Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Finanční leasing od 1. 1. 2015


Ing. Jiří Nigrin
5. 11. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Novela zákona o daních z příjmů přináší pro rok 2015 mimo jiné také změny týkající se finančního leasingu. Nejde však o novinky, které se týkají bezprostředně oblasti zdaňování. Zásadní změnou je nová definice finančního leasingu.


 
Novela zákona o daních z příjmů (dále jen „novela ZDP“) přináší pro rok 2015 mimo jiné také změny týkající se finančního leasingu. Nejde však o novinky, které se týkají bezprostředně oblasti zdaňování. Zásadní změnou je nová definice finančního leasingu, která znamená, jak vyplývá z důvodové zprávy, ztotožnění s ekonomickou náplní tohoto pojmu.
 
Nová definice finančního leasingu § 21d odst. 1 ZDP tedy bude znít takto:
 
Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci (s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem) vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud:
 
a) je při vzniku smlouvy
  1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo

  2. ujednáno právo uživatele na převod podle předchozího bodu 1,
 
b) ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že užívaná věc byla při tomto odpisování již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny,

c) je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:  
  1. užívací práva k předmětu leasingu,

  2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu,

  3. rizika spojená s užíváním předmětu leasingu,
 
d) je splněna minimální doba finančního leasingu (doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání).
 
Minimální dobou finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 v zákoně o daních z příjmů nebo doba odpisování podle § 30a nebo § 30b ZDP v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu se tato doba zkracuje o šest měsíců.
 
Dosavadní odstavce 2 až 4 u § 21d se pak označují jako odstavce 3 až 5.
 
Doplnění určujících znaků finančního leasingu ve výše uvedených písmenech b) a c) by mělo, jak je dále v důvodové zprávě uvedeno, pomoci v odstranění pochybností, zda je uskutečněná transakce mezi smluvními stranami z hlediska obsahu finančním leasingem, nebo zda se jedná o operativní leasing.

Znaky finančního leasingu

Obvyklým znakem finančního leasingu je skutečnost, že kupní cena předmětu leasingu je v okamžiku převodu vlastnického práva k předmětu finančního leasingu podstatně nižší než jeho tržní cena v tomto okamžiku.
 
Za tímto účelem byla doplněna v § 21d odst. 1 v písm. d) definice s tím, že z důvodů spravovatelnosti a zamezení výkladových nejasností zde definice obsahuje věcně shodnou podmínku vztahující se ke kupní ceně předmětu leasingu, jakou byla podmínka v § 24 odst. 4 písm. b) stávajícího znění ZDP, tedy testování kupní ceny ve vztahu k vypočtené zůstatkové ceně, pokud není tato zůstatková cena již nulová.
 
Důvodová zpráva dále uvádí, že přenesení odpovědnosti za předmět leasingu (včetně údržby a oprav) i nebezpečí vztahujících se k předmětu leasingu (poškození, pokles tržní hodnoty předmětu leasingu) z poskytovatele finančního leasingu na jeho uživatele je dalším z charakteristických znaků finančního leasingu a jedním z jeho určujících rysů.
 
Rozlišení věcné podstaty transakce pomocí více kritérií je významné pro identifikaci finančního leasingu v situaci, kdy operativní pronájem obsahuje prvky, jako například sjednání opce k jeho předmětu, a kdy se délka pronájmu blíží době obvyklé u finančního leasingu apod.
 
Při zachování stávající definice finančního leasingu, neobsahující jeho další určující znaky, by byl poplatník vystaven riziku překlasifikace smlouvy o operativním pronájmu na smlouvu o finančním leasingu a s tím spojené daňové neuznatelnosti úplat v základu daně z příjmů s ohledem na výši kupní ceny při prodeji předmětu v období na konci smlouvy, vycházející z uzavřené smlouvy o operativním pronájmu.

Minimální doba finančního leasingu

Z legislativně technických důvodů se do ustanovení § 21d odst. 1 písm. d) ZDP přesunula minimální doba finančního leasingu jako určující definiční znak, a to včetně způsobu, odkdy se doba finančního leasingu počítá. Z hlediska věcného obsahu tohoto textu dosud umístěného v ustanovení § 24 odst. 4 zde nedochází ke změně.
 
Nový odstavec 2 u § 21d pak vymezuje, co se rozumí minimální dobou finančního leasingu. Věcně se tato úprava shoduje s minimální dobou trvání finančního leasingu jako podmínky pro uznatelnost úplaty u finančního leasingu jako výdaje v § 24 odst. 4 písm. a), § 24 odst. 15 písm. a) a § 24 odst. 16 písm. a).
 
A to ve znění novelizovaném zákonem č. 458/2011 Sb., který sjednocuje vazbu minimální doby trvání finančního leasingu na minimální dobu odpisování hmotného majetku i u nemovité věci a současně umožňuje zkrácení doby finančního leasingu o šest měsíců i na hmotný majetek zaevidovaný (vedle dosavadních odpisových skupin 2 a 3) v odpisových skupinách 4 až 6.
 
V návaznosti na § 21d, který ve znění účinném od 1. 1. 2014 stanovuje, že na finanční leasing se nevztahují ustanovení zákona o daních z příjmů o nájmu, se doplňuje:
  • v ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1, že při pracovní cestě uskutečněné vozidlem, které si poplatník pořizuje formou finančního leasingu, uplatní výdaje v prokázané výši a

  • v bodě 4 téhož ustanovení, že při zahraniční pracovní cestě, u které nelze prokázat výdaje uskutečněné vozidlem, které si poplatník pořizuje formou finančního leasingu, uplatní výdaje ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty.
 
 
Související články:
Typy leasingu a způsoby jeho účtování
Finanční leasing a úvěr
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Kamil
12. 11. 2018 11:10:57
Dobrý den, z jaké ceny se odepisuje stroj, který mi vstoupí do vlastnictví firmy po ukončení finančního leasingu? PŘEDEM DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ 608858861
Hlášení závadného obsahu

Pavel Kocian
19. 9. 2016 10:23:56
Dobry den,
zajímalo by me, zda je mozne uzavřít financni leasing nemovitosti na dobu kratsi nez je doba odepisovani (tzn. 30/50 let) při zachovaní daňové uznatelnosti - například na 10 let. Děkuji, PK.
Hlášení závadného obsahu

diana
21. 1. 2016 15:15:41
Prosím poradili by ste mi ale daňové rizika suvisia s financnym leasingom? Dakujem
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace




Firmy v Pohodě
 
Zlínská účetní kancelář
Účetní kancelář poskytující kompletní účetní servis a poradenství.
www.ucetni-zlin.cz

SIPLEX, s.r.o.
Poskytujeme služby v oblasti účetni, daňové a mzdové problematiky.
www.siplex.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru