Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nákup obchodního závodu z pohledu kupujícího


Bc. Alena Haas Kubátová
23. 9. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 15 let od nabytí obchodního závodu.

Foto: 123RF

 

Jaká platí pravidla pro ocenění jednotlivých složek majetku, pokud nakupujeme obchodní závod? Jak se o nákupu obchodního podniku účtuje a co k tomuto tématu říká zákon o daních z příjmů?


 
Dochází-li ke skutečnosti, že účetní jednotka kupuje obchodní závod (podnik) nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, oceňuje jednotlivé složky majetku buď na základě ocenění jednotlivých identifikovatelných aktiv převzatých z účetnictví prodávajícího, nebo oceněním jednotlivých složek majetku podle zvláštního předpisu.

Závazky jsou v případě nákupu obchodního závodu oceněny ve jmenovité hodnotě. Tuto skutečnost stanoví zákon o účetnictví. Co se týče rezerv, přebírá kupující do svého účetnictví pouze takové, které jsou vytvářeny povinně podle zvláštních zákonů. Často bývají k těmto rezervám předány ještě peněžní prostředky na vázaném bankovním účtu. Příkladem takových rezerv jsou např. rezervy týkající se odpadů apod.

Pohledávky a závazky z veřejnoprávních vztahů, jimiž jsou myšleny například daně, na nový subjekt nepřecházejí.

V účetnictví kupujícího je zachycena kupní cena obchodního závodu (podniku) nebo jeho části, převzatý majetek, předané závazky a povinně vytvářené rezervy. Rozdílem mezi oceněním aktiv, závazků (případně rezerv) a kupní cenou je oceňovací rozdíl k nabytému majetku nebo goodwill.

Podstata pojmů „oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ a „goodwill“

Účtujeme-li o nabytí obchodního závodu, používáme účty 015 – Goodwill a 027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Zatímco položka Goodwill je zahrnuta v dlouhodobém nehmotném majetku, položku Oceňovací rozdíl k nabytému majetku nalezneme v dlouhodobém hmotném majetku.

Tyto účty jsou používány v případě nabytí obchodního závodu či jeho části nákupem (může se jednat o klasickou koupi, ale také privatizaci či dražbu) nebo v procesu přeměn společnosti. Výjimku tvoří změna právní formy, pokud je cena stanovena úhrnnou částkou. Kromě toho mohou tyto účty použít také obchodní společnosti a družstva, do kterých je jiným subjektem vkládán obchodní závod nebo jeho část.

Rozdíl mezi oceňovacím rozdílem a goodwillem byl vysvětlen v samostatném článku Jak účtovat o goodwillu? Ale jistě neuškodí malé připomenutí. Jestliže nabyvatel provede individuální přecenění jednotlivých složek majetku, je zjištěný rozdíl goodwillem. Pokud k individuálnímu přecenění majetku nedojde, je zjištěným rozdílem oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

Oceňovací rozdíl účetní jednotka nepoužívá v případě, kdy pořizuje obchodní závod nebo jeho část, ale přecenění by podléhala jen jedna položka majetku a ostatní by byly například finančními aktivy.

Oceňovací rozdíl nevzniká ani v případě, kdy je pořizován pozemek či stavba, která je součástí tohoto pozemku za jednu cenu. Takový soubor je oceněn na základě znaleckého posudku v poměru k tržnímu ocenění. Další možností je ocenění pozemku kvalifikovaným odhadem podle místní cenové mapy a pořizovací cena stavby se pak dopočítá.

Pokud účetní jednotka nakupuje jiný podnik za nižší či vyšší prodejní cenu, než je účetní hodnota majetku po odpočtu závazků, má k tomu většinou dva racionální důvody:
  1. účetní hodnota pořizovaných individuálních aktiv neodráží tržní hodnotu tohoto aktiva,
  2. majetek jakožto celek má pro kupujícího větší nebo menší hodnotu, než je účetní hodnota majetku po případném přecenění jednotlivých aktiv. Důvodem je např. získání nové klientely, dobrého jména firmy či likvidace konkurenčního podniku.
Účetní jednotka sama rozhoduje o tom, zda přecení jednotlivá aktiva (případně závazky), nebo bude vycházet z účetních cen prodávajících, vkládajících či zanikajících účetních jednotek u přeměn. Pokud se účetní jednotka rozhodne, že nepřecení aktiva a závazky, bude účtovat o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku. V případě, že individuálně přecení aktiva a závazky, půjde o goodwill.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – odepisování, vykazování a účtování

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku může být buď kladný, nebo záporný. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 15 let (180 měsíců) od nabytí obchodního závodu nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů.

Pasivní oceňovací rozdíl se rovněž odpisuje rovnoměrně 15 let od nabytí obchodního závodu nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do výnosů. Na straně nákladů je používán účet 557 – Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. Na straně výnosů pak použijeme účet 647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.

Účetní jednotka může rozhodnout o tom, že bude odpisovat aktivní či pasivní oceňovací rozdíl kratší dobu než 180 měsíců. Je tomu tak v případě, že součástí nabytého majetku, ke kterému je oceňovací rozdíl tvořen, nejsou aktiva s dobou použitelnosti delší než 15 let. Tato skutečnost musí být uvedena v příloze účetní závěrky. Neodepsaná část aktivního (i pasivního) oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky dlouhodobého majetku.

Z hlediska zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) je oceňovací rozdíl odepisován postupně během 180 měsíců stejně jako účetně. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vzniklý formou vkladu nebo přeměny nelze daňově odpisovat. Případný účetní výnos je vyloučen z daňového základu podle § 23 ZDP.

Aktivní i pasivní zůstatek oceňovacího rozdílu vykazujeme v rozvaze v položce B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku v kladném nebo záporném vyjádření.

Stejně jako u goodwillu, také při účtování o nákupu obchodního závodu a vzniklém oceňovacím rozdílu k nabytému majetku účtujeme o celkové kupní ceně na účtu 372 – Dluhy z koupě obchodního závodu.

Vysvětleme si nyní nákup obchodního závodu na zjednodušeném příkladu (v praxi samozřejmě dochází ke složitějším případům).

Příklad

Společnost Affe, s. r. o. kupuje od společnosti Yetti, s. r. o. soubor majetku, přičemž kupní cena stanovena na základě soudního znalce činí 15 mil. Kč. Předmětem koupě jsou tyto složky majetku:
  • Budova A: 4 000 000 Kč,
  • Budova B: 2 000 000 Kč,
  • Zboží: 7 000 000 Kč,
  • Pohledávky: 1 500 000 Kč,
  • CELKEM: 14 500 000 Kč.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vypočítáme následovně:

Stanovená kupní cena − jednotlivé složky majetku:
15 000 000 − 14 500 000 = 500 000 = aktivní oceňovací rozdíl


Tab.: Zaúčtování koupě obchodního závodu
 
Pořadí Položka MD D Částka v Kč
1) Nákup obchodního majetku: a) Budovy 021   6 000 000
  b) Zboží 13X   7 000 000
  c) Pohledávky 311, 315   1 500 000
  d) Kladný oceňovací rozdíl 027   500 000
  e) Celková kupní cena   372 15 000 000
2) Měsíční účetní odpis oceňovacího rozdílu 557 087 2 777,78
3) Vyřazení oceňovacího rozdílu z účetní evidence 087 027 500 000Související článek:
Jak účtovat o goodwillu?
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus, nebo ošetřovné – OSVČ si musí vybrat

30. 10. 2020 | Byť na jaře to nebyl problém, na podzim už to možné není. OSVČ si musí vybrat, zda budou čerpat kompenzační bonus, nebo ošetřovné. V daném kalendářním dni totiž nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp. Více informací o kompenzačním bonusu najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Tovomarket s.r.o.
montáž, servis a prodej v oblasti voda, topení a plyn
www.tovomarket.cz

AGV-Rathouský
Vrata, brány, stínění - dodávka a montáž
www.agv-rathousky.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2020 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2020)
31. 10. 2020 Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
2. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
20. 11. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,25 Kč
-0,115 Kč
23,30 Kč
-0,085 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru