Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky


Bc. Alena Haas Kubátová
12. 11. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

K nejčastějším případům účtovaným na účtu 351 patří krátkodobé zápůjčky a úvěry nebo kurzové rozdíly při úhradě pohledávek v průběhu účetního období.

Foto: 123RF

 

Účtová skupina 35 sdružuje veškeré pohledávky za společníky. Jaké účty z této skupiny existují? A jaká jsou pravidla pro účtování? Na to se zaměříme v následujícím článku, ve kterém nebudou chybět ani praktické příklady.


 
Účtová skupina 35 slouží pro konsolidaci účetní závěrky za skupinu podniků, při níž musí být vyloučeny vzájemné vztahy ze všech titulů pohledávek a dluhů. Konsolidací se rozumí sloučení či sjednocení všech závazků u jednoho věřitele. Povinnost konsolidace mají pouze právnické osoby.
 
Všechny účty v programu POHODA, tj. i účty účtové skupiny 36, naleznete přes hlavní nabídku Účetnictví/Účtová osnova. Každý účet má přiřazený vhodný řádek tiskopisu, ať už se jedná o rozvahový, nebo výsledkový účet.

Abyste zkontrolovali, zda máte ke všem účtům přiřazený správný řádek tiskopisu, doporučujeme v agendě Účtová osnova zvolit Tiskové sestavy (CTRL+T), rozkliknout Kontrolní sestavy a zde zvolit náhled na sestavu Kontrola řádků výkazů.

Tato sestava ověřuje, zda jsou k jednotlivým účtům přiřazeny řádky výkazů dle doporučené definice. O účtech, které neodpovídají definici, zobrazí podrobné informace. Sestava je rozdělena podle tiskopisů výkazů.

Konsolidovanou účetní závěrku sestavují všechny společnosti, které jsou tzv. ovládajícími osobami, s několika výjimkami. Ovládající osobu definuje zákon o obchodních korporacích jako subjekt, jenž může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je pak obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

V účtové skupině 35 evidujeme veškeré neobchodní pohledávky k podnikům, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidační celek, dále pak pohledávky za společníky obchodní korporace, pohledávky z titulu nesplaceného upsaného základního kapitálu či jiného vkladu, pohledávky za společníky v případě, kdy vznikne ztráta, a pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti, tak jak ji definuje nový občanský zákoník.

Ve výkazu rozvahy tyto účty nalezneme v části A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál, C.II.1.2. a C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba, C.II.1.3. a C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv, C.II.1.5.1. a C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky. Stejnojmenné názvy se liší podle toho, zda jde o pohledávky splatné do 12 měsíců od rozvahového dne, či pohledávky s delší splatností.

Účet 351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

Tento účet zachycuje pohledávky za ovládanými a ovládajícími osobami, dále pohledávky mezi ovládanými a ovládajícími osobami a pohledávky za ovládajícími a ovládanými osobami, které nevznikly na základě obchodního vztahu.

Mezi nejčastější účetní případy účtované na tomto účtu patří krátkodobé zápůjčky a úvěry, dále kurzové rozdíly při úhradě pohledávek v průběhu účetního období a předpis úroku za běžné účetní období.

Nejčastěji na účtu 351 účtujeme o těchto účetních případech:
 1. Poskytnutí zápůjčky 351/221
 2. Úroky z poskytnuté zápůjčky 351/662
 3. Úhrada splacené zápůjčky včetně úroků 221/351
 4. Zúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů 361/351
 5. Přepočet pohledávek v cizí měně k rozvahovému dni:
  1. kurzový zisk 351/663
  2. kurzová ztráta 563/351
 6. Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení 351/644
účet 361 – Dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Účet 352 – Pohledávky – podstatný vliv

Účet 352 je určen k zachycení pohledávek za účetními jednotkami pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem, k zachycení pohledávek účetních jednotek pod podstatným vlivem za účetními jednotkami uplatňujícími podstatný vliv, a to hlavně takových, jež nevznikly na základě obchodního vztahu. Podstatným vlivem je takový vliv, kdy účetní jednotka disponuje s 20 % až 50 % hlasovacích práv.

Pohledávky zde zachycené mohou být krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Nejčastěji jde o poskytnuté krátkodobé úvěry a zápůjčky nebo náhrady výdajů za přijaté služby, jež nemohou být nákladem účetní jednotky, jako např. náklady na úklid, telefon, otop, spotřeba energií apod.

Účtujeme následovně:
 1. Poskytnutí zápůjčky 352/221
 2. Vyúčtování úroku z poskytnuté zápůjčky 352/662
 3. Úhrada zápůjčky včetně úroku 221/352
 4. Odpis pohledávky 546/352
 5. Přepočet pohledávek v cizí měně k rozvahovému dni:
  1. kurzový zisk 352/663
  2. kurzová ztráta 563/352
účet 546 – Odpis pohledávky

Účet 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

Účet 353 slouží k zachycení pohledávek za jednotlivými upisovateli, tj. společníky, akcionáři, nebo členy družstev, kteří upsali základní kapitál či jiný vklad do obchodní společnosti nebo družstva. Zůstatek na účtu tedy představují upsané a dosud nesplacené podíly nebo nesplacené akcie a v rozvaze je nalezneme v části A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál.

Úhrada pohledávek za upsaný vlastní kapitál může být provedena peněžitým či nepeněžitým vkladem. Proto je třeba vést k účtu 353 podrobnou analytickou evidenci, a to ke každému vkladu i upisovateli zvlášť.
 
Analytický účet v programu POHODA vytvoříte v agendě Účtová osnova. Doporučujeme postavit se na syntetický účet, tj.353000, a účet zkopírovat (Ctrl+K). Kopií účtu se nastaví správné řádky tiskopisu. V poli Číslo uvedete požadovaný analytický účet a uložíte.

Účtování pak vypadá takto:
 1. Přijatý peněžitý či nepeněžitý vklad do obchodní korporace před zápisem do obchodního rejstříku („OR“) vklad/379
 2. Vznik pohledávky za upisovateli 353/---
  1. ve výši upsaného základního kapitálu dosud nezapsaného v OR ---/419
  2. ve výši ážia ---/412
  3. ve výši tvorby dobrovolného rezervního fondu při vzniku společnosti ---/421
 3. Zaúčtování zvýšení základního kapitálu po zápisu do OR 419/411
 4. Převod dluhu na splacení vkladu 379/353
 5. Úhrada pohledávky za upsaný základní kapitál dle společenské smlouvy 01x, 02x, 03x, 1xx/353
účet 379 – Jiné závazky

účet 412 – Ážio

účet 419 – Změny základního kapitálu

účet 421 – Ostatní rezervní fondy

Účet 354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty

Pokud je výsledkem hospodaření ztráta, týká se tato skutečnost zejména společníků. K tomu slouží účet 354, kde jsou zachyceny pohledávky za společníky veřejné obchodní společnosti, komplementáře v komanditní společnosti, společníky ve společnosti s ručením omezeným a akcionáře v akciové společnosti.

Výše předepsané úhrady ztráty je dána rozhodnutím příslušného orgánu společnosti při schvalování výsledku hospodaření za běžné účetní období v období, které následuje.

Na účtu 354 účtujeme:
 1. Pohledávka ve výši předepsané úhrady ztráty:
  1. za společníky v. o. s. 354/596
  2. za komplementáři v k. s. 354/596
  3. za společníky v s. r. o. 354/431
 2. Úhrada ztráty penězi 211, 221/354
účet 596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

Účet 355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace

Účet 355 má poměrně široké spektrum využití. Nejčastěji je používán k zachycení krátkodobých pohledávek ze zápůjček a úvěrů společníkům v obchodní korporaci, dále k zachycení úroku z prodlení při opožděném splácení peněžitého vkladu společníka ve v. o. s., k. s., s. r. o. či družstva a také se zde účtuje o zálohách k vyúčtování společníkům.

Účetní případy evidované na účtu 355 vypadají takto:
 1. Společníkovi v obchodní korporaci byla poskytnuta krátkodobá zápůjčka z běžného účtu 355/221
 2. Společník se opozdil s platbou při splacení vkladu a byl mu vyúčtován úrok 355/662
 3. Společník uhradil zápůjčku včetně úroků 221/355
 4. Poskytnutá provozní záloha (závdavek) k vyúčtování společníkům:
  1. poskytnutí zálohy/závdavku z běžného účtu 355/221
  2. zaúčtování poskytnuté zálohy na základě prokázání účelu 50x, 51x, 1xx/355
 5. Kurzový rozdíl pohledávky za společníky v cizí měně k rozvahovému dni:
  1. kurzový zisk 355/663
  2. kurzová ztráta 563/355

Účet 358 – Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

Na účtu 358 sledujeme krátkodobé i dlouhodobé pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti, která není právnickou osobou. Dříve byla nazývána sdružením, od roku 2014 zavedl nový občanský zákoník („NOZ“) pojem společnost.

Ve smyslu NOZ nejde o právnickou osobu, a proto takové uskupení nemá ani právní subjektivitu. Nemůže proto samo o sobě právně jednat, nemůže ani nic vlastnit, prodávat či darovat. Smyslem tohoto uskupení může být jak podnikatelská, tak i nepodnikatelská činnost a společníkem může být fyzická i právnická osoba.

V souvislosti s účtem 358 účtujeme o těchto účetních případech:
 1. Majetek poskytnutý pro účely společnosti (ve smyslu definice podle NOZ):
  1. peníze 358/211, 221
  2. dlouhodobý majetek 358/01x, 02x, 03x
  3. zásoby 358/1xx
 2. Zápůjčka od společnosti na běžný účet 221/368
 3. Převod poměrné části výnosů ze společnosti na konci účetního období 398/6xx
 4. Převod poměrné části nákladů ze společnosti na konci účetního období 5xx/398
 5. Vyrovnání rozdílu z výsledku hospodaření:
  1. zisk – pohledávka 358/398
  2. ztráta – závazek 398/368
účet 368 – Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

účet 398 – Spojovací účet při společnosti

 
Jestliže požadujete v programu POHODA změnit u účtu 351, 352 apod. řádky tiskopisu, např. Rozvaha v plném rozsahu, postavíte se v agendě Účtová osnova na dané účty a ve formuláři (horní část obrazovky) upravíte pole Řádek rozvahy (plná). Obdobným způsobem postupujete, pokud upravujete řádky pro zkrácenou nebo mikro účetní jednotku.


Související článek:
Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
H-servis
Zahradní technika a náhradní díly, servis a prodej
www.servis-h.cz

Bc. Hana Harvanová
Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání a mzdy
www.hhucetnictvi.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru