Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak účtovat o goodwillu?


Bc. Alena Haas Kubátová
18. 9. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Goodwill je rozdíl mezi oceněním obchodního podniku nabytého za úplatu a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.

Foto: 123RF

 

Co je to vlastně goodwill? Pojďme se seznámit s jeho charakteristikou, odepisováním a základními účetními operacemi. Nebude chybět ani vysvětlení rozdílu mezi goodwillem a oceňovacím rozdílem k nabytí majetku.


 
Goodwillem se rozumí kladný či záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu/podniku, případně jeho části, který byl nabyt převodem nebo přechodem za úplatu – koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní společnosti, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. Tuto definici stanoví vyhláška o účetnictví.

Goodwill je jednou ze složek dlouhodobého nehmotného majetku bez ohledu na výši jeho ocenění. Kladný goodwill odepisujeme rovnoměrně, a to nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů. Jedná-li se o přeměnu obchodní korporace, odepisujeme goodwill do nákladů od rozhodného dne přeměny.

Záporný goodwill odepisujeme rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace od rozhodného dne přeměny.

Prováděcí vyhláška o účetnictví také pamatuje na situaci, kdy dobu použitelnosti goodwillu nelze odhadnout. Tehdy účetní jednotka rozhodne o době odepisování goodwillu, ať už kladného, či záporného, sama. Doba odepisování pak nesmí být kratší než 60 měsíců a delší než 120 měsíců. Zvolenou dobu odůvodní účetní jednotka v příloze k účetní závěrce.

Neodepsaná část kladného nebo záporného goodwillu k nabytému majetku je jednorázově odepsána při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku.

Aby mohla být hodnota goodwillu zjištěna a mohlo dojít k jeho aktivaci, musí jít o tzv. goodwill odvozený, tzn. vzniklý při získání obchodního závodu za úplatu, vkladem nebo při přeměnách obchodních korporací.

Pokud byl goodwill vytvořen vlastní činností, neúčtuje se o něm jako o nehmotném majetku. Je to z důvodu, že nejde o identifikovatelný zdroj, jež by byl kontrolován podnikem, a nebylo by možné se stoprocentní spolehlivostí stanovit pořizovací cenu.

Daňový pohled na goodwill

Podle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) není goodwill nehmotným majetkem. Za daňově uznatelný náklad nelze uznat odpis goodwillu vzniklého při nabytí vkladem nebo přeměnou, je-li zaúčtován do nákladů, tedy kladný goodwill.

V § 25 odst. 1 písm. zi) ZDP se uvádí, že: „Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména kladný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu při nabytí vkladem nebo přeměnou a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy, pokud jsou podle zvláštního právního předpisu výdajem (nákladem).“ Za daňově uznatelný náklad je tedy pouze odpis goodwillu pořízeného koupí.

Výsledek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji v daňové evidenci) je možné snížit o částky ve výši záporného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu při nabytí vkladem nebo přeměnou a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy, jsou-li podle zákona o účetnictví zaúčtovány ve prospěch výnosů.

Kladný i záporný goodwill nabytý koupí obchodního závodu je podle ZDP zahrnut do nákladů (výnosů) rovnoměrně po dobu 180 měsíců v poměrné výši, která připadá na počet měsíců v příslušném zdaňovacím období. Pokud došlo k situaci, že goodwill nabytý koupí obchodního závodu nebyl zcela odepsán, je poplatník povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku.

Odpisy a účtování goodwillu

Goodwill účtujeme na účtu 015 – Goodwill, ať se jedná o záporný, či kladný. Oprávky ke goodwillu evidujeme na účtu 075 – Oprávky ke goodwillu a vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zjištění goodwillu. Jak již bylo řečeno, účetní jednotka rozhoduje o době odpisování goodwillu v případě, kdy nelze odhadnout dobu použitelnosti goodwillu. Maximálně se může jednat o dobu 120 měsíců.

V souvislosti s goodwillem je důležité zmínit účet 027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Oceňovací rozdíl obsahuje kladný či záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté dluhy.

Aktivní i pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku je odpisován rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů/výnosů. Při přeměně obchodní korporace je oceňovací rozdíl odpisován do nákladů/výnosů od rozhodného dne přeměny. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je v rozvaze vykazován jako součást dlouhodobého hmotného majetku.

Rozdíl mezi goodwillem a oceňovacím rozdílem k nabytému majetku je následující: Pokud nabyvatel provede individuální přecenění jednotlivých složek majetku, považujeme zjištěný rozdíl za goodwill. A naopak pokud nedojde k individuálnímu přecenění majetku, je zjištěným rozdílem právě oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

Tento účet zmiňujeme zejména proto, že nejčastější chybou účetních jednotek je právě nerozlišení mezi oceňovacím rozdílem k nabytému majetku na účtu 027 a goodwillem, a tím i jejich chybné vykázání v rozvaze.

Při pořízení goodwillu používáme účty 372 – Dluhy z koupě obchodního závodu nebo 379 – Jiné dluhy. Na účtu 372 je zachycován dluh na straně kupujícího při koupi obchodního závodu nebo jeho části. Je zde zachycena celková kupní cena obchodního závodu na straně Dal (společně s převzatými dluhy rovněž účtovanými na straně Dal) oproti straně Má dáti, kde účtujeme individuálně přeceněná aktiva a kladný goodwill na účtu 015.

Analogicky pak při vzniku záporného goodwillu účtujeme na straně Dal účtu 372 celkovou kupní cenu obchodního závodu společně s dluhy a záporným goodwillem a na straně Má dáti pouze individuálně přeceněná aktiva.

Pro účely účtování odpisů goodwillu existují ve směrné účtové osnově samostatné účty, účet 557 – Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a účet 647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. Tento účet je používán, jak již jeho název napovídá, při účtování záporného goodwillu.

Účtování v souvislosti s goodwillem je pak následující:
 1. Rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem/přechodem za úplatu/vkladem/oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy je:
  1. kladný goodwill – pořízení 015/372, 379,
  2. záporný goodwill – pořízení 372, 379/015.
 2. Účetní odpisy goodwillu:
  1. kladného 557/075,
  2. záporného 075/647.
 3. Vyřazení plně odepsaného goodwillu z účetní evidence:
  1. kladného 075/015,
  2. záporného 015/075.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus, nebo ošetřovné – OSVČ si musí vybrat

30. 10. 2020 | Byť na jaře to nebyl problém, na podzim už to možné není. OSVČ si musí vybrat, zda budou čerpat kompenzační bonus, nebo ošetřovné. V daném kalendářním dni totiž nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp. Více informací o kompenzačním bonusu najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Prodej a servis laserů
Prodáváme a servisujeme laserové stroje, dodáváme také náhradní díly
www.narran.cz

Účetní kancelář
Vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky a mezd.
centrum.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2020 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2020)
31. 10. 2020 Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
2. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
20. 11. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,25 Kč
-0,115 Kč
23,30 Kč
-0,085 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru