Přijetí příspěvku z veřejného rozpočtu v daňové evidenci


Melaniia Kurychka
11. 7. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro daňové posouzení příjmu veřejné podpory do podnikání je třeba využít zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

V životě podnikatele – FO se stává, že v souvislosti se svou podnikatelskou činností přijme podporu na své podnikání z veřejných zdrojů. Může se jednat o podporu ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu krajů, obcí, ale i z prostředků Evropské unie. Obě tyto varianty z hlediska daňové evidence si rozebereme v dnešním článku.


 
O tom, jak se přijetí takové veřejné podpory do podnikání zobrazí v daňové evidenci, rozhoduje:
  • o jakou konkrétní formu veřejné podpory se jedná a
  • na jaký účel je veřejná podpora poskytnuta.
Pro daňové posouzení příjmu veřejné podpory do podnikání je třeba využít zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), konkrétně jeho ustanovení § 4 odst. 1 písm. g), h), r), která řeší podmínky, za nichž je takový příjem od daně z příjmů osvobozen. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, pak bude veřejná podpora zdanitelným příjmem. V případě, že souvisí takový zdanitelný příjem s podnikáním fyzické osoby, bude zdaňován jako příjem z podnikání (samostatné činnosti).

Následující tabulka 1 obsahuje základní podmínky osvobození příjmu z veřejné podpory.

Tab. 1: Podmínky osvobození příjmu z veřejné podpory
 
Druh veřejné podpory pro podnikatele – FO Ustanovení ZDP Bližší charakteristiky
Plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti § 4 odst. 1 písm. g) Příspěvky Úřadu práce ČR na úhradu osobních (mzdových) nákladů
Příspěvek z veřejného rozpočtu
§ 4 odst. 1 písm. h)
Finanční příspěvky poskytované na základě různých zákonů, např. příspěvky podle tzv. lesního zákona na řešení kůrovcové kalamity apod.
Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí, krajů, EU na pořízení hmotného majetku nebo jeho technické zhodnocení § 4 odst. 1 písm. r) Tzv. investiční dotace, podpora financování pořízení hmotného majetku k dlouhodobému užívání v podnikání


V tomto článku si na příkladu ukážeme, jak se v daňové evidenci zobrazí přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR v souvislosti s vytvořením pracovního místa podnikatelem pro uchazeče o zaměstnání evidovaného na Úřadu práce ČR.

Přijetí příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti od Úřadu práce ČR

V praxi se stává, že podnikatel – FO se rozhodne využít v rámci svého podnikání i práci zaměstnanců. Pokud zaměstná uchazeče o zaměstnání, který je evidován na Úřadu práce ČR, může za splněných podmínek podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o zaměstnanosti“) čerpat od Úřadu práce ČR příspěvek na úhradu osobních nákladů (hrubých mezd a odvodů pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které „ze svého“ za zaměstnance hradí zaměstnavatel = podnikatel).

Jedná se o různé programy podpory zaměstnanosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Může jít např. o podporu vytvoření pracovního místa podnikatelem pro veřejně prospěšné práce, společensky účelného pracovního místa, ale i podporu rekvalifikace či školení zaměstnanců. Tyto možnosti podrobněji charakterizují ustanovení v § 111–119 zákona o zaměstnanosti.

Ať už je konkrétní druh příspěvku Úřadu práce ČR v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jakýkoliv, vždy je poskytován na základě uzavřené písemné dohody mezi Úřadem práce ČR, který zastupuje stát, a podnikatelem a splňuje podmínky § 4 odst. 1 písm. g) ZDP, neboť se jedná o „plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti“. Jedná se tedy o příjem pro podnikatele osvobozený od daně z příjmů.

Současně platí ekonomická podstata, že tento příspěvek od Úřadu práce ČR je určen na úhradu nákladů, u podnikatele s daňovou evidencí na úhradu výdajů, které musel podnikatel vynaložit na mzdy a pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, které „ze svého“ odvádí podnikatel za zaměstnance. Tyto výdaje představují pro podnikatele standardně daňové výdaje, neboť zaměstnance zaměstnává, aby mu pomohl dosahovat tržeb z podnikání.

Jestliže ovšem s těmito výdaji (náklady), které jsou standardně daňové, souvisí příjem, jenž je od daně z příjmů osvobozený, pak se výdaje „vykryté“ tímto osvobozeným příjmem stávají nedaňovými. Je to tak v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) ZDP.

Správný postup zobrazení přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR na úhradu mzdových a souvisejících výdajů (SP a ZP) v daňové evidenci podnikatele je ukázán na výkladovém příkladu.

Výkladový příklad

Zadání

Podnikatel s daňovou evidencí uzavřel dohodu s Úřadem práce ČR a vytvořil příležitost v rámci veřejně prospěšných prací. Zaměstnal paní na úklid na plný úvazek a sjednal s ní měsíční hrubou mzdu ve výši 18 900 Kč. V dohodě s Úřadem práce je sjednáno, že Úřad práce ČR poskytne na úhradu měsíčních mzdových a souvisejících nákladů (výdajů) měsíční příspěvek v maximální výši 14 063 Kč. Měsíční příspěvek je poskytován zpětně až po výplatě mzdy zaměstnankyni a úhradě souvisejících odvodů ze mzdy a po předložení vyúčtování podnikatele Úřadu práce. Předpokládejme, že měsíční příspěvek za měsíc listopad 2024 vyplatí Úřad práce ČR v lednu 2025.

Postup řešení

V prosinci 2024 vznikají podnikateli s daňovou evidencí výdaje v souvislosti se zaměstnáním zaměstnankyně podle standardního způsobu zdanění mzdy a vyčíslení odvodů SP a ZP, jak ukazuje následující tabulka 2. Budeme předpokládat, že zaměstnankyně podepsala u zaměstnavatele – podnikatele s daňovou evidencí tzv. „prohlášení poplatníka k dani“, na jehož základě uplatňuje pouze měsíční slevu na poplatníka 2 570 Kč (§ 35ba ZDP).

Tab. 2: Zdanění měsíční mzdy zaměstnankyně za listopad 2024
 
1. Hrubá mzda (HM) 18 900 Kč
2. SP ze mzdy hrazené zaměstnavatelem – 24,8 % z HM (po zaokrouhlení) 4 688 Kč
3. SP ze mzdy srážené zaměstnanci – 7,1 % z HM (po zaokrouhlení) 1 342 Kč
4. ZP ze mzdy hrazené zaměstnavatelem – 9 % z HM (po zaokrouhlení) 1 701 Kč
5. ZP ze mzdy srážené zaměstnanci – 4,5 % z HM (po zaokrouhlení) 851 Kč
6. Záloha na daň z příjmů = daň ze závislé činnosti před uplatněním daňových slev a daňového zvýhodnění; 15 % z HM 2 835 Kč
7. Snížení o měsíční slevu na poplatníka -2 570 Kč
8. Záloha na daň z příjmů = daň ze závislé činnosti po uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění 265 Kč
Výdaje v prosinci 2024 související s výše uvedeným zdaněním mzdy
9. Odvod SP na správu sociální zabezpečení (řádky 2. + 3.) 6 030 Kč
10. Odvod ZP na zdravotní pojišťovnu zaměstnankyně (řádky 4. + 5.) 2 552 Kč
11. Odvod daně ze závislé činnosti na finanční úřad (řádek 8.) 265 Kč
12. Výplata čisté mzdy zaměstnankyni (řádek 1. – řádek 3. – řádek 5. – řádek 8.) 16 442 Kč


Řádky 9. – 12. ve výše uvedené tabulce 2 představují reálné výdaje podnikatele s daňovou evidencí, které by byly v plném rozsahu daňové, kdyby na jejich úhradu nebyly čerpány příspěvky od Úřadu práce ČR. Jelikož s částí těchto výdajů ve výši 14 063 Kč souvisí osvobozený příjem od Úřadu práce ČR, je třeba je o tuto hodnotu daňových výdajů snížit. A to i v situaci, kdy výdaje vznikly v jednom kalendářním roce a příspěvek (příjem) plyne v následujícím kalendářním roce. Tento příklad byl zvolen záměrně se zadáním s přelomem roku, protože mnoho podnikatelů v tomto dělá chyby. Výdaje, které jsou hrazeny osvobozeným příjmem nebudou mít vliv na základ daně v jednom kalendářním roce, ale osvobozený příjem dostaneme až v následujícím kalendářním roce.

Následující tabulka 3 ukazuje správné zobrazení příspěvku od Úřadu práce ČR v daňové evidenci v roce 2024 i v roce 2025. Příspěvek od Úřadu práce ČR nepokrývá 100 % nákladů (výdajů), na něž je určen. Je na podnikateli, které konkrétní výdaje určí k úhradě tímto příspěvkem. V našem příkladu je vybrána úhrada čisté mzdy zaměstnanci.


Tab. 3: Zobrazení příspěvku od Úřadu práce ČR a souvisejících výdajů v daňové evidenci
 
Transakce v peněžním deníku v roce 2024 Zdanitelný příjem (DP) Daňový výdaj (DV) Bez vlivu na základ daně z příjmů
Odvod SP v prosince 2024 – mzda 11/2024   6 030 Kč  
Odvod ZP v prosinci 2024 – mzda 11/2024   2 552 Kč  
Odvod daně ze závislé činnosti v prosinci ze mzdy 11/2024      265 Kč  
Výplata čisté mzdy 11/2024 v prosinci – do výše příspěvku od Úřadu práce ČR     14 063 Kč
Výplata části čisté mzdy 11/2024 v prosinci – nad úroveň příspěvku od Úřadu práce ČR   2 379 Kč     
Výsledný dopad do základu daně z příjmů v roce 2024 Snížení o 11 226 Kč  
Transakce v peněžním deníku v roce 2025 Zdanitelný příjem (DP) Daňový výdaj (DV) Bez vlivu na základ daně z příjmů
Příjem měsíčního příspěvku v lednu 2025 od Úřadu práce ČR na úhradu osobních nákladů za 11/2024     14 063 Kč


Základ daně z příjmů podnikatele s daňovou evidencí ovlivní jen ta část výdajů, které nejsou hrazeny příspěvkem od Úřadu práce ČR.


Článek vznikl ve spolupráci s Katedrou ekonomických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava pod odbornou garancí Ing. Markéty Lexové, Ph.D.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
JANKOSTAV s.r.o.
Firma (zal. r. 1991) specializovaná na dopravní stavby a recyklaci.
www.jankostav.cz

ACCOUNTING GROUP s.r.o.
Účetní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví
www.acgroup.cz

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme