Změna zákonů v souvislosti se zavedením EET


Bc. Zuzana Bartůšková
20. 6. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se zavede nová sleva na dani na evidenci tržeb ve výši 5.000 Kč.

Foto: Fotolia

 

V souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb se změní také zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o správních poplatcích. O jaké konkrétní změny se jedná, si popíšeme v následujícím článku.


 
V souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb., dále jen „zákon o EET“) byl přijat také zákon č. 113/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Tento zákon mění zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), zákon o DPH a zákon o správních poplatcích v souvislosti se zavedením EET.
 
Změna zákona o daních z příjmů:
 • osvobození ceny z účtenkové loterie od daně z příjmů u fyzických i u právnických osob,
 • zavedení slevy na evidenci tržeb.
Změna zákona o DPH:
 • elektronická forma podání,
 • zavedení snížené sazby 15 % u stravovací služby.
Změna zákona o správních poplatcích:
 • zavádí se poplatek 1.000 Kč za vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

Osvobození ceny z účtenkové loterie

Zákon o EET počítá se zavedením účtenkové loterie (viz § 35 zákona o EET). Ceny z účtenkové loterie můžou mít peněžní nebo věcnou podobu. Tyto ceny budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických i právnických osob.
 
Osvobození u fyzických osob nalezneme v ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 4 (nový bod) ZDP a bude znít následovně: „Od daně se osvobozuje příjem v podobě ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb.“
 
Osvobození u právnických osob najdeme v ustanovení § 19 odst. 1 písm. zq) (nové písmeno) ZDP: „Od daně jsou osvobozeny ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb.“

Sleva na evidenci tržeb (§ 35bc ZDP)

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se zavede nová sleva na dani na evidenci tržeb. Poplatníci, kteří jsou právnickými osobami, žádnou úlevu v souvislosti se zavedením EET mít nebudou.
 
Sleva bude činit 5.000 Kč (bez ohledu na to, jaké budou skutečné výdaje na zavedení EET), maximálně však 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti (tj. pouze základ daně z podnikání dle § 7 ZDP) a základní slevy na poplatníka.
 
Výše slevy se nebude prokazovat. Slevu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má povinnost evidovat. Sleva má jednorázový charakter, to znamená, že půjde uplatnit pouze jednou a pouze v prvním roce, ve kterém poplatníkovi vznikla povinnost evidovat tržby. A to za podmínky, že v daném roce zaeviduje alespoň jednu účtenku.
 
Sleva se uplatní až po uplatnění všech předchozích slev (základní sleva na poplatníka, sleva na manžela, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva na držitele průkazu ZTP, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte), ale před uplatněním daňového zvýhodnění na vyživované dítě.
 
Sleva nemůže nabývat záporných hodnot. Tedy v případě, že ji poplatník nevyužije celou, nebo vůbec (např. z důvodu nízkých příjmů z podnikání), nelze ji uplatnit nad nulovou daň. Nevyčerpanou část slevy nelze uplatnit v dalším roce. Pokud poplatník slevu neuplatní v prvním roce povinnosti evidovat tržby (např. z důvodů ztráty nebo nízkých příjmů), nemůže ji uplatnit v dalším roce.

Příklad uplatnění slevy na evidenci tržeb

Příklad č. 1:
Poplatník (fyzická osoba) poskytuje ubytovací služby, v prosinci 2016 zaevidoval první účtenky v EET. Za rok 2016 měl příjmy 500.000 Kč, uplatňuje paušální výdaje 60 % z příjmů.
 
Základ daně: 500.000 Kč příjmy 300.000 Kč výdaje = 200.000 Kč
Daň 15 % = 30.000 Kč
Sleva na poplatníka = 24.840 Kč
Daň po slevě: 5.160 Kč – hodnota je kladná, a proto může uplatnit slevu na EET 5.000 Kč
Daň po slevě bude tedy: 160 Kč
 
Pokud by uplatňoval např. slevu na manželku, tak již slevu na EET nemůže uplatnit – nemá z čeho.
 
Příklad č. 2:
Nový podnikatel zahájí podnikání v roce 2017 v oblasti stravovacích služeb. Má povinnost evidovat tržby a eviduje je. Protože jde o první rok podnikání a měl velké vstupní investice, vykáže za rok 2017 ztrátu. V roce 2018 vykáže příjmy ze samostatné činnosti 500.000 Kč.
 
Jelikož neměl dostatečný základ daně, nemůže za rok 2017 uplatnit slevu na evidenci tržeb. Slevu nemůže uplatnit ani za rok 2018 ani v pozdějším zdaňovacím období, protože ji lze uplatnit pouze v prvním roce. O slevu tedy nadobro přijde.

Elektronická forma podání (§ 101a zákona o DPH)

Plátce je povinen podat elektronicky:
 • daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
 • kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH,
 • přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
Pouze elektronicky lze podat:
 • souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,
 • přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí pro identifikované osoby.
Podání uvedená výše lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně:
 • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
 • odeslanou prostřednictvím datové schránky,
 • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
 • dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.
Podání, u kterých existuje povinnost učinit je elektronicky a která nejsou učiněna datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, jsou neúčinná.
 
Tato změna nabyla účinnosti dne 1. 5. 2016. Bližší informace k této změně naleznete v článku Změny v zákoně o DPH od května 2016.

Snížení sazby z 21 % na 15 % u stravovací služby

Od 1. 12. 2016 dochází ke snížení sazby DPH u stravovací služby z 21 % na 15 %. V příloze č. 2 k zákonu o DPH (Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně) přibude nověCZ-CPA 56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.”
 
Tato úprava se netýká stravovacích služeb osvobozených od daně v souvislosti s výchovou a vzděláváním (§ 57) – např. stravování žáků ve školních jídelnách, stravovacích služeb poskytovaných v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (§ 58) a s poskytováním sociálních služeb (§ 59), které zůstávají i nadále osvobozeny od daně bez nároku na odpočet.
 
V základní sazbě 21 % zůstává podávání alkoholických nápojů (kód nomenklatury 2203 až 2208) a tabákových výrobků (kód nomenklatury kapitoly 24) a také dodání alkoholických nápojů, tabákových výrobků a dalšího doplňkového sortimentu, které jsou stále jako doposud dodáním neboli prodejem zboží.
 
Do 30. 11. 2016 se bude u stravovací služby aplikovat základní sazba 21 %.

Změna zákona o správních poplatcích

Od 1. 9. 2016 se zavádí nový správní poplatek za vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby ve výši 1.000 Kč.
 
Standardní poplatek za závazné posouzení činí 10.000 Kč.

Účinnost zákona

Obecně zákon č. 113/2016 Sb. nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1. 12. 2016 (spolu s účinností zákona o EET).
 
Jsou zde však dvě výjimky, které nabývají účinnosti dříve. Tou první je ustanovení o elektronické formě podání v zákoně o DPH, které nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. od 1. 5. 2016. Druhou výjimkou je změna zákona o správních poplatcích, která nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce, tj. od 1. 9. 2015.
 
Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 13. 4. 2016.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Máte další otázky k EET? Můžete navštívit jeden z autorčiných kurzů.Sledujeme vývoj elektronické evidence tržeb, aby byl program POHODA i nadále užitečným pomocníkem v podnikání. V rámci zákaznické podpory bude aktualizace Pohody na EET zdarma.


Související články:
Seznamte se podrobněji se zákonem o evidenci tržeb
První kroky podnikatele k evidování tržeb
Co musíte zařídit před zahájením evidence tržeb?
Zpřesňující informace k elektronické evidenci tržeb
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 21,9 miliardy korun

16. 5. 2024 | Banky a stavební spořitelny v dubnu poskytly hypotéky za 21,9 miliardy korun. Průměrná hypoteční sazba klesla z 5,19 % na 5,1 %. Počet nových hypoték za tento měsíc je nejvyšší od května 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun, růst je podpořen vyššími cenami nemovitostí, klesajícími úrokovými sazbami a rostoucími mzdami. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 5 500 Kč měsíčně.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
LX, s.r.o.
kompletní počítačový servis, dodávky HW, SW, operačních systémů.
www.lxw.cz

Lachman- umělecký truhlář
Opravy historického nábytku a předmětů ze dřeva.

Kurzovní lístek

24,71 Kč
-0,005 Kč
22,79 Kč
0,046 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme