Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přílohy

Účinnost od: 1. 1. 2018

Ikona zobrazí komentář...

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

 

Uspořádání a označování položek rozvahy

 

AKTIVA CELKEM

 

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Stálá aktiva

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1.

Nehmotné výsledky vývoje

B.I.2.

Ocenitelná práva

B.I.2.1.

Software

B.1.2.2.

Ostatní ocenitelná práva

B.I.3.

Goodwill

B.I.4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1.

Pozemky a stavby

B.II.1.1.

Pozemky

B.II.1.2.

Stavby

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

B.II.3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.1.

Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.3.

Podíly - podstatný vliv

B.III.4.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B.III.5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III.6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.I.I.

Materiál

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

C.I.3.

Výrobky a zboží

C.I.3.1.

Výrobky

C.I.3.2.

Zboží

C.I.4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

C.I.5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.II.

Pohledávky

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

C.II.1.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.1.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.1.3.

Pohledávky - podstatný vliv

C.II.1.4.

Odložená daňová pohledávka

C.II.1.5.

Pohledávky - ostatní

C.II.1.5.1.

Pohledávky za společníky

C.II.1.5.2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.1.5.3.

Dohadné účty aktivní

C.II.1.5.4.

Jiné pohledávky

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

C.II.2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.2.3.

Pohledávky - podstatný vliv

C.II.2.4.

Pohledávky - ostatní

C.II.2.4.1.

Pohledávky za společníky

C.II.2.4.2.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.II.2.4.3.

Stát - daňové pohledávky

C.II.2.4.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.II.2.4.5.

Dohadné účty aktivní

C.II.2.4.6.
C.II.3.
C.II.3.1.
C.II.3.2.
C.II.3.3.

Jiné pohledávky
Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

C.III.1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

C.III.2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

C.IV.

Peněžní prostředky

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

D.

Časové rozlišení aktiv

D.1.

Náklady příštích období

D.2.

Komplexní náklady příštích období

D.3.

Příjmy příštích období

 

PASIVA CELKEM

 

A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

A.I.1.

Základní kapitál

A.1.2.

Vlastní podíly (-)

A.1.3.

Změny základního kapitálu

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

A.II.1.

Ážio

A.II.2.

Kapitálové fondy

A.II.2.1.

Ostatní kapitálové fondy

A.II.2.2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

A.II.2.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A.II.2.4.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

A.II.2.5.

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A.III.

Fondy ze zisku

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.IV.1.

 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

A.IV.2.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

 

 

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

B.+ C.

Cizí zdroje

B.

Rezervy

B.1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

B.2.

Rezerva na daň z příjmů

B.3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B.4.

Ostatní rezervy

C.

Závazky

C.I.

Dlouhodobé závazky

C.I.1.

Vydané dluhopisy

C.I.1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

C.I.1.2.

Ostatní dluhopisy

C.I.2.

Závazky k úvěrovým institucím

C.I.3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

C.I.4.

Závazky z obchodních vztahů

C.I.5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

C.I.6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.I.7.

Závazky - podstatný vliv

C.I.8.

Odložený daňový závazek

C.I.9.

Závazky - ostatní

C.I.9.1.

Závazky ke společníkům

C.I.9.2.

Dohadné účty pasivní

C.I.9.3.

Jiné závazky

C.II.

Krátkodobé závazky

C.II.1.

Vydané dluhopisy

C.II.1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2.

Ostatní dluhopisy

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

C.II.5.

Krátkodobé směnky k úhradě

C.II.6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.7.

Závazky - podstatný vliv

C.II.8.

Závazky ostatní

C.II.8.1.

Závazky ke společníkům

C.II.8.2.

Krátkodobé finanční výpomoci

C.II.8.3.

Závazky k zaměstnancům

C.II.8.4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

C.II.8.6.

Dohadné účty pasivní

C.II.8.7.
C.III.
C.III.1.
C.III.2.

Jiné závazky
Časové rozlišení pasiv
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

D.

Časové rozlišení pasiv

D.1.

Výdaje příštích období

D.2.

Výnosy příštích období

Ikona zobrazí komentář...

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

 

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění

 

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spotřeba

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

A.3.

Služby

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.

Osobní náklady

D.1.

Mzdové náklady

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.2.2.

Ostatní náklady

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.1.1.

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

E.1.2.

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

E.2.

Úpravy hodnot zásob

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

III.

Ostatní provozní výnosy

III.1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.2.

Tržby z prodaného materiálu

III.3.

Jiné provozní výnosy

F.

Ostatní provozní náklady

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2.

Prodaný materiál

F.3.

Daně a poplatky

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5.

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

IV.1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2.

Ostatní výnosy z podílů

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

V.1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

V.2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy

K.

Ostatní finanční náklady

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

L.

Daň z příjmů

L.1.

Daň z příjmů splatná

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

*

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

Ikona zobrazí komentář...

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

 

Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztráty - účelové členění

 

I.

Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

A.

Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)

*

Hrubý zisk nebo ztráta

B.

Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)

C.

Správní náklady (včetně úprav hodnot)

II.

Ostatní provozní výnosy

D.

Ostatní provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

III.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

III.1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

III.2.

Ostatní výnosy z podílů

E.

Náklady vynaložené na prodané podíly

IV.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

IV.1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

F.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

V.

Výnosové úroky a podobné výnosy

V.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

V.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

G.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

H.

Nákladové úroky a podobné náklady

H.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

H.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VI.

Ostatní finanční výnosy

I.

Ostatní finanční náklady

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

J.

Daň z příjmů

J.1.

Daň z příjmů splatná

J.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

K.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

*

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Směrná účtová osnova

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

06 - Dlouhodobý finanční majetek

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby

11 - Materiál

12 - Zásoby vlastní činnosti

13 - Zboží

15 - Poskytnuté zálohy na zásoby

19 - Opravné položky k zásobám

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

21 - Peněžní prostředky v pokladně

22 - Peněžní prostředky na účtech

23 - Krátkodobé úvěry

24 - Krátkodobé finanční výpomoci

25 - Krátkodobý finanční majetek

26 - Převody mezi finančními účty

29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

32 - Závazky (krátkodobé)

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

34 - Zúčtování daní a dotací

35 - Pohledávky za společníky

36 - Závazky ke společníkům

37 - Jiné pohledávky a závazky

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy

42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

43 - Výsledek hospodaření

45 - Rezervy

46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

47 - Dlouhodobé závazky

48 - Odložený daňový závazek a pohledávka

49 - Individuální podnikatel

Účtová třída 5 - Náklady

50 - Spotřebované nákupy

51 - Služby

52 - Osobní náklady

53 - Daně a poplatky

54 - Jiné provozní náklady

55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období
       a opravné položky v provozní oblasti

56 - Finanční náklady

57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží

64 - Jiné provozní výnosy

66 - Finanční výnosy

69 - Převodové účty

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

70 - Účty rozvažné

71 - Účet zisků a ztrát

75 až 79 - Podrozvahové účty

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví