Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak zaplatit zálohy na silniční daň v roce 2020?


Ing. Markéta Lexová, Ph.D.
15. 4. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nákladní automobily registrované v ČR s hmotností nad 3,5 tuny jsou předmětem silniční daně vždy.

Foto: 123RF

 

Ačkoli je v současné době možné zaplatit zálohu na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí až v říjnu, pojďme si na několika příkladech ukázat, kdo je povinen silniční daň platit a proč se nevyplatí půjčit auto kamarádovi, který ho použije k podnikání.


 
Dnes, tedy 15. 4. 2020, je splatná záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí tohoto roku. V důsledku aktuální situace se rozhodnutím č. MF-8592/2020/39-2 (Finanční zpravodaj č. 6/2020) promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. a 15. 7. 2020 za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.

Uvedené rozhodnutí tedy nepromíjí zálohy na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí 2020, ale umožňuje poplatníkům platbu záloh na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020 oddálit až do termínu pro placení zálohy na tuto daň za 3. čtvrtletí roku 2020.

Pojďme zmínit některá pravidla pro daňovou povinnost z titulu silniční daně trošku netradičně v otázkách a odpovědích.

Co je předmětem daně silniční?

Silniční daň se platí za silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou (všechny podmínky musí platit současně):
 • registrovaná v ČR,
 • provozovaná v ČR a
 • používaná buď právnickou osobou – s výjimkou neziskové organizace (veřejně prospěšného poplatníka podle zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDP“), pokud automobil využívá pouze pro svou neziskovou činnost, která je ztrátová, nebo
 • používaná fyzickou osobou k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, tedy zdaňované podle § 7 ZDP.

Příklad 1

Osobní automobil (registrovaný a provozovaný v ČR) používá pan Mrkvička v souvislosti s pronájmem svých skladových a výrobních hal, které má různě po České republice. Pronajímané nemovité věci má ve svém obchodním majetku podle ZDP. Vyberte správnou odpověď:
 1. Tento automobil podléhá silniční dani, protože je registrovaný a provozovaný v ČR.
 2. Tento automobil nepodléhá silniční dani, protože není využíván v souvislosti s podnikáním (samostatnou činností) pana Mrkvičky, ale v souvislosti s pronájmem.
 3. Tento automobil podléhá silniční dani, protože je registrovaný a provozovaný v ČR a je využíván pro činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle ZDP, neboť se jedná o pronájem obchodního majetku. A příjmy z pronájmu obchodního majetku jsou příjmy ze samostatné činnosti podle ZDP.
Správná odpověď je c).

Kdyby pronajímané nemovité věci nebyly v obchodním majetku, pak by pan Mrkvička zdaňoval příjmy z nájmu správně podle § 9 ZDP a automobil by nepodléhal silniční dani.


Nákladní automobily s hmotností vyšší než 3,5 tuny a registrované v ČR jsou předmětem silniční daně vždy.

Předmětem daně silniční jsou ovšem vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.

Příklad 2

Pan Havránek podniká a k této činnosti využívá osobní a nákladní automobily, které řádně přiznává v přiznání k dani silniční a odvádí z nich příslušnou silniční daň.

Kromě toho vlastní ještě starší nákladní automobil s nejvyšší povolenou hmotností 16 tun, který k podnikání nevyužívá, nemá ani v obchodním majetku podle ZDP, a pouze sporadicky vyjíždí s tímto automobilem do svého lesa z důvodu odklízení dřeva. Vyberte správnou odpověď:
 1. Starší nákladní automobil nepoužívaný k podnikání, ale registrovaný v ČR, bude předmětem silniční daně po celý rok, ať již je fakticky používán, nebo stojí v garáži.
 2. Starší nákladní automobil nepoužívaný k podnikání, ale registrovaný v ČR, bude předmětem silniční daně jen v měsících, kdy je fakticky používán pro práci v lese, i když se nejedná o podnikání.
 3. Starší nákladní automobil nepoužívaný k podnikání, ale registrovaný v ČR, nebude předmětem silniční daně, protože není využíván k podnikání.
Správná odpověď je a).

V případě nákladních automobilů nad 3,5 tuny zákon o silniční dani stanoví pouze podmínku registrace vozidla v ČR, a již to stačí, aby se automobil stal předmětem silniční daně. Dokonce byli provozovatelé takových automobilů nepoužívaných k podnikání nepříjemně překvapeni výzvou správce daně k přiznání silniční daně z těchto vozidel.

Znalost toho, že automobily používané k podnikání podléhají silniční dani, je mezi podnikateli poměrně rozšířená. Že však silniční dani podléhají vždy nákladní automobily a přípojná vozidla těžší než 3,5 tuny, to už tak známé není.


Avšak možná dobrá zpráva tu je: Když už budeme přiznávat k dani silniční takové nákladní automobily, nezapomeneme, že fyzické osoby mohou využít ustanovení § 6 odst. 9 a 10 zákona o silniční dani.

Zde je stanoveno, že u nákladních automobilů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, ale méně než 12 tun, a u přípojných vozidel spadajících také do této váhové kategorie se sazba daně snižuje o 100 %. Tedy výsledná silniční daň bude za takové vozidlo 0 Kč, jestliže je fyzická osoba nevyužívá v souvislosti s činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle ZDP, tedy zjednodušeně řečeno k podnikání.

U nákladních automobilů a přípojných vozidel s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun a více za splnění stejných podmínek (nevyužívání k podnikání) se sazba daně snižuje o 48 %. Tato snížení sazeb (o 100 % nebo 48 %) daně platí bez ohledu na datum první registrace vozidla, jak stanoví zákon o silniční dani v úvodu § 6 odst. 9.

Z právnických osob výše uvedenou výhodu snížení sazby daně mohou využít jen veřejně prospěšní poplatníci – neziskové organizace, pokud takový automobil nebo jeho přípojné vozidlo v uvedených váhových kategoriích využívají jen ke své neziskové činnosti (činnosti, která není předmětem daně z příjmů).

Kdo je poplatníkem silniční daně?

Poplatníkem silniční daně je primárně osoba, která je jako provozovatel zapsána v technickém průkazu vozidla. V některých případech je poplatníkem uživatel – např. v případě úmrtí provozovatele vozidla nebo, pokud je provozovatel odhlášen a nový nenahlášen.

Pokud zaměstnanec použije silniční motorové vozidlo nebo jeho přípojné vozidlo, která nejsou vozidly zaměstnavatele, na pracovní (služební) cestu, za kterou jsou vypláceny zaměstnanci cestovní náhrady, pak je poplatníkem daně za tato vozidla zaměstnavatel. Ale jen v případě, že se již poplatníkem daně nestal provozovatel vozidla.

Příklad 3

Zaměstnanec je zapsán jako provozovatel osobního automobilu (registrovaného a provozovaného v ČR) v technickém průkazu a automobil po celý rok využívá ke svému podnikání.

Kromě toho je zaměstnán a v dubnu daného roku použil tento automobil na pracovní cestu, na kterou jej vyslal zaměstnavatel – obchodní korporace. Zaměstnanci vznikl podle zákoníku práce nárok na cestovní náhrady za tuto pracovní cestu. Vyberte správnou odpověď:
 1. Silniční daň za automobil za celý rok zaplatí zaměstnanec. Zaměstnavatel nebude daň z tohoto vozidla přiznávat v daňovém přiznání ani ji platit.
 2. Silniční daň za celý rok přizná v daňovém přiznání a odvede zaměstnanec. Za duben daného roku vznikne i zaměstnavateli povinnost zaplatit silniční daň z tohoto automobilu, ale jen za tento měsíc.
 3. Silniční daň za celý rok přizná v daňovém přiznání a odvede zaměstnanec. Za duben daného roku vznikne i zaměstnavateli povinnost zaplatit silniční daň z tohoto automobilu ve výši 25 Kč za každý den použití takového vozidla na pracovní cestě pro zaměstnavatele.
Správná odpověď je a).

Kdyby zaměstnanec nevyužíval uvedený automobil vůbec pro podnikání, pak by za duben platil silniční daň za toto vozidlo zaměstnavatel, přičemž by měl možnost volby: Buď zaplatit silniční daň za toto období v měsíční výši (podle zdvihového objemu motoru a první registrace vozidla), nebo ve výši 25 Kč za každý den použití vozidla pro pracovní cestu zaměstnance.

Příklad 4

Pan Ledvinka využíval v únoru daného roku k podnikání osobní automobil vypůjčený od svého kamaráda, neboť svůj automobil (je vlastníkem a provozovatelem tohoto vozidla v ČR) měl po celý únor v opravě.

Kamarád nepodniká, automobil, který vypůjčil panu Ledvinkovi, běžně využívá (kromě období výpůjčky) pro své soukromé účely. Kamarád je provozovatelem tohoto vypůjčeného automobilu. Vyberte správnou odpověď:
 1. Za únor vzniká povinnost panu Ledvinkovi přiznat a zaplatit silniční daň z vypůjčeného automobilu, protože byl používán k podnikání. Zároveň ale nemusí platit silniční daň za své vozidlo v opravě, neboť po celý měsíc jej nevyužíval k podnikání.
 2. Za únor vzniká povinnost panu Ledvinkovi přiznat a zaplatit silniční daň z vypůjčeného automobilu, protože byl používán k podnikání. Zároveň musí platit silniční daň za své vozidlo v opravě, neboť do depozita dopravního inspektorátu nebo na příslušný obecní úřad neodevzdal SPZ opravovaného vozidla.
 3. Za únor vzniká kamarádovi povinnost přiznat a zaplatit silniční daň za automobil vypůjčený panu Ledvinkovi, neboť v tomto měsíci byl jeho automobil předmětem daně silniční (byl používán k podnikání, i když jiné osoby). Kamarád je provozovatelem vozidla, proto je poplatníkem silniční daně za uvedené období on. Zároveň pan Ledvinka nemusí za únor přiznávat a platit silniční daň za svůj automobil v opravě, protože jej po celý měsíc nepoužíval k podnikání. V případě kontroly správcem daně je tuto skutečnost schopen prokázat.
Správná odpověď je c).

Pomáhejme svým kamarádům půjčením vozidla, když to potřebují, ale dávejme pozor, k jakému účelu jej využívají.

Platba zálohy na silniční daň v účetnictví a daňové evidenci

Poplatník silniční daně, který vede účetnictví (podvojné), zaúčtuje platbu zálohy na silniční daň na stranu Má dáti (MD) účtu 345 se souvztažným zápisem na stranu Dal (D) účtu 221. Platbu v hotovosti v současné době nepředpokládáme.

Do nákladů vstupuje silniční daň (předpokládáme účetní období = kalendářní rok) až při účetním uzavírání kalendářního roku, kdy se po jeho skončení podává přiznání k silniční dani a stanovuje se definitivní daňová povinnost z daně silniční za uplynulý kalendářní rok, a to účetním zápisem 531/345.

Z hlediska daně z příjmů se jedná o daňově účinný náklad v roce, se kterým časově a věcně souvisí bez ohledu na to, kdy byly zálohy na tuto daň nebo případné nedoplatky uhrazeny.

Jestliže silniční daň bude platit veřejně prospěšný poplatník, který vede jednoduché účetnictví, tedy právnická osoba neziskového charakteru, pak této osobě vznikla tato povinnost proto, že předmětný automobil nebo automobily využívá pro svoji vedlejší činnost. Nebo sice pro svoji hlavní činnost, která je ovšem zisková, tedy předmětem daně z příjmů právnických osob.

Již v momentě placení zálohy na silniční daň půjde o výdaj daňově účinný, tzn. výdaj, který má vliv na základ daně z příjmů („táhne“ jej směrem dolů) neziskové organizace za období, ve kterém došlo k platbě.

Obdobně situace dopadne u podnikatele – fyzické osoby, který vede daňovou evidenci. I pro tuto osobu již platba zálohy představuje daňově účinný výdaj, který znamená snížení základu daně (dílčího) z příjmů ze samostatné činnosti za kalendářní rok, ve kterém byla zaplacena. Samozřejmě to platí v případě, že automobil byl používán k dosažení, zajištění a udržení příjmů z podnikání – samostatné činnosti dané fyzické osoby.

Ve stejném režimu z hlediska daně z příjmů poběží i platba případného nedoplatku silniční daně vzniklého na základě přiznání k silniční dani. Ten bude daňovým výdajem v tom roce, ve kterém bude doplacen. Eventuální přeplatek na dani, který bude správcem daně fyzické osobě s daňovou evidencí vrácen, ovlivní také její základ (dílčí) daně z příjmů („táhne“ jej směrem nahoru), a to v roce obdržení tohoto přeplatku.

Podnikatel přeplatek zahrne do zdanitelných příjmů nebo tuto platbu zaeviduje jako snížení daňově účinných výdajů. Tento druhý postup (formou snížení daňových výdajů) budou preferovat podnikatelé, kteří nechtějí, aby jim takové přeplatky na výdajích na dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů zkreslovaly řekněme jejich obrat v podobě příjmů za své uskutečněné podnikatelské aktivity.

Co napsat na závěr?

Stojíme před placením zálohy na silniční daň za leden až březen 2020. Zkoumáme tedy jednotlivě každý automobil, popř. přípojné vozidlo, jehož jsme provozovatelem, za každý měsíc tohoto období, zda není předmětem silniční daně.

Pokud jsme zaměstnavatelem, tak dále myslíme na automobily, jichž nejsme provozovatelem, ale naši zaměstnanci je používali v tomto období na pracovních (služebních) cestách.

Jestliže jsme používali v uvedeném období silniční motorové vozidlo, jehož nejsme provozovatelem, a nešlo o použití zaměstnancem, zkoumáme, zda nevznikla povinnost za toto vozidlo platit silniční daň. Pokud ano, upozorníme provozovatele, že musí zaplatit zálohu na silniční daň za tento automobil a později přiznat z něj silniční daň v daňovém přiznání. Jak se s provozovatelem vozidla za tuto „daňovou odměnu“ za dobrý skutek vyrovnáme, to je již věc jiná.


Související článek:
Silniční daň a její účtování
Přehled aktuálních legislativních změn
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Testování zaměstnanců se spustí od března

26. 2. 2021 | Od 1. března mohou zaměstnavatelé nakupovat schválené antigenní testy určené pro testování laiky, a může tak začít testování zaměstnanců ve firmách. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zpočátku bude testování dobrovolné, později povinné. Vláda zaměstnavatelům přispěje na jednoho zaměstnance maximálně 60 Kč na test čtyřikrát měsíčně. Zaměstnance, u kterého se testem onemocnění prokáže, bude muset zaměstnavatel nahlásit na hygienu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Zdravotnický Materiál
Velkoobchod a výroba zdravotnického materiálu
www.zdravotnicke-materialy.cz

Gasinsight s.r.o.
Vše pro přestavby vozidel na pohon plynem LPG, CNG, Diesel Gas.
www.lpgprofi.cz

Daňový kalendář

1. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020
15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,20 Kč
0,085 Kč
21,61 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.02.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru