Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v zákoně o DPH od 1. 4. 2019 – 1. část


Redakce
11. 4. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jestliže prodej dlouhodobého majetku představuje obvyklou ekonomickou činnost osoby povinné k dani, úplata z tohoto uskutečněného plnění se nově zahrne do obratu.

Foto: 123RF

 

Daňový balíček přinesl od 1. dubna 2019 novinky také do zákona o DPH. V prvním díle si představíme změny, které nastaly u obratu, místa plnění, poukazů či u uskutečnění plnění a vzniku povinnosti daň přiznat nebo zaplatit.


 
Ve Sbírce zákonů byl dne 27. 3. 2019 vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. S účinností od 1. 4. 2019 se do zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) promítají nové právní předpisy Evropské unie a naopak se z něj vypouští ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní právní úpravou.

V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) a s ohledem na zásady vyplývající z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie dochází v zákoně o DPH ke zpřesnění některých důležitých pojmů, jako je například ekonomická činnost, osoba povinná k dani či úplata, s cílem vyjasnit a zpřehlednit legislativní úpravu DPH.

Finanční správa popisuje nejdůležitější změny a doplnění v zákoně o DPH, které v něm od dubna nastaly.

Změny v pojmosloví a definicích – osoba povinná k dani, úplata, uskutečněné plnění, nájem (§ 2, § 4, § 5 ZDPH)

Ve vztahu k osobě povinné k dani se do zákona o DPH doplnilo vymezení „která jedná jako taková“, které nahrazuje dosavadní sousloví „v rámci uskutečňování ekonomické činnosti“. Touto změnou dochází k odstranění výkladových problémů při uplatňování DPH v případech, kdy osoba povinná k dani (plátce) jedná v postavení osoby nepovinné k dani.

Dochází také ke změně definice pojmu úplata. Nová definice pojmu úplata zdůrazňuje nezbytnost existence jednoznačné a přímé vazby mezi plněním a obdrženým protiplněním. Pod pojem úplata je zároveň nově zahrnuta i dotace k ceně coby specifický druh úplaty.

Z důvodu sjednocení terminologie a vzájemného provázání pojmů v zákoně o DPH se do vymezení základních pojmů doplnil i obecný pojem „uskutečněné plnění“, kterým se rozumí dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková.

Význam pojmu „nájem“ se rozšiřuje o věcná břemena k nemovité věci. V ustanovení § 36 odst. 14 ZDPH se nově definuje pojem „obvyklá cena“. Tato definice se vztahuje na všechna ustanovení zákona o DPH, která se o obvyklé ceně zmiňují (§ 36, § 36a, § 108a, § 109 ZDPH).

Obrat (§ 4a ZDPH)

Z důvodu jednotného výkladu pravidel pro výpočet obratu se do zákona o DPH dostala zásada, že pokud má prodej dlouhodobého majetku povahu běžné činnosti, kterou daná osoba povinná k dani provádí v rámci výkonu svého podnikání a pravidelně, není obrat dosahovaný z takovýchto prodejů vyjmut z výpočtu koeficientu pro účely nároku na odpočet daně.

Jestliže tedy prodej dlouhodobého majetku představuje obvyklou ekonomickou činnost osoby povinné k dani, úplata z tohoto uskutečněného plnění se zahrne do obratu.

Místo plnění (§ 10i, § 11 ZDPH)

Do pravidla pro stanovení místa plnění u přeshraničních digitálních služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani se provádějí změny směrnice o DPH v důsledku přijetí směrnice Rady (EU) 2017/2455.

Je zavedena výjimka ze zvláštního pravidla uvedeného v § 10i odst. 1 ZDPH. Ta stanoví, že poskytovatel služeb, který je usazen pouze v jednom členském státě a uvedené služby poskytuje přeshraničně, a hodnota těchto služeb nepřesáhne 10.000 EUR, případně ekvivalent této částky v české měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017, který činí 256.530 Kč, a to v příslušném ani v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, při stanovení místa plnění nepoužije zvláštní pravidlo podle § 10i odst. 1 ZDPH.

V daném případě se uplatní základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 2 ZDPH, tj. místo plnění se bude nacházet v tom členském státě, ve kterém má poskytovatel uvedených služeb sídlo nebo provozovnu.

Hodnota 10.000 EUR představuje souhrnnou hodnotu poskytovaných služeb do všech členských států. Osoba poskytující službu má podle ustanovení § 10i odst. 5 ZDPH možnost místo plnění určit podle výchozího pravidla vymezeného v § 10i odst. 1 ZDPH. A to i tehdy, pokud nepřekročí hodnotu 10.000 EUR.

V případě, že této volby využije, je povinna tak postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla.

Ustanovení § 10i ZDPH nabývá účinnosti 27. 3. 2019, nicméně jej lze s ohledem na zásadu bezprostředního účinku směrnice Rady (EU) 2017/2455 aplikovat již s účinností od 1. 1. 2019.

Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

Ustanovení § 11 odst. 2 ZDPH se zpřesňuje tak, aby z něj vyplývala jednoznačná povinnost pořizovatele zboží nejen prokázat, že pořízení zboží bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, ale také to, že v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží (jiném, než který vydal DIČ, pod nímž pořizovatel zboží pořídil) skutečně splnil povinnost přiznat daň, nebo v případě plnění osvobozeného od daně povinnost přiznat plnění.

Poukazy (§ 15, § 15a, § 15b, § 21, § 36, § 74, § 79a ZDPH)

Pravidla pro uplatňování DPH u poukazů nebyla doposud v předpisech EU ani v zákoně o DPH specificky upravena. Z důvodu implementace směrnice Rady (EU) 2016/1065, pokud jde o zacházení s poukazy, se stanovují nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH u plnění, která jsou zcela nebo částečně hrazena prostřednictvím poukazů.

V ustanovení § 15 ZDPH se vymezují základní pojmy (poukaz, jednoúčelový poukaz, víceúčelový poukaz, vydání poukazu). V ustanovení § 15a ZDPH se stanoví základní pravidla pro uplatňování DPH v případě jednoúčelového poukazu. A v ustanovení § 15b ZDPH se dále stanoví základní pravidla pro uplatňování DPH u víceúčelových poukazů.

Nová pravidla se také promítají do ustanovení § 21, § 36, § 74, § 79a ZDPH. Ustanovení k poukazům nabývají účinnosti od 27. 3. 2019, nicméně je lze s ohledem na zásadu bezprostředního účinku Směrnice Rady (EU) 2016/1065 aplikovat již s účinností od 1. 1. 2019.

Kvůli podrobnějšímu seznámení s novou úpravou v oblasti poukazů přijatou na úrovni EU a národní legislativy připravuje Generální finanční ředitelství samostatnou informaci.

Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit (§ 21 ZDPH)

Do ustanovení § 21 odst. 4 ZDPH, které upravuje uskutečnění zdanitelného plnění ve specifických případech, se za písm. b) vkládá nové písm. c).

Ustanovení § 21 odst. 4 písm. c) ZDPH říká, že v případě služby, která je poskytovaná v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci a která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata, nejedná-li se o službu podle odst. 4 písm. b) ZDPH, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem zjištění skutečné výše částky za tuto službu.

V daném případě se jedná o službu, která přestože je poskytována v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci, není jeho součástí, ale představuje samostatné a od nájmu navzájem oddělitelné plnění.

Případy specifických plnění vymezených v § 21 odst. 4 ZDPH doplňuje zcela nové ustanovení § 21 odst. 4 písm. j) ZDPH, podle kterého se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převodu jednoúčelového poukazu.

S účinností od 1. 4. 2019 se ustanovení § 21 odst. 8 ZDPH nepoužije v případě poskytování služby spočívající ve výkonu funkce insolvenčního správce. Zároveň k fikci uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 odst. 8 ZDPH nedochází, pokud během 12měsíčního období došlo k přijetí úplaty, ze které plátci vznikla povinnost přiznat daň.


Související články:
Změny v zákoně o DPH od 1. 4. 2019 – 2. část
Novinky v oblasti daní od 1. dubna 2019
Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 4. 2019


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CONSULT s. r. o.
vedení účetnictví a daňové evidence, ekonom. poradenství
www.consult-cr.z

PINON.CZ
Vše pro váš dům, zahradu, volný čas, ale i vaše děti.
www.pinon.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru