Malé a příležitostné výdělky z pohledu daně z příjmů


Bc. Zuzana Bartůšková
18. 5. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud zahrádkář každý týden sedí se svými výpěstky na farmářském trhu a prodává je, bude se jednat o soustavnou činnost a příjem nemůže být osvobozen.

Foto: Fotolia

 

V praxi se často účetní a daňoví specialisté setkávají s názorem, že jakékoliv příjmy do 30.000 Kč za rok se nemusí zdaňovat, což není tak úplně pravda. Jak je to tedy s příležitostnými nebo malými výdělky a placením daní? Pojďme se na to podívat blíže.


 

Příjmy ze zaměstnání

Příjmy ze závislé činnosti neboli ze zaměstnání jsou mimo jiné příjmy z pracovněprávního poměru podle zákoníku práce.
 
Závislou práci definuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) v § 2 odst. 1 jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
 
Podle zákoníku práce je možné závislou práci vykonávat v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
 
Výkon práce, která naplňuje znaky závislé práce v jiném vztahu než pracovním poměru nebo na základě dohody, není možný. Pokud zaměstnavatel vyplácí své zaměstnance v jiném vztahu, než jsou tyto, vystavují se zaměstnavatel i zaměstnanec riziku postihu za výkon nelegální práce nebo švarcsystému (více viz článek Co je a není švarcsystém).
 
Příjmy ze zaměstnání nejsou osvobozeny od daně z příjmů za žádných okolností. Bez ohledu na výši výdělku nebo jeho pravidelnost. Zdaňování se řídí tím, zda zaměstnanec u zaměstnavatele podepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. V prohlášení poplatníka zaměstnanec uvede, jaké slevy na dani chce a může uplatnit. Přičemž na základní slevu na poplatníka mají nárok všichni poplatníci.
 
Prohlášení poplatníka může mít zaměstnanec v jednom měsíci podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud má zaměstnavatelů více (ať už na pracovní poměr, nebo na dohody), musí si zvolit jednoho z nich a u něj podepíše Prohlášení poplatníka.
 
Poplatník, který vykonává práci na základě dohody o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně, podepíše Prohlášení a uplatní pouze slevu na poplatníka, má daň nižší, než je sleva na poplatníka a prakticky tak daň neplatí.

Pokud poplatník nepodepíše u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka, uplatní se u dohody o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně srážková daň ve výši 15 %.

U ostatních typů pracovněprávních vztahů se srazí záloha na daň ve výši 15 %.
 
I když jde o příležitostnou závislou práci nebo závislou práci za malou odměnu, není možné ji nedanit, ani není možné, aby zaměstnavatel neměl se zaměstnancem písemně uzavřenou pracovní smlouvu nebo některou z dohod a neřešil otázku zdanění.

Příjmy z podnikání

Podnikání definuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) v § 420 odst. 1 takto: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“
 
Pro to, abychom mohli odhadnout, zda se při výkonu nějaké činnosti jedná o podnikání, je tedy rozhodující naplnění těchto znaků:
  • soustavný výkon,

  • na vlastní účet a odpovědnost, a

  • za účelem dosažení zisku.
 
Pro posouzení, zda výkon nějaké činnosti je podnikáním, není rozhodující výše výdělku. Není pravda, že pokud je příjem do 30.000 Kč za rok nebo jakékoliv jiné částky, nejde o podnikání. Přičemž pojem soustavná činnost neznamená, že musí být vykonávána neustále každý den nebo každý měsíc. Soustavná činnost je činnost vykonávaná s úmyslem ji opakovat.
 
Příjmy z podnikání zdaňuje podnikatel. Jedinou výjimkou jsou příjmy podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“): „Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10.000 Kč a jde o příjem uvedený v § 7 odst. 2 písm. a).”
 
V těchto případech jsou příjmy do 10.000 Kč zdaněny srážkovou daní u toho, kdo příjmy vyplácí. Pokud jsou příjmy vyšší než 10.000 Kč, plátce vyplatí honorář v plné výši a autor jej zahrne do svého základu daně z podnikání a musí odvést sociální a zdravotní pojištění.
 
O příjmy z podnikání, které je třeba zdanit, jde i v případě, že podnikatelem je student, matka na mateřské dovolené, starobní či invalidní důchodce atp.
 
Pro rozhodnutí, zda jde o příjem z podnikání, je tedy podstatné, zda jde o soustavnou činnost. Pokud matka na mateřské pravidelně prodává na internetu své vlastní výrobky, velmi pravděpodobně půjde o podnikání a příjem musí zdanit jako příjem z podnikání. A odvést též sociální a zdravotní pojištění. A to i v případě, že výdělek bude malý.
 
Totéž platí i tehdy, když nakupuje zboží a se ziskem ho dále prodává.

Příjmy z nájmu

Příjmy z nájmu (podle § 9 ZDP), pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až § 8 ZDP, jsou:
  • příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů,

  • příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.
 
Nájmy nemovitých věcí a bytů se vždy zdaňují jako příjem z nájmu podle § 9 ZDP. Neplatí u nich žádné osvobození s ohledem na výši nebo skutečnost, že jde o nájem příležitostný.
 
V poslední době se stává trendem občasný pronájem části nebo celého bytu turistům na pár dní či týdnů. I tyto příjmy je třeba vždy zdanit, a to bez ohledu na jejich výši nebo frekvenci.
 
Naopak u nájmů movitých věcí je třeba rozlišit, zda jde o nájem soustavný nebo příležitostný. Soustavný nebo pravidelný nájem movitých věcí se zdaňuje jako příjem z pronájmu dle § 9 ZDP.
 
Příležitostný příjem z nájmu movitých věcí se zdaňuje jako ostatní příjem podle § 10 ZDP a tento jediný druh nájmu je osvobozen, pokud příjem nepřesáhne částku 30.000 Kč za rok.

Ostatní příjmy

Při posouzení, zda je možné příjem osvobodit, je třeba nejprve vyloučit, že nejde o příjem ze závislé činnosti (ze zaměstnání), z podnikání nebo příjem z nájmu podle § 9 ZDP a dále ještě příjem z finančního majetku. Až když vyloučíme všechny tyto možnosti, můžeme teprve zkoumat, zda jde o ostatní příjem.
 
Mezi ostatní příjmy mimo jiné patří (dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP) takové příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až § 9 ZDP, a jsou to zejména příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem.
 
Pouze tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmů, pokud jejich úhrnná výše nepřesáhne 30.000 Kč za rok. Tyto osvobozené příjmy se nezahrnují do daňového přiznání.
 
Příkladem takovýchto osvobozených příjmů mohou být příjmy z příležitostného nájmu hmotného majetku. Například soused má rozbité auto a potřebuje jet na víkend na chalupu, tak mu půjčím (pronajmu) svoje auto za 1.000 Kč.
 
Dále sem patří například příležitostný prodej zahrádkářských přebytků. Musí jít skutečně o příležitostný a neplánovaný prodej přebytků. Pokud zahrádkář každý týden sedí se svými výpěstky na farmářském trhu a prodává je, bude se jednat o soustavnou činnost, tedy o podnikání, a příjem nemůže být osvobozen (a výše příjmu na to nemá žádný vliv).
 
Může jít také například o příležitostný prodej opotřebených věcí (např. dětského oblečení, ze kterého již děti vyrostly).


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Naďa
11. 4. 2019 9:17:10
Dobrý den, mám dotaz, podnikám v jedné činnosti a ve volném čase háčkuji různé předměty. Nyní jsem dostala nabídku zúčastnit se trhového prodeje se svými výrobky. Musím zisk z tohoto prodeje zdanit? A kolik si mohu ročně vydělat náhodným prodejem. Děkuji za informace.
Hlášení závadného obsahu

Petra J.
12. 3. 2018 15:51:04
Dobrý den, jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr. K tomu vlastním pole, které pronajímám zemědělskému družstvu. Každý rok mi jednorázově vyplatí na základě smlouvy o pachtu 6 500 Kč. Musím tento příjem uvádět v daňovém přiznání a danit ho? Děkuji Jirotová
Hlášení závadného obsahu

Lenka Kučerová
9. 3. 2018 19:23:08
Dobrý den, zeť podniká a dálkově studoval VŠ, kterou ukončil s červeným diplomem. Od fakulty dostal peněžitou odměnu 10 000,- Kč. Jde o nahodilý příjem. Musí tyto peníze danit? Pokud ano, předpokládám že dle §10.
Hlášení závadného obsahu

Petr Břízek
8. 3. 2018 17:02:28
Dobrý den, jsem sběratel starého porcelánu. Moji sbírku mám zhruba 30 let. Teď jsem část prodal, výnos je zhruba 35 000.-Kč. Musím tuto částku zdanit. Děkuji za odpověď P.B.
Hlášení závadného obsahu

jura
24. 2. 2018 19:19:23
Dobrý den,je příjem s prodeje kovového prodeje příležitostní prodej.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka N.
23. 1. 2018 11:18:39
Jsem lékařka a během roku jsem se zapojila do jednoho průzkumu, kde jsem si vydělala 7300 Kč. Lze i toto považovat za příležitostný příjem? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

vojta
1. 12. 2017 14:26:40
koupím auto prodám a zas koupím a prodám cirka desetkrát ...výdělek z každého 1000kč ..jak to daním ???děkuji za odpověd a pomoc VOJTA
Hlášení závadného obsahu

vojta
1. 12. 2017 14:25:00
auto koupím a nebaví mne a prodám a pak dalsi a další ..a výdelek mám cirka třeba tisic kč ..jak to daním ??děkuji za pomoc Vojta
Hlášení závadného obsahu

vojta
1. 12. 2017 14:19:29
auto
Hlášení závadného obsahu

vojta
29. 11. 2017 23:41:31
auto
Hlášení závadného obsahu

Anna
30. 3. 2017 9:25:58
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Když někomu vyplatím příležitostný příjem. Jako zaměstnavatel si to poté vykáži do nákladů jak? Musí se v rámci toho podepsat nějaká smlouva?
Děkuji :)
Hlášení závadného obsahu

Judita
2. 2. 2017 16:50:41
Dobrý den, mám dotaz na výši příležitostného příjmu, pokud je dotyčný zároveň zaměstnán. Mám rozpor - někdo uvádí, že osvobozen je ostatní příjem do 6ti tisíc, pokud je zároveň někde zaměstnán. Kdy je tedy osvobozen příležitosný příjem do 30ti tis. Kč? Předem děkuji a jsem s pozdravem
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
4. 8. 2016 14:19:36
Děkuji za pochvalu. Moc ráda slyším, že Vám článek přinesl užitečné informace.
Hlášení závadného obsahu

Nedůležité
4. 8. 2016 11:46:04
Tak toto je asi ten nejkvalitnější a nejhodnotnější článek na který jsem narazil. Konečně to alespoň trochu dává smysl a je zde sděleno i mnoho důležitých detailu a vysvětluje se i mnohé internetové dohady. Musím říci že abych pochválil článek to už se mi dlouho nestalo.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SOFTWATER s.r.o.
Máme řešení pro Vaši tvrdou vodu
www.softwater.cz

AV kosmetika a make up
Dekorativní a nehtová kosmetika nejen pro TV, film, divadlo a reklamu.
eshop.magneticnail.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
-0,065 Kč
23,23 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.10.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme