Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Základy účetnictví pro společenství vlastníků – 2. díl


Lenka Uvírová
1. 10. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Společenství vlastníků jednotek používá účtový rozvrh pro neziskové organizace, který je odlišný od účtového rozvrhu pro podnikatele.

Foto: Fotolia

 

Teoretické základy účetnictví pro Společenství vlastníků jsme si prošli již v první části. V pokračování se budeme věnovat možnému způsobu účtování. SVJ jako nezisková organizace vede trochu rozdílné účetnictví a k tomu má i uzpůsobený účtový rozvrh.


 
Společenství vlastníků jednotek (SVJ) jako nezisková organizace vede trochu rozdílné účetnictví a k tomu má i uzpůsobený účtový rozvrh, který se už na první pohled liší od účtového rozvrhu pro podnikatele.
 
Přehled účtů, které jsou obsaženy v účtovém rozvrhu pro neziskové organizace a které budeme zcela jistě potřebovat:
  1. Běžný účet (221) – každé SVJ má zřízeno běžný účet, na který jednotliví vlastníci posílají předepsané zálohy. My budeme v účetnictví účtovat o pohybu peněz na tomto bankovním účtu dle výpisů. Konečný zůstatek v účetnictví nám musí vždy souhlasit s výpisem.

  2. Pokladna (211) – i SVJ může nakupovat pár drobností na opravy, tudíž budete pravděpodobně účtovat o pohybu peněz v pokladně dle příjmových a výdajových pokladních dokladů.

  3. Dodavatelé (321) – tento účet se používá pro evidenci přijatých faktur.

  4. Předpis záloh (311) – v účetnictví SVJ se účet 311 používá pro předpisy záloh svým členům (jednotlivým vlastníkům), je na něm účtována pohledávka. Souvztažně s tímto účtem se používá účet Zálohy přijaté (324).

  5. Náklady (5. účtová třída) – veškeré náklady spojené se správou domu se účtují v účtové třídě 5 dle druhu. Např. náklady na pojistné domu, bankovní poplatky, opravy a udržování atp.

  6. Čerpání záloh (649) – přes tento účet jsou zpravidla při zúčtování čerpány celkové náklady na správu a služby související s provozem domu.

  7. Úroky z BÚ (644) – pokud SVJ nemá jiné zisky, úroky z BÚ tvoří jediný zisk SVJ, většinou jsou velmi nízké, ale i přesto vstupují do výsledku hospodaření. Shromáždění vlastníků by mělo rozhodnout, jak s tímto ziskem naloží. Do té doby je tento zisk evidován na účtu 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Zpravidla se tento zisk převádí na účet 911 Fond ze zisku.

  8. Dlouhodobé zálohy (955) – zálohy, které jsou tvořeny jako dlouhodobé (určené na budoucí opravy).
 
Účtování, které si budeme níže uvádět, používám v praxi. Jedná se pouze o mé doporučení, nikoliv jediný možný způsob účtování.

Příklady účtování

SVJ tvoří tři vlastníci, jejich SVJ má založeno běžný účet v bance. Zálohy platí následujícím způsobem.
 
Tab.: Zálohové příspěvky na správu a služby
 
Jméno Plocha (m2) SP Zálohy na správu Záloha na budoucí opravy Zálohy voda Zálohy elektřina Zálohy úklid Předpisy celkem/měsíc Předpisy celkem/
rok
Novák 78 0,273 600 450 1.200 150 150 2.550 30.600
Dostál 56 0,255 560 300 750 150 150 1.910 22.920
Černý 49 0,169 450 250 450 150 150 1.450 17.400

Na způsobu přispívání a rozúčtování se vlastníci musí předem domluvit, pokud není ve stanovách upraveno jinak.

Tab.: Účtování předpisů a úhrad záloh
 
Text Částka MD D
Dle VÚD (Interního dokladu)      
Předpis zálohy pan Novák 30.600 311100 324100
Předpis zálohy pan Dostál 22.920 311200 324200
Předpis zálohy pan Černý 17.400 311300 324300
Dle VBÚ (výpis z BÚ)      
Úhrada měsíční zálohy pan Novák 2.550 221000 311100
Úhrada měsíční zálohy pan Dostál 1.910 221000 311200
Úhrada měsíční zálohy pan Černý 1.450 221000 311300

Na účtu 311 vznikne za vlastníky pohledávka a souvztažně vznikne závazek SVJ na účtech 324. Jakmile přijde na BÚ, úhrada v účetnictví se projeví snížením pohledávek za vlastníky.

U každého SVJ si předem rozmyslím, jakým způsobem budu rozlišovat závazky a pohledávky. U menších SVJ člením dle vlastníků. U větších SVJ navíc i dle druhu záloh.

Tab.: Účtování nákladů a výnosů SVJ
 
Text Částka MD D
FP za revizi komínů 2.500 517 321
Úhrada bankovním převodem FP za revizi 2.500 321 221
Pojištění domu 1. 1. až 31. 12. 8.000 549 321
Úhrada pojištění domu (bankovním převodem) 8.000 321 221
Provozní náklady ostatní – hrazené v hotovosti 1.500 549 211
Poplatky bance 180 549 221
Kladné úroky z účtu 2,50 221 644
Daň z úroků 0,13 ---- ----
FP za opravu vstupních dveří 12.000 511 321
Úhrada za opravu dveří (bankovním převodem) 12.000 321 221
Poskytnutá záloha elektřina – společné prostory 550 314100 221
Poskytnutá záloha – voda 3.500 314200 221

Toto jsou nejběžnější účetní případy ve všech SVJ. SVJ má během roku různé provozní náklady a jejich jediným výnosem jsou úroky z účtu. Ale existují i mnohem složitější účetní případy, kdy náklady jsou kryty jiným zdrojem než vlastníky jednotek (jedná se o úvěry, dotace atp.). Nebo SVJ vlastní a pronajímá nebytové prostory umístěné v domě, z kterých má zisk. Ten je potom předmětem daně.
 
Od 1. 1. 2014 se změnilo zdaňování úroků na běžných účtech SVJ. Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. § 27 odst. 4 písm. d) se v případě úroků, které se podle zvláštního právního předpisu zdaňují zvláštní sazbou daně a srážkovou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úroky před zdaněním, to je v brutto. V ostatních případech se úroky uvádějí ve výši po zdanění, to je v netto. Tudíž v praxi o dani z úroků neúčtuji, pouze kladné úroky o tuto daň ponížím.

Co s náklady a výnosy dál?

Náklady na správu a služby, které jsou v průběhu roku hrazeny, zúčtovávám s jednotlivými vlastníky až na konci roku. U menších SVJ náklady rozpočítám mezi jednotlivé vlastníky, sečtu do jedné částky a prostřednictvím výnosového účtu 649 odčerpám jednotlivým vlastníkům z účtu 324.
 
Nevýhodou čerpání těchto záloh až na konci roku je, že zůstatky záloh nevypovídají během roku o skutečně disponibilních prostředcích a zároveň nechává v průběhu roku SVJ ve ztrátě.
 
Způsob účtování, který nedoporučuji:
  1. Rozvahové účtování – když vynecháme účty 5. a 6. účtové třídy, nebude možné sestavit výkaz zisku a ztráty, o zásadě věcného a časového rozlišení nákladů a výnosů ani nemluvím.

  2. Krytí části nákladů úroky z běžného účtu – je to v podstatě totéž, jako by je vlastníci rozdělili mezi sebe. Tady nastává situace, že by tyto úroky museli vlastníci zdanit daní z kapitálového majetku podle § 8 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).
 
Právní úprava pro účtování SVJ má své jisté nedokonalosti a někdy se v účetnictví některých SVJ nedá vyznat, proto naše škola základů účetnictví ještě není u konce. V příštím díle se budeme věnovat závěru roku, důležitému zúčtování a závěrkovým operacím.
 
 
Související články:
Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 1. díl
Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 3. díl
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Blanka Šinková
11. 10. 2018 9:51:00
pozemek
Hlášení závadného obsahu

Blanka
11. 10. 2018 9:45:27
účtování domu a pozemku
Hlášení závadného obsahu

Blanka
11. 10. 2018 9:44:02
účtování domu a pozemku
Hlášení závadného obsahu

heloi
7. 12. 2016 18:33:38
Vážená paní, prosím, zda byste věděla co s následujícím problémem. Předsedkyně SVJ (já) má instalováno ve svém bytě zařízení, které sleduje kamerové záznamy ze 3 kamer.Odměnu za výkon funkce "účtuje" dohodou o provedení práce. Jakým způsobem má účtovat Společenství částku, kterou za rok podle výpočtu znalce zaplatí za tento 3635 dní trvající provoz. Moc děkuji za odpověď. Helena Sedláčková
Hlášení závadného obsahu

Michaela
21. 9. 2015 14:29:37
Dobrý den, dovolte mi se zeptat, zda pohledávky z titulu předpisu záloh za jednotlivými vlastníky SVJ je správné v účetnictví na účtu 311 sledovat po jednotlivých vlastnících (přes variabilní symboly nebo analytické účty 311) nebo hromadně jedním číslem za všechny dohromady? Děkuji Pitrová
Hlášení závadného obsahu

Pavel
21. 11. 2014 17:48:45
Paní Sobotková,
děkuji za odpověď.
Zkouším to ze dvou počítačů v kanceláři, ale rozšířit Text zprávy se mi nedaří.
Zkusím to ještě z domova.
Hezký víkend!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
21. 11. 2014 13:42:50
Dobrý den pane Pavle,
pole "Text zprávy" je naopak moderní - rámeček lze roztáhnout uchycením v pravém dolním rohu do požadované velikosti.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
21. 11. 2014 12:31:37
Lenka Uvírová
Způsob účtování, který nedoporučuji:
1. Rozvahové účtování – když vynecháme účty 5. a 6. účtové třídy, nebude možné sestavit výkaz zisku a ztráty, o zásadě věcného a časového rozlišení nákladů a výnosů ani nemluvím.
2. Krytí části nákladů úroky z běžného účtu – je to v podstatě totéž, jako by je vlastníci rozdělili mezi sebe. Tady nastává situace, že by tyto úroky museli vlastníci zdanit daní z kapitálového majetku podle § 8 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).
_____________________________________________________
Ad1) Také nejsem zastáncem rozvahového účtování. Ale je otázkou, co účtovat výsledkově. Podle mého názoru by se výsledkově měly účtovat "korporátní náklady" jako jsou odměny statutárům SVJ, účetnictví SVJ, náklady na BÚ SVJ, pronájem místnosti pro shromáždění SVJ atd. Sporné je, zda účtovat nákladově opravu cizího majetku. Při vypořádávání připomínek k novele vyhlášky 504/2002 Sb. MF slíbilo, že se k rozvahovému resp. výsledkovému způsobu účtování povede diskuse v rámci připravovaného nového ZoÚ.
2) nesouhlasím s názorem, že by úroky inkasované SVJ měli zdaňovat členové SVJ v § 8 ZDP, pokud by jim někdo poslal peníze z SVJ, které u SVJ byly zdaněny jako úroky.
Také nesouhlasím s názorem, že by úhrada nákladových úroků úroky výnosovými byla vlastně něco jako rozdělení zisku. Jak nákladové tak výnosové úroky jsou "korporátní" a s členy SVJ nemají nic společného.
Pro správné zaúčtování a následné zdanění musíte vycházet z právní podstavy jevu. Členové SVJ žádné úroky od SVJ nedostávají a tak není možný § 8. Od SVJ by mohli členové dostávat pouze dar. Zařadit dar od SVJ svým členům do jednotlivého titulu § 8/1/g ZDP se Vám v odpovědi u 1. dílu nepodařilo. Nejspíše proto, že dary se zdaňují podle § 10 ZDP.
Hezký den!

PS
Nešlo by rozšířit "Text zprávy"? Tu šablonu musel dělat někdo, kdo nepředpokládal, že by snad někdo odpovídal. Připomíná mi to mobily, které v pravěku měly jednu řádku.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
11. 11. 2014 19:09:49
leniuvirova@seznam.cz
Hlášení závadného obsahu

Tali
11. 11. 2014 18:59:13
Zašlete mi prosím svůj email
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
11. 11. 2014 18:12:04
Dobrý den, moc nerozumím Vaší otázce. Zálohy se přes 5xx a 6xx účty neúčtují. Možná mi zkuste uvést nějaký příklad se zaúčtováním. Nebo jestli nechcete přes diskuzi, můžu Vám dát email.
Hlášení závadného obsahu

nthalia
11. 11. 2014 15:51:06
Sleduji tady vaše názory a náměty, mě dokonce poradili , že když nemáme žádné píjmy z pronájmu, vůbec nemusím používat účtu5xx a 6xx protože to účtuji na 95x , ale jedno vím jistě SVJ nemůže mít přeci HP v mímuse.Prosím o radu jestli můžu opravdu vynechat tyhle účty a účtovat zálohy na fondy jen na 95x.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tali
11. 11. 2014 15:48:44
Sleduji tady vaše názory a náměty, mě dokonce poradili , že když nemáme žádné píjmy z pronájmu, vůbec nemusím používat účtu5xx a 6xx protože to účtuji na 95x , ale jedno vím jistě SVJ nemůže mít přeci HP v mímuse.Prosím o radu jestli můžu opravdu vynechat tyhle účty a účtovat zálohy na fondy jen na 95x.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Karel H
22. 10. 2014 19:35:31
Dobrý den, paní Uvírová, když jsem si přečetl váš poslední příspěvek z 22.10.2014 8:29:21 tak jsem nevěděl zda se smát nebo plakat ...
od samého počátku jsem se bavil o službách:
Původní znění pasáže v článku
Co s náklady a výnosy dál?
Náklady na správu a služby, které jsou v průběhu roku hrazeny, zúčtovávám s jednotlivými vlastníky až na konci roku. U menších SVJ náklady rozpočítám mezi jednotlivé vlastníky, sečtu do jedné částky a prostřednictvím výnosového účtu 649 odčerpám jednotlivým vlastníkům z účtu 324.
Moje reakce:
7.10.2014 18:37:39
Dobrý den, Vaše tvrzení, že

...náklady na ...služby, které jsou v průběhu roku hrazeny, zúčtovávám s jednotlivými vlastníky až na konci roku. ...a prostřednictvím výnosového účtu 649 odčerpám jednotlivým vlastníkům z účtu 324

je pro služby nepoužitelné. SVJ je pouze zprostředkovatelem a o službách se účtuje pomocí tzv. zúčtovacích vztahů.

15.10.2014 19:47:09
Dobrý den, paní Uvírová, vaše odpověď neodpovídá na otázku, jak budete řešit situaci, když přijaté zálohy budou nižší než skutečné náklady na služby.

Neřeším výsledkové/rozvahové účtování nákladů na správu domu a pozemku, ale účtování služeb. A účtování služeb výsledkově je zejména v souvislosti s provedením vyúčtováním vlastníkům velmi problematické, navíc jsem nenašel oporu v žádném právním předpise se vztahem k účetnictví.

16.10.2014 20:08:42
Dobrý den, paní Uvírová, speciálně pro Vás.

Já se od samého počátku bavím o službách spojených s užíváním bytu. Co je považováno za službu definuje zákon č. 67/2013 Sb.

20.10.2014 17:41:51
Dobrý den, paní Uvírová, děkuji za odpověď. Nyní je jasno. Domnívám se, že Váš postup není plně v souladu s účetní legislativou.
Budu řešit konkrétně dodávku vody pro členy SVJ, kterou Vy účtujete na účet 503. Ale platí pro jakoukoliv službu spojenou s užíváním bytu.

Tímto opravdu diskuzi končím, čtenář nechť si obrázek udělá sám, neboť buď jste mé příspěvky nečetla nebo .... .
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
22. 10. 2014 8:29:21
Dobrý den paní Klainová, celou dobu mám za to, že pan Karel kritizuje výsledkové účtování nákladů na správu domu a následné rozúčtování mezi vlastníky. Zřejmě jsme se špatně pochopili.
Hlášení závadného obsahu

Naděžda Klainová, Ing.
22. 10. 2014 0:45:13
Paní Uvírová, 18. 10. jste napsala: Jinak skutečné náklady na dodávku studené vody účtuji na účet 503, při vyúčtování rozúčtovávám dle spotřeby jednotlivých bytů na jednotlivé vlastníky. Takto mají uvedeno ve svých stanovách. Bavíte-li se o vodě spotřebované v jednotlivých bytech, jde o dodávku služeb. Je-li náklad na tuto dodávku účtován na 503, je to špatně. Teprve později jste do toho zapletla nějaký nebytový prostor. Pan Karel má od začátku pravdu. Nechtěla jsem se do toho plést, ale už se to opravdu nedalo číst. Co si mají počít chudáci začátečníci, když dostávají takto zmatečné "základy účetnictví"´?
Hlášení závadného obsahu

Karel H
21. 10. 2014 19:56:52
Dobrý den, paní Uvírová, článek chápu dobře a problém nikde nehledám.

Pokud člověk, který o účetnitví v životě neslyšel, si přečte, že ...Náklady na ...a služby.... a prostřednictvím výnosového účtu 649 odčerpám jednotlivým vlastníkům z účtu 324...

tak si pomyslí co?

Spojka "a" použitá v souvětí je ve významu slučovacím, čili čerpání záloh na správu a služby se děje 324/649. A tudíž jde o účtování výsledkové jak u správy (správně) i u služeb (chybně).

Od samého počátku, když si projdete mé příspěvky, jsem nic jiného netvrdil (např.7.10.2014 18:37:39).
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
21. 10. 2014 18:55:43
Pane Karle, mám pocit, že článek špatně chápete nebo v něm zbytečně hledáte nějakou záludnost. Snažila jsem se článek napsat tak, aby i člověku, který v životě o účetnictví neslyšel, aspoň trochu pochopil, jak se to v tom jejich domě dělá. Jestli řešíte nějaký konkrétní případ a nemůžete jej v článku najít, můžu Vám klidně poslat svůj email a můžeme klidně diskutovat :)
Hlášení závadného obsahu

Karel H
21. 10. 2014 18:40:16
Dobrý den, paní Uvírová, ve svém článku uvádíte:

Náklady na správu a služby, které jsou v průběhu roku hrazeny, zúčtovávám s jednotlivými vlastníky až na konci roku. U menších SVJ náklady rozpočítám mezi jednotlivé vlastníky, sečtu do jedné částky a prostřednictvím výnosového účtu 649 odčerpám jednotlivým vlastníkům z účtu 324.

Čerpáte-li dle svého tvrzení zálohy na služby 324/649 jde o jaké účtování?

Takže Vše tvrzení, že pouze já tvrdím, že služby účtujete výsledkově není pravdivé..

Dále jste v diskuzi uvedla 18.10. 19:30 Jinak skutečné náklady na dodávku studené vody účtuji na účet 503...

Opravdu tímto diskuzi končím, neboť nemá cenu ztrácet čas...
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
21. 10. 2014 17:49:21
Dobrý den pane Karle, to pouze vy tvrdíte, že účtuji služby výsledkově. Výsledkově účtuji správu domu. Konkrétní příklad pro Vás, SVJ má pronajaté prostory, kde provádí různou administrativu, skladuje vybavení terasy, dokumentů atp., tam spotřebovává kromě jiného vodu, která je jim fakturovaná. Toto je pro SVJ náklad čili 5xx, vlastníkům se podle jejich stanov, kde mají stanovené jakým způsobem se tato voda, kromě ostatních nákladů na provoz a vybavení těchto prostor, bude rozúčtovávat, rozúčtuje na jednotlivé vlastníky z jejich poskytnutých záloh na správu.
Hlášení závadného obsahu

Karel H
21. 10. 2014 17:22:56
Dobrý den, paní Uvírová, vidím, že další diskuze je zbytečná.

Nepohopila jste, že je rozdíl mezi účtováním nákladů na správu domu a pozemku a účtováním plnění spojených s užíváním bytu (služby).

Nikdy se v odborných kruzích nevedla diskuze zda služby účtovat rozvahově či výsledkově.

Tato diskuze se vedla vždy a pouze o účtování nákladů na správu domu a pozemku.

Můžete prosím uvést na základě jakého ustanovení zákona o účetnictví, vyhlášky č. 504/2004 Sb. či ČUS doporučujete účtovat služby výsledkově?
Popřípadě uvést další odborný zdroj, který doporučuje účtovat služby výsledkově?
Hlášení závadného obsahu

Naděžda Klainová, Ing.
21. 10. 2014 8:37:27
Oprava překledpu: Nařízení vlády č.366 věnované mimo jiné nákladům na správu je z roku 2013.
Hlášení závadného obsahu

Ing. Naděžda Klainová
20. 10. 2014 23:23:42
Náklady na dodávky vody, elektřiny a dalších služeb definovaných v § 3 zákona č. 67/2013 Sb. o službách nemají na účtech 5. účtové třídy co dělat, protože se netýkají SVJ jako právnické osoby, ale vlastníků jednotek.
Přijatá faktura za dodávky služeb pro vlastníky musí být účtována jako pohledávka za vlastníky jednotek. Jiná možnost prostě neexistuje. Jiný odborný zdroj, který by tvrdil to, co Vy, rovněž neexistuje.
Chcete-li mít jistotu, napište si na odbor 28 MF ČR, který se zabývá i metodikou účtování SVJ. Odpověď můžete očekávat do měsíce. Potom se s ní pochlubte.
Pokud existovaly ještě vloni pochybnosti jak účtovat, týkaly se pouze správy domu. Od roku 2014 je už i tady jasno. Díky NOZ a NV č. 366/2014 Sb. zřejmé, že se náklady na správu účtují výsledkově.
Shrnutí:
O nákladech na služby se účtuje rozvahově, o nákladech na správu se účtuje výsledkově. Všechny ostatní rady jsou zavádějící.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
20. 10. 2014 22:21:10
Dobrý den pane Karle, je mi jasné, že obhajujete rozvahový způsob účtování. Znám Vás a Vaše názory z jiného portálu, který se přímo zaměřuje především na diskuze k problematice SVJ. Nezlobte se, ale já používám výsledkový způsob a nadále jej používat budu. Bohužel metodika je nejednotná a jednotliví účetní SVJ se dělí na dvě skupiny, na ty co účtují rozvahově a na ty co účtují výsledkově. Každý si vybere způsob, který mu vyhovuje více. Pro mě je volba jednoznačná.
Hlášení závadného obsahu

Karel H
20. 10. 2014 17:41:51
Dobrý den, paní Uvírová, děkuji za odpověď. Nyní je jasno. Domnívám se, že Váš postup není plně v souladu s účetní legislativou.

Budu řešit konkrétně dodávku vody pro členy SVJ, kterou Vy účtujete na účet 503. Ale platí pro jakoukoliv službu spojenou s užíváním bytu.

Dle § 26 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 504/2002 Sb., se v položce A.I.3. VZZ vykazuje spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek, např. dodávky vody nebo stlačeného vzduchu pro technologické účely.

Dle bodu 3.1. ČUS 412 se na vrub účtů účtové třídy 5 - Náklady se účtuje o nákladech vynaložených na činnosti organizace.

SVJ jako právnická osoba vodu nespotřebovává, pokud ano, je to náklad na správu domu, nikoliv služba.

Bod 3.4. citovaného ČUS: Pokud ve vyúčtováních za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky, lze postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování nároky, které mají zaměstnanci, popř. účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy,
b) nezjistí-li se tyto částky před zaúčtováním příslušných vyúčtování, zaúčtují se částky na příslušné účty účtové třídy 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zaúčtované náklady v účtové třídě 5.

Taktéž Vámi uváděný vznik pohledávky za členy na účtu 324 po zúčtování záloh (324/649) vidím jako problematický. Pokud je závazek SVJ záporný (nedoplatek členů), jde o pohledávku SVJ, která by měla být správně vykázána v aktivech. Vámi uváděný postup zkresluje hodnotu aktiv/pasiv.

Ve zbytku platí, co jsem uvedl v předchozích příspěvcích, že i Sdělení MF z roku 2002 služby doporučovalo účtovat rozvahově, odborná literatura, vyjma Vás, také.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
18. 10. 2014 19:30:01
Dobrý den pane Karle, náklady na dodávku tepla a teplé vody vůbec neúčtuji a to z toho důvodu, že všechny SVJ, kterým zpracovávám účetnictvím mají všechny jednotlivé byty své vlastní kotle uvnitř bytu, tudíž si ohřev a otop zajišťují sami a zálohy platí dodavatelům se kterými mají dle svého vlastního uvážení uzavřenou smlouvu. Jinak skutečné náklady na dodávku studené vody účtuji na účet 503, při vyúčtování rozúčtovávám dle spotřeby jednotlivých bytů na jednotlivé vlastníky. Takto mají uvedeno ve svých stanovách.
Hlášení závadného obsahu

Karel H
16. 10. 2014 20:08:42
Dobrý den, paní Uvírová, speciálně pro Vás.

Já se od samého počátku bavím o službách spojených s užíváním bytu. Co je považováno za službu definuje zákon č. 67/2013 Sb.

Abychom se bavili konkrétně:
na kterých nákladových účtech účtujete skutečné náklady na dodávky tepla, teplé vody, studené vody, společné elektřiny, náklady na provoz výtahu atd. (blíže § 3 zákona o službách)?
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
16. 10. 2014 9:24:45
Dobrý den pane Karle, speciálně pro Vás když to zjednoduším, tak při účtování: Veškeré přijaté zálohy se mi zachycují na účtu 324 na straně DAL, pokud při zúčtování vezmu veškeré skutečné náklady, které podělím mezi jednotlivé vlastníky a účtuji 324/6xx. Na účtu 324 mi vznikne buď přeplatek nebo nedoplatek, který ten daný vlastník uhradí a protože zúčtovávám skutečné náklady, tak se mi účty 5 a 6 třídy tímto zúčtováním postaví proti sobě a žádná ztráta nemůže vzniknout. Metodika je sice nejednotná, přesto zákonnou součástí závěrky je výkaz zisku a ztráty, který při rozvahovém účtování nesestavíte. Nicméně i směrná účtová osnova pro neziskové organizace obsahuje účtové třídy 5 a 6, takže nevidím důvod proč bych je měla z účetnictví vylučovat.
Hlášení závadného obsahu

karel h
15. 10. 2014 19:47:09
Dobrý den, paní Uvírová, vaše odpověď neodpovídá na otázku, jak budete řešit situaci, když přijaté zálohy budou nižší než skutečné náklady na služby.

Jak budete řešit takto vzniklou ztrátu? Dle občanského zákoníku odpovídají za dluhy (závazky) SVJ všichni členové SVJ dle svého podílu... a ztráta ,kterou takto vykážete je dluhem (závazkem)...

Neřeším výsledkové/rozvahové účtování nákladů na správu domu a pozemku, ale účtování služeb. A účtování služeb výsledkově je zejména v souvislosti s provedením vyúčtováním vlastníkům velmi problematické, navíc jsem nenašel oporu v žádném právním předpise se vztahem k účetnictví.

Můžete prosím uvést, jaký právní předpis takovýto postup umožňuje (výsledkové účtování o službách)?

Jsem si vědom toho, že metodika účetnictví pro SVJ je nejednotná, avšak vždy musí být ctěn zákon o účetnictví (např. § 7 odst.1 a 2), vyhláška 504/2002 Sb., popř. ČUS.

Kde bude při vašem způsobu zachycena pohledávka za vlastníky z titulu nedoplatku za služby? Jak budete účtovat úhradu nedoplatku?
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
7. 10. 2014 19:47:33
Dobrý den pane Karle, vy zřejmě používáte rozvahový způsob účtování. Já účtuji výsledkově. Účetnictví je pro mě srozumitelnější a přehlednější.
Hlášení závadného obsahu

Karel H
7. 10. 2014 18:37:39
Dobrý den, Vaše tvrzení, že

...náklady na ...služby, které jsou v průběhu roku hrazeny, zúčtovávám s jednotlivými vlastníky až na konci roku. ...a prostřednictvím výnosového účtu 649 odčerpám jednotlivým vlastníkům z účtu 324

je pro služby nepoužitelné. SVJ je pouze zprostředkovatelem a o službách se účtuje pomocí tzv. zúčtovacích vztahů.

Náklady/výnosy se u služeb použijí v případě, že určitou službu zajišťuje SVJ svým jménem, na svůj účet, např. výroba tepla v domovní kotelně. Ovšem pak se neúčtují výnosy proti čerpání záloh, nýbrž jako vnitropodniková aktivace za současného vzniku pohledávky za vlastníky 31x/62x. HV=0.

Jak budete řešit situaci kdy přijaté zálohy budou nižší než skutečné náklady?
Při Vašem postupu by SVJ vznikla ztráta....

I, dnes již neaktuální (z daňového hlediska), sdělení MF z roku 2002 k účtování služeb uvádí … SVJ zajišťuje na podkladě zákona služby spojené s užíváním bytů popř. nebytových prostorů na podkladě smlouvy s dodavateli těchto služeb. V účetnictví se související účetní případy účtují jako zúčtovací vztah mezi dodavateli služeb a vlastníky jednotek, popř. nájemci bytů nebo nebytových prostorů. Z výše uvedeného vyplývá, že z …titulu zprostředkování služeb nevznikne z činnosti společenství hospodářský výsledek.

Ostatně odborná literatura, co znám, služby účtuje na zúčtovacích vztazích.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
3. 10. 2014 12:27:49
Dobrý den paní inženýrko, částky jsou nahodilé. Příklad má pouze simulovat zaúčtování nikoli matematickou slovní úlohu.
Hlášení závadného obsahu

Ing. Naděžda Klainová
2. 10. 2014 9:42:59
Jak byla spočítána u úroků z BÚ částka 0,13 Kč? Zkouším to, ale podle § 36 odst. 9 zákona o daních z příjmů to nějak nevychází. Ráda se poučím
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus, nebo ošetřovné – OSVČ si musí vybrat

30. 10. 2020 | Byť na jaře to nebyl problém, na podzim už to možné není. OSVČ si musí vybrat, zda budou čerpat kompenzační bonus, nebo ošetřovné. V daném kalendářním dni totiž nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp. Více informací o kompenzačním bonusu najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ivona Bergerová
účetní služby Praha
www.ucto-bergerova.cz

účetnictví Ostrava-Poruba
nejlepší účetní firma z Ostravy-Poruby
www.mikla.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2020 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2020)
31. 10. 2020 Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
2. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
20. 11. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,25 Kč
-0,115 Kč
23,30 Kč
-0,085 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru