Účtování zálohových faktur v programu POHODA


Bc. Zuzana Bartůšková
7. 10. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V programu POHODA se zálohové faktury vystavují v agendě Fakturace/Vydané zálohové faktury.

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

S platbami předem a se zálohovými fakturami (neboli proforma fakturami) běžně v účetní praxi pracujeme. Jak na správné účtování zálohových faktur v programu POHODA, si ukážeme v následujícím článku.


 

Zálohové faktury

Zálohová faktura neboli proforma faktura není účetní ani daňový doklad. Nemá žádné předepsané náležitosti, a to ani název. Žádný zákonný předpis neupravuje rozdíl mezi zálohovou fakturou, proforma fakturou či výzvou k platbě. Jedná se v podstatě jen o informaci pro odběratele, jakým způsobem a za co má zaplatit. Dokud není uhrazena, tak se o ní neúčtuje, ani se nezohledňuje v přiznání k DPH.
 
V programu POHODA se zálohové faktury vystavují v agendě Fakturace/Vydané zálohové faktury. Zde je možné volit mezi zálohovou fakturou nebo proforma fakturou. Obě volby vytvoří dokument, který není ani účetním ani daňovým dokladem. V agendě zálohových faktur je implicitně nastavena předkontace Bez, čímž je zajištěno, že se zálohové faktury neúčtují. Vystavené neuhrazené zálohové faktury se v Pohodě nijak nepromítají do DPH.
 
V okamžiku uhrazení zálohové faktury, resp. jakékoliv platby přijaté před zdanitelným plněním, vzniká plátci DPH povinnost odvést DPH. Podle § 21 odst. 1 zákona o DPH je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. A to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň.
 
Plátce má povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne přijetí úplaty. Dle § 28 odst. 1 písm. d) zákona o DPH je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě přijetí úplaty před uskutečněním plnění (před dodáním zboží nebo poskytnutím služby) ke dni přijetí úplaty.
 
Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění (dle § 28 odst. 4 zákona o DPH).
 
Vzhledem k tomu, že zálohová faktura nebo proforma faktura není účetním ani daňovým dokladem, nemá její přijetí žádný vliv na účetnictví nebo DPH ani u odběratele. V programu POHODA může odběratel přijatou zálohovou fakturu zaevidovat v agendě Fakturace/Přijaté zálohové faktury. Ani v tomto případě se přijatá zálohová faktura neúčtuje (v Pohodě má předkontaci Bez) ani se nijak nepromítá do DPH. Zapsání do účetního programu POHODA slouží především k evidenci přijatých zálohových faktur a k usnadnění jejich úhrady.

Vystavení daňového dokladu s odečtem zálohy v Pohodě

V některých případech bezprostředně po uhrazení zálohové faktury následuje poskytnutí služby nebo dodání zboží. To znamená, že zdanitelné plnění je ve stejném měsíci jako datum přijetí platby. V tomto případě jdeme do agendy Fakturace/Vydané faktury a založíme vydanou fakturu běžným způsobem. Stejně tak vyplníme předkontaci a členění DPH jako u klasické faktury.
 
Poté, co vyplníme položky faktury, provedeme zúčtování zaplacené zálohové faktury přes povel Záznam/Přenos/Zálohové faktury. Z nabídky vybereme zálohovou fakturu, kterou chceme zúčtovat, a potvrdíme vlevo nahoře Přenést do dokladu.
 
Do vydané faktury přibude další řádek s odečtem zálohové faktury. V tomto případě ponecháme u odečtu zálohové faktury sazbu DPH 0 % a členění DPH UN. DPH odvedeme z celé částky daňového dokladu. Na tiskové sestavě Faktura se nám zobrazí jednotlivé položky včetně odečítané zálohy a částka k úhradě bude odpovídat zbývajícímu doplatku. V rozpisu DPH na daňovém dokladu bude DPH z celé částky daňového dokladu.
 
Účtování vystaveného daňového dokladu:
 
Datum Text Částka MD/D
1. 9. 2015 Vystavená zálohová faktura na dodávku zboží 1 000 Kč neúčtuje se
8. 9. 2015 Úhrada zálohy na běžný účet 1 000 Kč 221/324
8. 9. 2015 Vystavení daňového dokladu – faktury a dodání
zaplaceného zboží zákazníkovi
   
      cena bez DPH 826,40 Kč 311/604
      DPH 173,60 Kč 311/343
      odečet uhrazené zálohy 1 000 Kč
popř.
−1 000 Kč
324/311
popř.
311/324


Obdobně bude účtovat odběratel, který uhradil zálohovou fakturu, a účtuje fakturu – daňový doklad s odečtem zálohy v agendě Fakturace/Přijaté faktury.
 
Účtování přijatého daňového dokladu:
 
Datum Text Částka MD/D
1. 9. 2015 Přijatá zálohová faktura na dodávku zboží 1 000 Kč neúčtuje se
8. 9. 2015 Úhrada zálohy z běžného účtu 1 000 Kč 314/221
8. 9. 2015 Přijetí daňového dokladu – faktury na zboží    
      cena bez DPH 826,40 Kč  504, resp. 131/321
      DPH 173,60 Kč 343/321
      odečet uhrazené zálohy 1 000 Kč
popř.
−1 000 Kč
321/314
popř.
314/321

Daňový doklad k záloze

V některých případech nedojde po obdržení zálohy ihned k uskutečnění celého zdanitelného plnění. Např. ve smlouvě o dílo je sjednáno, že práce budou zahájeny po uhrazení zálohy 50 % z ceny díla. I v tomto případě má dodavatel povinnost ke dni přijetí platby vystavit daňový doklad a odvést DPH. A to i když k samotnému uskutečnění zdanitelného plnění dojde později, klidně i za několik měsíců. V tomto případě dodavatel vystaví daňový doklad k přijaté záloze.
 
V programu POHODA se daňový doklad k záloze vystavuje tak, že se kurzorem myši postavíme do řádku se zlikvidovanou (s platbou v bance nebo pokladně spárovanou) vydanou zálohovou fakturou a dáme Záznam/Daňový doklad. Do agendy Interní doklady (Účetnictví/Interní doklady) se vytvoří daňový doklad k platbě zálohové faktury. V praxi je vhodné mít na daňové doklady k platbám jinou číselnou řadu než na běžné interní doklady.
 
Datum zdanitelného plnění na daňovém dokladu k záloze je shodné s datem přijetí platby. Daňový doklad k záloze je třeba promítnout do přiznání k DPH, ponecháme proto členění DPH UD. Rozdělíme plnění na základ a daň v příslušné sazbě DPH. Pro vytištění daňového dokladu, který máme povinnost předat odběrateli, použijeme tiskovou sestavu Daňový doklad v agendě Interních dokladů.
 
Na daňovém dokladu k přijaté záloze se neuvádí konkrétní plnění – nejedná se o doklad pro účely daně z příjmů, pouze pro účely DPH.
 
Obdobně příjemce daňového dokladu k DPH může nárokovat DPH, ale nemůže účtovat o daňovém nákladu.
 
Po dokončení a předání díla dojde k uskutečnění zdanitelného plnění a dodavatel vystavuje fakturu – daňový doklad. Postupuje se podobně jako v předchozím případě. Tj. agenda Fakturace/Vydané faktury, založíme vydanou fakturu běžným způsobem a do položek rozepíšeme celou cenu díla, vyplníme předkontaci a členění DPH.
 
Nakonec přes povel Záznam/Přenos/Zálohové faktury provedeme odečet zálohové faktury. Tentokrát již ale bude u položky s odečítanou zálohou sazba DPH a základ daně a daň a členění DPH UD. Je to proto, že jsme již ze zálohy jednou DPH odvedli, tak aby nebyla odváděna podruhé. Tímto dojde také ke snížení základu daně a DPH v rozpisu DPH dole na daňovém dokladu. Zde již bude uvedeno pouze DPH z doplatku.
 
Zatímco dodavatel má povinnost odvést DPH již z přijaté zálohy, odběratel má nárok na odpočet, ale nemá povinnost uplatnit ho ihned. Odběratel se může rozhodnout, jestli bude nárokovat DPH ze zálohy a poté z doplatku, nebo počká až na konečný daňový doklad a bude nárokovat DPH z celého zdanitelného plnění najednou.

Příklad

Dodavatel s odběratelem uzavřou smlouvu o dílo. Ve smlouvě si sjednají cenu 2 000 Kč bez DPH a podmínku, že před zahájením prací zaplatí odběratel zálohu ve výši 50 %, tj. 1 000 Kč bez DPH. Dodavatel zahájí práce až po přijetí platby.
 
Datum Text Částka Účtování u dodavatele Účtování u odběratele
1. 9. 2015 Vystavená zálohová faktura na 50 % ceny 1 000 Kč + 210 Kč DPH = 1 210 Kč neúčtuje se neúčtuje se
2. 9. 2015 Uhrazená záloha na běžný účet 1 210 Kč 221/324 314/221
2. 9. 2015 Vystavení daňového dokladu k platbě 1 000 Kč
210 Kč
324/324
324/343
314/314
343/314
15. 10. 2015 Předání hotového díla a vystavení faktury vydané – daňového dokladu      
      cena bez DPH 2 000 Kč 311/60x 5xx/321
      DPH 420 Kč 311/343 343/321
      odečet zálohy
    bez DPH
−1 000 Kč 311/324 314/321
      DPH ze zálohy −210 Kč 311/343 343/321


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.


Související článek:
Zaúčtování opravných daňových dokladů v Pohodě
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
4. 4. 2019 11:31:47
Adélka: Pohoda umožňuje účtovat odečet zálohy dvěma způsoby - obráceným účetním zápisem a pomocí částky se záporným znamínkem. V příkladu je popsané ten druhý způsob tj. odečítaná záloha je záporná a tomu odpovídá zápis účtování. Samozřejmě je úplně v pořádku využívat první metodu tj. účtovat odečet zálohy kladně obráceným účetním předpisem.
Hlášení závadného obsahu

Adélka
28. 3. 2019 1:48:41
Dobrý den, máte chybku v posledním příkladu zde uvedeném. Kontace u odběratele na posledních dvou řádcích příkladu je téměř ok, jen se Vám prohodily strany MD/D :) při zúčtování závazku z finál. faktury a zálohy.
Hlášení závadného obsahu

svata
31. 1. 2018 10:57:29
Bylo mi řečeno,že je v rozporu se zákonem, zasílat faktury s platbou na daný měsíc u elektronických služeb. Je to tak?
Hlášení závadného obsahu

hejduková
13. 3. 2017 9:57:30
Dobrý den mám dotaz jestli je správně
Zaúčtování vytvořených daňových dokladů na úhradu vydané zálohové faktury doporučujeme řešit následujícím způsobem:
V daňové evidenci použijte předkontaci 1Zpříjem - Příjmy zvyšující základ daně.Zaúčtování vytvořených daňových dokladů na úhradu přijaté zálohové faktury doporučujeme řešit následujícím způsobem:
V daňové evidenci použijte předkontaci 2Zvýdaj - Výdaje snižující základ daně.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Alena
21. 10. 2016 8:53:08
... k dotazu ještě uvádím, že konečná faktura bude v režimu přenesení daňové povinnosti.
Hlášení závadného obsahu

Alena
21. 10. 2016 8:44:00
Dobrý den, prosím o radu, povinnost vystavit DD k přijaté platbě (platba je dřív než DUZP) mají všichni? I fyzická osoba, plátce DPH, který vede daňovou evidenci? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
23. 8. 2016 13:32:15
Katka Čermáková: Děkuji za upozornění. Opravíme.
Hlášení závadného obsahu

Katka Čermáková
22. 8. 2016 16:53:16
Dobrý den, u příkladu Účtování přijatého daňového dokladu na druhém řádku u úhrady z BÚ máte obráceně účty MD/D :)
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
19. 10. 2015 11:13:12
Jiří Kynych: Dobrý den, dle mého názoru není vyloženě v rozporu se zákonem o DPH, pokud je na zálohové faktuře DPH uvedeno. Pokud je zároveň viditelně označeno, že jde pouze o informativní údaj a že zálohová faktura není daňová doklad. I když já osobně raději posílám tu tiskovou sestavu, kde DPH vidět není, abych zákazníka nemátla.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Kynych
Referenční uživatel POHODA
16. 10. 2015 12:31:35
Dobrý den, řekl bych že z vašeho článku je vše naprosto zřejmé i tak bych se zeptal na detail, která spočívá ve vyčíslení DPH na zálohové faktuře. Pohoda uvádí na jedné z tiskových sestav zálohové faktury vyčíslení DPH včetně poznámky, že DPH je pouze informativní. Nicméně někteří se domnívají, že i toto informativní vyčíslení DPH by na vystavené záloze být nemělo i s ohledem na všechny vámi výše uvedené informace o neúčtování zálohových faktur a jiných dokladů na jejichž základě zákazník hradí platbu předem.
Jak by to tedy mělo být? resp. co je běžné neboli co je účetní zvyklostí.

Děkuji
Jiří Kynych
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

EU schválila reformu trhu s elektřinou

23. 5. 2024 | Členské státy EU schválily reformu trhu s elektřinou, která má zlevnit elektřinu pro spotřebitele a lépe chránit zranitelné zákazníky, například před odpojením. Reforma byla přijata za belgického předsednictví. Nová pravidla posilují spotřebitelská práva, zavádějí mechanismy pro zvládání cenových krizí a podporují investice do energie. Členské státy mají šest měsíců na přizpůsobení své legislativy.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Marie Maryášová
vedení účetnictví, daňové evidence, veškeré daně, poradenství
centrum.cz

SVĚT RUČNÍCH PRACÍ
internetová galanterie
www.pleteniahackovani.cz

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
22,81 Kč
0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme