Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Základy účetnictví pro společenství vlastníků – 1. díl


Lenka Uvírová
22. 8. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

SVJ se účtuje jako nezisková neboli nevýdělečná organizace a k tomu má také upravenou směrnou účtovou osnovu.

Foto: Fotolia

 

Účtování Společenství vlastníků jednotek je velmi specifické. SVJ se účtuje jako nezisková organizace, kde se mají všechny náklady účtovat jako čerpání záloh na správu, tudíž by se nemělo stát, že by na konci roku vznikla ztráta.


 
Vlastníte byt v některém z bytových nebo panelových domů? Pak jste jistě členy Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Pravděpodobně vaše SVJ spravuje některá firma nebo samostatná účetní zabývající se správou domu a vedením účetnictví. Bohužel, tohle je ta poslední informace, která většinu jednotlivých vlastníků zajímá.
 
Všeobecná základní neznalost jednotlivých vlastníků a statutárních orgánů SVJ o účetnictví vede k tomu, že často slepě platí za špatně odvedenou práci. Účtování SVJ je velmi specifické. SVJ se účtuje jako nezisková organizace, kde se mají všechny náklady účtovat jako čerpání záloh na správu, tudíž by se nemělo stát, že by na konci roku vznikla ztráta.
 
Za vedení účetnictví odpovídá výbor. Každé SVJ má zvolený výbor, který, kromě několika dalších úkonů, schvaluje a podepisuje závěrku účetnictví. Sankce v případě kontroly z Finančního úřadu jsou 3 % a 6 % hodnoty aktiv. Takže pokud máte za několik let naspořenou hezkou sumičku, může tato pokuta docela bolet.

Účtová osnova

Řada účetních firem ještě pořád nevzala na vědomí, že SVJ nemohou účtovat jako „eseróčka“. SVJ se účtuje jako nezisková neboli nevýdělečná organizace a k tomu má také upravenou směrnou účtovou osnovu. Směrná účtová osnova je uvedena ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. jako Příloha č. 3.
 
Přestože se směrná účtová osnova SVJ na první pohled velmi podobá směrné účtové osnově pro podnikatele, jisté odlišnosti tam jsou, např. v názvech některých účtů. Každopádně, co je stejné pro obě účtové osnovy, je rozdělení na rozvahové a výsledkové účty.
 
Účtová osnova se tedy skládá ze čtyř typů účtů:
 1. Rozvahové účty
A = aktivní účty
P = pasivní účty

Ze zůstatků těchto účtů se sestavuje první část závěrky s názvem ROZVAHA.

 

 1. Výsledkové účty
N = nákladové účty
V = výnosové účty

Z těchto údajů se sestavuje druhá část účetní závěrky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.

 

 1. Závěrkové účty
Přes tyto účty se provádí uzavírání sledovaného období a otevírání nového účetního období.

 

 1. Podrozvahové účty
Tyto účty nebývají tak často používané. Účtuje se na nich nejčastěji o společném majetku členů SVJ.
 
Pro pochopení informací poskytovaných účetnictvím je nejdůležitější vědět, co se na kterých účtech účtuje. Název účtu často napoví.

Účetní závěrka

Jak už jsme si napověděli výše, účetní závěrku tvoří:
 1. Rozvaha
 2. Výkaz zisku a ztráty
 3. Příloha
Uspořádání a označování položek těchto účetních výkazů je předepsáno vyhláškou č. 504/2002 Sb.
 
Rozvaha
 
Aktiva rozvahy zobrazují v podstatě přehled o majetku SVJ, který zachycuje kromě jiného peněžní prostředky na běžném účtu a hotovost v pokladně.
 
Pasiva jsou nejčastěji tvořena především závazky z předepsaných záloh vlastníků bytových jednotek. Nevyčerpané dlouhodobé zálohy (nazývané také jako „fond oprav“) se finančně nevyrovnávají, ale účtují se jako každý závazek. Pohledávky a závazky z krátkodobých záloh na běžnou správu a služby se při zúčtování na konci roku s vlastníky vyrovnávají vždy.
 
Výkaz zisku a ztráty
 
Zobrazuje náklady a výnosy SVJ. Každý vlastník, který ne zcela rozumí účetnictví, samozřejmě právo, aby mu byly veškeré nákladové položky správcem účetnictví vysvětleny.
 
Výnosy u SVJ jsou tvořeny především přijatými úroky z běžného účtu, které jsou ve výsledku hospodaření zobrazeny jako zisk. Dle § 18 odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) nejsou příjmy od vlastníků předmětem daně a dle § 36 odst. 9 ZDP jsou úroky zdaňovány srážkovou daní 19 %, kdy provedením srážky je daňová povinnost vyrovnána a tyto úroky tedy nezakládají povinnost podávat daňové přiznání.
 
Výsledek hospodaření musí být ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze stejný. Shromáždění vlastníků rozhoduje v rámci schvalování účetní závěrky o jeho převedení do „fondu ze zisku“. U některých SVJ si mohou zisk z přijatých úroků rozdělovat vlastníci mezi sebe. V takovém případě jej musí zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP).
 
Příloha jako nezbytná součást závěrky
 
Příloha je velmi důležitá a naprosto nezbytná součást závěrky, protože obsahuje údaje, které doplňují informace vykázané v účetních výkazech (rozvaha a výkaz zisku a ztráty), nebo je podrobněji rozvádí. Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek.

Paragrafy, které stojí za to vést v patrnosti

Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., dále jen „ZoÚ“) by měla znát především účetní, ale o některých ustanoveních by měli být informováni také členové orgánu SVJ, např.:
 • § 4 odst. 1 ZoÚ – účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a c) ZoÚ jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku,

 • § 5 ZoÚ – účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, pověřením se však nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví,

 • § 18 odst. 2 ZoÚ – co musí obsahovat účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha),

 • § 18 odst. 2 písm. f) – účetní závěrka musí obsahovat okamžik sestavení účetní závěrky a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky (předseda a místopředseda výboru SVJ),

 • § 29 a § 30 ZoÚ (Inventarizace majetku a závazků) – účetní jednotky jsou povinny prokázat inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení,

 • § 31 a § 32 ZoÚ (Úschova účetních záznamů) – uschovávání účetních záznamů,

 • § 37 odst. 2 (Sankce) – pokuty do výše 3 % a 6 % hodnoty aktiv.
 
Nezapomeňte, že účetnictví musí být: průkazné, srozumitelné, přehledné, úplné a správné.
 
Při předávání účetnictví si zkontrolujte:

 

 1. Provedenou inventarizaci majetku a závazků a inventarizační zápis (viz § 29 a § 30 ZoÚ)
 1. Použité formuláře pro sestavení účetní závěrky
Pro neziskové organizace nelze používat formuláře určené pro podnikatele. Na formuláři ROZVAHA a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY bývá uvedeno, že se jedná o formulář určený pro neziskové organizace, popř. je tam vždy uveden vzor formuláře, a to podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 1. Co zkontrolovat v ROZVAZE a VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Aktiva se vždy rovnají pasivům, pokud je tomu jinak, je účetnictví vedeno špatně.
 
Pokud nemá SVJ půjčky nebo úvěry, vždy vyjde do zisku, který je nejčastěji tvořen kladnými úroky z běžného účtu. Rozvaha zisk konstatuje, výkaz zisku a ztráty jej vysvětluje. To znamená, že v rozvaze na řádku „Výsledek hospodaření celkem“ a ve výkazu zisku a ztráty na řádku „Výsledek hospodaření před zdaněním“ musí být vždy tyto částky shodné. Pokud se jedná o zisk tvořený úroky z běžného účtu, připomínám, že tyto úroky nejsou předmětem daně z příjmů.

Nejčastější chyby a nešvary účetních

Rozebírat samotné účtování SVJ v tomto článku nebudeme, to bychom přešli z orientace v základech na výuku účetnictví. Ale chtěla bych upozornit na pár nejčastějších chyb a nešvarů účetních, kterých se často dopouštějí z neznalosti nebo pohodlnosti.
 
Veškeré náklady SVJ jsou hrazeny z příspěvků (záloh) jednotlivých vlastníků. Tudíž je nutné všechny náklady mezi jednotlivé vlastníky rozúčtovat a výši naspořených záloh jim o tyto náklady ponížit. Pak nikdy nemůže SVJ vyjít do ztráty. Naopak, i když jsou jejich jediným výnosem úroky z běžného účtu, je SVJ ziskové.
 
Další nejčastější chybou bývá, že kladné úroky z běžného účtu účetní poníží o bankovní poplatky. Bankovní poplatky, stejně tak jako ostatní náklady, by měly být rozúčtovány na jednotlivé vlastníky bytů. Kladné úroky z běžného účtu jsou výnosem SVJ a, jak už jsme si řekli, nejsou předmětem daně.
 
V dalším účetním roce by měly přejít do fondu oprav. Já ho nazývám „Fond oprav ze zisku“. Výraz fond oprav se prakticky vžil jako výraz pro zálohy, které si jednotliví vlastníci spoří na budoucí opravy. Pravdou ale je, že fond oprav se tvoří pouze ze zisku SVJ, ne ze záloh poskytnutých vlastníky jednotek. Tím pádem jsou dlouhodobé zálohy naprosto špatně označovány za fond oprav.

Rozvahové versus výsledkové účtování

Obrovský boj na diskusních portálech. Každý účetní používá jiný způsob účtování, podle toho, co každému víc vyhovuje.
 
Já osobně zůstávám věrná výsledkovému způsobu, který se mi zdá logičtější. Tímto ovšem nechci říci, že rozvahový způsob účtování je špatný, ovšem podle toho, co jsem viděla v praxi, jej považuji za nepřehledný a neprůkazný.
 
Pro svou práci používám účetní software POHODA, který má už v základu navedenou směrnou účtovou osnovu dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., která obsahuje i účtové třídy 5 (náklady) a 6 (výnosy).

Které náklady ano a které ne

Další z témat, u kterých se vedou dlouhé diskuse, je správné zařazení nákladů souvisejících s činností SVJ. Názory se liší a je to dané zřejmě i zvoleným způsobem účtování. Někteří tvrdí, že veškeré náklady jsou vlastníků jednotek, jiní zase rozdělují náklady mezi vlastníky a mezi SVJ (jedná se především o náklady spojené s odměnami). Pro mě jeden z mnoha důvodů, proč účtuji výsledkově.
 
V dalším článku bych se chtěla věnovat jednotlivým příkladům a postupům účtování, kde se zaměříme i na jednotlivé předkontace.
 
Pevně věřím, že budou jednotlivé články přínosem pro vaše SVJ, že vám postupně pomohou se vyvarovat nesprávného vedení účetnictví a s tím spojených zbytečných a nákladných problémů. Nezapomínejte, že se v každém případě vždy jedná o vaše peníze.


Související články:
Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 2. díl
Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 3. díl
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

dum209
19. 2. 2020 12:00:20
Dobrý den, v našem SVJ účtujeme dotace na úroky z úvěru na účet 691, úroky z úvěru na účet 544 a rozdíl jako čerpání záloh na správu - účet 649, VH je nulový. Prosím o radu, jak to bude v případě, že přijaté dotace budou vyšší než úroky z úvěru. Zůstane kladný rozdíl ve VH nebo je možné ho zaúčtovat 649/95x (záloha na správu) a VH bude opět nulový? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

ivana
10. 7. 2019 20:48:11
Dobrý den co vše se počítá do celoročního vyučtování členům SVJ
Hlášení závadného obsahu

Lenka Kovářová
3. 6. 2019 15:49:27
Dobrý den,
chtěla bych se naučit správně účtovat naše SVJ, jsem členem výboru a chtěla bych mít kontrolu nad účetní firmou našeho SVJ popřípadě později účtovat SVJ sama. Pro začátek bych chtěla doporučit nějaké spolehlivé knihy, z kterých bych se učila.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
26. 3. 2018 11:06:43
Dobrý den, jsem čerstvě zvolenou předsedkyně SVJ, nikdo jiný to dělat nechtěl. Chtěla jsem se zeptat, zda-li musíme jako SVJ o 6ti bytových jednotek, ukládat účetní závěrku na OR. Velice Vám děkuji za odpověď. Přeji krásný, milý den.
Hano,
účetní závěrku musíte ukládat podle § 21a/2 ZoÚ. Podle § 21a/9 ZoÚ nemusíte ukládat výsledovku.
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Hana
24. 3. 2018 9:54:09
Dobrý den, jsem čerstvě zvolenou předsedkyně SVJ, nikdo jiný to dělat nechtěl. Chtěla jsem se zeptat, zda-li musíme jako SVJ o 6ti bytových jednotek, ukládat účetní závěrku na OR. Velice Vám děkuji za odpověď. Přeji krásný, milý den.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
27. 2. 2018 17:40:46
27. 2. 2018 14:19:48
Dobrý den. Prosím o informaci zda může SVJ (8 bytů), zapsané u KS vést daňovou evidenci. SVJ nepodniká, nemá úvěr, pouze existuje. Děkuji za odpověď.

Nikoliv, SVJ musí vést podvojné účetnictví. Daňová evidence je pouze pro fyzické osoby a výjimku pro jednoduché účetnictví MF nepovolilo.
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu
Hlášení závadného obsahu

Daneček
27. 2. 2018 14:19:48
Dobrý den. Prosím o informaci zda může SVJ (8 bytů), zapsané u KS vést daňovou evidenci. SVJ nepodniká, nemá úvěr, pouze existuje. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

karel
22. 6. 2017 2:53:45
Jsem již nějaký měsíc novým předsedou SVJ. V domě je kromě vlastníků jednotek ještě bývalé bytové družstvo, přes které tečou peníze do fondu oprav. BD vlastní jen nepatrnou část nebytových prostor asi 6 m2, které nelze ani nijak jinak komerčně využít, na které se při převodu na SVJ zapomnělo a BD se nemohlo zlikvidovat, protože tyto prostory nebyly převedeny do vlastnictví pod příslušného vlastníka SVJ. Fond oprav je sice pod hlavičkou SVJ, ale účet na kterém se veškeré platby shromažďují je BD. BD odmítá vydat účetnictví SVJ a peníze naspořené na účtech, neboť jsou prý BD. Přitom BD by nemělo mít v rámci nebytových prostor žádné pohyby na účtech, zálohy do fondu oprav neplatí, vodu a elektřinu nemá (platí se ze služeb domu). Veškeré platby u dodavatelů jsou zřízeny na BD. Účet SVJ není vůbec založen. Účetní uzávěrka je nulová. Moc účetnictví nerozumím, a chci se zeptat. na základě čeho máme nárok na výtah nebo komplexní převedení účetnictví nebo jak postupovat vůči BD, které nekomunikuje a nechce pro nás nic udělat. Není přece možné začít vybírat zálohy do fondu oprav od nuly! Co se stane s penězi na účtu BD, které jsou jednoznačně SVJ?
Hlášení závadného obsahu

jana
6. 2. 2016 18:21:59
dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda si můžeme určit placení do fondu oprav:jen podle počtu bytů,nebo jestli je stanoveno zákonem, že to musí být vypočítáno podle plochy bytů.Děkuji za odpověd Zahradníková Jana
Hlášení závadného obsahu

jana
6. 2. 2016 18:21:40
dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda si můžeme určit placení do fondu oprav:jen podle počtu bytů,nebo jestli je stanoveno zákonem, že to musí být vypočítáno podle plochy bytů.Děkuji za odpověd Zahradníková Jana
Hlášení závadného obsahu

Pavel
8. 12. 2015 9:12:31
7.12.2015 19:37:19
Dobrý den,prosím o sdělení,zda u SVJ je povinnost vést v
evidenci HIM a provádět jejich odpisy ?Děkuji
---------------------------------------------------
SVJ je účetní jednotka jako každá jiná a tak musí odepisovat HIM, pokud ho má.
SVJ ale většinou HIM nemá. Dům a jednotky jsou ve vlastnictví členů SVJ a tak je SVJ neodepisuje. Co máte za HIM, který chcete odepisovat?
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Hrdličková
7. 12. 2015 19:37:19
Dobrý den,prosím o sdělení,zda u SVJ je povinnost vést v
evidenci HIM a provádět jejich odpisy ?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dana
27. 5. 2015 13:33:51
Dotaz - vyúčtování služeb za rok 2014
Dobrý den, správní firma našeho SVJ faktury, kde byly fakturovány náklady na údržbu domu a údržbu zeleně,účtovala všechny náklady na údržbu domu. ( Reálně z fakturované práce bylo 10% nákladů na údržbu domu a 90% nákladů na údržbu zeleně). Tím pádem ve vyúčtování služeb za rok 2014 byly tyto náklady rozúčtovány rovným dílem. Náklady na údržbu zeleně by měly být ale rozpočítány dle spol. podílu. Vlastníky menších bytových jednotek a garážových stání tak připravili o několik set korun. Jak takovýto problém nejlépe řešit, když účetní pouze obhajují své chyby a jako nápravu slibují, že rok 2015 bude již zaúčtován správně ? Děkuji za pomoc
Hlášení závadného obsahu

Pavel
25. 5. 2015 14:28:11
jsem nová předsedkyně SVJ a mám dotaz: z fondu oprav každý majitel bytu přispívá 80,-- Kč/měs.na uklízečku.Můžu s uklízečkou sepsat buď smlouvu o dílo, že si vydělané peníze zdaní sama a nebo DOPP a srážet 15% daň? Jen mě trochu zaráží u DOPP jestli může být SVBJ zaměstnavatel a uklízečka zaměstnanec. Děkuji moc za odpověď.
_______________________________________________________
Evo,
SVJ může být samozřejmě zaměstnavatel a uklízečka zaměstnanec.
Daňově výhodnější asi bude fakturace od uklízečky než DPP.
Platit ji nebudete z fondu oprav, to je velmi nepřesný termín, ale z příspěvků na správu domu.
Hezký den!
Pavel
Hlášení závadného obsahu

Eva Helánová
21. 5. 2015 12:39:34
jsem nová předsedkyně SVJ a mám dotaz: z fondu oprav každý majitel bytu přispívá 80,-- Kč/měs.na uklízečku.Můžu s uklízečkou sepsat buď smlouvu o dílo, že si vydělané peníze zdaní sama a nebo DOPP a srážet 15% daň? Jen mě trochu zaráží u DOPP jestli může být SVBJ zaměstnavatel a uklízečka zaměstnanec. Děkuji moc za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
19. 11. 2014 15:42:34
Jarka
19.11.2014 12:25:43
SVJ je nezisková organizace?? Dle § 17a 1) a 2e) ZDP je jasně definováno, že SVj není nezisková organizace a proto musí od 1.1.2014 účtovat a danit stejně jako právě Vámi zmiňovaná s.r.o., s tím rozdílem, že nemají co danit, neboť ze zákona nemohou podnikat a úroky ze všech účtů, které do 31.12.2013 byly předmětem daně se od 1.1.2014 zdaňují u zdroje tedy v bance dle § 36 odst 9 písm b. Možná by stálo za to navštívit nějaké školení k dani z příjmu.
______________________________________________________
Jarko,
1) s Vaší poslední větou souhlasím. Rozhodně byste měla navštívit nějaké školení o základech účtování a zdaňování SVJ.
2) Neznám pozitivní definici neziskové organizace. Vámi uváděný § 17a ZDP pojednává o veřejně prospěšném poplatníkovi. Za neziskovou organizaci se obvykle považují jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání. To je i SVJ podle NOZ.
3) S.r.o. účtuje podle vyhlášky 500/2002 Sb., SVJ podle vyhlášky 504/2002 Sb. Vy v tom rozdíl možná nevidíte, já ano.
4) SVJ a s.r.o. se jinak zdaňují, ale nevím jestli by rozdíly padly na úrodnou půdu.
5) SVJ samozřejmě mohou mít základ daně, např. ze sankcí. Více v nařízení vlády.
6) Doporučuji nepsat komentáře k problematice o které nic nevíte a nejdříve navštívit několik školení.
Hlášení závadného obsahu

Jarka
19. 11. 2014 12:25:43
SVJ je nezisková organizace?? Dle § 17a 1) a 2e) ZDP je jasně definováno, že SVj není nezisková organizace a proto musí od 1.1.2014 účtovat a danit stejně jako právě Vámi zmiňovaná s.r.o., s tím rozdílem, že nemají co danit, neboť ze zákona nemohou podnikat a úroky ze všech účtů, které do 31.12.2013 byly předmětem daně se od 1.1.2014 zdaňují u zdroje tedy v bance dle § 36 odst 9 písm b. Možná by stálo za to navštívit nějaké školení k dani z příjmu.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
10. 11. 2014 14:38:54
Paní Uvírová,
k Vaší odpovědi:
"Pane Pavle, nevím jak by se FÚ tvářil na opakované každoroční darování majetku SVJ svým členům. Já bych se raději držela §8." uvádím:
1) Pro správné zaúčtování a následné zdanění musíte vycházet z právní podstavy jevu. Členové SVJ žádné úroky od SVJ nedostávají a tak není možný § 8. Od SVJ by mohli členové dostávat pouze dar. Zařadit dar od SVJ svým členům do jednotlivého titulu § 8/1/g ZDP se Vám nepodařilo. Nejspíše proto, že dary se zdaňují podle § 10 ZDP.
2) FÚ nebude zpochybňovat každoroční poskytnutí daru, pokud bude řádně zdaněno v § 10 ZDP. Nedělal bych z FÚ nějakého strašáka.
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
10. 11. 2014 10:32:28
Pane Pavle, nevím jak by se FÚ tvářil na opakované každoroční darování majetku SVJ svým členům. Já bych se raději držela §8.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
10. 11. 2014 9:56:32
Paní Uvírová,
k Vaší odpovědi:
"Dobrý den pane Pavle, v případě rozdělení úroků mezi vlastníky vycházím z § 8 odst. 1 písm. g), kdy tyto úroky představují u fyzických osob příjem z kapitálového majetku." uvádím:
§ 8/1/g sice uvádí asi 8 možností, nikoliv však možnost, že SVJ daruje svůj majetek členům SVJ.
Pokud SVJ má svůj účet, tak úroky z vkladů se stávají jeho majetkem. Pokud tento majetek převede na členy SVJ, tak SVJ poskytuje členům dar nikoliv úroky. Rozhodně se nejedná u členů SVJ o příjem z úroků z vkladů, protože členové SVJ žádný bankovní účet neměli. Také se nejedná o příjem z úvěru či zápůjčky, protože členové SVJ žádný úvěr či zápůjčku neposkytli. Ostatní případy § 8/1/g jsou ještě absurdnější. Nezbývá tedy, než že se jedná o příjem podle § 10 ZDP.
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
10. 11. 2014 8:54:09
Dobrý den pane Pavle, v případě rozdělení úroků mezi vlastníky vycházím z § 8 odst. 1 písm. g), kdy tyto úroky představují u fyzických osob příjem z kapitálového majetku.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
9. 11. 2014 23:04:13
Paní Uvírová,
tvrdíte "Za vedení účetnictví odpovídá výbor. Každé SVJ má zvolený výbor, který, kromě několika dalších úkonů, schvaluje a podepisuje závěrku účetnictví."
Asi by to šlo napsat přesněji.
1) Za účetnictví odpovídá účetní jednotka. Výbor nemůže odpovídat již proto, že nemá právní osobnost.
2) SVJ může mít výbor nebo předsedu společenství vlastníků nebo nemá zvolený žádný orgán. Může mít také opatrovníka.
3) Účetní závěrku schvaluje shromáždění (§ 1208/d NOZ)
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Pavel
9. 11. 2014 22:50:08
Paní Uvírová,
uvádíte " U některých SVJ si mohou zisk z přijatých úroků rozdělovat vlastníci mezi sebe. V takovém případě jej musí zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP)."
Domnívám se, že nemáte pravdu. Mohla byste toto své tvrzení podložit konkrétním ustanovením § 8 ZDP? Podle mého názoru se jedná o § 10 ZDP.
Hezký den!
Hlášení závadného obsahu

Lenka Uvírová
1. 10. 2014 9:41:26
Dobrý den pane Karle, mnohokrát děkuji za doplnění. Od 1.1.2014 se opravdu daňové osvobození z příjmů z příspěvků SVJ přesunulo z §20 na § 18.
Hlášení závadného obsahu

karelh
28. 8. 2014 18:03:24
Oprava sazba srážkové daně je 19%.
Hlášení závadného obsahu

karelh
28. 8. 2014 17:31:10
Dobrý den, § 20 odst. 7 ZDP neřeší předmět daně, ale "položky snižující základ daně".

Předmět daně je řešen v § 18 a násl.ZDP.

Jinak od 1. 1. 2014 jsou již úroky z bežného i jiného účtu u SVJ předmětem daně a jsou zdaňovány "srážkovou daní" ve výši 15% § 36 édst. 9 ZDP.

SVJ není od 1.1. 2014 považováno za tzv. veřejněprospěšného poplatníka a ust. § 20/7 ZDP se na něj nevzhtahuje.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ: Zatím nepodávejte žádost o kompenzační bonus

23. 10. 2020 | Žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den zatím OSVČ nemohou. Konečná podoba bonusu i formulář žádosti budou totiž známy až po skončení zrychleného legislativního procesu. Návrh zákona zatím čeká ve Sněmovně na schválení. Finanční správa proto žádosti přijímat prozatím nemůže. Více informací o kompenzačním bonusu se dozvíte na Portálu POHODA.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EDAAT, s.r.o.
Úplný ekonomicko-právní servis vč. účetnictví a daňového poradenství.
www.edaat.cz

TAXPROJECT s.r.o.
Ekonomické, účetní a daňové poradenství, účtování mezd, OSVČ, FVE.
www.taxproject.cz

Daňový kalendář

26. 10. 2020 Přiznání DPH (za září 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Souhrnné hlášení (za září 2020 a 3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Kontrolní hlášení (za září 2020 a 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,22 Kč
-0,010 Kč
22,96 Kč
-0,074 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru