Změny v DPH od 1. 7. 2021


Bc. Zuzana Bartůšková
2. 7. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud při prodeji zboží na dálku dojde k překročení limitu 10 000 EUR, musí prodávající platit DPH v místě plnění.

Foto: 123RF

 

Ačkoli novela zákona o DPH ještě nevyšla ve Sbírce zákonů, přesto se od 1. července musíme řídit novými pravidly v oblasti e-commerce. Nyní již tedy platí, že při překročení limitu 10 000 EUR vznikne prodávajícímu povinnost platit DPH v místě plnění.


 
Novela zákona o DPH a celního zákona (sněmovní tisk 867) byla schválena Poslaneckou sněmovnou a 28. 6. 2021 byla doručena do Senátu. Je proto zřejmé, že do 1. 7. 2021 nestihne být novela zákona zveřejněna ve Sbírce zákonů. Pro plátce DPH tak může vznikat nejistota, jak mají postupovat.

Prodej zboží na dálku

I když obecně není povinnost postupovat podle Směrnice EU, pokud není obsažena v českém zákoně o DPH, v případě změn v oblasti prodeje zboží na dálku od 1. 7. 2021 je situace odlišná. V tomto případě je potřeba se řídit pravidly určenými směrnicí. Toto potvrzuje i informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021 vydaná Finanční správnou dne 21. 6. 2021:

Ke zrušení prahových hodnot platných do 1. 7. 2021, jakož i navazujících pravidel pro stanovení místa plnění, dochází bez ohledu na účinnost novely zákona o DPH. Od 1. 7. 2021 je tedy u prodeje zboží na dálku při sledování prahové hodnoty nezbytné vždy postupovat podle pravidel novely směrnice o DPH.“

Platí, že pokud dojde k překročení limitu ve výši 10 000 EUR, vznikne prodávajícímu povinnost platit DPH v místě plnění, tj. v místě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. Přičemž má prodávající možnost si vybrat, jakým způsobem splní povinnost zaplatit DPH v jiném členském státě. Může se buď přímo registrovat v daném členském státě jako plátce, nebo využít režim One Stop Shop (dále také „OSS“), který Finanční správa spustila bez ohledu na to, že nebyla dosud schválena příslušná novela zákona o DPH.

Do limitu 10 000 EUR se počítá prodej zboží na dálku do všech členských států dohromady a telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani v EU. Vše dohromady v rámci jednoho limitu 10 000 EUR za kalendářní rok.

Příklad 1

Český plátce DPH provozuje e-shop se zbožím. Kromě toho prodává e-booky (jedná se o elektronicky poskytované služby). V období od 1. 7. 2021 uskutečnil prodej zboží z e-shopu s dopravou do Německa za 2 000 EUR a na Slovensko za 7 000 EUR. V obou případech šlo o prodej zboží na dálku. Dále uskutečnil prodej e-booků osobám nepovinným k dani v EU ve výši 1 100 EUR.

Plátce překročil limit 10 000 EUR. 7 000 + 2 000 + 1 100 = 10 100 EUR. Plnění, kterým byl překročen limit 10 000 EUR, má již místo plnění v místě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy v případě zboží, resp. v místě příjemce služby v případě elektronicky poskytované služby.


Limit 10 000 EUR se posuzuje za daný a předcházející kalendářní rok. Tj. podle nových pravidel je nutné sečíst hodnotu prodeje zboží na dálku a vyjmenovaných služeb dle § 10i zákona o DPH (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani) za období od 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 nebo 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Pokud v kalendářním roce 2020 nebo 2021 došlo k překročení limitu 10 000 EUR, musí prodejce aplikovat DPH podle nových pravidel hned od 1. 7. 2021.

Příklad 2

Tuzemský plátce DPH v kalendářním roce 2020 uskutečnil prodej zboží na dálku a poskytnutí služeb dle § 10i v úhrnné hodnotě 8 000 EUR. V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 uskutečnil prodej zboží na dálku v hodnotě 9 000 EUR a služby dle § 10i v hodnotě 1 100 EUR, tj. celkem 10 100 EUR.

Do 30. 6. 2021 odvádí z daných plnění českou DPH – místo plnění je v tuzemsku dle § 8 a § 10i. Od 1. 7. 2021 podléhá prodej zboží na dálku a poskytování služeb dle § 10i DPH ve státě místa plnění. Plátce se musí buď registrovat v příslušných členských státech EU, nebo se registrovat do One Stop Shopu.


Další informace o prodeji zboží na dálku najdete v článku Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021.

Prodej zboží na dálku neplátcem DPH

Sledovat limit 10 000 EUR musí i podnikatelé – neplátci DPH. Pokud překročí limit 10 000 EUR, musí odvádět DPH ve státech dle místa plnění. Opět to mohou vyřešit tak, že se registrují v jednotlivých státech EU jako plátci, nebo využijí One Stop Shop. Pokud bude chtít neplátce využít OSS, musí se registrovat jako identifikovaná osoba dle § 6j zákona o DPH. Plátcem DPH v tuzemsku se z tohoto důvodu nestane.

Viz příklad převzatý z informace Finanční správy Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021:

„Prodejce zboží, který není plátcem (nepřesáhl obrat 1 000 000 Kč), zasílá zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Zboží prodává přes e-shop. Podle původních pravidel DPH je limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR.

Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 1 000 EUR. Dne 1. 7. 2021 prodal zboží na dálku ve výši 1 000 EUR na Slovensko a 1 000 EUR do Německa. TBE služby
(telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby – pozn. red.) prodejce neposkytuje.

Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice nepodléhá české DPH, neboť prodejce nepřekročil obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci k DPH.

Do 30. 6. 2021 zdaňoval zboží zaslané na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Musel se registrovat k DPH na Slovensku.

Zboží zaslané do 30. 6. 2021 do Německa nezdaňoval německou DPH, protože nepřesáhl limit 100 000 EUR, a ani českou DPH, protože nepřesáhl obrat 1 000 000 Kč.

Prodeje zboží na dálku ze dne 1. 7. 2021 a všechny následující prodeje zdaňuje v členských státech, ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU (celkem prodeje zboží na dálku, resp. zasílání zboží do všech členských států EU činí 43 000 EUR). V tomto případě již prodeje zboží na dálku na Slovensko zdaňuje na Slovensku, ale v Německu se musí registrovat k DPH a začít zdaňovat tyto prodeje v Německu.

Nově od 1. 7. 2021 může předejít registraci k DPH v Německu a registrovat se do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) v České republice po předchozí dobrovolné registraci jako identifikovaná osoba v tuzemsku, případně jako plátce. Přes OSS může odvádět německou daň z prodejů zboží na dálku v Německu, aniž by se tam musel registrovat.

Pokud se plátce rozhodne používat OSS pro odvod německé DPH, musí jej také využívat i na prodeje zboží na dálku na Slovensko a prostřednictvím něho odvádět slovenskou DPH a registraci si může na Slovensku zrušit. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům...“

Zvláštní režim jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS)

Jak již bylo uvedeno výše, osoba povinná k dani, které vznikla povinnost přiznat DPH v jiném členském státě, si může vybrat mezi dvěma způsoby, jak to vyřešit. Buď se registruje jako plátce v daném členském státě, nebo využije zvláštní režim jednoho správního místa – One Stop Shop.
 
Také program POHODA je připravený na zvláštní režim jednoho správního místa. Rozšířila se funkčnost pro režim EU, který se týká prodeje zboží na dálku a poskytnutí služeb koncovému spotřebiteli v jiném členském státě EU. Nastavení režimu OSS a vstup dokladu do tohoto režimu vychází z dosavadní funkčnosti režimu MOSS.

Pro registraci do režimu OSS musí být osoba povinná k dani registrována v tuzemsku jako plátce nebo identifikovaná osoba. Režim OSS je funkční, i když ještě nedošlo ke schválení novely zákona o DPH, a je možné se do něj registrovat přes portál MOJE daně.

Přes systém OSS je možné vykazovat tato plnění:
  • prodej zboží na dálku,
  • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země – režim IOSS (viz níže),
  • přeshraniční poskytnutí služeb osobám nepovinným k dani v EU, nebo
  • dodání zboží, které uskutečňuje osoba povinná k dani za pomoci elektronického rozhraní (provozovatel elektronického rozhraní).
Uskutečnění plnění v režimu OSS bude do nabytí účinnosti novely zákona o DPH plátce vykazovat v přiznání na ř. 26. Po nabytí účinnosti novely bude uskutečněná plnění vykazovat na ř. 24 přiznání k DPH.

Správou daně vybírané přes režim OSS pro všechny plátce bez ohledu na jejich běžný místně příslušný finanční úřad je pověřený Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Daňové přiznání v rámci režimu OSS se podává výhradně elektronicky za kalendářní čtvrtletí. Přiznání se podává do konce měsíce následujícího po konci čtvrtletí.

Přiznání se podává i v případě, že nebylo uskutečněno žádné plnění – podává se nulové. Daň se přiznává v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení. Přihláška se podává také elektronicky.

Daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání, tj. do konce měsíce následujícího po konci čtvrtletí na účet číslo 34534-177653621/0710. Variabilní symbol pro platbu se vygeneruje v rámci daňového portálu.

Uživatel režimu OSS musí vést elektronicky evidenci o uskutečněných plněních v rámci EU a uchovávat ji 10 let.

Zvláštní režim OSS slouží pouze pro odvod daně. Nelze přes něj uplatnit nárok na odpočet. Nárok na odpočet daně v tuzemsku se uplatňuje přes běžné daňové přiznání k DPH. Odpočet z přijatého plnění s místem plnění v jiném členském státě lze nárokovat přes systém institutu vrácení daně (§ 82 zákona o DPH). Další informace viz informace Finanční správy Režim EU.
 
Nastavení režimu OSS v programu POHODA proveďte v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – ostatní zatržením volby One Stop Shop (OSS). Upozorňujeme, že se tato volba zpřístupní až poté, co si zatrhnete volbu Nabízet historické sazby DPH a v sekci Cizí měny volbu Povolit použití cizích měn. Tím se v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty zpřístupní agenda Sazby DPH v EU, kde si nastavíte sazby DPH platné pro vybrané státy Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené zboží a služby.

Osvobození při dovozu zboží ze třetích zemí do částky 22 EUR (§ 71)

Naopak zůstává v platnosti osvobození při dovozu zboží ze třetích zemí do částky 22 EUR dle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH. A to až do dne předcházejícího dni účinnost novely zákona o DPH. Více informací na webu Celní správy – informace k novinkám v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) od 1. 7. 2021.

Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – do 150 EUR

Tento režim se týká osob povinných k dani (např. dopravců, speditérů), kteří na účet jiné osoby (neplátce DPH) zajišťují propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku. Hodnota zboží nesmí přesáhnout hodnotu 150 EUR. Tato osoba povinná k dani (dopravce, speditér) musí být držitelem povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty. Toto povolení vydává Celní úřad pro Středočeský kraj.

Osoba, která použije zvláštní režim, má povinnost podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce zvláštní doplňkové celní prohlášení za daný kalendářní měsíc. Celní prohlášení se podává elektronicky datovou zprávou prostřednictvím systému automatizovaného zpracování dat dle celních předpisů.

Plátce DPH, který dováží zboží, má i nadále povinnost přiznat DPH z dovozu zboží v rámci svého daňového přiznání, a to bez ohledu na částku. Resp. do dne předcházejícího účinnosti novely u zboží nad 22 EUR. Po účinnosti novely u veškerého zboží.

Aktuálně, do účinnosti novely, se tento režim týká dovozu zboží neplátcům v hodnotě 22 až 150 EUR. Po účinnosti novely zákona o DPH se bude režim týkat všech zásilek od 0 do 150 EUR.

Příklad 3

Český dopravce si vyřídí povolení pro použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty. Pro zákazníka – osobu nepovinnou k dani, zajišťuje dovoz zboží z Číny do tuzemska. Hodnota zboží je 100 EUR. Zboží bude dovezeno a propuštěno do volného oběhu v srpnu 2021. Dopravce musí do 15. 9. 2021 podat doplňkové celní prohlášení, v němž přizná DPH z dovezeného zboží vybranou od zákazníka.

Dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (digitální platformy)

Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která provozuje elektronické rozhraní (zejména elektronické tržiště, platformu, portál nebo obdobný prostředek), které usnadňuje dodání zboží mezi zahraniční osobou a koncovým spotřebitelem v EU. Zahraniční osobou se myslí osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU, ale ve třetí zemi, např. dodavatel z Číny či USA.

Za provozovatele elektronického rozhraní se však nepovažuje osoba, která prodává vlastním jménem a na vlastní účet prostřednictvím e-shopu své vlastní výrobky nebo nakoupené zboží, se kterým má právo nakládat jako vlastník.

Režim se týká zboží, které se již nachází ve volném oběhu na území EU a jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR.

Dle nových pravidel (v dosud neschválené novele zákona o DPH půjde o § 13a) bude mít povinnost přiznat a odvést DPH provozovatel elektronického rozhraní. A to ke dni přijetí úplaty, které bude považováno za datum zdanitelného plnění dle § 21 odst. 4 písm. k); bude doplněno novelou ZDPH.

Půjde o situaci, kdy dodavatel z třetí země – vlastník zboží – bude prodávat zboží spotřebiteli (osobě nepovinné k dani) v EU prostřednictvím elektronického portálu. Povinnost odvést DPH má v tomto případě provozovatel elektronického portálu, nikoliv dodavatel zboží. Přičemž zboží se již nachází na území EU a je propuštěno do volného oběhu. Provozovatel portálu zajišťuje distribuci zboží ze skladu v EU spotřebiteli, aniž by se stal vlastníkem zboží.

Z pohledu DPH půjde o dvě samostatná dodání zboží. Za první dodání zboží se považuje dodání zboží dodavatelem z třetí země provozovateli elektronického rozhraní. Toto dodání se považuje za dodání zboží bez odeslání nebo přepravy, a místem plnění je tedy místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje (dle § 7 odst. 1). Provozovatel portálu má povinnost přiznat daň v místě, kde se zboží nachází, tj. místo distribučního skladu, a to k datu přijetí úplaty od spotřebitele.

Druhé dodání zboží bude prodej zboží na dálku provozovatelem elektronického rozhraní spotřebiteli z EU. Při tomto dodání zboží se postupuje jako u výše popsaného prodeje zboží na dálku, tj. místo plnění je v místě ukončení přepravy. Provozovatel elektronického portálu má povinnost odvést DPH ve státě EU, kde byla ukončena doprava. A to buď prostřednictvím registrace jako plátce, nebo prostřednictví režimu OSS.

Příklad 4

Zákazník, spotřebitel z Německa (osoba nepovinná k dani), si prostřednictvím elektronického portálu objedná zboží v hodnotě 120 EUR od dodavatele z USA. Portál provozuje český plátce DPH. Zboží se nachází v českém distribučním skladu a je již propuštěno do volného oběhu. Provozovatel portálu není vlastníkem zboží (tím je dodavatel z USA) – nemá právo nakládat se zbožím jako vlastník. Provozovatel zajistí expedici zboží a jeho doručení zákazníkovi – spotřebiteli, do Německa.

Dodání zboží dodavatelem z USA provozovateli portálu se považuje za dodání zboží bez odeslání nebo přepravy. Místem plnění je tedy místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, tj. distribuční sklad v ČR. Provozovatel elektronického portálu má povinnost přiznat daň k datu přijetí úplaty.

Distribuce zboží spotřebiteli do Německa ze skladu v ČR je považována za prodej zboží na dálku provozovatelem elektronického portálu. Český provozovatel elektronického portálu má povinnost odvést DPH v Německu. A to buď tak, že se v Německu registruje jako plátce, nebo přes režim OSS.

Pokud by si dané zboží od českého provozovatele elektronického portálu objednal spotřebitel z ČR, bude místo plnění v ČR a provozovatel portálu odvádí českou DPH.

Naopak, pokud by se distribuční sklad českého elektronického portálu, ze kterého se zboží odesílá, nacházel na Slovensku, vzniká provozovateli elektronického portálu přiznat daň na Slovensku. Buď se zde zaregistruje jako plátce DPH, nebo svou povinnost splní prostřednictvím dovozního režimu IOSS.


Další informace najdete v informaci pro provozovatele elektronického rozhraní, která vyšla na webu Finanční správy.

Dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa – Import One Stop Shop (IOSS)

Režim IOSS nejčastěji využije provozovatel elektronického rozhraní, kterému vzniká povinnost přiznat daň z důvodu povinnosti přiznat daň ze zboží dovezeného do EU ze třetí země, aniž by došlo k přechodu vlastnického práva v hodnotě do 150 EUR (viz výše).

U dovozního režimu je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Na rozdíl od běžného OSS, kde je zdaňovací období čtvrtletní. Daňové přiznání se podává do konce měsíce následujícího po skončení příslušného zdaňovacího období, tj. kalendářního měsíce. Ve stejné lhůtě je splatná daň. Daň se platí v eurech na číslo účtu 34534-177653621/0710. Variabilní symbol pro platby se vygeneruje na daňovém portálu.

Více informací viz informace Finanční správy Dovozní režim.


Související článek:
Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jan
4. 7. 2021 1:20:20
Dobrý den,
když zaplatím na e-shopu DPH pomocí IOSS bude zásilka do 22EUR automaticky propuštěná do další přepravy?
Bude dále vyžadována další má iniciativa i přes to že jsem platbu DPH v e-shopu přes IOSS uhradil?
Končí mé povinnosti samotnou úhradou DPH přes IOSS v e-shopu?
Jak je to když zásilka nemá sledovací číslo tj obyčejné psaní.
Chápu to správně že při platbě DPH přes IOSS přímo v e-shopu nemůže nastat
že vzniknou další náklady spojené s celním či logistickým procesem?

Předem děkuji za vysvětlení
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Objednávkový systém Arebo
Objednávkový systém usnadňuje práci velkoobchodům, výrobcům a dovozcům
www.arebo.cz

TERCOM s.r.o.
Stavební a prodejní společnost, která zajistí kompletní stavbu.
www.tercom.cz

Kurzovní lístek

25,32 Kč
-0,060 Kč
23,35 Kč
-0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme