Zaúčtování opravných daňových dokladů v Pohodě


Bc. Zuzana Bartůšková
4. 9. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při vystavování opravného daňového dokladu se použije sazba daně platná v době, kdy se uskutečnilo původní plnění.

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

V jakých případech se vystavuje opravný daňový doklad? Jaké musí mít tento doklad náležitosti? Jak správně zaúčtovat opravný daňový doklad nejen v programu POHODA? Poradíme vám v následujícím článku.


 
Použití opravných daňových dokladů při opravě základu a výše daně upravuje § 42 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Opravný daňový doklad vystaví plátce daně do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy.
 
Opravný daňový doklad se podle § 42 odst. 1 ZDPH vystavuje v těchto případech:
 • při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
 • při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a § 36a ZDPH, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
 • při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2 ZDPH,
 • pokud nedojde k dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH,
 • při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
 • pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.
V praxi bývá nejčastějším důvodem pro vystavení opravného dokladu zrušení obchodního případu – např. v případě odstoupení od smlouvy, vrácení zboží z důvodu nevyhovující kvality, dodatečné poskytnutí slevy nebo naopak dodatečné navýšení původní ceny, vrácení zaplacené zálohy apod.
 
Povinné náležitosti opravného daňového dokladu jsou uvedeny v § 45 odst. 1 ZDPH. Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje:
 • označení osoby, která uskutečňuje plnění,
 • DIČ osoby, která uskutečňuje plnění,
 • označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 • DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo původního daňového dokladu,
 • evidenční číslo opravného daňového dokladu,
 • důvod opravy,
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní,
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.
Při vystavování opravného daňového dokladu se použije sazba daně platná v době, kdy se uskutečnilo původní plnění. To znamená, že se na opravném daňovém dokladu použije stejná sazba daně jako na původním dokladu.
 
V případě daňového dokladu a opravného daňového dokladu v cizí měně se při vystavování opravného daňového dokladu použije kurz původního dokladu.
 
Pokud se oprava týká více zdanitelných plnění, mohou být údaje uvedeny na jednom opravném daňovém dokladu. Opravované rozdíly lze uvést souhrnně.
 
Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění.

Vystavení opravného daňového dokladu v Pohodě

Jak vystavit opravný daňový doklad v účetním programu POHODA? Nejprve je potřeba najít v agendě Vydané faktury tu vydanou fakturu, ke které se bude vystavovat opravný daňový doklad, a postavit se na ni kurzorem myši – do příslušného řádku.
 
Dále vybereme volbu Záznam/Opravný doklad. Tím dojde k vytvoření opravného daňového dokladu s odkazem na původní daňový doklad. Do textu opravného daňového dokladu je třeba uvést důvod opravy.
 
V opravném daňovém dokladu se uvádí částka opravy, tj. rozdílu mezi původní výší základu daně a daně a novou výší základu daně a daně. Pokud se původní částka snižuje, uvádí se opravovaná částka s minusovým znaménkem. Naopak pokud se původní částka zvyšuje, uvádí se opravovaná částka kladně.
 
Pozor, na rozdíl od dobropisu, který v minulosti vždy představoval snížení základu daně a daně (při zvýšení se vystavoval vrubopis), a mohl být vystaven i bez minusové částky, aniž by došlo ke změně smyslu, opravný daňový doklad představuje snížení nebo zvýšení původní částky. A je proto vždy třeba uvést správné znaménko.
 
Dle § 42 odst. 3 písm. b) ZDPH je možné u dodavatele provést snížení daně až v období, ve kterém osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo (odběratel), obdržela daňový doklad.
 
Program POHODA toto řeší tak, že k promítnutí vystaveného opravného daňového dokladu do DPH dochází až poté, co je ručně doplněno datum do pole Uplat. DPH. Do tohoto pole je třeba ručně zadat datum, kdy protistrana obdržela opravný daňový doklad.

Přijatý opravný doklad v Pohodě

V případě, kdy přijmeme opravný daňový doklad od našeho dodavatele, půjdeme do agendy Přijaté faktury a najdeme nejprve původní přijatou fakturu. Dále obdobně jako v předchozím případě dáme Záznam/Opravný doklad. Vytvoří se opravný daňový doklad, na kterém upravíme částku opravy a doplníme důvod opravy. Pokud dochází ke snížení původní částky, uvádíme opravný daňový doklad se záporným znaménkem.

Zaúčtování opravného daňového dokladu

V případě, že dojde k vrácení celého nebo části zdanitelného plnění nebo poskytnutí slevy k původnímu zdanitelnému plnění, účtuje se opravný daňový doklad na stejné účty jako původní doklad, a to buď se zápornou částkou, nebo obráceným účetním předpisem.
 
Účtování u dodavatele:
 
Text Částka MD/D
Faktura vydaná za poskytnuté služby nebo dodané zboží 10 000 Kč 311/60x
DPH k vydané faktuře 2 100 Kč 311/343
Vystavený opravný daňový doklad na dodatečné
poskytnutí slevy ve výši 10 %
1 000 Kč
nebo
−1 000 Kč
60x/311
nebo
311/60x
Vystavený opravný daňový doklad DPH 210 Kč
nebo
–210 Kč
343/311
nebo
311/343

 
Účtování u odběratele:
 
Text Částka MD/D
Faktura přijatá za zboží, služby 10 000 Kč 5xx,1xx/321
DPH z přijaté faktury 2 100 Kč 343/321
Přijatý opravný daňový doklad na dodatečné
poskytnutí slevy ve výši 10 %
1 000 Kč
nebo
−1 000 Kč
321/5xx,1xx
nebo
5xx,1xx/321
Přijatý opravný daňový doklad DPH 210 Kč
nebo
−210 Kč
321/343
nebo
343/321

Skonta a bonusy

Dle Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů ze dne 29. 4. 2011 se oprava základu daně a výše daně prostřednictvím opravného daňového dokladu provádí též u skont (sleva z ceny za včasnou platbu), slev a bonusů (odměna např. za odebrané množství).
 
Podrobněji se bonusy a skonty zabývá článek Bonus a skonto – daňové a účetní hledisko na Portálu POHODA.
 
Účtování u poskytovatele (dodavatele):
 
Text Částka MD/D
Vystavená faktura na zboží/služby 10 000 Kč 311/60x
DPH z vystavené faktury 2 100 Kč 311/343
Poskytnutý bonus za odebrané množství – vystavený
opravný daňový doklad
1 000 Kč
nebo
−1 000 Kč
548/311
nebo
311/548
DPH z bonusu 210 Kč
nebo
−210 Kč
343/311
nebo
311/343
Poskytnuté skonto za včasnou platbu – vystavený
opravný daňový doklad
1 000 Kč
nebo
−1 000 Kč
568/311
nebo
311/568
DPH ze skonta 210 Kč
nebo
−210 Kč
343/311
nebo
311/343

 
Účtování u příjemce (odběratele):
 
Text Částka MD/D
Přijatá faktura na služby 10 000 Kč 518/321
DPH z přijaté faktury 2 100 Kč 343/321
Přijatý bonus za odebrané množství – přijatý
opravný daňový doklad
1 000 Kč
nebo
−1 000 Kč
321/648
nebo
648/321
DPH k přijatému bonusu 210 Kč
nebo
−210 Kč
321/343
nebo
343/321
Přijaté skonto za včasnou platbu – přijatý
opravný daňový doklad
1 000 Kč
nebo
−1 000 Kč
321/668
nebo
668/321
DPH k přijatému skontu 210 Kč
nebo
−210 Kč
321/343
nebo
343/321


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
6. 4. 2023 7:56:44
Alan: Dobrý den, dotazy týkající se programu POHODA směrujte prosím na naši účetní podporu: hotline@stormware.cz, děkujeme Vám.
Hlášení závadného obsahu

Alan
5. 4. 2023 9:35:25
Dobrý den, je potřeba po vytvoření Opravného daňového dokladu v Pohodě ještě vytvořit vzájemný zápočet protože není co započíst (info z programu)? Druhá strana mě o zápočet žádá.... Děkuji za reakci.
Hlášení závadného obsahu

Töthová
15. 2. 2023 7:51:26
Dobrý den, a jak to je s opravným dokladem k vystavené, zaplacené zálohové faktuře. Naši klienti si zálohou předplácí zákrok, ale stává se, že např. ze zdravotních důvodů jej musí zrušit a tak se jim záloha vrací. Ve vydaných zálohách opravný doklad nelze vystavit bez zrušení likvidace. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Loňková
26. 4. 2016 8:58:28
Dobrý den, dotaz: může dodavatel vystavit opravný daňový doklad odběrateli, který už není plátce dph? Když byl vystaven původní daňový doklad (před 2 lety), plátce DPH odběratel ještě byl. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Průměrná mzda pro rok 2024

26. 9. 2023 | Průměrná mzda bude v roce 2024 ve výši 43 967 Kč, částka vychází z údajů vyhlášených v nařízení vlády č. 286/2023 Sb. Průměrná mzda ovlivňuje mimo jiné výši záloh OSVČ, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (pro rok 2024 zůstává rozhodná částka 4 000 Kč), hranici pro uplatnění progresivní sazby daně nebo strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
www.vybaveniprouklid.cz
Váš profi dodavatel kompletního sortimentu pro čištění a úklid.
www.vybaveniprouklid.cz

MAX COMPUTER
Prodej a servis výpočetní techniky za bezkonkurenční ceny.
www.maxcomputer.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
-0,065 Kč
23,23 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.10.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme