kvůli odvodům (např. v prvním roce neplatíte žádné zálohy na sociální a zdravotní, v dalším roce podle skutečných výdělků).
Hlášení závadného obsahu

Jan Boško
25. 4. 2016 23:00:36
Dobry den,pracuju jako Mistr vyroby v automobilce a prilezitostne se chci venovat myti a renovaci aut doma.O kterou variantu vydelku by se melo jednat?Nahodila cinnost..?Urcite si chci poridit reklamu a cenik.A kolik rocne muzu vydelat,zda je potreba vystavovat faktury,danit prijmy?Dekuji za reakci a s pozdravem.
Hlášení závadného obsahu

Marie Vídeňská
3. 2. 2016 21:31:53
Dobrý den,
prosila bych o radu. Mám invalidní důchod ZTP, mohu příležitostně dávat hodiny angličtiny studentům a vyučovat je v garsonce? Nemám žádný jiný příjem. Velice Vám děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Rozvoz květin po ČR a SR
Květiny doručíme vaší milé nebo mamince až před práh.
www.ceske-kvetiny.cz

Účetnictví KM
Účetní služby pro podnikatele a střední firmy
www.uctokm.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,210 Kč
23,85 Kč
-0,313 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 02.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru