Jednorázová sleva na EET ve výši 5.000 Kč


Ing. Michaela Martínková, CA
2. 12. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Foto: Shutterstock

 

Na elektronickou evidenci tržeb se váže sleva na dani ve výši 5.000 Kč. Sleva činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Kdo a kdy slevu může uplatnit?


 
Doprovodným zákonem k zákonu o elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“) byla přijata i novela zákona o daních z příjmů, která pro fyzické osoby zavádí novou slevu na dani. Tento článek se zaměří na příklady, kdy je na slevu nárok.
 
Sleva na dani je včleněna do nového paragrafu, konkrétně § 35bc. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5.000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.
 
Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Příklad 1

Poplatník provozuje hostinskou činnost. Od 1. 12. 2016 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET a skutečně tak učiní v prosinci 2016. Jeho základ daně za rok 2016 z podnikání činí 300.000 Kč.
 
1. Základ daně dle § 7 300.000 Kč
2. 15 % dílčího základu daně 45.000 Kč
3. Základní sleva na poplatníka 24.840 Kč
4. Rozdíl částek v ř. 2 a ř. 3 20.160 Kč
5. Sleva na evidenci tržeb
(rozdíl ř. 3 a ř. 4, max. však 5.000 Kč)
5.000 Kč
6. Výsledná daň (ř. 2 − ř. 3 − ř. 5) 15.160 Kč
 
 
Poplatník v tomto případě mohl uplatnit plnou výši slevy, ale vždy tomu tak být nemusí – pokud bude vykázána daňová ztráta, nemůže poplatník uplatnit nic (ostatně v tom případě neuplatní ani základní slevu na dani). Také při nedostatečné výši základu daně nebude tato jednorázová sleva uplatněna celá, jak ukazují následující příklady.

Příklad 2

Poplatník provozuje hostinskou činnost. Od 1. 12. 2016 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET a skutečně tak učiní v prosinci 2016. Jeho základ daně za rok 2016 z podnikání činí 150.000 Kč.
 
1. Základ daně dle § 7 150.000 Kč
2. 15 % dílčího základu daně 22.500 Kč
3. Základní sleva na poplatníka 24.840 Kč
4. Rozdíl částek v ř. 2 a ř. 3 −2.340 Kč
5. Sleva na evidenci tržeb
(rozdíl ř. 3 a ř. 4, nemůže být záporná)
0 Kč
6. Výsledná daň
(ř. 2 − ř. 3 − ř. 5, částka nemůže být záporná)
0 Kč

Příklad 3

Poplatník provozuje hostinskou činnost. Od 1. 12. 2016 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET a skutečně tak učiní v prosinci 2016. Jeho základ daně za rok 2016 z podnikání činí 180.000 Kč.
 
1. Základ daně dle § 7 180.000 Kč
2. 15 % dílčího základu daně 27.000 Kč
3. Základní sleva na poplatníka 24.840 Kč
4. Rozdíl částek v ř. 2 a ř. 3 2.160 Kč
5. Sleva na evidenci tržeb
(rozdíl ř. 3 a ř. 4, max. do výše ř. 4)
2.160 Kč
6. Výsledná daň
(ř. 2 – ř. 3 – ř. 5)
0 Kč
 
 
Maximální výše slevy na evidenci tržeb bude využita při daňovém základu ze samostatné činnosti ve výši 198.900 Kč (zaokrouhleno na stovky korun).
 
I když se slevy na dani standardně zohledňují až po výpočtu daně, která se počítá ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (např. odpočet životního a penzijního připojištění, úroky z úvěrů, dary) a odčitatelné položky (daňová ztráta), je limit pro slevu na evidenci tržeb vázán na rozdíl mezi dílčím základem daně a základní slevou bez ohledu na to, z jaké základny se výsledná daň počítá.

Příklad 4

Poplatník provozuje hostinskou činnost. Od 1. 12. 2016 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET a skutečně tak učiní v prosinci 2016. Jeho základ daně za rok 2016 z podnikání činí 200.000 Kč, uplatňuje odpočet v souladu se zákonem – příspěvky na životní pojištění ve výši 12.000 Kč.
 
1. Základ daně dle § 7 200.000 Kč
2. 15 % dílčího základu daně 30.000 Kč
3. Základní sleva na poplatníka 24.840 Kč
4. Rozdíl částek v ř. 2 a ř. 3 5.160 Kč
5. Sleva na evidenci tržeb
(max. do 5.000 Kč)
5.000 Kč
6. Základ daně po odpočtu nezdanitelných částek
(200.000 − 12.000)
188.000 Kč
7. Daň 15 % ze základu daně ř. 6 28.200 Kč
8. Uplatnění slev na dani
(ř. 3 + ř. 5)
29.840 Kč
9. Výsledná daň
(rozdíl ř. 7 a ř. 8, nemůže být záporná)
0 Kč
 
 
Z tohoto příkladu je patrné, že sice výpočtem vznikl nárok na slevu na evidenci tržeb v plné výši, ale fakticky byla uplatněna sleva jen ve výši 28.200 24.840 = 3.360 Kč, protože základ daně prvotně ovlivnila nezdanitelná částka.
 
V případě, kdy má poplatník více příjmů z jiných činností, které se zdaňují podle jiných paragrafů zákona o daních z příjmů (§ 6 – příjmy ze zaměstnání, § 8 – příjmy z kapitálového majetku, § 9 – příjmy z pronájmu a § 10 – ostatní příjmy), musí podle znění zákona slevu na evidenci tržeb vypočítat nejprve podle výpočtového kritéria v § 35bc bez ohledu na to, že by celkový základ daně umožnil uplatnit celou výši slevy matematickým výpočtem.

Příklad 5

Poplatník provozuje hostinskou činnost a má také příjmy z pronájmu. Od 1. 12. 2016 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET a skutečně tak učiní v prosinci 2016. Jeho základ daně za rok 2016 z podnikání činí 150.000 Kč a příjmy z pronájmu činí 120.000 Kč.
 
1. Základ daně dle § 7 150.000 Kč
2. 15 % dílčího základu daně 22.500 Kč
3. Základní sleva na poplatníka 24.840 Kč
4. Rozdíl částek v ř. 2 a ř. 3 −2.340 Kč
5. Sleva na evidenci tržeb
(max. do kladného čísla ř. 4)
0 Kč
6. Celkový základ daně dle § 7 a § 9 270.000 Kč
7. 15 % daň (z ř. 6) 40.500 Kč
8. Základní sleva na poplatníka 24.840 Kč
9. Výsledná daň
(ř. 7 – ř. 8)
15.660 Kč

Příklad 6

Poplatník provozuje hostinskou činnost a má také příjmy z pronájmu. Od 1. 12. 2016 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET a skutečně tak učiní v prosinci 2016. Jeho základ daně za rok 2016 z podnikání činí 180.000 Kč a příjmy z pronájmu činí 120.000 Kč.
 
1. Základ daně dle § 7 180.000 Kč
2. 15 % dílčího základu daně 27.000 Kč
3. Základní sleva na poplatníka 24.840 Kč
4. Rozdíl částek v ř. 2 a ř. 3 2.160 Kč
5. Sleva na evidenci tržeb
(max. do kladného čísla ř. 4)
2.160 Kč
6. Celkový základ daně dle § 7 a § 9 300.000 Kč
7. 15 % daň (z ř. 6) 45.000 Kč
8. Základní sleva na poplatníka 24.840 Kč
9. Výsledná daň
(ř. 7 – ř. 8 – ř. 5)
18.000 Kč
 
 
Slevu je možné uplatnit podle druhého odstavce nového ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zdaňovacím období, ve kterém bude zaevidována tržba, kterou má poplatník povinnost evidovat. Nebude se jednat jen o různé fáze zahájení povinné evidence tržeb, ale i zahájení podnikání, se kterým bude spjata povinnost evidovat tržby.
 
Byť bude mít poplatník více činností, které mají různé fáze povinného vstupu do EET, může uplatnit slevu jen jednou, a to při první povinně evidované tržbě.

Příklad 7

Poplatník provozuje hostinskou činnost a maloobchod s květinami. Od 1. 12. 2016 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET pro stravovací služby a od 1. 3. 2017 pro maloobchod.
 
Protože však provozuje letní restauraci u kempu, neuskutečnil až do května 2017 žádnou tržbu z této činnosti. V březnu 2017 zaevidoval první tržbu do systému EET z maloobchodu. Slevu na evidenci tržeb tedy může uplatnit v roce 2017.
 
Zákon hovoří o prvním zaevidování tržby, kterou má povinnost poplatník evidovat. Pokud dobrovolně začne tržby evidovat dříve (což je spojeno s rozfázováním náběhu systému EET), domnívám se, že při striktním výkladu zákona by měl slevu uplatnit až v momentě, kdy k tomu má skutečně povinnost.

Příklad 8

Poplatník provozuje maloobchod s květinami. Od 1. 3. 2017 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET. V maloobchodě však začal evidovat tržby do systému EET již od prosince 2016. Slevu na evidenci tržeb tedy může uplatnit v roce 2017, neboť v roce 2016 k tomu nebyl povinen.
 
Osobně je pro mne toto znění zákona příliš striktní a očekávám v nejbližší budoucnosti výklad k tomuto ustanovení, neboť by popřel vůli zákonodárce pomoci poplatníkům – fyzickým osobám při vstupu do systému EET.
 
I když je otázka, zda se najde poplatník, který začne tržby evidovat dobrovolně dříve, než mu ukládá zákon. Pokud takový přesto bude a bude chtít uplatnit slevu na evidenci tržeb, doporučila bych mu začít alespoň v roce, který spadá do zahájení příslušné fáze vstupu do EET.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
9. 4. 2018 11:07:25
Dobrý den, sleva zrušena nebyla, při splnění podmínek můžete uplatnit i v roce 2018.
Hlášení závadného obsahu

stanovskym
8. 4. 2018 20:41:55
Začínám s EET. Bude možno odepsat slevu na EET i v DPFO za rok 2018
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 3. 2017 15:26:17
Dobrý den, výdaje určitě uplatnit do daňových výdajů můžete, nepochybně Vám slouží k zajištění zdanitelných příjmů. Sleva byla stanovena jako určitá kompenzace pro fyzické osoby jako zvýšený náklad při pořízení.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
14. 3. 2017 15:22:34
Dobrý den. Je pořízení EET daňově uznatelný náklad? Pokud OSVČ vede daňovou evidenci, může zřizovací náklady na EET (pořízení pokladny) účtovat jako výdaje snižující základ
daně a pak ještě uplatnit slevu na dani? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 3. 2017 14:59:58
Dobrý den, nárok na tuto slevu není limitován druhem živnosti, pokud splníte podmínky zaevidování první tržby do systému EET, máte na tuto slevu nárok při dodržení limitů uplatnění pro příjmy podle § 7.
Hlášení závadného obsahu

Ján F.
7. 3. 2017 7:11:55
Ako to je z uplatnením ak mám živnosť ako vedlajšiu činnosť a hlavným zdrojom je bežný príjem zo zamestnania?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 2. 2017 10:08:26
Dobrý den, zákon toto nijak neřeší, já jsem toho názoru, že sleva je možná jen u podnikatele, který vede za společnost účetnictví a pod jeho DIČ jsou tedy tržby v EET evidovány.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení slevy na studenta

29. 2. 2024 | Sleva na studenta, která dlouhodobě činila 4 020 Kč ročně, se od roku 2024 ruší, takže si ji poplatníci mohou naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023. Jedná se o poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia. Hlavním důvodem zrušení je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by měla zcela postačit sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
Sleep Centrum
Prodejny zboží a eshop s postelemi a matracemi pro zdravý spánek.
www.sleepcentrum.cz

Účto-KZ Kateřina Zanotti
Kvalitní zpracování účetnictví pro firmy, OSVČ a neziskovky
www.ucto-kz.cz

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,030 Kč
23,43 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.03.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme