Typy leasingu a způsoby jeho účtování


Bc. Kateřina Kandlerová
24. 10. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pojem leasing máme nejvíce spojený s pořízením automobilu.

Foto: Fotolia

 

U leasingu došlo v posledních letech k výraznějším legislativním úpravám a mezi odbornou i laickou veřejností dochází k častým nejasnostem. Podíváme se tedy, jaké typy leasingu existují a zaměříme se také na způsob jeho účtování.


 
Pokud jde o leasing, v posledních letech došlo k výraznějším legislativním úpravám, kdy mezi odbornou i laickou veřejností dochází k častým nejasnostem. Proto se pokusíme tuto oblast co možná nejlépe vysvětlit, a to v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
 
Pojem leasing máme možná nejvíce spojený s pořízením automobilu. V tomto článku si tedy řekneme, jak se dá leasing neboli pronájem využít v podniku a nejen při nákupu firemního auta. Podíváme se, jaké existují typy leasingu a na způsob jeho účtování.

Co je to leasing?

Podívejme se nyní na samotný pojem „leasing“. Leasing je považován za finanční produkt, kterým můžeme financovat pořízení movité věci. Obecně lze říci, že se jedná o službu, jejíž podstatou je dohoda, na jejímž základě pronajímatel dává nájemci právo používat předmět dohody za platbu, která je stanovena po sjednané období splátkami. Takovýto nájem může nebo nemusí být ukončen převodem vlastnického práva k předmětu dohody.
 
Kromě pořízení auta se dá leasing využít pro pořízení např. nemovitosti, stroje, počítačového vybavení a podobně.
 
Pokud jde o samotné typy leasingu, o nich bude pojednávat jedna z následujících kapitol.

Legislativní pohled

Jak jsme již zmínili v úvodu, došlo v této oblasti k určitým úpravám. Navíc se můžeme setkat s tím, že leasing každý právní předpis vysvětluje poněkud jiným způsobem. Je proto potřeba sledovat více zákonů najednou. Z následujícího výčtu pochopíme, proč tomu tak je.
 
Velmi často diskutovaná ve spojitosti s finančním leasingem je jeho daňová uznatelnost. V souladu s § 24 a § 25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), je nutné zjistit, co lze či naopak nelze do nákladů uznat.
 
Konkrétně v § 24 odst. 2 písm. h) ZDP se dozvíme, jak je to v případě úplaty u finančního leasingu a jaká kritéria je nutné splňovat, a to v závislosti na tom, zda se jedná o hmotný majetek či o movitý hmotný majetek. S oblastí leasingu se dále setkáme v odst. 4 zmíněného předpisu.
 
Komplikace mohou nastat v případě předčasného ukončení finančního leasingu, nebo když nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele. V takovém případě se finanční leasing považuje od jeho počátku za nájem.
 
Nejednoho podnikatele také zajímá, jak je to s DPH. V této souvislosti je nutné zmínit skutečnost, že vzhledem k DPH vždy záleží na typu leasingové smlouvy. Pokud je v ní zakotveno, že klient má oprávnění k odkupu předmětu leasingu, považuje se toto za poskytované plnění za dodané služby a zdanitelným plněním jsou pak jednotlivé leasingové splátky. Daňovým dokladem je splátkový kalendář.
 
Na druhou stranu, pokud je v leasingové smlouvě uvedena povinnost odkupu předmětu klientem, jde o poskytnuté plnění za dodání zboží a klient si DPH uplatní jednorázově ke dni vzniku práva užívat předmět. Daňovým dokladem je daňový doklad na celou leasingovou smlouvu, který vystaví leasingová společnost.
 
O finančním leasingu hovoří také zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to zejména v kapitole Způsoby oceňování, konkrétně v § 28. Toto ustanovení je důležité zejména pro oblast odepisování majetku.
 
V neposlední řadě je důležitý i zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. V § 4 tohoto zákona je stanoveno, že poplatníkem silniční daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v technickém průkazu vozidla. U finančního leasingu je to zpravidla klient leasingové společnosti. U operativního leasingu je poplatníkem silniční daně zpravidla leasingová společnost.

Operativní leasing

Jedná se o krátkodobý pronájem. U tohoto typu se nepředpokládá změna vlastnictví a pronajímaná věc se tudíž vrací pronajímateli.
 
Výhody: Náklady a servis spojené s provozem pronajímané věci leží plně na pronajímateli. Nemusíte se tedy starat například o opravy či servis. Další výhodou je, že se u tohoto typu leasingu neplatí akontace a splátky jsou plně uznatelné do nákladů.
 
Nevýhody: Předmět zůstává v majetku pronajímatele.

Příklad účtování:
 
Text Nájemce Pronajímatel
  MD D MD D
Výpis BÚ – úhrada splátky 518 221 221 602
                  DPH 343 221 221 343

Finanční leasing

Jde o dlouhodobý pronájem, kdy se doba úplatného užívání pronajaté věci blíží době životnosti dané věci. U tohoto typu se předpokládá po skončení nájmu změna vlastnictví. Jedná se o nejběžnější typ leasingu, který využívají jak podnikatelé, tak nepodnikatelé například právě při koupi vozu. Zde se již platí akontace a náklady související s údržbou věci si hradí nájemce. Pokud jde o auto, náklady za havarijní a povinné ručení mohou být už součástí splátky.
 
Pokud chceme mít splátky jako daňově uznatelný výdaj, musí trvat leasing minimálně 60 měsíců a po ukončení pronájmu musí být majetek zařazen do obchodního majetku. To vyplývá z § 24 odst. 4 ZDP. Zároveň je zde uvedeno, že v případě hmotného movitého majetku zařazeného do odpisové skupiny 2 nebo 3 (tedy např. automobily), lze dobu nájmu zkrátit až o šest měsíců.
 
Výhody: Časové rozložení splátek, což příznivě ovlivňuje peněžní toky, předmět leasingu je ihned k dispozici.
 
Nevýhody: Splátka je navýšena o poměrně vyšší marži, nájemce se stává vlastníkem věci až po ukončení leasingové smlouvy – čili v době, kdy je věc již značně opotřebená, v případě ztráty věci nelze přerušit leasingovou smlouvu.

Příklady účtování

Nyní si na jednom příkladu ukážeme rozdílné účtování podle toho, jestli se jedná o oprávnění k odkupu předmětu nájmu či o povinnost.
 
Jedná se o koupi auta, podnikatel je plátce DPH.
 
Splátkový kalendář:
 
Datum Vstupní cena bez DPH (Kč) DPH 21 % Marže leasingové společnosti (Kč) DPH 21 % Celkem (Kč)
1. 9. 2014 90 000 18 900     108 900
1. 9. 2014 4 500 945 400 84 5 929
1. 10. 2014 4 500 945 400 84 5 929
1. 11. 2014 4 500 945 400 84 5 929
...          
1. 8. 2019 4 500 945 400 84 5 929
Celkem 360 000 75 600 24 000 5 040 464 640
 
Hodnota leasingu je 360 000 + 24 000 = 384 000 Kč.
 
Měsíční náklad je 384 000 / 60 = 6 400 Kč.

Tab. 1: Daňové náklady
 
Rok Počet měsíců nájmu Daňové náklady (Kč)
2014 4 25 600
2015 12 76 800
2016 12 76 800
2017 12 76 800
2018 12 76 800
2019 8 51 200
Celkem 60 384 000

Daňový náklad = měsíční náklad x počet měsíců nájmu.

Příklad 1 – Leasing s oprávněním odkupu předmětu nájmu

Zaúčtování:
 
Text Částka (Kč) MD D
1. Předpis zvýšené splátky
    DPH
90 000
18 900
381
343
321
321
2. Předpis 1. měsíční splátky
    DPH
4 900
1 029
518
343
321
321
3. Úhrada splátek 114 829 321 221
4. Předpis měsíční splátky
    DPH
4 900
1 029
518
343
321
321

5. Podíl nájemného za r. 2014
...
6 000

518

381

Příklad 2 – Leasing s povinností odkupu předmětu nájmu

Jedná se u koupi automobilu, kdy podnikatel je plátce DPH.
 
Hodnota leasingu je 360 000 + 24 000 = 384 000 Kč.
 
Měsíční náklad je 384 000 / 60 = 6 400 Kč.

Můžeme účtovat dvěma způsoby. Kontrolou je, že na konci účetního období musí být součet nákladů na účtu 518 stejný jako výpočet daňových nákladů (máme je uvedeny v tabulce).
 
A) Měsíční splátky účtujeme na účet 381:
 
Text Částka (Kč) MD D
1. Předpis zvýšené splátky
    DPH (75 600 + 5 040)
90 000
80 640
381
343
321
321
2. Předpis 1. měsíční splátky 5 929 381 321
3. Úhrada splátek vč. DPH 176 569 321 221
4. Předpis měsíční splátky 5 929 381 321
5. Podíl nájemného za r. 2014 25 600 518 381

Částka zaúčtovaná na účet 518 je 25 600 Kč. Shoduje se tedy s částkou uvedenou v tabulce 1.
 
B) Měsíční splátky účtujeme na účet 518:
 
Text Částka (Kč) MD D
1. Předpis zvýšené splátky
    DPH (75 600 + 5 040)
90 000
80 640
381
343
321
321
2. Předpis 1. měsíční splátky 5 929 518 321
3. Úhrada splátek vč. DPH 176 569 321 221
4. Předpis měsíční splátky 5 929 518 321
5. Úhrada měsíční splátky 5 929 321 221
6. Podíl nájemného za r. 2014 (90 000 / 60 x 4) 6 000 518 381

Částka zaúčtovaná na účet 518 činí 25 600 Kč (4 900 x 4 + 6 000). Je totožná s částkou uvedenou v tabulce 1 a naše účtování tedy bylo správné.

Zpětný leasing

Zpětný leasing je někdy zahrnovaný do finančního leasingu a funguje tím způsobem, že majitel nabídne leasingové společnosti movitou věc. V okamžiku uzavření smlouvy mezi majitelem movité věci a leasingovou společností se tato společnost stává novým majitelem této věci a původní majitel věci se stane nájemcem, který platí splátky. Tohoto typu leasingu se využívá, když podnikatel potřebuje peníze. Pro lepší představu si uveďme příklad.
 
Leasingová společnost odkoupí vůz za odhadní cenu 200 000 Kč. Ve smlouvě bude uvedena akontace 70 000 Kč. Rozdíl mezi cenou vozu a akontací 130 000 Kč vám bude vyplacen. Budete tedy moci dál auto používat a k tomu budete mít 130 000 Kč. Měsíční splátka bude stanovena na 4 500 Kč a počet splátek bude 60. Ve výsledku pak přeplatíte ve splátkách 70 000 Kč.
 
Z hlediska daní je situace mírně komplikovanější. Je potřeba vyřešit jednak příjem peněz za vozidlo a jednak finanční pronájem.

Leasingový podnájem

Leasingový podnájem je méně známý pojem. Funguje na tom principu, že pronajímatel pronajme určitou věc nájemci. Původní nájemce pak tuto věc pronajme třetí osobě, která s ním de facto sdílí podnájem.
 
Předmětná věc v takto vzniklém leasingovém podnájmu přitom zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti, a to spolu se všemi oprávněními a vyplývajícími závazky obou smluvních stran z leasingové smlouvy. Zároveň platí, že leasingová společnost vždy musí souhlasit s touto formou podnájmu.

Dobře tento krok promyslete

Z výše uvedeného lze vypozorovat, že leasing, a to zejména z hlediska daní, není úplně jednoduchou záležitostí. Pokud nad leasingem uvažujete např. z důvodu pořízení movité věci do podnikání (nejčastěji automobil), vždy se vyplatí vytvořit si finanční plán a pečlivě si tento krok promyslet. A také zvážit, který typ leasingu by bylo nejlepší ve vaší konkrétní situaci zvolit.
 
Někteří podnikatelé často volí možnost namísto leasingu pořídit si předmětnou věc na úvěr. Pokud tedy budete finanční ústav žádat o sestavení nabídky, nechte si sestavit a vysvětlit obě možnosti.
 
A zároveň jedna praktická rada na závěr, nespokojte se pouze s jednou nabídkou od jedné bankovní instituce, ale nechte si předložit nabídky od více subjektů. I v tomto segmentu platí konkurenční prostředí a byla by škoda toho nevyužít.


Související články:
Finanční leasing a úvěr
Finanční leasing od 1. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

vanesa
15. 11. 2018 13:35:35
chtěla bych se zeptat mám auto na leasing auto má havarajní pojištění ted jsem hlásila škodu a od leasingu potřebuji aby mi povolili rozpočtem oni mi to nechcou umožnit chcou přes fakturu na co si tedy platíme havarijní pojištění ?
Hlášení závadného obsahu

Šalbotová
2. 2. 2018 15:18:10
Operativní leasing 2017,poprvé jsem se setkala s operativním leasingem na 1 rok , platí zde, že celá splátka ve které jsou také poplatky za pojištění skel, dálniční známka,rádio, silniční daň, patří do daňově uznatelných nákladů? Silniční daň tedy platí Pronajímatel?
Hlášení závadného obsahu

Michal Šťastný
Uživatel POHODA
4. 1. 2017 20:50:23
můžete zde uvést příklad účtování zpětného leasingu?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
TechProg s.r.o.
Prodej a servis IT techniky, sítě optické a metalické, outsorcing IT


IPsecure.cz s.r.o.
Prodejce a instalační firma bezpečnostních IP kamerových systémů.
www.ipsecure.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme