Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Ing. Michaela Martínková, CAE
13. 1. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přímo zákon o zaměstnanosti nabízí několik možností, jak získat podporu při zaměstnání osoby se zdravotním postižením.

Foto: 123RF

 

Jaké daňové úlevy a příspěvky může využívat zaměstnavatel v případě, že přijme do pracovního poměru osobu se zdravotním postižením? Pojďme se na ně podívat v následujícím článku.


 
Hned v úvodu je nutné poznamenat, že se budeme zabývat výhradně právy zaměstnavatele, i když zákony vymezují i určité povinnosti pro zaměstnavatele (nejznámější je určitě plnění povinného podílu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 25 osob).

Okruh osob se zdravotním postižením vymezuje § 67 zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.). Rozumí se jimi fyzické osoby, kterou jsou uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni, popř. jsou osobami zdravotně znevýhodněnými. Osoby invalidní ve třetím stupni jsou také pojmenovány jako osoby s těžším zdravotním postižením. Rozhodnutí o tom, v jaké kategorii bude osoba zařazena, je v kompetenci orgánu sociálního zabezpečení. Tímto rozhodnutím (popř. potvrzením či posudkem) se osoba se zdravotním postižením následně prokazuje vůči zaměstnavateli.

Přímo zákon o zaměstnanosti nabízí několik možností, jak získat podporu při zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Prvním z nich je příspěvek na zřízení pracovního místa. Podmínky stanoví § 75 zákona. Zaměstnavatel musí uzavřít dohodu s úřadem práce a pracovní místo musí být osobou se zdravotním postižením obsazeno 3 roky. Zaměstnavatel nesmí mít nedoplatky na daních či pojistném.

Dalším příspěvkem je příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením (§ 76). Opět musí být uzavřena dohoda zaměstnavatele s úřadem práce a zaměstnavatel musí prokázat bezdlužnost. Roční výše příspěvku může být nejvýše 48.000 Kč, ale nenáleží zaměstnavateli, pokud osoba se zdravotním postižením nepracuje na pracovišti zaměstnavatele. Rovněž nenáleží na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou.

Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, může s úřadem práce uzavřít dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Poté má zaměstnavatel nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Výše příspěvku činí 75 % prostředků skutečně vynaložených na mzdy, maximálně však u invalidních osob ve výši 14.200 Kč (platí od 2. čtvrtletí 2022), resp. ve výši 5.000 Kč u osob zdravotně znevýhodněných.

Dále náleží zaměstnavateli v rámci tohoto příspěvku paušální částka 1.000 Kč měsíčně na osobu se zdravotním postižením. Příspěvek jde dále zvýšit, pokud zaměstnavatel vynaložil náklady na náklady zaměstnanců a pracovních asistentů při pomoci osobám se zdravotním postižením, náklady na dopravu osob se zdravotním postižením nebo náklady na přizpůsobení provozovny pro zaměstnání osob se zdravotním postižením. O příspěvek se žádá čtvrtletně zpětně. Opět nelze příspěvek poskytnout za zaměstnance, který nemá stanoveno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele.

Další práva zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním stanoví § 79 zákona o zaměstnanosti. Jde o informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním těchto osob, součinnost při vyhrazování pracovních míst vhodných pro tyto osoby, spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst a o spolupráci při řešení individuálního přizpůsobení pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

Plnění tzv. povinného podílu a další slevy

Pokud jsem v úvodu zmínila povinnost zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci plnit tzv. povinný podíl, pak mu zaměstnanci se zdravotním postižením ušetří finanční prostředky. Protože pokud nebude vypočtenou výši takových zaměstnanců zaměstnávat (jde o 4 % z průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců), ani nebude odebírat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří mohou poskytovat tzv. náhradní plnění, pak musí odvést do státního rozpočtu peněžní prostředky (za rok 2022 bude činit odvod za 1 přepočteného zaměstnance částku 98.265 Kč).

Zákonem o zaměstnanosti práva zaměstnavatelů, resp. výhody spojené se zaměstnáním osob se zdravotním postižením, nekončí. Zaměstnavatel v rámci své daňové povinnosti k dani z příjmů může uplatnit slevu na této dani podle § 35 zákona o daních z příjmů. Výše slevy činí 60.000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (tedy invalidního zaměstnance ve třetím stupni), popř. 18.000 Kč za ostatní zaměstnance se zdravotním postižením. Sleva se poměrně krátí, pokud je výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo.

Další výhodu vymezila novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb. a jeho novela zákonem č. 216/2022 Sb.), která nabude účinnosti od 1. 2. 2023. V zákoně se objeví sleva na pojistném pro zaměstnavatele, který zaměstnává vyjmenované osoby v § 7a odst. 1 tohoto zákona. Mezi ně patří mimo jiné i osoba se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti – tedy osoby invalidní či osoby zdravotně znevýhodněné. Podmínkou však bude, aby zaměstnanec pracoval na zkrácený pracovní úvazek (nejméně 8 hodin, nejvýše 30 hodin týdně).

Další podmínky, kdy sleva nenáleží, jsou vázány na odměnu takového zaměstnance, kdy úhrn vyměřovacích základů nesmí být vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy měsíčně, nebo 1,15 % průměrné mzdy na 1 hodinu. Zaměstnanec nesmí dále vykonat práci více jak 138 hodin měsíčně, nesmí být uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd (tzv. kurzarbeit) a také musí být sleva uplatněna jen jednomu zaměstnavateli téhož zaměstnance (zde bude rozhodovat, který zaměstnavatel oznámí záměr uplatnění slevy vůči České správě sociálního zabezpečení jako první).

Výše slevy pak bude činit 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance, na kterého je sleva uplatňována. Sleva bude uváděna na tiskopise a lze ji uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za daný kalendářní měsíc (tzn. tiskopis musí být podán v zákonné lhůtě do 20. dne následujícího měsíce, jinak nárok na slevu zanikne).

Průřez nároky zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním poskytuje takovému zaměstnavateli celou paletu nástrojů, jakým způsobem může získat určité výhody, pokud zaměstnance se zdravotním postižením zaměstná. Znamená to ale, že se musí o svá práva aktivně hlásit, protože nárok nevznikne automaticky, pokud takový zaměstnanec do pracovního poměru nastoupí.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Webové stránky a e-shopy
Děláme weby, eshopy a konzultace. Máme nízké ceny a super technologie.
www.vegateam.cz

SQM4.com
Mikroprocesorové ARM moduly řídí, měří, počítají.
www.sqm4.com

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme