Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům


Bc. Alena Haas Kubátová
27. 10. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účet 365 má široké použití, můžeme zde účtovat třeba o krátkodobých dluzích z úvěrů a zápůjček přijatých od společníků obchodní korporace či o úrocích za běžné účetní období.

Foto: 123RF

 

Účtová skupina 36 eviduje závazky ke společníkům. Pojďme si charakterizovat jednotlivé účty z této skupiny a podívat se na nejčastější účetní případy, které se se závazky ke společníkům pojí.


 
V rozvaze nalezneme účty 36x v pasivech v části C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba, C.II.7. Závazky nebo C.II.8.1. Závazky ke společníkům.

Účet 361 – Dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

Zákon o obchodních korporacích definuje ovládající osobu jako subjekt, který může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Pokud je ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací. Ovládající osobou je vždy řídící osoba podle § 79 téhož zákona a většinový společník.

Ovládanou osobou je pak obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

Na účtu 361 jsou zachycovány krátkodobé dluhy za ovládanými osobami, dále dluhy mezi ovládanými osobami, dluhy za ovládajícími osobami, přijaté zápůjčky a úvěry. Výjimku tvoří dluhy vykazované na jiných účtech.
 
Mezi nejčastější účetní operace patří:
 1. Dluh z přijaté krátkodobé zápůjčky na BÚ 221/361
 2. Úrok z přijaté zápůjčky 562/361
 3. Splacení zápůjčky včetně úhrady úroků 361/221
 4. Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů 361/351
 5. Odpis právně zaniklého dluhu 361/648
 6. Přepočet dluhu v cizí měně k rozvahovému dni:
  1. kurzový zisk 361/663
  2. kurzová ztráta 563/361
Pozn.: účet 351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

– běžný účet

Účet 362 – Dluhy – podstatný vliv

Podstatným vlivem rozumíme takový vliv na řízení či provozování účetní jednotky, kdy jde o disponování s 20 % až 50 % hlasovacích práv. Účet 362 zachycuje krátkodobé dluhy, přijaté krátkodobé zápůjčky a úvěry vůči účetním jednotkám pod podstatným vlivem.

Účtování na účtu 362 vypadá následovně:
 1. Dluh z přijaté krátkodobé zápůjčky, přijaté na BÚ 221/362
 2. Úrok z přijaté zápůjčky 562/362
 3. Splacení zápůjčky včetně úroku 362/221
 4. Odkoupení pohledávky v pořizovací ceně včetně nákladů souvisejících s pořízením, jako jsou např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, provize apod. 352/362
 5. Odpis právně zaniklého dluhu 362/648
 6. Přepočet dluhu v cizí měně k rozvahovému dni:
  1. kurzový zisk 362/663
  2. kurzová ztráta 563/362
Pozn.: účet 352 – Pohledávky – podstatný vliv

Účet 364 – Dluhy ke společníkům obchodních korporací při rozdělování zisku

Účet 364 používáme při rozdělování zisku v účetní jednotce. Jsou zde zachyceny dluhy ke společníkům, a to včetně akcionářů v obchodních korporacích ve výši jejich podílu na zisku obchodní korporace a rovněž převod podílu na výsledku hospodaření společníkům ve veřejné obchodní společnosti a komplementářům v komanditní společnosti.

O rozdělení zisku se zde účtuje v okamžiku, kdy o rozdělení rozhodne příslušný orgán obchodní korporace.

Účtování na účtu 364 je následující:
 1. Převod disponibilního zisku z předchozího roku k rozdělení mezi společníky obchodní korporace na základě zápisu z valné hromady 431/364
 2. Zaúčtování daně z příjmů srážkou 364/342
 3. Úhrada rozdělení zisku 364/221

Účet 365 – Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace

Účet 365 má poměrně široké využití. Účtujeme zde:
 • o krátkodobých dluzích z úvěrů a zápůjček přijatých od společníků obchodní korporace,
 • o dluzích z úroků ze splacených vkladů společníků v obchodní korporaci,
 • o dluzích účetní jednotky vůči společníkovi obchodní korporace z titulu náhrady škody / sankcí ze smluvních vztahů / vypořádacího podílu,
 • o úrocích za běžné účetní období,
 • o ziskových nebo ztrátových kurzových rozdílech při úhradě závazku v průběhu účetního období a při uzavírání účetních knih.
Nejčastěji účtujeme na účtu 365 o těchto případech:
 1. Přijatá půjčka od společníka obchodní korporace na BÚ 221/365
 2. Předpis úroku z přijaté půjčky 562/365
 3. Splacení půjčky včetně úroků 365/221
 4. Náhrada škody společníkovi obchodní korporace:
  1. předpis náhrady škody 549/365
  2. úhrada náhrady škody v hotovosti 211/365
 5. Úhrada vypořádacího podílu:
  1. v penězích 365/211, 221
  2. v nepeněžní formě 365/0xx,1xx
 6. Přepočet dluhu v cizí měně k rozvahovému dni:
  1. kurzový zisk 365/663
  2. kurzová ztráta 563/365

Účet 366 – Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti

Účet 366 je ekvivalentem k účtu 331 – Zaměstnanci. Jsou zde zachyceny dluhy ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů, a to včetně zdravotního a sociálního pojištění. Jde o dluhy ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným, ke komanditistům komanditních společností a ke členům družstev.

Na účtu 366 účtujeme takto:
 1. Hrubá mzda společníka 522/366
 2. Příspěvek společníka na sociální a zdravotní pojištění 366/336
 3. Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti 366/342
 4. Srážka ze mzdy ve prospěch jiných subjektů 366/379
 5. Náhrada za manka a škody, jsou-li hrazeny srážkou ze mzdy 366/648
 6. Výplata čisté mzdy 366/221

Pokud evidujete v programu POHODA mzdy a potřebujete zaúčtovat některé zaměstnance na účty společníka, v agendě Personalistika u daného zaměstnance zatrhnete pole Společník zaměstnavatele. Po zaúčtování mezd se mzdy týkající se tohoto zaměstnance zaúčtují dle Globálního nastavení sekce Mzdy podsekce Předkontace sloupce Předkontace mezd společníků. Po zaúčtování mezd vzniklé doklady (např. interní doklady, ostatní závazky) budou zaúčtované na účet 366.
 
Jestliže evidujete mzdy v programu PAMICA, zatrhnete v agendě Personalistika pole Společník zaměstnavatele. Následně se tento zaměstnanec bude účtovat na účty z Globálního nastavení ze sekce Zaúč. – ostat. závazky dle sloupce Předkontace mezd společníků a dále ze sekce Zaúčt. – interní doklady dle sloupce Předkontace – společníci.
 

Účet 367 – Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

Na účtu 367 eviduje účetní jednotka své dluhy jakožto akcionáře či společníka v jiné obchodní korporaci za převzaté zatimní listy či dosud nesplacené vklady.

Zatimní list je cenným papírem, jenž může emitovat akciová společnost. Jde o listinu, kterou upisovatel akcií obdrží od akciové společnosti bez zbytečného odkladu po jejím zápisu do obchodního rejstříku („OR“) výměnou za písemné potvrzení o splacení svého vkladu či jeho části. Zatimní list nahrazuje akcie a jsou s ním spojena práva z akcií plynoucí.

Účtování na účtu 367 pak vypadá následovně:
 1. Peněžitý/nepeněžitý vklad do obchodní korporace při jejím vzniku před zápisem do OR 378/vklad
 2. Obchodní korporace potvrdila převzetí vkladu za akcie/zatimní listy/podíly po zápisu do OR:
  1. ovládající či ovládaná osoba 061/367
  2. osoba s podstatným vlivem 062/367
  3. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly s menšinovým vlivem 063/367
 3. Převod pohledávky na splacení vkladu 367/378
 4. Splácení upsaných vkladů podle společenské smlouvy:
  1. peněžitým vkladem 367/221
  2. nepeněžitým vkladem – dlouhodobým nehmotným majetkem 367/07x
  3. nepeněžitým vkladem – dlouhodobým hmotným majetkem 367/08x
  4. nepeněžitým vkladem – zásobami 367/1xx
Pozn.: účet 378 – Jiné pohledávky

Účet 368 – Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti

Účet 368 zaznamenává sledování dluhů, jež vznikly na základě smlouvy o sdružení ve společnosti v případě, kdy společnost není právnickou osobou, a nemá tedy právní subjektivitu. Nový občanský zákoník („NOZ“) od roku 2014 zavedl označení společnost pro dřívější sdružení bez právní subjektivity. Jelikož ve smyslu NOZ nejde o právnickou osobu, nemůže mít takový útvar ani právní subjektivitu.

Pro společnost ve smyslu NOZ platí, že nemůže sama o sobě právně jednat (toto právo mají jednotliví společníci), nemůže nic vlastnit, prodávat, darovat apod. Společníkem ve společnosti může být právnická i fyzická osoba. Cílem společnosti může být činnost podnikatelská i nepodnikatelská.

V souvislosti s účtem 368 řešíme nejčastěji tyto účetní případy:
 1. Pro účely společnosti byl poskytnut majetek:
  1. peníze 211, 221/368
  2. dlouhodobý majetek 01x–03x/368
  3. zásoby 1xx/368
 2. Společnost poskytla společníkovi zápůjčku 358/211, 221
 3. Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření:
  1. zisk, tj. dluh vůči společníkům 398/368
  2. ztráta, tj. pohledávka vůči společníkům 358/398
Pozn.: účet 358 – Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

účet 398 – Spojovací účet ve společnosti, kde jsou zachycovány převody nákladů a výnosů mezi společníky sdruženými ve společnosti (zůstatek na účtu je koncem roku vyrovnán vyúčtovanou pohledávkou nebo dluhem za příslušnými společníky společnosti)

Účtová skupina 36 v programu POHODA

Všechny účty naleznete v programu POHODA přes hlavní nabídku Účetnictví/Účtová osnova, tj. i účty spadající do účtové skupiny 36. Jestliže požadujete vytvořit analytický účet, doporučujeme syntetický účet v agendě Účtová osnova zkopírovat (Ctrl + K) a doplnit k účtu příslušnou analytiku. Tím se nastaví správné řádky tiskopisu (Rozvahy).

Následně v agendě Předkontace vytvoříte potřebné předkontace pro určité agendy, které poté přiřazujete k jednotlivým dokladům. Jestliže při zaúčtování operace využijete protistranu účet 221, zaevidujete tento zápis do agendy Banka. Při vnitřním proúčtování dokladů použijete agendu Interní doklady. V případě, že tvoříte zdrojový doklad, který následně budete hradit, využijete agendu Ostatní závazky/Ostatní pohledávky.


Související článek:
Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

17. 8. 2022 | Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KOMINICTVÍ, PRODEJ KAMEN
Provádíme komplexní kominické práce, prodej a instalace kamen.
www.kominictvictveracek.cz

BHIT CZ s.r.o.
Profesionální vývoj nadstavbových řešení pro ES POHODA na míru.
www.bhit.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,63 Kč
0,015 Kč
24,50 Kč
0,315 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme