Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nový výpočet dovolené od 1. 1. 2021


Ing. Michaela Martínková, CAE
10. 6. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. ledna 2021 by měla být výše dovolené odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance.

Foto: 123RF

chystase
 

Legislativním procesem v současné době prochází novela zákoníku práce, která mění hlavně výpočet dovolené. Její účinnost by měla být od 1. 1. 2021. Pojďme se tedy podívat, jak se bude nárok na dovolenou nově vypočítávat.


 
Nyní je v zákoně stanovena dovolená za kalendářní rok (nebo její poměrná část) a dovolená za odpracované dny. Nově bude stanovena již jen dovolená za kalendářní rok (nebo její poměrná část, pokud zaměstnanec nebude pracovat u zaměstnavatele po celý rok). Dalším typem v současném zákoníku práce je ještě dodatková dovolená, která jako pojem v zákoně bude i nadále.

V novele zákona zůstává dosavadní výměra dovolené v týdnech, její výše však bude odvozena od týdenní pracovní doby daného zaměstnance. Proto se tedy i v médiích často vyskytuje informace, že dovolená nově nebude již počítána na dny, ale na hodiny.

Pro zaměstnance s pravidelnou týdenní pracovní dobou, který bude u zaměstnavatele pracovat celý rok, se prakticky nic nezmění. Místo základního nároku 20 dnů bude mít nyní při 40hodinové týdenní pracovní době nárok na 160 hodin dovolené (4 týdny × 40 hodin = 160 hodin).

Zákon hovoří poněkud krkolomně o nároku zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo, pokud u téhož zaměstnavatele konal práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období.

Matematicky lze využít výpočet uvedený výše v závorce. Za jeden den své dovolené bude zaměstnanec mít odčerpáno osm hodin, a takto tedy může čerpat 20 pracovních dnů.

Ovšem, pokud by tento zaměstnanec první půlrok pracoval na plný úvazek a od 1. 7. by přešel na poloviční úvazek, již se mu situace změní. Dosud platí, že dovolená se určuje na dny – tedy zaměstnanec má stále nárok na 20 dnů v roce, ale v druhé polovině roku bude jeho pracovní den o polovinu kratší.

Pokud tedy v prvním pololetí nevyčerpá deset dnů, kdy měl plný úvazek a za půl roku zaměstnání mu vznikl nárok na 10 dnů dovolené, bude v podstatě na dovolené krácen (v druhém pololetí bude jeho pracovní den činit čtyři hodiny a ne osm hodin).

A naopak, kdyby v první půlce roku čerpal nárok již z druhého pololetí při této změně úvazku, měl by dovolenou v podstatě delší – ne za dny, ale za hodiny, protože jeho pracovní den v prvním pololetí činil osm hodin, ale ve druhém pololetí již jen čtyři hodiny).

Nový způsob výpočtu dovolené tento nesoulad, kdy se mění pracovní úvazek v průběhu roku, narovnává. Výpočet by v našem případě změny z plného na poloviční úvazek přesně v pololetí byl tento:

1. pololetí: 40 hodin (úvazek)
/ 52 týdnů (délka kalendářního roku)
× 26 týdnů (délka 1. pololetí)
× 4 týdny (výměra dovolené)
= 80 hodin (nárok na dovolenou)

2. pololetí: 20 hodin (úvazek)
/ 52 týdnů (délka kalendářního roku)
× 26 týdnů (délka 1. pololetí)
× 4 týdny (výměra dovolené)
= 40 hodin (nárok na dovolenou)

CELKEM nárok 120 hodin dovolené za kalendářní rok.

Zaměstnanec tedy z roční výměry dovolené v prvním pololetí za každý den dovolené odčerpává osm hodin, v druhém pololetí čtyři hodiny. Pokud si celoroční nárok na dovolenou vyčerpá v první polovině roku, bude to v podstatě představovat 15 pracovních dnů při plném úvazku; pokud si ji celou vyčerpá až v druhé polovině roku, když měl poloviční úvazek, bude to představovat 30 pracovních dnů při polovičním úvazku.

Novela zákoníku práce v rámci dovolené také narovnává situaci u zaměstnanců, kteří nemají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a mají některé směny různě dlouhé (jeden den dovolené pro ně představoval den směny bez ohledu na její délku, ač mohla být třeba v rozdílu i několika hodin). Při novém výpočtu nároku na dovolené se tato nerovnost zruší, protože dovolenou budou čerpat po hodinách své původně naplánované směny na den, kdy dovolenou čerpají.

Pokud zaměstnanec neodpracoval u téhož zaměstnavatele celý kalendářní rok, bude mít nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok za předpokladu, že konal práci alespoň po dobu čtyř týdnů u zaměstnavatele. Dosud platí, že když zaměstnanec neodpracuje alespoň 60 dnů, má nárok na dovolenou za odpracované dny, a to ve výši 1/12 z výměry za každých 21 odpracovaných dnů.

Pokud odpracuje více než 60 dnů v kalendářním roce u zaměstnavatele, pak má již v současné době nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale v poměrné výši podle počtu celých odpracovaných měsíců. Tato určitá dvojkolejnost dovolené za odpracované dny nebo poměrné části dovolené za kalendářní rok se tedy nově zruší a bude se vycházet z dovolené za kalendářní rok, resp. z její poměrné části.

Zaměstnanec, který bude u zaměstnavatele pracovat méně než čtyři týdny, nebude mít nárok na dovolenou vůbec (to ostatně neměl ani nyní, protože čtyři týdny při rovnoměrné pracovní době nečinily nikdy více než 21 pracovních dnů).

Podle navrhovaného znění se poměrná část dovolené vypočítá jako jedna dvaapadesátina stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec právo v kalendářním roce, a to za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu.
 
Chcete názorně vidět, jak správně vykázat dovolenou v hodinách v účetním programu POHODA a mzdovém systému PAMICA? V tom případě si nenechte ujít tyto videonávody: Jak v programu POHODA vykazovat dovolenou v hodinách?Jak v programu PAMICA vykazovat dovolenou v hodinách?

Příklad

Zaměstnanec nastoupí 1. 10. na plný pracovní úvazek, tedy 40 hodin, při rovnoměrné pracovní době. Výměra dovolené u zaměstnavatele činí čtyři týdny. Pokud bude pracovat do konce kalendářního roku, odpracuje třináct celých týdenních pracovních směn, jeho nárok na dovolenou tedy po změně zákona bude nově následující:

40 hodin (úvazek)
/ 52 týdnů (délka kalendářního roku)
× 13 týdnů (odpracovaná doba)
× 4 týdny (výměra dovolené)
= 40 hodin (nárok na dovolenou)

Pokud by výsledek nevyšel přesně na celé hodiny, zaokrouhlení se provede vždy na celé hodiny nahoru.


Možná někoho napadne, že když bude nově dovolená vlastně vyměřena na hodiny, mohl by zaměstnavatel např. určit dovolenou na jednu hodinu jedné směny zaměstnance (hodně lidí zapomíná, že dovolenou především určuje zaměstnavatel, byť v praxi se mnohdy řídí žádostí zaměstnance).

Tento postup však není možné aplikovat, neboť do zákona přibude i ustanovení, že „čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny“. Zůstává tedy v podstatě zachována praxe, kdy zaměstnanci běžně čerpali půlden dovolené, méně to nebude možné ani podle nového výpočtu nároku na dovolenou po hodinách.

Při krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu bude moci zaměstnavatel krátit dovolenou o počet neomluveně zameškaných hodin této směny (nelze však sčítat neomluvená zameškání kratších jednotlivých směn; např. kdyby zaměstnanec neměl omluvenu v rámci osmi pracovních dnů jednu hodinu z každé směny, nedošlo by k žádnému krácení dovolené, byť součet již činí osm hodin, což by odpovídalo jednomu pracovnímu dni).

Dosud jsme také byli zvyklí na to, že pokud zaměstnanec byl např. dlouhodobě nemocný, krátil se jeho nárok na dovolenou za kalendářní rok při více než 100 zameškaných dnech o 1/12 a následně za každých takových 21 zameškaných dnů o další 1/12 roční výměry dovolené.

Nová koncepční změna nepočítá s následným krácením dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části a podmínka zameškání směny při nemoci se modifikuje tak, že se tato překážka v práci jako výkon práce uznává do maximální výše 20násobku stanovené týdenní pracovní doby.

Prakticky tedy vznikne situace, kdy se nemoc započte do odpracované doby pro účely výpočtu dovolené (při 40hodinové týdenní pracovní době to znamená 800 hodin, tedy 100 dnů při rovnoměrné pracovní době).

Doba nemoci nad tuto hranici se do odpracované doby nezapočítává, čímž zaměstnanec nesplní podmínku odpracování celých 52 týdnů v kalendářním roce, a dovolená tedy ani nemůže vzniknout v celoroční výměře (pro někoho je to možná změna zdánlivá, protože nyní se z celoroční výměry určitá část dovolené při dlouhodobé nemoci krátí, zatímco nově celoroční výměra ani nevznikne).

Je otázka praxe, jak bude k této novince při překážkách v práci přistupováno hlavně s ohledem na správné nastavení mzdových programů. A to ještě s respektováním další podmínky pro uznání této překážky v práci při započítávání do limitu 20násobku stanovené týdenní pracovní doby, kterou je, že zaměstnanec v tomto kalendářním roce odpracoval mimo tyto překážky v práci alespoň 20násobek stanovené týdenní pracovní doby.

Při rovnoměrné pracovní době 40 hodin týdně tedy musí zaměstnanec odpracovat minimálně 100 pracovních dnů = 800 hodin, aby se mu dlouhodobá pracovní neschopnost také započítávala do maximální výše 800 hodin. Jen pro úplnost rok 2020 má 251 pracovních dnů, tedy 2008 pracovních hodin, takže nemoc by musela být opravdu hodně dlouhá, při níž by se již do odpracované doby nezapočítávala, čímž by nevznikl nárok na celoroční výměru dovolené za kalendářní rok.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:

Novela zákoníku práce – nárok na dovolenou a čerpání
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Karel
12. 1. 2021 9:30:53
Dobrý den. Nějak se v tom ztrácím. Mám nepravidelnou pracovní dobu tkzv. 2+2+3 dny za sebou( krátký dlouhý týden) do fondu se mě započítává po odečtení přestávek na oběd 11,25 hodin na směnu. Máme dovolenou 17 směn v roce. Kolik budu mít tedy nově dovolené. A druhá otázka zaměstnavatel mi řekl když si budu brát den volna tak místo 11,25 hodin se to prý musí zaokrouhlit nahoru tedy na 12 hodin to mi připadá nespravedlivé proč nejde čerpat 11,25 proč se to musí zaokrouhlit nahoru? a třetí dotaz když mám 22 dní loňské dovolené tak budu mít kolik hodin nově? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
10. 1. 2021 18:08:21
Dobrý den asi taky tomu úplně nerozumím.
Mám 11hod.směny. Jeden týden jsou to 3 dny a druhý týden 4 dny. Nevidím v tom rozdíl jen ze
Misto dni se pisou hodiny.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 1. 2021 14:34:16
k dotazu Luboše: čerpání dovolené se počítá jako výkon práce, pokud tedy máte pracovní poměr od 1.1. celý rok, dosáhnete na plnou roční výměru dovolené. Při odpracování více hodin se za každou týdenní směnu navíc počítá 1/52 dovolené navíc.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 1. 2021 14:32:12
K dotazu Michaely: nárok na čerpání po skončení mateřské dovolené s nijak neměnil.
Hlášení závadného obsahu

Luboš
10. 1. 2021 14:31:23
Dobrý den. Nějak se v tom ztrácím. Nový zákon určuje jako termín odpracovaný týden v roce. Tak že, pokud v roce vyberu 5 týdnů dovolené, rok má 52 týdnů, zbývá tedy odpracovaných 47 týdnů, tak nemám odpracovaný celý fond a krátí se mě dovolená? A druhá otázka, mám v roce celkem hodně odpracovaných přesčasových hodin cca 300 hodin. Podle nového zákona by se měla dovolená prodlužovat, pokud ano o kolik? Upřesňuji, mám nepravidelnou pracovní dobu tkzv. 2+2+3 dny za sebou( pondělí, úterý, pátek, sobota a neděle jeden týden a středa , čtvrtek druhý týden) do fondu se mě započítává po odečtení přestávek na oběd 11,25 hodin na směnu. Máme dovolenou 17 směn v roce. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 1. 2021 14:31:17
K dotazu Evy: pokud se Vám v průběhu roku nemění úvazek nebo nemáte nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, kdy jedna pracovní směna má rozdílný počet hodin, pak se skutečně na podstatě výpočtu nic nemění.
Hlášení závadného obsahu

Michaela
10. 1. 2021 10:12:44
Dobrý den, chtěla bych sr zeptat, zda budu mít stále nárok na proplacení dovolené po skončení mateřské dovolené. Na mateřskou jsem nastoupila v listopadu 2020. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Eva
10. 1. 2021 6:11:54
Doplnění k předchozímu dotazu: při práci na 8 nebo 6 hodinový úvazek, tak při čerpání 1 dne dovolené čerpám 24 hodin tak i tak, jak jaký je v tom rozdíl?
Hlášení závadného obsahu

Eva
10. 1. 2021 6:01:18
V čem je rozdíl v čerpání ŘD, když při 8h. úvazku čerpám 1 den, tedy 8 hodi a při 6ti h. úvazku čerpám taky 1 den tedy 6 hodin, ale stále je to 1 den, nerozumím tomu, v čem je nějaký rozdíl, než v tom, že místo dny se použije hodiny, díky
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2021 20:03:47
K dotazu Radky: dovolená se nově krátit nebude, bude se posuzovat výše nároku podle odpracované doby. Za tu se však jako dosud nepovažuje rodičovská dovolená, je změně tedy nedochází.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2021 20:01:31
K dotazu Jarky: dovolená R. 2020 se nebude přepočítávat, nadále bude evidovaná ve dnech. Ba

Váš příklad změny úvazku je typickým příkladem, proč došlo ke změně vykazování v hodinách, neboť den dovolené může změnit svou hodinovou dotaci.
Hlášení závadného obsahu

Monika
8. 1. 2021 17:48:51
Jak je to s krácením dovolené. Bude se v roce 2021 krátit dovolená za čerpání rodičovské dovolené?
Hlášení závadného obsahu

Jarka
7. 1. 2021 11:19:47
Dobrý den, mám zaměstnance, který měl v r. 2020 úvazek 0,5 a zbyla mu dovolená, od 1.1.2021 bude mít již úvazek plný, jak mu přepočtu dovolenou, když má teď dvojnásobný úvazek oproti roku 2020? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Marínková
7. 1. 2021 8:00:16
Dobrý den, zákoník práce v § 90 stanoví, že doba odpočinku mezi dvěma směnami musí být min. 11 hodin. pokud je tato podmínka splněna, zaměstnavatel se nemusí ohlížet na to, že od 1.2. nastupujete do nového zaměstnání, protože pracovní poměr skončí, a věc odpočinku mezi 2 směnami je již v kompetenci nového zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
6. 1. 2021 22:58:46
Dobrý den paní Martínková, ráda bych Vás požádala o radu. Mám stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hodin týdně, s nerovnoměrnou rozvrženou pracovní dobou. V 11/2020 jsem podala výpověď a měla bych tedy skončit k 31.1.2021. Na konci měsíce mně byly naplánovány tři noční 12-hodinnové služby, 29.1.; 30.1. a 31.1. 2021. Na moji připomínku jednoho dne dovolené, který mi náleží po odpracování měsíce ledna mi byla zrušena poslední směna. Ráda bych se Vás zeptala, zda mi nenáleží volno jako odpočinek po odpracované směně dne 30.1.2021? Zda je to takto v pořádku? Před nástupem do nového zaměstnání bych měla ráda odpočinek, který mi náleží. Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 1. 2021 1:17:10
K dotazu Jiřího: za výkon práce podle § 348,odst. 1, písm. a) se považují i překážky v práci, pokud nemůže zaměstnanec pracovat.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 1. 2021 1:05:57
K dotazu Michala: obecně platí, že nárok na dovolenou se při odpracování více hodin, než je stanoveno, bude posouzovat podle § 213, odst. 5 zákoníku práce - tedy za týdenní odpracovanou směnu se výměra navýší o 1/52 dovolené za kalendářní rok. Nicméně podle zákoníku práce byste měl za případné přesčasy čerpat především náhradní volno, a zaměstnavatel nemůže přidělovat práci nad rámec stanovené pracovní doby neustále.
Hlášení závadného obsahu

Jiří
4. 1. 2021 17:01:54
Dobrý den. Jaký vliv na výpočet dovolené mají dny, kdy jsme nuceni zůstat doma z důvodu překážky na straně zaměstnavatele.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal
4. 1. 2021 0:22:37
Dobrý den, doteď jsem měl 25 dnů dovolené. Moje pracovní doba je klasicky 8h denně. Jenže nad to si vyplňuji cestovní prikazy a každý den k těmto 8mi hodinám přidávám další 2h které trávím na cestě. Takže denně mám cestak na cca 10h. Znamená to tedy, že se mi i zvýší počet "dnů" dovolené? S díky za odpověď Michal
Hlášení závadného obsahu

Vlastik
3. 1. 2021 12:44:27
Dobrý den, mám týdenní pracovní dobu 37,5h budu mít na rok dovolenou 20 dní, a delších měsících mě to naskočí na cc 22 dní/rok. Pokud přibudou přesčasy bude to o nějaký den víc.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 1. 2021 13:27:43
Dobrý den, nárok se běžně udává v týdnech, od nového roku bude tato týdenní výměra převedena na hodiny, pokud budete mít směny stále stejné, nedojde ke změně, protože pro Vás 1 den dovolené představuje 12 hodin, nikoli 8 hodin, jak tomu bývá u 5denní pravidelné směny.
Hlášení závadného obsahu

Filip
30. 12. 2020 22:46:24
Dobrý den, mám nepravidelnou pracovní dobu,12-ti hod směny, celkem za měsíc 165 hod.Doposud byla moje roční dovolená 14 dní.Budu mít od Nového roku dovolené víc? předem děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Bara
28. 12. 2020 12:36:48
Dobrý den, pokud mám stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hodin týdně, s nerovnoměrnou rozvrženou pracovní dobou, kolik dnů nebo hodin dovolené mi vzniká po odpracování měsíce ledna 2021? Na konci listopadu 2020 jsem podala výpověď, z loňského roku mi zbývá 1,50. Předem Vám děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

jenda77
25. 12. 2020 21:04:07
Dobrý den
mám dotaz
pracuji nyní v nemocnici na úvazek 0,2 /8hod/ ,ale rovněž pak vykonávám služku/16h od 15:00 do 7:00/v jiný den a tak trvá 16h.
služba se mi dopočítává do 40h a není to tedy přesčas

mám tedy měsíčně 4x8h tedy 32h práce + 32h práce ve službě

náleží mi tedy za 32h práce ve službě také dovolená ?
Hlášení závadného obsahu

Terpok
24. 12. 2020 11:14:29
Dobrý den, mám nepravidelnou pracovní dobu,12-ti hod směny, celkem za měsíc 172,5 hod.Doposud byla moje roční dovolená 15 dní.Budu mít od Nového roku dovolené víc?Moc děkuji za odpověď 🤔
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 12. 2020 9:36:23
K dotazu Toma: nevyčerpaná dovolená r. 2020 bude nadále evidována ve dnech co se týká nároku.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 12. 2020 9:35:30
Dobrý den, na výměře se nic nemění, pracovní směna pro Vás představuje 6 hodin, budete tedy místo 1 dne dovolené čerpat 6 hodin a výměra dovolené se při celoroční práci vypočte 20 dnů * 6 hodin = 120 hodin
Hlášení závadného obsahu

Olga
23. 12. 2020 0:17:33
Dobrý den,prosím,pracuji 6h denně od pondělí do pátku a čerpám ročně 4týdny dovolené,kolik budu mít tedy od roku 2021 prosím,bude se mi to nějak krátit?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Tom
22. 12. 2020 22:58:57
a jak to bude prosím s převedenou dovolenou - letos jsem nevyčerpal 12 dní. Mám zkrácený úvazek. Budu mít v roce 2021 těchto 12 dní nebo mi to zkrátí na 9 ? díky
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 12. 2020 20:49:25
Dobrý večer, Váš výpočet je správný.
Hlášení závadného obsahu

Alena
21. 12. 2020 10:27:14
Děkuji mnohokrát za odpověď. Pokud chápu správně, při celém odpracovaném roce je výpočet 37,5 hodin*6 týdnů, tzn. 225 hodin? Děkuji za upřesnění
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 12. 2020 14:15:54
K dotazu Aleny: týdenní nárok přepočtete na hodinový nárok a následně sledujete, kolik skutečně odpracoval.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 12. 2020 14:14:36
K dotazu Renaty: Do nároku na dovolenou se počítají všechny odpracované hodiny a nárok na dovolenou se při odpracování více hodin, než je stanoveno, bude posouzen podle § 213, odst. 5 zákoníku práce - tedy za týdenní odpracovanou směnu se výměra navýší o 1/52 dovolené za kalendářní rok.
Hlášení závadného obsahu

Alena
17. 12. 2020 21:14:32
Dobrý den, prosím o radu: jaký nárok na dovolenou bude mít v roce 2021 zaměstnanec pracující ceký rok u téhož zaměstnavatele, nerovnoměrně rozvržená době 37,5/týdně a nároku na 5 týdnů dovolené + 1 týden dodatkové? Děkuji mnohokrát za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Renata
17. 12. 2020 7:06:07
Dobrý den, jak to bude s nárokem na dovolenou u pracovníků s kratší týdenní pracovní dobou, kteří odpracují v některém měsíci více hodin, než je jejich stanovená norma. Budou se i tyto hodiny nad úvazek počítat do nároku na dovolenou? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 12. 2020 23:59:45
dobrý den, pokud budete pracovat u zaměstnavatele celý rok, budete mít odpracováno 50 celých týdnů, při 40hodinovém týdenní úvazku představuje tedy výměra 5 týdnů dovolené 192 hodin.
Hlášení závadného obsahu

jarka
7. 12. 2020 13:40:18
Nastupuji 15.1. 2021 do nového zaměstnaní, jaký bude můj nárok na dovolenou v roce 2021? Dovolená je normálně 5 týdnů.
Děkuji za odpověď.
Jarka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 11. 2020 13:24:05
Dobrý den, Vaše úvaha je správná.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
26. 11. 2020 12:03:03
Dobrý den, pracuji na 4 hodiny celý rok při ID. Dnes mám nárok na 20 dní dovolené. Takže se příští rok 2021, změní 20 dnů na dovolené na 80 hodin? Nekrátí se dny dovolené že?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 11. 2020 16:58:40
Dobrý den, přechodná ustanovení zákoníku práce hovoří o tom, že právo na dovolenou a její čerpání se řídí do roku 2020 původním ustanovením zákoníku práce, měla by být tedy počítána dosavadním způsobem.
Hlášení závadného obsahu

Jana K
23. 11. 2020 16:39:55
Dobrý den, zajímalo by mě, jak se bude příští rok postupovat v případě, že mi z letoška zbudou dny nevybrané dovolené?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 11. 2020 17:25:42
K dotazu Ireny: Neznám přímo předpisy na státní organizace, ale zákoník práce v současné době přepočet dovolené na hodiny nezná, její výměra je počítána ve dnech (novinka platí až od r. 2021). doporučuji se obrátit na inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 11. 2020 17:23:37
K dotazu Marcely: Dovolená i z částečného prac. poměru náleží, pracovní den je však pro Vás kratší, ale jejich počet se nijak nekrátí.
Hlášení závadného obsahu

Irena
22. 11. 2020 8:58:40
Dobry den, pracujeme jako speciální pedagogové v DD, spadáme pod MŠMT a již třetím rokem čerpáme dovolenou hodinově dle směnného kalendáře. Normálně všem pedagogickým pracovníkům náleží ze zákona 8 týdnů dovolené . Nám byla přepočítána na ěá směn. Je toto jednání oraganizace správné. Podotýkám, že pracujeme v režimu dlouhý, krátký týden nepřetržitě, bez nočních směn. děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
21. 11. 2020 12:03:31
Dobrý den,pracuji v nemocnici 8. Měsíc při rodičovské dovolené na částečný úvazek 0,29 chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na čerpání dovolené, popřípadě kolik dní (pro celý úvazek je 25dni) děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 11. 2020 20:20:57
Dobrý večer, nárok se novelizace zákona nemění, jen bude přepočten na hodinovou výměru.
Hlášení závadného obsahu

Ivan Pohl
15. 11. 2020 17:36:20
Dobry den, pokud nyni mam narok na dovolenou 30 dní (pracuji v soc. sluzbach), zustava tento narok I od 1.1.2021 ? Dekuji. IP
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 11. 2020 23:53:30
Dobrý večer, Vaše týdenní výměra činí 5x5=25 hodin, pokud odpracujete celý rok, budete tedy mít nárok na tento počet hodin násobený nárokem na dovolenou v týdnech, které máte u zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Marta
9. 11. 2020 19:55:04
Dobrý večer, pracuji ve školství jako nepedag.s 5 h denní pravidelnou prac. dobou. Kolik dnů dovolené mi bude nalézt v R. 21 Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 9. 2020 14:45:31
dobrý den, nárok dovolené na r. 2021 se bude posuzovat podle odpracované doby 2021. Dosud také platí, že na dovolenou máte nárok za určitý odpracovaný čas, což v lednu nesplníte z výměry daného kalendářního roku, a tak si tedy v podstatě dovolené čerpáte dopředu před nárokem - pokud by např. pracovní poměr skončil a dovolená byla přečerpaná, zaměstnavatel ji vypořádá v rámci poslední výplaty - na tomto způsobu nemění nic ani skutečnost, že výpočet nároku bude jiný, hlavní principy čerpání dovolené zůstávají stejné.
Hlášení závadného obsahu

Maru
24. 9. 2020 14:07:17
Dobrý den,
jaké bude rozhodné období pro určení nároku na dovolenou pro rok 2021? Hodiny odpracované již v roce 2020 nebo v roce 2021. Jak postupovat, když potřebuji čerpat dovolenou již v lednu roku 2021?
Děkuji za info
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 9. 2020 13:11:21
Dobrý den, pro nový výpočet dovolené je vždy nutné posoudit délku celých týdnů odpracované doby.
Hlášení závadného obsahu

Jana S.
24. 9. 2020 9:50:36
V příkladu výše (zaměstnanec nastoupí do práce 1.10.) počítáte s 13 odpracovanými týdny. Nehledí se tedy vůbec na to, že zaměstnanec nastoupil do práce v pátek? Tj. jak se definuje "odpracovaný týden"? Co když někdo nastoupí do práce ve středu, bude se jeho první týden započítávat do nároku na dovolenou? Děkuji předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 9. 2020 13:48:56
dobrý den, nový výpočet začíná od r. 2021, kdy se bude i takto posuzovat nárok na dovolenou od r. 2021.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
14. 9. 2020 10:11:31
Dobrý den, jaké bude rozhodného období pro určení nároku na dovolenou pro rok 2021? Hodiny odpracované v roce 2020 nebo v roce 2021. Děkuji za názor
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 9. 2020 21:03:21
Dobrý večer, výpočet dovolené novým způsobem se bude týkat všech zaměstnanců bez výjimky.
Hlášení závadného obsahu

Vašek
1. 9. 2020 18:33:49
Dobrý den, pracuju ve firmě jako THP a zajímalo by mě jestli se tohle vztahuje i na mě,když nedělám na směny.Přesčasy nám zaměstnavatel neproplácí a po měsíci se prakticky mažou.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 8. 2020 7:41:37
Dobrý den, dovolená bude přepočtena vždy na hodiny podle pracovního úvazku, nepůjde o krácení, ale reálné vyjádření, kolik je pracovní den při nižším úvazku.
Hlášení závadného obsahu

jana
27. 8. 2020 9:41:02
Bude se mi kratit dovolena od r.21 pri uvazku 0.75? Pracuji pravidelne cely tyden. Pracuji ve skolstvi.dekuji
Hlášení závadného obsahu

Marie
30. 7. 2020 21:38:25
Co,když si budu chtít vzít dovolenou už v lednu
Hlášení závadného obsahu

Jana
5. 7. 2020 16:02:00
Upozornění na chybu
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Marcela Wolfová
Konzultace Pohoda, účto. Graf. práce, korektury. Okr. Vsetín, Praha.
firmy.pohoda.cz

Skuchyně
Zakázkové truhlářství, plánování kuchyní, interiérů
www.skuchyne.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,19 Kč
0,025 Kč
21,71 Kč
0,129 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru