Účetní a daňová ztráta s. r. o.


Ing. Michal Kadlec
27. 5. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní ztrátou rozumíme situaci, kdy náklady převýší výnosy.

Foto: Fotolia

 

Pokud se společnost dostane do ztráty, není to nic veselého. Nicméně hlavně v posledních letech je to velmi časté, a proto bychom měli být na tuto situaci připraveni i teoreticky. Existuje ztráta účetní a ztráta daňová a obě se od sebe podstatně liší.


 
Pokud se bavíme o ztrátě, nejprve je třeba zdůraznit, že existuje ztráta účetní a ztráta daňová – a tyto ztráty se od sebe podstatně liší.
 
Účetní ztrátou rozumíme situaci, kdy náklady převýší výnosy. V tomto případě se jedná o náklady a výnosy definované těmito účetními předpisy:  
Daňová ztráta vznikne opět v případě, kdy náklady převýší výnosy. Nicméně tentokrát máme na mysli takové náklady a výnosy a v takové výši, kterou nám určují (povolují) daňové předpisy, zejména:

Příklad 1

účet 501 – spotřeba materiálu – 100 000 Kč (daňově uznatelný náklad)
účet 513 – náklady na reprezentaci – 150 000 Kč (daňově neuznatelný náklad)
účet 518 – služby – 50 000 Kč (daňově uznatelný náklad)
účet 602 – tržby z prodeje služeb – 200 000 Kč (zdanitelný výnos)
 
Účetně by takováto společnost byla ve ztrátě. Účetní ztráta by byla – 100 000 Kč.
(200 000 – 100 000 – 150 000 – 50 000 = - 100 000)
 
Z hlediska daňového by však tato společnost dosáhla zisku 50 000 Kč.
(200 000 – 100 000 – 50 000 = + 50 000)
 
Z tohoto jednoduchého příkladu vidíme, že:
  • účetní ztráta se nemusí vždy rovnat daňové ztrátě,

  • ztráta účetní nemusí vždy znamenat i ztrátu daňovou.

Účetní ztráta

Ačkoliv vlastníky zejména menších společností většinou spíše zajímá, kolik mají peněz na účtu a kolik budou platit na daních, než kolik je účetní ztráta, je právě tato účetní ztráta prvním a velmi jednoduše čitelným údajem o „stavu společnosti“ – např. pro banku, u které žádáme o úvěr, pro naše obchodní partnery apod.
 
Kolik máme naúčtováno v nákladech a kolik ve výnosech sice nikdo bez našeho „svolení“ nevidí, ale z těchto údajů se poté sestavuje výkaz zisku a ztráty (a rozvaha), které jsou posléze ze zákona zveřejňovány ve sbírce listin (veřejně dostupné na internetu). Prakticky kdokoliv se tedy o této naší účetní ztrátě může dovědět. Je to tedy do jisté míry zcela veřejný údaj (na rozdíl od ztráty daňové).
 
O účetní ztrátě tedy účtujeme na příslušných účtech, nejčastěji např.:
 
Datum Popis Částka MD D
1. 1. Nerozdělený výsledek minulého období 100 000 431 (701)
30. 6. Převod ztráty na účet nerozdělených ztrát 100 000 429 431


429 – neuhrazená ztráta minulých let
431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
701 – počáteční účet rozvažný
 
V příslušných výkazech nalezneme účetní ztrátu zde:
 
Výkaz zisku a ztráty
 
Označení Text Číslo řádku Skutečnost ve sledovaném účetním období
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 -100
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 -100


Rozvaha
 
Označení Pasiva Číslo řádku Běžné účetní období
A.IV.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
 
087 -100

Daňová ztráta

Daňová ztráta vychází z účetního výsledku hospodaření (účetní ztráty nebo účetního zisku). Účetní výsledek hospodaření se transformuje na základě pravidel definovaných výše uvedenými daňovými předpisy na „výsledek daňový“, který známe z přiznání k dani z příjmů právnických osob jako „základ daně“. V případě, že i po této transformaci „daňové“ náklady stále převyšují „daňové“ výnosy, hovoříme o ztrátě daňové.
 
Tuto daňovou ztrátu již nikde v účetnictví ani ve výkazech nevidíme. Vidíme ji pouze v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. A okruh lidí, kteří mají k tomuto údaji přístup, je již podstatně menší. Vidí ho vlastníci a správce daně (a samozřejmě účetní nebo daňový poradce).
 
Daňová ztráta již bývá pro vlastníky společností zajímavějším údajem než ztráta účetní (i když neprávem, protože o situaci společnosti nic nevypovídá). Důvody pro atraktivnost tohoto údaje pro vlastníky jsou dva:
  • daňová ztráta znamená, že neplatíme žádnou daň,

  • daňová ztráta je uplatnitelná v dalších letech.
 
Takovouto daňovou ztrátu lze použít v dalších letech a odečíst ji od základu daně (pokud bude kladný), ale nejdéle v pěti následujících zdaňovacích obdobích. Kromě tohoto časového testu existuje ještě další omezení, kdy ztrátu již uplatnit nemůžeme, a to došlo-li u poplatníka k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole. Podstatnou změnou rozumíme nabytí nebo zvýšení podílu, které se v úhrnu týká více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo změny, kterými získá člen obchodní korporace rozhodující vliv.
 
Zda došlo k této podstatné změně, zjišťujeme vždy v období, za které chceme daňovou ztrátu uplatnit, a toto období porovnáváme s obdobím, za něž byla tato ztráta vyměřena. Ale i poplatník, u něhož k podstatné změně došlo, má šanci ztrátu uplatnit. A to pokud prokáže správci daně, že nejméně 80 % tržeb v období, kdy došlo k podstatné změně, a v následujících obdobích, v nichž má být uplatněna ztráta vzniklá za období před podstatnou změnou, bylo vytvořeno stejnou činností, jakou v rámci svého předmětu podnikání provozoval poplatník v období, za které byla daňová ztráta vyměřena.
 
Do zkoumaných tržeb ovšem nezařazujeme ty, které nejsou přímo přiřaditelné k jednotlivým činnostem (např. prodej majetku, úroky, kursové zisky atp.).

Příklad 2

Společnost MD autoopravna, s.r.o. vykázala v r. 2014 daňovou ztrátu 100 000 Kč a její jediný společník se tedy podíl v této firmě rozhodl prodat svému známému panu Štěpánkovi. Známému panu Štěpánkovi se dařilo lépe a v r. 2015 vykázal daňový zisk 50 000 Kč.
 
V r. 2014 byly veškeré tržby tvořeny tržbami za opravy aut.
 
V r. 2015 tvořily tržby za opravy aut 550 000 Kč a tržba za prodej nepotřebného stroje autodílny 700 000 Kč, mimo to společnost MD autoopravna, s.r.o. utržila ještě 100 000 Kč za prodej krmiva pro psy.
 
Může tento poplatník uplatnit v daňovém přiznání za r. 2015 ztrátu vzniklou v r. 2014?
  • Ztráta vznikla před méně než 5 lety – z tohoto pohledu je ztrátu možno uplatnit.
  • Došlo k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole? Došlo a z tohoto pohledu (bez dalšího zkoumání činností, z nichž plynuly tržby) by tedy ztrátu uplatnit nešlo.
  • Bylo alespoň 80 % tržeb v r. 2015 vytvořeno stejnou činností jako v r. 2014? Celkové tržby za r. 2015 činí 1 350 000 Kč (nicméně 700 000 Kč za prodej nepotřebného stroje autodílny nebudeme do výpočtu zahrnovat). Budeme tedy zkoumat, jestli tržby z oprav aut tvoří alespoň 80 % tržeb (očištěných o tržby z prodeje majetku).
 
550 000 Kč – opravy aut = 84,62 % tržeb
100 000 Kč – prodej krmiva = 15,38 % tržeb
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
650 000 Kč – celkové tržby bez prodeje majetku = 100 %
 
I přesto, že došlo k podstatné změně ve složení osob, více než 80 % tržeb bylo dosaženo stejnou činností jako v období vytvoření ztráty, a proto lze tuto ztrátu uplatnit v daňovém přiznání za r. 2015.
 
Nicméně mohou nastat situace, kdy si poplatník nebude úplně jistý, zda po změně vlastnické struktury a předmětu podnikání má nárok na uplatnění ztráty. V tomto případě může požádat správce daně o závazné posouzení této skutečnosti.
 
V žádosti potom uvede následující:
  • název, právní formu a sídlo právnické osoby, DIČ (případně IČ, rodné číslo),

  • přehled veškerých tržeb v členění podle jednotlivých činností poplatníka za období, kdy ztráta vznikla a za období, kdy má být ztráta uplatněna,

  • návrh výroku rozhodnutí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

EU schválila reformu trhu s elektřinou

23. 5. 2024 | Členské státy EU schválily reformu trhu s elektřinou, která má zlevnit elektřinu pro spotřebitele a lépe chránit zranitelné zákazníky, například před odpojením. Reforma byla přijata za belgického předsednictví. Nová pravidla posilují spotřebitelská práva, zavádějí mechanismy pro zvládání cenových krizí a podporují investice do energie. Členské státy mají šest měsíců na přizpůsobení své legislativy.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Matrace Magniflex
Italské matrace nejvyšší kvality pro ty, kteří milují kvalitní spánek.
www.magniflex.cz

ÚČETNICTVÍ UMB s.r.o.
Vedení účetnictví, mzdy, správa pohledávek, daňové poradenství.
www.umb.cz

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
22,81 Kč
0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme