Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přílohy zákona o DPH od 1. 1. 2015


Ing. Michal Kadlec
8. 9. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

chystase
 

Důležitou součástí zákona o DPH jsou přílohy, v nichž od 1. 1. 2015 nastanou důležité změny související s novelizací tohoto zákona. Vzniknou některé zcela nové přílohy, některé doznají změn a přesunů a změní se i text zákona, který na přílohy odkazuje.


 
Přílohy zákona o DPH platné od 1. 1. 2015:
 • Příloha č. 1 – Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani
 • Příloha č. 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně (15 %)
 • Příloha č. 3 – Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně (15 %)
 • Příloha č. 3a – Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně (10 %)
 • Příloha č. 4 – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
 • Příloha č. 5 – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti
 • Příloha č. 6 – Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením
 
Přílohy zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., dále jen „ZDPH“) platné do 31. 12. 2014:
 • Příloha č. 1 – Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani
 • Příloha č. 2 – Seznam služeb podléhajících snížené sazbě (15 %)
 • Příloha č. 3 – Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě (15 %)
 • Příloha č. 4 – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
 • Příloha č. 5 – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Příloha č. 1 – Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.
 
Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani. A to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu.
 
Tyto subjekty se však vždy považují za osoby povinné k dani, pokud uskutečňují plnění uvedená v příloze č. 1 zákona o DPH.
 
Text přílohy č. 1 zůstává i v r. 2015 stejný jako v zákoně o DPH platném do 31. 12. 2014.

Od 1. 1. 2015 jsou platné tři sazby DPH:
 • základní sazba daně (21 %)
 • první snížená sazba daně (15 %)
 • druhá snížená sazba daně (10 %)

Příloha č. 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně (15 %)

U služeb se obecně uplatňuje základní sazba daně – 21 % (pokud zákon nestanoví jinak). U služeb uvedených v příloze č. 2 zákona se uplatňuje první snížená sazba daně (15 %).
 
Seznam plnění je v roce 2015 identický jako v příloze č. 2 zákona platného do 31. 12. 2014 – sazba daně tedy zůstává stále 15 % (mění se pouze názvosloví – označení „snížená sazba daně“ se mění na „první snížená sazba daně“).

Příloha č. 3 – Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně (15 %)  

U zboží se uplatňuje základní sazba daně – 21 % (pokud zákon nestanoví jinak). U zboží uvedeného v příloze č. 3 zákona a dále u tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně (15 %).
 
Seznam zboží vychází z původní přílohy č. 3 (seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně – 15 %) zákona platného do 31. 12. 2014 – s tím, že je redukován o položky, které jsou přesunuty do přílohy č. 3a – („seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně – 10 %“).
 
Z položky „potraviny včetně nápojů …“ s 15% DPH v příloze č. 3 se přesouvají „potraviny pro počáteční a pokračující výživu kojenců a malých dětí“ s 10% DPH do přílohy č. 3a.
 
Z „farmaceutických výrobků“ s 15% DPH v příloze č. 3 jsou vyjmuty očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely včetně veterinárních léčiv do přílohy č. 3a s 10% DPH.
 
U „farmaceutických výrobků“ dochází k nahrazení termínu „používané“ termínem „určené“. V přílohách č. 3 a č. 3a se tedy hovoří o „farmaceutických výrobcích“ určených (nikoliv nutně používaných) pro zdravotní služby, prevenci nemoci a léčbu pro humánní (myšleno lidské) lékařské účely. Veterinární léčiva tedy zůstávají v základní (21%) sazbě daně – nejsou uvedeny příloze č. 3.
 
Kdybychom však „farmaceutický výrobek“ z přílohy č. 3a použili pro léčbu zvířete, tak bez ohledu na jeho skutečné užití podléhá stále druhé snížené sazbě daně (10 %).
 
Podmínka pro uplatnění snížené sazby daně (do 31. 12. 2014), která spočívala u knih, brožur, letáků, prospektů, novin a časopisů v tom, že reklama v nich obsažená nesměla přesahovat 50 % plochy, byla rozšířena i na obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů. Příloha nadále nezahrnuje tiskoviny plně nebo podstatně určené k reklamě.
 
Z přílohy č. 3 (první snížená sazba 15 %) byly do přílohy č. 3a (druhá snížená sazba 10 %) přesunuty:
 • tištěné knihy/obrázkové knihy pro děti,
 • hudebniny tištěné nebo ručně psané (včetně vázaných nebo ilustrovaných),
         a to jen ty, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy.

 
Číselný kód
Harmonizovaného systému
popisu číselného označování zboží
Název zboží
01-05, 07-23, 25 Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.
Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203 až 2208 a číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které jsou zahrnuty v příloze č. 3a.
28-30, 40, 48, 56, 61, 62 Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky – jen používané určené pro zdravotní péči, farmaceutické výrobky – jen používané určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.
49 Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy. Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a.

Novinami se rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Příloha č. 3a – Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně (10 %)

Tato příloha obsahuje zboží, které podléhá nové (druhé snížené) 10% dani z přidané hodnoty. Opatření, které zařazuje tyto tři skupiny zboží do nižší sazby daně, by mělo podpořit rodiny s dětmi.
 
Tab.: Příloha č. 3a – Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně
 
Číselný kód
Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží
Název zboží
0402, 0404, 1901, 2106 Potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí.
Mimo zboží, které není potravinou určenou pro zvláštní výživu.
3002, 3003, 3004, 3006 Očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
4901, 4903, 4904 Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

Číselným kódem Harmonizovaného systému se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007. Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Potravinou určenou pro zvláštní výživu se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potravina určená pro zvláštní výživu podle vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
 
Mezi zvláštní druhy kojenecké výživy patří:
 • počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností,
 • mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou, určená k výživě kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, do které patří zejména přípravky s vysokým (nebo nízkým) stupněm hydrolýzy bílkoviny,
 • speciální výrobky, jakými jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence,
 • výživa na bázi sóji.

Druhé snížené sazbě daně (10 %) bude podléhat kojenecká výživa, která bude mít na obalu výslovně uvedeno, že se jedná o tuto výživu:
 • počáteční mléčná kojenecká výživa (je-li vyrobena výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka) nebo počáteční kojenecká výživa,
 • pokračovací mléčná kojenecká výživa (je-li vyrobena výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka) nebo pokračovací kojenecká výživa.
   
Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.
 
Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam. U omalovánek však uplatníme 15% daň (při splnění „reklamní podmínky“).
 
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Příloha č. 4 – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Příloha č. 4 se týká zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi.
 
Samotná příloha zůstává beze změny, text zákona (§ 90 ZDPH týkající se tohoto zvláštního režimu) však doznal určitých změn:
 • Byla zrušena chybná ustanovení (§ 90 odst. 5 písm. c) a odst. 11 písm. c) ZDPH), ze kterých vyplývalo, že obchodník může použít zvláštní režim při dodání uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla uplatněna snížená sazba daně. Právě uvedení osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není obchodníkem, bylo v rozporu s § 90 odst. 2 písm. e), podle kterého zvláštní režim v rámci obchodování na území EU může použít obchodník, pokud je mu umělecké dílo dodáno jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží jiným obchodníkem použit zvláštní režim. Tímto obchodníkem se rozumí osoba registrovaná k dani v jiném členském státě.
 • Bylo upřesněno, kdy má obchodník nárok na odpočet daně (§ 90 odst. 15 ZDPH).
 
U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 zákona se uplatňuje první snížená sazba daně (15 %).
 
Příloha č. 4 tedy zůstává stejná jako v zákoně o DPH platném do 31. 12. 2014.

Příloha č. 5 – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Při dodání zboží z tohoto seznamu (zjednodušeně „odpad a šrot“) použijeme režim přenesení daňové povinnosti. Přenesení daňové povinnosti pak podléhá i dodání tohoto zboží po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání ingotů.
 
Text přílohy č. 5 zůstává beze změny (stejný jako v zákoně o DPH platném do 31. 12. 2014).

Příloha č. 6 – Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením

Příloha č. 6 představuje volitelný nástroj (zcela v souladu se směrnicemi Rady) v boji proti daňovým podvodům. Vláda může flexibilněji svým nařízením určit, že dodání některého zboží nebo poskytnutí některé služby z přílohy č. 6 bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti.
 
Další možností by bylo nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, u nichž Evropská komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky.
 
Režim přenesení daňové povinnosti by se také použil v této situaci: Plátce dodá stavbu, pozemek (jehož součástí je stavba), právo stavby (jehož součástí je stavba) nebo jednotku, které jsou po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu (který umožňuje současný daný způsob využití dodávané stavby) nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, pro které je v souladu s oznámením užívána (a to k tomu dni, který nastane dříve).
 
Takovéto dodání by bylo osvobozeno od daně (§ 56 ZDPH). Plátce se však může rozhodnout, že u tohoto plnění (i po uplynutí pětileté lhůty) uplatní daň. Pokud je příjemcem plnění plátce, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Takovéto plnění pak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92d ZDPH platném od 1. 1. 2015).

Tab.: Příloha č. 6 – Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením:
 1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 2. Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití
 3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele
 4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2
 5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny
 6. Poskytnutí telekomunikačních služeb
 7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů
 8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě
 9. Dodání surových nebo polorozpadlých kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo § 92

Text odpovídá stavu před konečným schválením změn zákona o DPH.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

rjanak
12. 2. 2015 9:26:07
Dobrý den, nechal jsem vytisknout a svázat výroční zprávu v tiskárně, které jsem dodal mnou připravená digitální data. Jakou daň může uplatnit tiskárna být u tohoto výrobku? Tiskárna je plátcem DPH, ale já plátcem DPH nejsem. V tiskovině není žádná reklama. Výroční zprávu
zhotovuji pro veřejnou výzkumnou instituci. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
mihocar s.r.o.
Firma mihocar s.r.o. se zabývá prodejem použitých náhradních autodílů.
www.mihocar.cz

Ing. Ivan Novák
Vedení účetnictví v programu Pohoda
www.du-fintil.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru