Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Režim reverse charge v příkladech – 3. díl


Ladislav Kandler, DiS.
27. 8. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

V posledním díle se zaměříme na obecné zásady vycházející ze stanoviska Generálního finančního ředitelství ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, které mohou usnadnit postup při stanovení, zda použít režim přenesení daňové povinnosti.


 
Náš třetí díl článku zaměřeného na oblast režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen „režim PDP“) se bude nést v duchu odzkoušeného a stále platného úsloví: „Nedávej hladovému rybu, nauč ho rybařit.“ Možná si teď kontrolujete svůj prohlížeč, zda jste zadali správnou webovou adresu, ale nebojte se, toto úsloví má i na Portálu POHODA své místo.
 
Poukážeme si na obecné principy, které mohou pomoci se správně v této spletité a často nejasné oblasti dobře zorientovat. Zmíníme zásady vycházející ze stanoviska Generálního finančního ředitelství ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Ty mohou velmi usnadnit postup při stanovení, zda na danou činnost použít režim PDP, či nikoliv.
 
Ve druhé části si pak tyto zásady převedeme do konkrétních příkladů.

Obecné zásady pro instalace, opravu a údržby

Instalace, opravy a údržby patří mezi nejdiskutovanější a nejčastější oblasti, co se použití režimu PDP týče. Jak jsme si uvedli v konkrétních příkladech v minulých článcích, při provádění instalací, oprav či údržby je jedním z klíčových faktorů skutečnost, zda se jedná o zařízení pevně spojeného s budovou, resp. s jejími konstrukčními prvky.
 
Jaké tedy platí v tomto případě obecné zásady pro stanovení použití režimu PDP a zařazení prací do kódů CZ-CPA 41 až 43?
 • Mělo by se jednat o instalaci zařízení, jež tvoří nedílnou součást budovy nebo podobné struktury a také zajišťují funkčnost předmětné budovy. Pak jsou zařazeny do některého z oddílů 41 až 43, pokud nejsou z těchto oddílů výslovně vyloučeny.
 • Instalace zařízení, která jsou připevněna k budově nebo podobné struktuře, jsou zařazeny do některého z oddílů 41 až 43, jestliže se nejedná o instalaci zařízení nebo strojů uvedených v oddílu 33. Kód 33.20.29 – Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n. zahrnuje instalace strojů a zařízení, které jsou vymezeny jako zboží kódem 28.2 v rámci klasifikace CZ-CPA.
 • Veškeré opravy a údržby zařízení, která tvoří nedílnou součást budovy či obdobné struktury (např. pevné připojení ke stavbě), představují svým charakterem stavební a montážní práce uvedené jako takové v oddílech 41 až 43. Výjimkou jsou drobné opravy a údržby prováděné v rámci „správcovské“ činnosti či komplexního úklidu. Takové práce většinou spadají pod kódy činností:
 • 81.10.10 – Kombinované pomocné služby
To zahrnuje provádění kombinace pomocných služeb v zařízeních klienta, např. všeobecného úklidu interiéru, údržby, likvidace odpadků, ochrany a bezpečnosti, rozdělování pošty, recepce, prádelny atd. Naopak nelze pod tento kód činnosti zahrnout poskytování pouze jedné z těchto pomocných služeb, např. všeobecný úklid interiéru, což spadá pod příslušnou třídu podle poskytované služby) a poskytování řídícího a provozního personálu pro celkový provoz klientovy provozovny, např. hotelu, restaurace, dolu nebo nemocnice (třída pro provozovanou jednotku).
 • 81.21.10 – Všeobecný úklid budov
Tyto práce zahrnují úklid a údržbu bytových prostor nebo komerčních, administrativních a průmyslových budov, jako je mytí a voskování podlah, čištění vnitřních zdí, leštění nábytku, jiná správcovská údržba včetně drobných oprav.
 
Zároveň platí, že za stavební a montážní se považují takové činnosti, na které se vztahuje ustanovení § 92e zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.), pokud daná oprava či údržba není uvedena v jiných kódech CZ-CPA, obzvláště v některé ze tříd 33.11 až 33.14, 33.19 a 95.22. Také je na místě zmínit kód činnosti 33.12.19 – Opravy a údržba ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n. Tato činnost se vztahuje na stroje a zařízení uvedené pod kódem 28.29.
 
 • V případě, že je oprava nebo údržba zařízení pevně připojeného ke stavbě zatříděna do některého z kódů mimo oddíly 41 až 43 (zejména ve výše zmíněných kódech 33.11 až 33.14, 33.19, 81.10.10, 81.21.10 nebo 95.22), nedochází při jejich poskytnutí k přenesení povinnosti přiznat daň na příjemce, i když se zařízení jeví jako součást stavby.
 
Při výše uvedených zásadách je také nutné vzít podpůrně v úvahu srovnání klasifikací CZ-CPA a CZ-NACE. Klasifikace CZ-NACE, která je používaná pro zatřídění jednotlivých ekonomických činností, má až po úroveň tříd stejná kritéria pro zatřídění a tomu odpovídající kódy jako klasifikace CZ-CPA.
 
Z vysvětlivek, které jsou uvedeny na začátku oddílu 43 klasifikace CZ-NACE je tedy možné stanovit, co lze pod oddíl 43 zařadit:
 
„Do tohoto oddílu se také zatřiďují jakékoli instalační práce, díky kterým lze zajistit funkčnost stavby. Tyto činnosti jsou většinou prováděny na staveništi (i když některé přípravné práce lze provádět v dílně). Patří sem instalace plynu, vodovodů, odpadů, systémů vytápění, větrání a klimatizace, antén, bezpečnostních zařízení a ostatních elektrických zařízení, požárních sprinklerů, výtahů, pojízdných schodišť atd. Dále sem patří provádění izolací proti vodě, tepelné a protihlukové izolace, plechařské práce, instalace chladicích zařízení, instalace osvětlení a signalizačních zařízení pro komunikace, železnice, letiště, přístavy atd.
 
Dokončovací práce zahrnují činnosti potřebné pro dokončení budovy. Jsou to sklenářské práce, práce s omítkami, malířské práce, pokládání podlahových krytin (dlaždic, parket, koberců atd.) nebo obkládání stěn (kachlíky, tapetování atd.), broušení podlah, tesařské a truhlářské práce, akustické práce, vnější čištění fasády atd. Oddíl rovněž zahrnuje příslušné opravy.“

Příklady prací, kdy se režim PDP vždy použije

Abychom si výše uvedenou teorii převedli do praxe, níže uvádíme příklady prací, kdy režim PDP vždy použijete. Zároveň u těchto prací naleznete zařazení do odpovídající skupiny, tedy 41, 42 nebo 43. Nebude-li uvedeno jinak, při odkazu na kód půjde vždy o označení jednotné klasifikace produkce CZ-CPA.
 • Dodání a montáž okenních žaluzií (kód 43)
V této souvislosti je na místě dodat, že v případě samostatné výměny plátů vertikálních žaluzií (což je zařazeno do kódu 95) se nejedná o stavební práci v režimu PDP.
 • Dodání hasicího přístroje s montáží (kód 43)
V režimu PDP je dodání hasicího přístroje s montáží, kdy je takto prováděná montáž chápána tak, že je pevně k budově instalováno držadlo na hasicí přístroj. V případě, že by šlo pouze o výměnu hasicího přístroje bez instalace držáku k budově, v režimu přenesení daňové povinnosti není.
 • Instalace integrovaných regálů ve skladu (kód 43)
Zde je nutné zajistit dostatečnou spojitost regálu se stavbou. Pokud by šlo o klasické přišroubování ke zdi z důvodu zabezpečení regálu proti pádu, nejedná se o dostatečný důvod pro posouzení, že jde o regály pevně spojené se stavbou.
 • Instalace mobilní buňky (kód 43)
 • Instalace plynových nebo elektrických domácích spotřebičů (kód 43)
Touto činností se rozumí např. instalace karmy, která je v režimu PDP. Na druhou stranu však nelze režim PDP použít pro případ instalace volně stojícího plynového sporáku, neboť není pevně spojený s budovou. Režim PDP je možné v tomto případě použít pouze u vestavěných spotřebičů v kuchyňské lince.
 • Instalace nebo opravy plynových zářičů pro vytápění průmyslových objektů (kód 43)
V případě, že se jedná o nedílnou součást stavby pro vytápění objektu.
 • Instalace nebo oprava vodovodní baterie v budově (kód 43)
 • Oprava automatických dveří obchodních domů, výrobních hal, skladů apod. – součástí opravy je i výměna dveřních motorů (kód 43)
V kódu činnosti 43 jsou zahrnuty opravy jako takové, což platí i pro závory. Samostatná oprava elektromotoru (tj. pohonu dveří) však není stavební prací.
 • Pronájem bednění, pažících boxů – bude-li poskytnut včetně montáže (kód 43)
 • Pronájem lešení zahrnující jeho postavení a demontáž (kód 43)
Pronájem lešení s montáží a demontáží je již samo o sobě považováno za stavební práce a nezáleží přitom, kde k montáži či demontáži lešení dojde. Kód 43.99.20 obsahuje i samostatné sestavení a demontáž lešení a pracovních plošin. Pracovní plošina zde není chápána ve smyslu mobilní pracovní plošiny na autě.
 • Pokládání optických kabelů (kódy 42, 43)
 • Uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci instalace topení (kód 43)
Jedná se o službu spuštění či vyřazení kotle z provozu poskytnuté v rámci instalace topení, tedy o službu, která je součástí instalace topení a sleduje tak daňový režim této (hlavní) služby.
 • Výstavba exteriérů při filmování (kód 43)

Příklady činností, kdy se režim PDP nepoužije

Nyní uvádíme příklady činností, které nejsou zařazeny do kódů 41 až 43, a proto se na ně režim PDP nepoužije.
 • Činnosti zahrnuté do kódu 81.10 – Kombinované pomocné služby
V tomto případě je nutné splnit podmínku, že jde pouze o jednu z pomocných služeb. V případě, že jsou drobné opravy a údržby poskytovány samostatně, není možné ji zahrnout do výše uvedené kategorie prací, ale je možné ji zatřídit do kódu 81.21.10. – Všeobecný úklid budov.
 • Instalace potrubní pošty (kód 33)
Tato činnost je prováděna např. v bankách, nákupních centrech apod. Z pohledu zatřídění do jednotné klasifikace CZ-CPA a následného posouzení použití režimu PDP je potrubní pošta zařazena do kódu činnosti 28.22.17 – Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu. Její instalace je pak zařazena do kódu 33.20.29 – Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n. Režim PDP se neuplatní ani při instalaci a ani při případných opravách. Zde se jedná o změnu v pohledu na danou činnost oproti dřívějšímu výkladu.
 • Lepení reklam na stěny (kód 73)
V prvé řadě je nutné podotknout, že režim PDP se použije na instalace firemních štítů (pružných materiálů) umístěných nade dveře (včetně výloh). V takovém případě se jedná o kód 43.33.29 – Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n. Stejně tak se považuje za stavební práci umístění reklamní plochy na budovu, resp. stavbu. Z uvedeného tedy vyplývá, že instalace konstrukcí a panelů pro potřeby reklamy je zařazena do kódu 43, kde se režim PDP použije.

Nicméně samotný polep ploch (např. billboardů, výkladních skříní nebo plakátovacích stěn) reklamními materiály, je-li prováděn jako samostatná činnost, je zařazen do kategorie 73.11 – Služby reklamních agentur. Proto se režim PDP v tomto případě nepoužije.
 • Oprava dveřního zavírače (jako takového) u dveří zabudovaných ve stavbě (kód 95)
Dříve byla tato činnost považována za stavební a montážní práci, na kterou se režim PDP použil. Nicméně došlo k přehodnocení této činnosti a zařazení pod kód 95.
 • Oprava zámku u dveří – výměna vložky FAB (kód 95)
Jde o samotnou výměnu vložky FAB, která je zámečnickou prácí, proto se režim PDP nepoužije.
 • Oprava turbíny (kód 33)
 • Opravy domácích plynových spotřebičů a elektrospotřebičů (kód 95)
Při této příležitosti je důležité upozornit na fakt, že na samostatnou opravu plynových spotřebičů a elektrospotřebičů se režim PDP nepoužije pouze za předpokladu, pokud se nejedná o opravu spotřebiče výměnným způsobem.
 • Pravidelná údržba silnic – posyp štěrkem, solí (kód 81)
V tomto případě jde o činnosti spojené s pravidelnou údržbou silnic (posyp štěrkem či solí), z tohoto titulu se nejedná o stavební práci. Hlavním účelem takové údržby je udržení sjízdnosti silnic a ne údržba samotné stavby (silnice) za účelem prodloužení její životnosti. Je pravdou, že kód 42.11.20 je nazvaný „údržba a opravy silnic“. Nicméně tato činnost v sobě nese údržbu a opravy stavby, nikoliv úklidové služby nebo výše popsanou činnost zahrnutou pod kódem 81.
 • Pronájem bednění, pažících boxů bez montáže (kód 77)
 • Servis – prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu (kód 71)
Zde se bude jednat o samostatnou službu v podobě ověření funkčnosti kotle a jeho spuštění, resp. uvedení do provozu.
 • Servis a údržba dveřních zavíračů v rámci stavebního objektu (kód 81)
Byť by se mohlo na první pohled zdát, že se má použít režim PDP, není tomu tak. V tomto případě půjde o servis a údržbu dveřních zavíračů, jež jsou vykonávány v rámci správcovské údržby.
 • Stavba prodejních stánků (kód 82 nebo 77)
Se stavbou prodejních stánků se můžeme setkat např. při farmářských trzích nebo sezonních akcích. Tuto činnost lze zařadit dle charakteru buď pod kód 82.99.19 – Jiné podpůrné služby pro podnikání j. n., nebo 77.39.19 – Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j. n.
 • Údržba bezpečnostních systémů (kód 80)
 • Výměna žárovky na nemovitosti (kód 81)
Režim PDP se nepoužije při výměně žárovky, výbojky či světla elektrického osvětlení, bez ohledu na to, v jakém prostoru k tomu dochází – v běžné místnosti, obchodě, hale nebo pouličním osvětlení.
 
 
Související články:
Režim reverse charge v příkladech – 1. díl
Režim reverse charge v příkladech – 2. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

jiří M
18. 6. 2018 10:40:40
Dobrý den. Prosím Vás, mohl by jste nám odpovědět na dotaz z 14.6.2018. Moc by jsme to potřebovali. U toho předcházejícího dotazu je překlep. Místo písem je správně písmen. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

jiří M
14. 6. 2018 10:58:00
Musím použít přenesení daňové povinnosti u reklamy \nalepení jednotlivých písem na fasádu.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní a daňová kancelář
Účetní a daňová kancelář s osobním přístupem, jaký jinde nenajdete


JCR Děčín
IT a systémový servis, provádějící instalace a správu programů.
www.ucetni-systemy.cz

Daňový kalendář

1. 4. 2020 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2019
1. 4. 2020 Přiznání k dani z příjmů za rok 2019
15. 4. 2020 Daň silniční (záloha za 1. čtvrtletí 2020)
20. 4. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,30 Kč
-0,250 Kč
24,88 Kč
-0,205 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.03.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru