Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetní a daňová ztráta s. r. o.


Ing. Michal Kadlec
27. 5. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní ztrátou rozumíme situaci, kdy náklady převýší výnosy.

Foto: Fotolia

 

Pokud se společnost dostane do ztráty, není to nic veselého. Nicméně hlavně v posledních letech je to velmi časté, a proto bychom měli být na tuto situaci připraveni i teoreticky. Existuje ztráta účetní a ztráta daňová a obě se od sebe podstatně liší.


 
Pokud se bavíme o ztrátě, nejprve je třeba zdůraznit, že existuje ztráta účetní a ztráta daňová – a tyto ztráty se od sebe podstatně liší.
 
Účetní ztrátou rozumíme situaci, kdy náklady převýší výnosy. V tomto případě se jedná o náklady a výnosy definované těmito účetními předpisy:  
Daňová ztráta vznikne opět v případě, kdy náklady převýší výnosy. Nicméně tentokrát máme na mysli takové náklady a výnosy a v takové výši, kterou nám určují (povolují) daňové předpisy, zejména:

Příklad 1

účet 501 – spotřeba materiálu – 100 000 Kč (daňově uznatelný náklad)
účet 513 – náklady na reprezentaci – 150 000 Kč (daňově neuznatelný náklad)
účet 518 – služby – 50 000 Kč (daňově uznatelný náklad)
účet 602 – tržby z prodeje služeb – 200 000 Kč (zdanitelný výnos)
 
Účetně by takováto společnost byla ve ztrátě. Účetní ztráta by byla – 100 000 Kč.
(200 000 – 100 000 – 150 000 – 50 000 = - 100 000)
 
Z hlediska daňového by však tato společnost dosáhla zisku 50 000 Kč.
(200 000 – 100 000 – 50 000 = + 50 000)
 
Z tohoto jednoduchého příkladu vidíme, že:
  • účetní ztráta se nemusí vždy rovnat daňové ztrátě,

  • ztráta účetní nemusí vždy znamenat i ztrátu daňovou.

Účetní ztráta

Ačkoliv vlastníky zejména menších společností většinou spíše zajímá, kolik mají peněz na účtu a kolik budou platit na daních, než kolik je účetní ztráta, je právě tato účetní ztráta prvním a velmi jednoduše čitelným údajem o „stavu společnosti“ – např. pro banku, u které žádáme o úvěr, pro naše obchodní partnery apod.
 
Kolik máme naúčtováno v nákladech a kolik ve výnosech sice nikdo bez našeho „svolení“ nevidí, ale z těchto údajů se poté sestavuje výkaz zisku a ztráty (a rozvaha), které jsou posléze ze zákona zveřejňovány ve sbírce listin (veřejně dostupné na internetu). Prakticky kdokoliv se tedy o této naší účetní ztrátě může dovědět. Je to tedy do jisté míry zcela veřejný údaj (na rozdíl od ztráty daňové).
 
O účetní ztrátě tedy účtujeme na příslušných účtech, nejčastěji např.:
 
Datum Popis Částka MD D
1. 1. Nerozdělený výsledek minulého období 100 000 431 (701)
30. 6. Převod ztráty na účet nerozdělených ztrát 100 000 429 431


429 – neuhrazená ztráta minulých let
431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
701 – počáteční účet rozvažný
 
V příslušných výkazech nalezneme účetní ztrátu zde:
 
Výkaz zisku a ztráty
 
Označení Text Číslo řádku Skutečnost ve sledovaném účetním období
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 -100
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 -100


Rozvaha
 
Označení Pasiva Číslo řádku Běžné účetní období
A.IV.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
 
087 -100

Daňová ztráta

Daňová ztráta vychází z účetního výsledku hospodaření (účetní ztráty nebo účetního zisku). Účetní výsledek hospodaření se transformuje na základě pravidel definovaných výše uvedenými daňovými předpisy na „výsledek daňový“, který známe z přiznání k dani z příjmů právnických osob jako „základ daně“. V případě, že i po této transformaci „daňové“ náklady stále převyšují „daňové“ výnosy, hovoříme o ztrátě daňové.
 
Tuto daňovou ztrátu již nikde v účetnictví ani ve výkazech nevidíme. Vidíme ji pouze v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. A okruh lidí, kteří mají k tomuto údaji přístup, je již podstatně menší. Vidí ho vlastníci a správce daně (a samozřejmě účetní nebo daňový poradce).
 
Daňová ztráta již bývá pro vlastníky společností zajímavějším údajem než ztráta účetní (i když neprávem, protože o situaci společnosti nic nevypovídá). Důvody pro atraktivnost tohoto údaje pro vlastníky jsou dva:
  • daňová ztráta znamená, že neplatíme žádnou daň,

  • daňová ztráta je uplatnitelná v dalších letech.
 
Takovouto daňovou ztrátu lze použít v dalších letech a odečíst ji od základu daně (pokud bude kladný), ale nejdéle v pěti následujících zdaňovacích obdobích. Kromě tohoto časového testu existuje ještě další omezení, kdy ztrátu již uplatnit nemůžeme, a to došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole. Podstatnou změnou rozumíme nabytí nebo zvýšení podílu, které se v úhrnu týká více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo změny, kterými získá člen obchodní korporace rozhodující vliv.
 
Zda došlo k této podstatné změně, zjišťujeme vždy v období, za které chceme daňovou ztrátu uplatnit, a toto období porovnáváme s obdobím, za něž byla tato ztráta vyměřena. Ale i poplatník, u něhož k podstatné změně došlo, má šanci ztrátu uplatnit. A to pokud prokáže správci daně, že nejméně 80 % tržeb v období, kdy došlo k podstatné změně, a v následujících obdobích, v nichž má být uplatněna ztráta vzniklá za období před podstatnou změnou, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého předmětu podnikání provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta vyměřena.
 
Do zkoumaných tržeb ovšem nezařazujeme ty, které nejsou přímo přiřaditelné k jednotlivým činnostem (např. prodej majetku, úroky, kursové zisky atp.).

Příklad 2

Společnost MD autoopravna, s.r.o. vykázala v r. 2014 daňovou ztrátu 100 000 Kč a její jediný společník se tedy podíl v této firmě rozhodl prodat svému známému panu Štěpánkovi. Známému panu Štěpánkovi se dařilo lépe a v r. 2015 vykázal daňový zisk 50 000 Kč.
 
V r. 2014 byly veškeré tržby tvořeny tržbami za opravy aut.
 
V r. 2015 tvořily tržby za opravy aut 550 000 Kč a tržba za prodej nepotřebného stroje autodílny 700 000 Kč, mimo to společnost MD autoopravna, s.r.o. utržila ještě 100 000 Kč za prodej krmiva pro psy.
 
Může tento poplatník uplatnit v daňovém přiznání za r. 2015 ztrátu vzniklou v r. 2014?
  • Ztráta vznikla před méně než 5 lety – z tohoto pohledu je ztrátu možno uplatnit.
  • Došlo k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole? Došlo a z tohoto pohledu (bez dalšího zkoumání činností, z nichž plynuly tržby) by tedy ztrátu uplatnit nešlo.
  • Bylo alespoň 80 % tržeb v r. 2015 vytvořeno stejnou činností jako v r. 2014? Celkové tržby za r. 2015 činí 1 350 000 Kč (nicméně 700 000 Kč za prodej nepotřebného stroje autodílny nebudeme do výpočtu zahrnovat). Budeme tedy zkoumat, jestli tržby z oprav aut tvoří alespoň 80 % tržeb (očištěných o tržby z prodeje majetku).
 
550 000 Kč – opravy aut = 84,62 % tržeb
100 000 Kč – prodej krmiva = 15,38 % tržeb
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
650 000 Kč – celkové tržby bez prodeje majetku = 100 %
 
I přesto, že došlo k podstatné změně ve složení osob, více než 80 % tržeb bylo dosaženo stejnou činností jako v období vytvoření ztráty, a proto lze tuto ztrátu uplatnit v daňovém přiznání za r. 2015.
 
Nicméně mohou nastat situace, kdy si poplatník nebude úplně jistý, zda po změně vlastnické struktury a předmětu podnikání má nárok na uplatnění ztráty. V tomto případě může požádat správce daně o závazné posouzení této skutečnosti.
 
V žádosti potom uvede následující:
  • název, právní formu a sídlo právnické osoby, DIČ (případně IČ, rodné číslo),

  • přehled veškerých tržeb v členění podle jednotlivých činností poplatníka za období, kdy ztráta vznikla a za období, kdy má být ztráta uplatněna,

  • návrh výroku rozhodnutí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ORS CZECH s.r.o.
Společnost zabývající se vedením účetnictví a zpracováním mezd
www.orsczech.cz

Cestovní kancelář EMMA
Zájezdy do všech hlavních destinací Evropy a Jižní Ameriky.
www.emma.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru