Povinná a dobrovolná registrace k DPH


Ing. Michaela Martínková
25. 2. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od roku 2013 se všichni noví plátci povinně stávají měsíčními plátci, i když by jejich obrat byl minimální. Co vše se od letošního roku v registraci k DPH změnilo a kdy se stává podnikatel povinně plátcem daně z přidané hodnoty?


 
Skutečnost, že se podnikatel stane povinně plátcem DPH při překročení limitu 1 mil. Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců (nikoli kalendářního roku leden až prosinec), je v široké veřejnosti dobře známa. Existují však situace, které zakládají povinnou registraci i na základě jiných skutečností, o kterých se nedá říci, že jsou ojedinělé.
 
V souvislosti s překročením limitu, kdy se osoba stane plátcem DPH ze zákona, bych chtěla ještě upozornit na to, že od roku 2013 se stane plátcem DPH od druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila obrat. Do konce roku 2012 tomu tak bylo až od měsíce třetího.
 
Jaké jsou tedy ony jiné skutečnosti, které zakládají povinnou registraci k DPH? Jedná se o:
  • účast ve sdružení, kdy se byť jedna jiná osoba stane plátcem (plátcem DPH se stane ode dne, kdy se první osoba stala plátcem DPH),
  • uzavření smlouvy o sdružení s osobou, která již plátcem DPH je (ode dne uzavření této smlouvy),
  • nabytí majetku pro podnikání na základě rozhodnutí o privatizaci (souvisí s převodem majetku státu na jiné osoby, plátcem se stane ode dne nabytí majetku),
  • nabytí majetku na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku (ode dne nabytí majetku),
  • při přeměně obchodní společnosti nebo družstva, pokud zanikající nebo rozdělované společnosti byly plátci (nová společnost se stane plátcem ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku),
  • uskutečnění zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku osobou, která nemá sídlo v tuzemsku (ode dne uskutečnění zdanitelného plnění; plátcem se však nestane, pokud uskutečňuje plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována – nejčastěji služby plátcům DPH v ČR od osoby se sídlem mimo ČR),
  • dodání zboží do jiného členského státu osobou, která nemá sídlo v tuzemsku, ale toto zboží je odesláno z tuzemska touto osobou, kupujícím či zmocněnou třetí osobou, a to v případě, kdy je pořízení takového zboží v jiném členském státě předmětem daně (např. německá firma odesílá zboží z ČR do Německa pro německého plátce DPH, plátcem DPH v ČR se stane ode dne dodání tohoto zboží),
  • pokračování v podnikání po zemřelém plátci (ode dne následujícího po dni úmrtí), a po skončení dědického řízení, kdy je dědicovi vydán majetek a on pokračuje v podnikání (ode dne následujícího po dni vydání tohoto majetku).
Pro všechny tyto vyjmenované situace je plátce povinen podat přihlášku do 15 dnů ode dne, ve které se stal plátcem. Je zřejmé, že velké podnikatelské subjekty jsou schopny ohlídat veškeré okruhy, kdy by se mohly stát plátci DPH, neboť většinou mají ve svém týmu daňové poradce nebo s nimi spolupracují externě.
 
Ale drobní podnikatelé mohou snadno přehlédnout, že se stali plátci DPH např. díky účasti ve sdružení (myšleno je sdružení bez právní subjektivity, které je využíváno při společném podnikání).
 
Novelou byla do zákona o DPH od roku 2013 začleněna informační povinnost účastníka sdružení informovat ostatní do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem. Pokud tak učiní až v tomto nejzazším termínu, pak je velmi problematické stihnout lhůtu i u ostatních, aby také podali svou přihlášku k registraci, protože se stanou plátci ve stejný den jako první jejich kolega.
 
U sdružení je navíc ještě komplikující skutečnost výpočtu obratu pro povinnou registraci – do obratu jedné osoby se počítá obrat dosahovaný samostatně mimo sdružení a obrat dosahovaný společně všemi účastníky v rámci sdružení. Pokud se tedy účastníci sdružení, kde ještě nikdo není plátcem DPH, spolehnou na předávání podkladů z účetnictví sdružení jen jedenkrát ročně pro přiznání k dani z příjmů, může se jim stát, že se o svém plátcovství dozvědí hodně pozdě.
 
Od roku 2013 platí, že se stávají plátci zpětně se všemi důsledky dodanění uskutečněných plnění, pokut za opožděná přiznání a úroků z prodlení za pozdní úhrady. Do konce roku 2012 platilo, že se tato povinná osoba zpětně plátcem nestala, ale měla povinnost doplatit náhradu za DPH z obratu za období, kdy již plátcem DPH být měla.

Dobrovolná registrace k DPH

Dobrovolná registrace k DPH přichází do úvahy, pokud nejsou splněny podmínky pro povinnou registraci a daná osoba je tzv. osobou povinnou k dani (tj. uskutečňuje ekonomickou činnost vymezenou v zákoně o DPH) a chce být plátce DPH.
 
Např. nově vzniklá společnost s ručením omezeným může podat přihlášku k dobrovolné registraci ihned poté, co bude zapsána do obchodního rejstříku. Musí se však připravit na to, že finanční úřady již neprovádějí dobrovolné registrace na počkání současně s registrací této právnické osoby k dani z příjmů. Mnohdy vyžadují doplňující údaje – především jsou jimi doložení nájemní smlouvy na sídlo společnosti či provozovnu, smlouvu o bankovním účtu (pokud již nebyly předkládány při prvotní registraci), podrobnější rozpis činností, uvedení klíčových zákazníků a dodavatelů, předložení již vystavených faktur apod.
 
V zákoně nikde není stanoveno, co vše může finanční úřad požadovat – je tedy na každé osobě, aby prokázala hodnověrně, že uskutečňuje nebo bude uskutečňovat zdanitelná plnění.
 
Plátcem DPH se pak osoba stane ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o registraci (do roku 2012 platilo, že se stala plátcem ode dne stanoveného v registraci, což většinou bylo ještě dalších 10 dnů navíc z důvodu zaručení převzetí písemnosti alespoň fikcí).
 
Tato určitá komplikace, že prakticky není možné v jediný den získat dobrovolnou registraci k DPH, je určitým způsobem vykompenzována další novinkou v zákoně o DPH platnou od roku 2013. DPH lze totiž nárokovat zpětně z přijatých dokladů, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem.
 
Do konce roku 2012 se musela striktně držet hranice dne zdanitelného plnění (s výjimkou možnosti uplatnit DPH z obchodního majetku a zboží, pořízeného rok zpětně před registrací k DPH – toto zůstává v platnosti i nadále).
 
Pokud tedy bude den zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku (či zahájení podnikání fyzické osoby) a den následující po dni oznámení rozhodnutí o registraci k DPH ve stejném měsíci, má tento nový plátce DPH nárok na odpočet DPH ze všech dokladů tohoto měsíce (pochopitelně za předpokladu, že je použije pro uskutečnění zdanitelných plnění, popř. plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně).
 
Uvádím zde termín stejný měsíc, byť zdaňovacím obdobím může být i kalendářní čtvrtletí. Ovšem od roku 2013 se všichni noví plátci povinně stávají měsíčními plátci, i když by jejich obrat byl minimální.

Čísla bankovních účtů pro ekonomickou činnost

V souvislosti s registrací DPH, ať povinnou či dobrovolnou, bych ještě ráda zmínila, že v přihlášce k registraci k DPH musí osoba povinná k dani uvést čísla všech svých bankovních účtů, pokud jsou používána pro ekonomickou činnost, a zároveň je oprávněna určit, která z těchto čísel mají být zveřejněna.
 
Toto souvisí s novým ustanovením o ručení za daň, pokud bude faktura včetně DPH uhrazena odběratelem na účet plátce DPH, který tento bankovní účet nemá zveřejněný.
 
Nově registrovaní plátci údaje o bankovních účtech musí uvádět přímo do přihlášky, u stávajících plátců DPH je stanoveno přechodné období, kdy mají údaje o zveřejňovaných bankovních účtech rovněž oznámit na finanční úřad. A pokud tak neučiní do 28. 2. 2013, budou od 1. 4. 2013 zveřejněny veškeré účty, které byly u této osoby registrovány na finančním úřadě.
 
Již registrovaní plátci DPH by tedy v těchto dnech také měli věnovat pozornost své registraci, resp. oznámit změny, které u nich za dobu, kdy jsou plátci DPH, vznikly.
 
Jen upozorňuji, že tyto změny a doplnění registrace je nutné od roku 2013 učinit výhradně na tiskopise k tomu určeném, nikoli na volném listu papíru či hlavičkovém dopise.Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
13. 5. 2017 20:32:54
Dobrý večer, Váš dotaz přesahuje rámec diskuse, doporučuji se obrátit na FÚ, protože zpětná registrace je trochu složitější záležitost.
Hlášení závadného obsahu

Jana
12. 5. 2017 12:37:18
Dobrý den,
oslovila mne majitelka večerky, abych jí zpracovávala účetnictví. Původní účetní si nevšimla, že obrat 1 mil. za posledních 12 měsíců paní překročila již v 5/2016. Registrace dosud nebyla provedena, proto zvažuji, zda vůbec firmu mezi své klienty zařadit. Co by mne čekalo a jaký by byl postup při registraci zpětně? Jak by to bylo s registrací, daňovým přiznáním k DPH a kontrolním hlášením?
Předem děkuji za odpověď,

Jana
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 9. 2016 21:03:25
Správce daně může požadovat dokumenty dle svého uvážení, aby prověřil správnost údajů, nicméně při povinné registraci zpravidla nepožaduje žádné speciální doložení. Ovšem povinnost zveřejnit bankovní účet mají všichni plátci DPH, proto pokud bankovní účet nebyl dosud u správce daně registrován, je nutné ho oznámit spolu se smlouvou o bankovním účtu, popř. potvrzením banky, komu daný účet patří.
Hlášení závadného obsahu

RadkaM
12. 9. 2016 1:17:21
Dobrý den, jestli se nepletu, tak dodatečné informace a dokumenty např. smlouva o účtu atd, poskytuje jen při registraci dobrovolný plátce. Nedobrovolný plátce, podnikatel, co překročí obrat 1 mil. korun nemusí tyto dokumenty dokladat?? Děkuji za odpověď...
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 1. 2016 18:21:56
pokud nepodléhá zařízení režimu přenesení daňové povinnosti (zboží v příloze 6 k zákonu o DPH), pak bude dodáváno vždy s DPH při českém dodání zboží, i když budete plátce DPH. jako plátce DPH budete mít možnost uplatnit odpočet DPH z takového plnění v rámci daňového přiznání.
Hlášení závadného obsahu

PavelB
25. 1. 2016 15:44:36
Dobrý den, prosím o radu - chystám se podnikat a pro tento účel chci v ČR zakoupit velmi drahé zařízení (850.000,- bez DPH) na které si musím vzít půjčku. Na DPH chci ušetřit a stanu se tedy plátcem. Po uvedení stroje do provozu - což může být až za rok budu obchodovat s plátci. Otázka zní: Platba za zařízení proběhne u takovéhle sumy včetně DPH a pak budu odpočet uplatňovat zpět nebo lze transakci rovnou provést bez DPH? Ptám se kvůli velikosti půjčky... děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 1. 2016 19:35:51
Dobrý večer, do obratu se nezapočítávají plnění osvobozená od DPH, pro neziskové poplatníky, které jsou vyjmenované v § 61 zákona o DPH. nejedná se o stejné podmínky, jako v daních z příjmů, podívejte se prosím do seznamu tam uvedených plnění.
Hlášení závadného obsahu

evakyp
20. 1. 2016 14:07:15
Dobrý den,

mám následující dotaz - jsme veřejně prospěšný poplatník, spolek. Platí pro nás podmínka pro povinnou registraci k DPH při překročení obratu za posledních 12 měsíců ve výši 1.000.000 Kč? Případně jsou u nás nějaké výjimky, např. započítávají se pouze daňové výnosy?

Předem děkuji za odpověď.
Eva
Hlášení závadného obsahu

LM
18. 11. 2015 22:50:12
Myslím si, že názor pí. Martínkové je „daňový“ a formálně správný, není však jediný. Na webu najdete i „odvážnější“ pohledy viz např. http://www.adar.cz/online-poradna/7277-odpocet-dph-z-plneni-zaplacenych-pred-vznikem-platcovstvi, který se Vám asi bude líbit více a v podstatě se shodují s Vaší představou. Jde jen o to, jestli si jej u Vašeho správce daně dokážete prosadit a obhájit.
Hlášení závadného obsahu

lachyn
10. 11. 2015 13:08:23
Dekuji za Vas nazor. Tento pohled na vec me ale prijde jako prilis "ucetni" nikoliv "danovy". Na vysledne fakture bude prece uvedena polozka s celkovou hodnotou vozu a celkovym DPH. Tudiz si myslim ze muj narok na odpocet celeho DPH bude dolozen. Vuz prece nabydu az ve chvili kdy me na nej bude vystavena faktura a v tu chvili budu prokazatelne platcem DPH, tudiz mam na odpocet narok v cele vysi. Uvidime co na to reknou moji financove :) Jeste jednou dekuji za nazor a preju hezky den
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 11. 2015 11:30:54
Podle mého názoru nebudete mít nárok na odpočet celé DPH, neboť správně daňový doklad má být již ponížen o zdaněnou zálohu a DPH vyčísleno pouze z doplatku.
Hlášení závadného obsahu

lachyn
9. 11. 2015 11:17:16
Dekuji z aodpoved, take si myslim ze v tomto pripade na odpocet pri registraci nemam, protoze tento majetek jeste ve firme nemam. Myslite, ze ve chvili kdy budu mit v ruce celkovou fakturu, muzu zazadat o odpocet celeho DPH, vcetne toho ktere jsem zaplatil jako zalohu?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 11. 2015 10:42:42
Dobrý den, nárok na odpočet při registraci máte u plnění, pokud je ke dni registrace součástí obchodního majetku. toto ustanovení podle mého názoru na přijetí úplaty nelze vztáhnout.
Hlášení závadného obsahu

lachyn
7. 11. 2015 15:28:34
Dobry den,v zari jeste jako neplatce, jsem zaplatil zalohu na automobil pouze pro ucely podnikani. Dostal jsem danovy doklad na zaplacenou zalohu s vycislenym DPH. Prvni priznani podavam ted a to za mesic rijen. Automobil jeste nemam, muzu si tedy jiz ted uplatnit zalohu z obdobi pred platcovstvim nebo si mam uplatnit cele DPH az ve chvili kdy obdrzim fakturu za automobil a zaradim jej do majetku? Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk R.
3. 9. 2015 11:24:33
Právě se snažím stát dobrovolným plátcem DPH. Zatím nechtěli na finančáku jen velikost bot. Tomu říkám podpora podnikání...
Napřed jsem zíral, teď jsem opravdu otrávený. Ono se těžko obchoduje s plátci, když jste neplátce že!
Děkuji chytrákovy, který tohle zas vymyslel, byla to asi opravdová fuška.
Hlášení závadného obsahu

Jana
12. 8. 2015 14:50:38
Dobrý den paní Martínková, děkuji za reakci ze dne 27.7.15, čerpala jsem dovolenou, proto reaguji až teď - nejsem si jistá, zda jsem pochopila správně započítání nájmu do obratu. Nerozumím jak je myšleno, že se započítá k poslednímu dni v roce - má to být, že pokud dojde platba za nájemné, tak se započítá k datu platby a pokud by nedošlo k úhradě, tak by se tento dluh na nájmu počítal do obratu k 31.12. daného roku?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 8. 2015 11:06:56
Obrat 1 mil. Kč vůbec nesouvisí s daní z příjmů, kterou zřejmě máte na mysli.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 8. 2015 9:19:37
svůj názor k této problematice jsem již vyjádřila v diskusi dne 16.8.2013.
Hlášení závadného obsahu

richpok
2. 8. 2015 9:26:11
Dobrý den, pokud nedosáhnu na 1mil. kč po sobě jdoucích kal. mesíců, platím tedy následující další období 15% ? ,
Hlášení závadného obsahu

Martina H.
30. 7. 2015 9:37:42
"DPH lze totiž nárokovat zpětně z přijatých dokladů, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem."

Toto stále platí? Můžete mi napsat kde to najdu v zákoně o DPH. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 7. 2015 23:27:25
Dobrý večer Jano, obratem se rozumí souhrn úplat, které náleží k uskutečněnému plnění, pokud se jedná o úplatu za zdanitelné plnění. Přijatá platba předem se tedy do obratu nepočítá, až následné celé zdanitelné plnění - dojde k časovému posunu. U nájemních smluv osvobozené od daně se považuje plnění uskutečněné nejpozději posledním dnem kalendářního roku.
Hlášení závadného obsahu

Jana
26. 7. 2015 14:57:21
Dobrý den paní Martínková, obracím se na Vás s prosbou o radu ve věci správného stanovení obratu pro povinnou registraci plátce DPH u daňové evidence. Nemám jasno ve dvou věcech:
1) zálohové faktury - zda se vůbec započítávají do obratu, když vezmeme v potaz, že ani vystavení ani jejich úhrada nejsou zdanitelným plněním - plátce odvádí DPH z titulu přijaté platby - je tato přijatá platba u neplátce součástí obratu a jakým datem bych se měla řídit?
2) klient vede daňovou evidenci, kde má souběh příjmů podle §§7 a 9. Příjmy z §9 (pouze nemovitosti nezařazené do obchodního majetku, jde o soukromý majetek) se do obratu budou započítávat, ale nevím jak - všechny jsou formou nájemních smluv (nejedná se o faktury), které udávají termín úhrady nájemného na příslušné měsíce - bude se do obratu započítávat pravidelný měsíční předpis dle nájemní smlouvy, nebo skutečná úhrada od nájemníka?
Předem děkuji za Vámi poskytnuté informace
Jana
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 6. 2015 10:12:16
Dobrý den Lucie, i zápočet je považován za druh plnění, takže by se do obratu započítávat měl. ale je důležité stanovit, zda Vám opravdu tento příjem náleží, to se z dotazu nedá poznat.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
29. 6. 2015 9:57:36
dobrý den, paní Martínková,
měla bych dotaz ohledně počítání obratu pro povinnou registraci. Vystavuji faktury za zprostředkování prodeje nemovitostí, ale je mi uhrazena pouze část této faktury a část je započtena na dodavatelskou fakturu ( provizi ). Vedu pouze daňovou evidenci. Počítá se do obratu částka z vystavených faktur, nebo pouze skutečně přijatá úhrada ?
Mockrát děkuji za odpověď. Lucie
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 6. 2015 11:35:23
Dobrý den, Vaším dodavatelem je minimálně ten, kdo Vám pronajímá automobil. Odbětatelem pak zase ten, komu budete fakturovat své služby nebo prodávat zboží. Pokud nemáte nikde žádnou kancelář, uvedete jako své místo podnikání trvalé bydliště. Finanční úřad nyní zkoumá při dobrovolné registraci podmínky podnikání, požaduje v podstatě stručně popsat podnikatelský záměr a pokud již máte konkrétní zákazníky a dodavatele, je nejjednodušje uvést.
Hlášení závadného obsahu

winkli
11. 6. 2015 11:14:13
Dobrý den, chci se zeptat. Rozvážím bagety...teprve začínám. Zařídil jsem si živnostenský list, mám smlouvu o zprostředkování a smlouvu o nájmu dopravního prostředku vč. příslušenství firmou, která je plátce DPH. Po mě požadují abych byl také plátce DPH. Na finančním úřadu mi dali přihlášku k registraci a nějaký papír kam mám napsat dodavatele, odběratele, provozovnu....atd. Já žádne dodavatele, odběratele, provozovnu nemám. Co mám dělat? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 6. 2015 11:10:07
Dobrý den, z mé zkušenosti se objeví informace v systému VIES cca do 14 dnů po datu registrace, lhůta v zákoně stanovena není.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
10. 6. 2015 10:02:48
Dobrý den, dodavatelská společnost je k 1.6.2015 plátce DPH (rozhodnutí zaslané do datové schránky). 10.6 2015 stále není vedena v registrech jako plátce. Existuje nějaká lhůta, do kdy musí být zapsána v registru plátců (VIES). Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 4. 2015 13:28:17
Dobrý den, podmínka prvotního odvodu DPH vůči státu a následný nárok na odpočet není, ale počítejte s tím, že první přiznání s odpočtem na DPH určitě projde kontrolou, zahájenou Výzvou k odstranění pochybností. Doporučuji zamýšlenou úvahu o koupi dlouhodobého majetku uvést přímo v podkladech pro dobrovolnou registraci, ke které si zároveň připravte stručný popis podnikání, stávající dodavatel a klienty. je to nyní standardní postup při dobrovolné registraci, kdy budete zodpovídat dotazy FÚ.
Hlášení závadného obsahu

JiriS
16. 4. 2015 9:46:14
Dobrý den, rád bych si zažádal o dobrovolnou registraci k DPH z toho důvodu, že bych si rád jako OSVČ pořídil služební vůz (čistě pro pracovní účely). Vyplatí se mi to i z důvodu, že spolupracuji s firmami, které jsou plátci DPH. Chci se zeptat jestli není problém, že třeba hned první měsíc po registraci budu žádat o vrácení relativně vysoké sumy. Jak se na to tváří finanční úřad? Není nějaká podmínka, že jako plátce musím nejprve nějaké DPH státu odvést a až následně si u něčeho odpočet DPH nárokovat nebo na tom nezáleží?

Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 4. 2015 19:54:34
překladatelské služby do EU pro tamní podnikatele zakládají povinnost stát se tzv. identifikovanou osobou, pokud již není osoba plátcem DPH. DPH se neodvádí, ale je nutné podávat daňové přiznání a souhrnné hlášení za období, kdy byla služba poskytována, a to elektronicky.
Hlášení závadného obsahu

ivam
13. 4. 2015 19:08:26
Můžu se ještě zeptat, zda poskytování překladatelské služby nebo redaktorské práce do zahraničí do zemí EU přes online portál již znamená povinnost registrovat se? Jak tato registrace probíhá? Musí člověk pak účtovat DPH u každé faktury a podávat měsíční přiznání atd., jen protože vystavil fakturu EU odběrateli? Moc děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 4. 2015 17:55:54
Vaše dotazy bohužel překračují rozsah diskuse, nelze na ně odpovědět krátce a jednoznačně, doporučuji se obrátit s celou problematikou na odborníka přímo.
Hlášení závadného obsahu

david
12. 4. 2015 17:50:36
Dobrý den, eBook je elektronická kniha. Takže se bude jednat o prodej zboží v elektronické formě. Když už jste již načala téma i té služby, tak kdyby někdo chtěl po mě službu spojenou s ebookem v EU a mimo EU, tak se automatický stávám plátcem DPH?
Děkuji za odpověď,
D.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 4. 2015 17:33:48
Dobrý den, nejprve by bylo nutné určit, zda se jedná o zboží či službu. takto obecně lze zodpovědět pouze to, že jakékoli plnění v rámci EU může znamenat buď povinnou registraci k DPH po splnění určitého kritéria nebo minimálně povinnost stát se identifikovanou osobou při plnění mimo ČR.
Hlášení závadného obsahu

david
12. 4. 2015 17:19:48
Dobrý den, mám v plánu prodávát eBook mezinárodně. Takže do všech koutů světa- USA, Čína, EU atd... Vzniká tím nějaká povinnost stát se plátcem DPH? Děkuji za odpověď, David L.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 4. 2015 14:33:13
dobrý den, poskytování překladatelské služby do třetí země (tedy mimo státy EU) neznamená povinnost registrovat se k DPH.
Hlášení závadného obsahu

ivam
11. 4. 2015 0:53:52
Dobrý den, jak je to s prací online, kdy člověk poskytuje např. překladatelské služby lidem z různých zemí, např. z USA? Můžou to být firmy ale i soukromé osoby. Znamená to pro mě povinnost přihlášení k DPH? Tuto činnost bych dělala z ČR dálkově. Byla by to více méně soustavná činnost. Děkuji moc za odpověď!
Hlášení závadného obsahu

ivam
11. 4. 2015 0:36:59
Dobrý den, jak je to s prácí online, kdy člověk poskytuje např. překladatelské služby lidem z různých zemí, např. z USA? Můžou to být firmy ale i soukromé osoby. Znamená to pro mě povinnost přihlášení k DPH? Tuto činnost bych dělala z ČR dálkově. Byla by to více méně soustavná činnost. Děkuji moc za odpověď!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 4. 2015 12:20:00
Dobrý den, nemůžete být registrován k DPH a nepoužívat DIČ pro účely DPH. buď máte statut plátce DPH nebo identifikované osoby.
Hlášení závadného obsahu

Aleš R
4. 4. 2015 15:21:58
Dobrý den,
mám dotaz a to jsem OSČV asi 3 roky a zeptám se nato potřeboval bych nakupovat zboží v EU, ale všichni po mně chtějí DIČ, ale nechci to jinak používat. Bude stačit jenom se zaregistrovat a niž bych to používal. Nechci být plátce. Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2015 23:16:55
Dobrý večer, registrační formulář umožňuje zadat číslo bankovního účtu do zahraničí.
Hlášení závadného obsahu

Sarka
26. 2. 2015 12:19:07
Dobry den,
zajimalo by mne, zda si zahranicni danovy subjekt musi pri (povinne) registraci k DPH v CR zalozit bankovni ucet v CR, nebo zda staci na registracnim formulari uvest zahranicni bankovni ucet (ktery prijme CZK).
Predem dekuji,
S. Moneim
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 12. 2014 5:46:01
přihlášku k registraci podat můžete, pokud již máte IČ na podnikání, ale budete muset FÚ doložit, co bude Vaším předmětem činnosti, kdy očekáváte první zdanitelné příjmy a další skutečnosti, které si FÚ vyžádá, doporučuji se obrátit přímo na registrační oddělení.
Hlášení závadného obsahu

Lukas
16. 12. 2014 13:32:00
Dobrý den, chci se stát plátcem DPH ale ještě jsem nezačal podnikat lze to nějak? Mám v plánu autodopravu a nákup nového vozu. Ten 1.000.000 bych přelezl určitě.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

MichalF
1. 12. 2014 9:03:48
aha, uz vim jak to myslite.
ja potrebuju ale vsem zasilat bez DPH, takze varianta nove sro jako neplatce bude asi nutna.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 12. 2014 8:59:43
je to tak, jak píšete, ale musíte získat DIČ svého klienta-plátce DPH v jiné zemi a prokázat, že zboží skutečně opustilo ČR.
Hlášení závadného obsahu

MichalF
1. 12. 2014 8:56:51
Dekuju za odpoved no nemam v tom jeste jasno,
Takze i ted kdyz mam sro kde jsem platce DPH muzu zasilat zbozi mimo ČR bez DPH s tim ze podam nejake souhrnné hlášení na dodání zboží do EU a DPH si pak každý plátce vypořádá ve své zemi?
a tim padem nemusim zaklad novou sro?
dekuju za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 12. 2014 8:50:05
Dobrý den, pokud se bude po opravě prodávat zboží někomu jinému, než od koho jste koupil (klasický nákup-prodej, byť do EU), pak v případě prodeje plátcům DPH do EU bude tento prodej v systému reverse-chargé, tzn. bez české DPH, podáte jen souhrnné hlášení na dodání zboží do EU a DPH si každý plátce vypořádá ve své zemi. Zařízení nového s.r.o.-neplátce DPH je také možností, ale musíte kontrolovat více limitů i v ostatních zemích EU.
Hlášení závadného obsahu

MichalF
29. 11. 2014 19:42:14
Dobry den,

DObry den, Mam sro a jsme platce dph prodavam nove zbozi pres eshop a mam moznost take kupovat toto zbozi tady v ČR od platce dph velice levne pokazene a chtel bych ho opravovat a prodavat dal do ostatnich statu EU jako DE/FR/Spain IT atd ale prodavat to s DPH nemuzu protoze se cena zvedne na neprodejnou.
Chtel bych si otevrit novou s.r.o jako neplatce na opravu a prodej techto produktu.
Koupim to od platce dph tady v ČR a nasledne budu opravovat a prodavat do EU bez DPH. DPH ktere zaplatim platci DPH je zanedbatelna castka se kterou jsme seznamen a vim ze bude muset byt zaplacena.

Muj dotaz je jestli se nestanu platce DPH kdyz budu prodavat zbozi z ČR do ostatnich statu EU, pokud samozrejme nepresahnu limit 1mil. a nepresahnu limity prodeje v danych statech abych se nestal platcem dph v tech statech?

Doufam ze jsem to popsal dostatecne.

Dekuju za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 11. 2014 17:56:45
dobrý večer, příjem zboží ze zemí mimo EU ani z EU z Vás povinného plátce k DPH v ČR neudělá - zde Vám DPH vyměří celní úřad. Zboží z EU bude podrobeno DPH v zemi dodání.
Hlášení závadného obsahu

Davis
27. 11. 2014 19:55:12
Dobrý den, rád bych si založil eShop. Hlavní příjem zboží bych měl z Číny, USA a poté z jiných zemí EU. Tím, že z těchto zemí budu nakupovat zboží na sklad, tak - stávám se automaticky povinným plátcem DPH? Zatím by se jednalo o menší nákupy a prodeje. Nepřesáhl bych 750 000,- Kč obrat za 12 měsíců. A nějací dodavatelé jsou plátci DPH u nich v zemi a nějací nejsou.

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 11. 2014 20:12:52
Dobrý večer, průvodcovské služby nemají výjimku při stanovení místa plnění, patří tedy do základního pravidla podle § 9, tzn. že při poskytnutí osobě povinné k dani v jiném členském státě se stáváte tzv. identifikovanou osobou k dani podle §6i - neodvádíte DPH, ale musíte podávat daňová přiznání a souhrnná hlášení v období, kdy takovou službu uskutečníte. Měla byste si co nejdříve zajistit registraci jako identifikovaná osoba na FÚ.
Hlášení závadného obsahu

Alice
15. 11. 2014 7:03:53
Dobrý den, můžete mi prosím poradit - jsem průvodkyně v oblasti cestovního ruchu, OSVČ, neplátce DPH. Nově budu fakturovat za služby do jiného státu EU, firmě, která je plátcem DPH. Jak postupovat? Musím se stát také plátcem DPH nebo registrovanou osobou? Předem děkuji za odpoveď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 10. 2014 22:56:50
Dobrý večer, identifikovanou osobu se z Vámi uváděných údajů nestanete.
Hlášení závadného obsahu

Milena
21. 10. 2014 15:31:44
Dobrý den, prosím o vysvětlení, jestli je potřeba stát se osobou identifikovanou k dani v případě zakázkového prodeje rukodělných výrobků (zboží) přes internetový portál do zahraničí. Kvůli příležitostnému prodeji jsem si před rokem založila živnost - protože se jedná o soustavnou činnost, pokud zboží vystavuji na internetu, ale že jsem prodala do zahraničí (Slovensko) se mi za ten rok stalo poprvé. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 10. 2014 10:00:42
Dobrý den, rozhodnutí o tom, jestli být dobrovolně plátcem DPH nebo ne, nelze určit jen z titulu dodavatele, který je plátce DPH, ale je třeba uvážit celý systém podnikání. Finanční úřady při registraci vyžadují minimálně popis konkrétního podnikání nebo podnikatelský záměr
Hlášení závadného obsahu

Martin
19. 10. 2014 11:18:29
Dobrý den,
mám takový dotaz. Budu mít takový malý e-shop s elektronikou a můj dodavatel je plátce DPH tak pro mně bude taky lepší být plátce né? A druhá otázka když mám s dodavatelem podepsanou smlouvu a činost jsem ještě nezájil jaké dokumenty budu muset doložit finančnímu úřadu abych se mohl stát dobrovolným plátcem DPH?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 10. 2014 21:07:21
Dobrý večer, při dobrovolné registraci dnes finanční úřady požadují doložit více údajů, aby si udělali obrázek o podnikatelské činnosti budoucího plátce. Požadavky se různí v množství předkládaných podkladů, od obecného popisu činnosti po konkrétní údaje o již zahájených činnostech. Smlouvy není třeba mít uzavřené dopředu, stačí objednávky nebo prostý popis činnosti, odkdy bude vykonávána a jak. Z popisu se však domnívám, že máte spíše na mysli uzavření smlouvy o společnosti (dříve sdružení, jak je popisováno v článku podle tehdy platné legislativy), ale taková smlouva právě znamená povinnost se registrovat, pokud jeden člen této společnosti (dříve sdružení) je plátce DPH. Podstatou smlouvy ale je především skutečný výkon společného podnikání, ne jen zajištění registrace k DPH.
Hlášení závadného obsahu

Alex
9. 10. 2014 19:39:21
Dobrý den. Prosím o radu. Potřebuji se stát dobrovolným plátcem DPH. Pro registraci je prý potřeba dodat smlouvu s již plátcem, který "zaručuje" spolupráci a tudíž obrat do budoucna. Kde je možné návrh takovéto smlouvy získat ? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 8. 2014 10:53:54
Musíte nasčítat obraty po jednotlivých měsících např. z výsledovky nebo hlavní knihy. Důležité ale je, abyste počítala jen s uskutečněnými zdanitelnými plněními, což nemusí odpovídat celkovým výnosů na účtech řady 6.
Hlášení závadného obsahu

Alice
11. 8. 2014 14:09:03
Dobrý den, kde v programu prosím zjistim, ke kterému datu přesně byl překročen obrat 1 mil.(kvůli registraci DPH)?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 7. 2014 7:35:46
Dobrý den, pořízením zboží z jiného členského státu nad 326.000 Kč za rok se stává tzv. identifikovanou osobu, nikoli plátcem DPH.
Hlášení závadného obsahu

irenocka
11. 7. 2014 21:09:30
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, zda ještě platí, že se do povinné registrace k DPH zahrnuje nákup zboží z EU v hodnotě převyšující 326000,-.Děkuji Irena
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 5. 2014 15:11:13
Dobrý den pane Jiří, podmínky pro povinné plátcovství jsou uvedeny přehledně v článku, pokud je opravdu nenaplníte, budete si jen hlídat limit 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích.
Hlášení závadného obsahu

Jiří
15. 5. 2014 15:03:18
Dobrý den, chtěl bych založit nové s.r.o. na drobnou pohostinskou činnost (stánek s občerstvením), bez obchodu se zahraničím, bez sdružení a nechci být dobrovolným plátcem. Povinným plátcem DPH se s.r.o. stane až překročením limitu 1 mil. Kč nebo jsou ještě jiné důvody jak spadnout do plátcovství?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 5. 2014 8:56:52
Dobrý den paní Lenko, od obratu pro účely DPH se příjmy ze zaměstnání nepočítají.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
9. 5. 2014 22:12:53
Dobrý den, chci se zeptat, zda platí povinnost k povinné registraci DPH v případě, že jsem zaměstnance a zároveň OSVČ. Příjem od zaměstnavatele a z podnikání bude převyšovat částku 1 mil. Kč, přičemž příjem ze zaměstnání bude činit zhruba 70 %. Je v tomto případě registrace k DPH povinná ? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 4. 2014 9:05:19
Dobrý den, tuto otázku musíte řešit ve vztahu k německému daňovému zákonu. Obecně platí, že místo plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti, se považuje tam, kde se nemovitost nachází, takže zde je to Německo, ale jestli je povinnost být registrován k tamní DPH nebo jaká je výjimka z obratu, Vám neporadím, protože dané zákony neznám.
Hlášení závadného obsahu

Mirka S.
8. 4. 2014 8:34:00
Dobrý den, řešíme dodání a montáž okenních prvků do rodinného domu do SRN pro FO - neplátce. Zákazník argumentuje požadavek na fakturaci se sníženou sazbou DPH z důvodu nedosažení obratu 100.000 €, kdy DPH platí firma v zemi,ve které je registrována. Lze zákaznici vyhovět, nebo platí to, že pokud dodáme a namontujeme naše výrobky FO do zahraničí jsme povinni k registraci v zemi plnění? Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2014 11:39:42
Dobrý den, pokud jste účastníkem sdružení (od 1.1.2014 se přejmenovalo na společnost), kde minimálně jedna osoba je plátcem DPH, musíte být plátcem DPH také a není možné zrušit registraci. Tzn. i Vaše živnost mimo společnost bude podléhat režimu DPH.
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
17. 3. 2014 6:10:55
Dobrý den. Měl bych takový dotaz. V současné době jsem plátce DPH ve sdružení dvou fyzických osob. Účetnictví je vedené na kolegu včetně odvodů DPH. Jelikož bych si chtěl zprovoznit druhou živnost (na služby) jen na mou osobu - můžu se z DPH odhlásit aniž by to mělo vliv na placení DPH a spolupodílnictví ve firmě první? Přihlášení k DPH bylo dobrovolné již před více jak 16 lety.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 2. 2014 7:49:12
Dobrý den paní Hanko, pokud nedosáhne uvedeného obratu a nebudete mít povinnost registrovat se k DPH z jiného důvodu, pak pochopitelně plátcem DPH být nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
23. 2. 2014 19:34:20
Dobrý den, pokud bych si chtěla založit s.r.o. (namísto OSVČ), ale nedosáhnu výdělku či obratu 1mil.Kč, mám též povinnost být plátce DPH? Děkuji za odpověď a přeji hezký de.
Hlášení závadného obsahu

Petr Beránek
10. 2. 2014 22:13:49
Děkuji! :-)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 21:11:09
Dobrý večer pane Beránku, připouštím, že formulace v článku je příliš obecná. Vycházím z toho, že dnes všichni noví plátci DPH jsou měsíčními plátci, takže se v rámci jednoho měsíce dají snadno rozlišit režijní služby, které byť před datem registrace v daném měsíci, ale přesto patří k plněním, které jsou již zdaňovány např. proto, že jsou fakturovány jednou měsíčně na výstupu. Takto jsem i odpovídala v diskusi, v zákoně toto skutečně není napsáno přímo. Nicméně nevidím problém v tom, když se i Vámi zmiňované školení 10 dnů před registrací k DPH použije pro již zdanitelná plnění daného měsíce, obzvláště když se ihned po registraci k DPH v daném měsíci fakturují "celoměsíční" služby s DPH bez rozdílu na období před a po registraci k DPH. Máme toto podpořeno několika kontrolami u nových klientů, kde finanční úřad nikterak nerozporoval - ale vždy se jednalo o firmy, které fakturovaly své měsíční služby na konci měsíce - tzn. v měsíci registrace zdanily odměnu za své služby v plném rozsahu.
Hlášení závadného obsahu

Petr Beránek
10. 2. 2014 15:12:59
Dobrý den,
zarazil mně váš názor, že si od roku 2013 mohu uplatnit odpočet DPH z režijních plnění s datem uskutečnění před vznikem plátcovství DPH – například ze školení, které absolvuji 10. 2. pokud se stanu plátcem 20. 2. téhož roku. Nenašel jsem pro toto tvrzení oporu v zákoně o DPH. Můžete mně odkázat na příslušný paragraf?
Napadlo mne, jestli zde nedošlo k chybnému výkladu § 79 (3). V tomto odstavci se však nemluví o odpočtu obecně, ale pouze o odpočtu "podle odstavců (1) a (2)", tedy plnění, které je součástí obchodního majetku (což školení, ani jiný režijní náklad nesplňuje). Podle mne přeformulace v § 79 nebyla obsahovou změnou zákona, ale pouze upřesněním formulace.
Nebo vycházíte z jiných změn v zákoně? Lze se opřít o nějaký výklad GFŘ, KDP nebo jiné autority?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 12. 2013 13:52:50
Dobrý den pane Františku, pokud dodáváte toto zboží německým odběratelům, pro které toto pořízení není předmětem daně (obecně řečeno nejsou plátci DPH v Německu), pak se jedná o zasílání zboží, kde se sleduje hranice stanovená německými zákony (100.000 EUR). Pokud nepřekročí tuto hranici, je místem plnění ČR a počítá se do limitu pro registraci v ČR, proto být plátcem DPH v ČR nemusíte, když nepřekročíte hranici obratu.
Hlášení závadného obsahu

weisfra
29. 12. 2013 9:55:58
Dobrý den,mám dotaz,zda podnikající důchodce musí být plátce DPH,pokud občas vyváží do Německa vyrobené nahradní díly.Děkuji František
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 12. 2013 8:22:54
Dobrý den pane Šuhaji, u dobrovolné registrace je nutné převzít rozhodnutí o registraci, které zasílá správce daně - plátcem DPH se stanete následující den. Bez tohoto dokumentu nemůžete být registrován, doporučuji obrátit se na registrační oddělení finančního úřadu s dotazem a popřípadě se domluvit na osobním předání tohoto rozhodnutí - jako fyzická osoba nemusíte mít zřízenou datovou schránku, bude se tedy jinak doručovat poštou do vlastních rukou.
Hlášení závadného obsahu

šuhaj zdenek
18. 12. 2013 5:51:29
Dobrý den minulý týden jsem se byl přihlásit jako dobrovolný plátce DPH .Kde ověřím skutečnost že jsem již registrovaný. i.č. 75311160
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 12. 2013 10:52:34
Dobrý den, odpočet z dokladů před vznikem společnosti rozhodně možný není, pokud se nejedná o obchodní majetek od plátků pořízení 1 rok před datem registrace. V měsíci registrace DPH nárok na DPH ze služeb uplatňujeme, pokud souvisí s výstupy, které již DPH podléhají.
Hlášení závadného obsahu

Magda
3. 12. 2013 9:10:05
Dobrý den, mám dotaz ohledně DPH a jeho uplatnění,když jsme s.r.o. založili v listopadu 2013. Můžeme si uplatnit DPH i z dokladů předcházející datu vzniku firmy? Jezdili jsme a zařizovali jsme různé věci. Děkuji M.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 11. 2013 22:21:52
Dobrý večer, odpočet DPH ze zboží, které je k datu registrace k DPH v obchodním majetku (zjednodušeně řečeno "na skladě"), můžete uplatnit rovněž, pokud jste toto zboží pořídili max. 1 rok zpětně před registrací. Je to možné i drobného majetku, který je také za obchodní majetek evidován k datu registrace.
Hlášení závadného obsahu

Alex
28. 11. 2013 22:17:36
Dobrý den, ráda bych poprosila o radu: s.r.o. zabývající se veterinární činností se stala plátcem DPH od měsíce 12/2013.V měsíci září zakoupila dlouhodobý majetek včetně DPH, toto DPH může uplatnit. nejsem si však jista jak je tomu u nákupu léků a dalších potřeb k výkonu činnosti, zda také rok zpětně nebo pouze nákupy v aktuálním měsíci. Moc děkuji a přeji hezký večer.
Hlášení závadného obsahu

Petrra
27. 11. 2013 21:41:17
Ještě jednou moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2013 21:38:31
Postupovala bych stejně.
Hlášení závadného obsahu

petrra
27. 11. 2013 21:27:43
Velice děkuji za odpověď.
Prosím, chápu tedy správně, že ze zaplacených záloh na dlouhodobý majetek před datem registrace mohu provést odpočet DPH, a to na ř. 45?
Hlášení závadného obsahu

petrra
27. 11. 2013 21:26:41
Velice děkuji za odpověď.
Prosím, chápu tedy správně, že ze zaplacených záloh na dlouhodobý majetek před datem registrace mohu provést odpočet DPH, a to na ř. 45?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2013 21:20:49
Dobrý večer, nárok na odpočet DPH u dlouhodobého majetku problém není, podle zákona můžete z tohoto majetku uplatnit DPH zpětně až 1 rok před registrací.
Hlášení závadného obsahu

Petrra
27. 11. 2013 18:17:27
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou k možnému uplatnění odpočtu DPH v měsíci registrace.
Rozhodnutí o registraci k DPH bylo elektronicky podepsáno 5.11.2013, předpokládám, že plátci se stáváme od 6.11.2013.
2.11. a 3.11. jsme zaplatili zálohu na dlouhodobý majetek (auto) a obdrželi jsme daňový doklad na přijatou platbu.
Dne 14.11. byl majetek zakoupen a přijata faktura-daňový doklad. Na faktuře je uvedena celková hodnota majetku (základ + DPH) a odečteny zálohy (daňové doklady na přijaté platby).
Prosím, nebude problém při uplatnění celého odpočtu DPH z faktury-daňového dokladu, když zálohy byly zaplaceny ještě před registrací k DPH? Předem velice děkuji za vaši odpověď.
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 11. 2013 10:35:52
Dobrý den, Váš dotaz bohužel neumím odpovědět, protože nemám zkušenosti s německým zákonem o DPH. Podle českých předpisů, pokud by situace byla obráceně, by se skutečně české DPH pro německou firmu, pokud by uvedla při opravě své DIČ, neuplatnilo, resp. by se postupovalo systémem reverse-charge (v Německu však mohou mít uplatnění reverse-charge vázáno i na jiné podmínky, které posoudit neumím).
Hlášení závadného obsahu

Soňa Špičková
6. 11. 2013 18:37:09
Dobrý den. Zajímalo by mě, zda je v pořádku, když mi německá firma vystaví fakturu za opravu stroje včetně německé DPH, když se jedná o stroj, který je v majetku české s.r.o. (plátce DPH), ale oprava proběhla v Německu a stroj po opravě v Německu zůstaně. Nedochází k jeho zpětné přepravě do ČR, je pronajímám jiné německé společnosti. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 11. 2013 23:08:18
Dobrý večer, bod 1 je místo dodání v ČR dle § 7 pro nepodnikatele, u bodu 2 jde o služby vztahující se k nemovitosti dle § 10 pro nepodnikatele, takže zde byla nutná registrace při prvním uskutečnění zdanitelného plnění firmy z SR dle §6c, odst. 2. u bodu 3 je povinná registrace v momentě dodání zboží do SR tamním plátcům dle §6c,odst. 3. Plátci DPH jste se stali ze zákona a měli jste již své výnosy podrobit dani, registrace by měla být udělána zpětně právě z důvodu povinné registrace. Co se týká danění daní z příjmů, to v zákoně o DPH skutečněn nenaleznete, daň z příjmů určuje speciální zákon a hlavně smlouva o zamezení dvojího zdanění, která určuje pravidla pro danění příjmů v ČR osobou v SR - toto je však nad rámec uvedeného článku.
Hlášení závadného obsahu

Martin K.
5. 11. 2013 12:09:31
Dobrý deň, ďakujem pekne za odpoveď.
V ČR nemáme ani sídlo, ani prevádzku.
Naša firma vykonáva:
1. Dodávku a montáž fotovoltaiky pre rodinné domy
2. Návrh, dodávka a montáž slaboprúdnych elektroinštalácií pre rodinné domy
3. Nákup tovaru v ČR (elektromateriál) a predaj aj na Slovensko nepodnikateľom, ale aj podnikateľom registrovaných pre DPH v SR

Budeme sa teda musieť registrovať k DPH podľa niektorého z týchto bodov? To znamená, že ak sme vyfakturovali v mesiaci október práce a dodávky napríklad podľa bodu 1, a je tam potrebná registrácia, tak sme sa mali registrovať ešte v tom mesiaci?
Ešte Vás poprosím o informáciu, či budeme v ČR odvádzať aj daň z príjmov.

Čítal som si aj zákon o DPH v ČR, ale nie je mi úplne jasné, ktorý paragraf o tom hovorí.

Ďakujem vopred veľmi pekne za odpoveď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 10. 2013 22:10:04
Dobrý večer, z Vašeho popisu není přesně zřejmé, jakou práci vykonává Vaše společnost v ČR (např. platí výjimka ze základního pravidla u práce na movité věci, kterou vykonává firma mimo ČR ovšem na věci umístěné v ČR) a zda zde např. nemá organizační složku-provozovnu. Pokud tuto provozovnu nemáte, jste osobou povinnou k dani se sídlem mimo tuzemsko (ČR) a když byste služby nebo zboží dodávali v ČR pro osoby nepovinné k dani (ne podnikatele), měla firma povinnost se registrovat k DPH v ČR povinně od prvního dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění. Otázku registrace v SR bohužel posoudit neumím, ale minimálně limit pro zasílání zboží je nutné hlídat dle tamních zákonů.
Hlášení závadného obsahu

Martin K.
30. 10. 2013 10:58:22
Dobrý deň, som občan SR, mám v SR fungujúcu sro, ktorá nie je v SR platcom DPH a vykonáva práce a dodávky tovaru v ČR.
Tak isto v ČR nakupujeme tovar a dodávame ho do SR pre firmy aj súkromné osoby.
V ktorých prípadoch budem potrebovať podať registráciu k platcovi DPH v CR?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 10. 2013 10:53:33
Dobrý den, pokud budete silniční dopravu, na kterou byla přímo spotřebována nafta od 1. do 17.9., fakturovat celkově až po registraci k DPH, bude výstup podléhat již DPH vcelku, proto podle mého názoru obstojíte s odůvodněním, že i vstupy na tuto služby v rámci měsíce registrace k DPH můžete uplatnit do odpočtu DPH. Je to obdobné jako např. telefony na konci měsíce, účtované za celý měsíc - důležité je však to, že jste výnosy do 17.9. nefakturovaly bez DPH, ale již zdaňujete DPH vše za celé září.
Hlášení závadného obsahu

Martina T
21. 10. 2013 19:26:47
Oprava k předchozímu příspěvku. Po 17.9. je fakturována nákladní doprava. Doklady za naftu jsou už od 1.9. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Martina T
21. 10. 2013 19:16:05
Dobrý den, zajímalo by mě, zda nový plátce DPH od 17.9.2013 může nárokovat zpětně DPH z přijatých dokladů na naftu spotřebovanou pro silniční nákladní dopravu od 1.9., která je fakturována až po 17.9.? Kde toto zpětné nárokování lze najít v zákoně? Velmi děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 10. 2013 5:26:12
Dobrý den, nárok na odpočet DPH zpětně se týká pouze české DPH, a to z majetku, který je ke dni registrace obchodním majetkem (v případě materiálu to již nemusí být pravda, pokud byl spotřebován na výstupy). Řešení v podobě vrácení zahraničního DPH v českém daňovém přiznání není.Pokud je zboží (i materiál) pořízené z jiného členského státu "osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, a hodnota pořízeného zboží nepřekročila v kalendářním roce 326.000 Kč", není toto pořízení považováno za předmět daně v rámci ČR. Firma z EU tedy neuplatnila systém reverse-charge - dodání zboží z EU bez tamní DPH, protože jí nebylo (a ani nemohlo být) poskytnuto DIČ tuzemského pořizovatele zboží. Řešením by bylo jedině to, že byste již první pořízení zboží považovali za předmět daně podle §2b zákona, na základě tohoto rozhodnutí se registrovali jako plátci DPH a při pořízení již firmě poskytli tuzemské DIČ.
Hlášení závadného obsahu

Vojta
2. 10. 2013 23:46:46
Dobrý den, mám dotaz firma s.r.o. která byla založena ve 3.měsíci 2013 ale jako plátce dph byla zaregistrována až v 8.měsíci 2013 a mezitím nakoupila materiál z členského státu Eu a na faktuře je vyčísleno Dph členského státu má nárok na odpočet dph jako u dokladů tuzemských které se dají uplatnit ještě rok zpětně od registrace k dph.Nebo poraďte jak v tomto případě postupovat jedná se totiž o nemalé peníze za nákup materiálu ze zahraničí.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 8. 2013 7:36:40
Dobrý den, vycházím z toho, že režijní náklady daného měsíce byly použity i na přijatá plnění, která např. vyfakturuje souhrnně na konci měsíce a neodděluje, kdy ještě nebyl plátcem DPH. Vzhledem k tomu, že je od 1.1.2013 první registrace spojená vždy s měsíčním zdaňovacím obdobím, není problém návaznost na přijatá plnění s ohledem na §72, odst. 3 ZDPH dodržet. U našeho klienta FÚ tento postup akceptoval, když datum dobrovolné registrace vyšlo na poslední den v měsíci vzhledem k datu doručení oznámení o registraci.
Hlášení závadného obsahu

Petr K
15. 8. 2013 12:35:41
Dobrý den, můžete mně, prosím, sdělit, podle jakého ustanovení nebo pokynu MFCR postupujete při odpočtu DPH dobrovolného plátce v měsíci jeho registrace? Jedná se mně o režie, nikoliv o obchodní majetek.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 7. 2013 12:37:18
Telefon však nepoužívá k jiné své podnikatelské činnosti, úprava odpočtu DPH o soukromé použití lze pochopitelně provést i u člena sdružení, který vede evidenci pro účely DPH - viz můj předchozí příspěvek.
Hlášení závadného obsahu

xmarusticka
3. 7. 2013 12:31:34
Děkuji za odpověď. Telefon NEpoužívá výhradně pro Sdružení. Pouze z poloviny.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 7. 2013 11:21:17
Dobrý den, pokud skutečně telefon používá výhradně pro účely sdružení, doporučuji přefakturaci na člena sdružení, který vede evidenci pro DPH za toto sdružení, a vypořádání krácení odpočtu DPH pro soukromé účely v této evidenci. Tím pro původního podnikatele bude jeho vlastní DPH vyrovnané
Hlášení závadného obsahu

xmarusticka
3. 7. 2013 10:14:11
Dobrý den, vedu daňovou evidenci pro Sdružení podnikatelů, kteří jsou plátci DPH od 2013. Jeden z účastníků si koupil mobilní telefon a faktura je zapsaná na jeho IČ, DIČ, ale telefon využívá i k podnikání nejen soukromě. Jak mám postupovat? Mám doklad vést v evidenci Sdružení a nebo v jeho evidenci? Problém je v tom, že on mimo Sdružení už jinak nepodniká, takže by mu vznikl nadměrný odpočet DPH. Jak bych se měla zachovat? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 6. 2013 5:53:59
Dobrý den, Vaše příjmy podléhají DPH až ode dne, kdy jste se stala plátcem DPH, tzn. pouze 31.5.2013. Nárokovat DPH za květen z přijatých plnění můžete, ale musí mít vazbu na zdanitelné plnění (tzn. např. nárokovat DPH z nákupu zboží, které se prodalo jen 31.5.2013, popř. bylo na skladě k tomuto dni - zde je možnost uplatnění DPH zpětně až 1 rok před vznikem plátcovství DPH). Osobně bych doporučila uplatnit DPH z přijatých plnění, týkající se režie firmy za měsíc květen, a zboží, které bylo prodáno 31.5.2013, popř. zůstalo k tomutu dni na skladě a bylo pořízeno dnem 31.5.2012 a následujícími od plátce DPH. K doložení oprávněnosti je nutné mít uschované daňové doklady a zpracovanou inventuru neprodaného zboží.
Hlášení závadného obsahu

xmarusticka
17. 6. 2013 20:49:19
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem nový plátce DPH od 31.5.2013. Z článku jsem pochopila, že si můžu nárokovat odpočet za celý 5/13. V tomto měsíci jsem měla i příjmy dle registrační pokladny od 1.5.13. Mám tedy použít všechny příjmy od 1.5.13? Nebo výdaje od 1.5.13 a příjem jen za jeden den - 31.5.13?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 3. 2013 9:47:23
Dobrý den, reklamní služby poskytované společností Google a Facebook jsou plněními, kdy má tuzemská osoba-plátce DPH povinnost přiznat daň v momentě, kdy ji byla poskytnuta tato služba. Do konce roku 2012 se neplátce DPH musel při přijetí této služby povinně registrovat jako plátce DPH. Od 1.1.2013 se však tuzemský neplátce DPH nestane plátcem DPH na základě této skutečnosti povinně, ale "jen" identifikovanou osobou - musí také podat přihlášku k registraci do 15 dnů a přizná DPH jen z této přijaté služby jednorázově. Pokud byste jako podnikatel měl těchto reklam více, je možné zvážit otázku dobrovolné registrace k DPH, protože jako plátce DPH máte zároveň nárok na odpočet DPH z přiznání daně za tuto Vámi přijatou službu.
Hlášení závadného obsahu

PetrC
28. 2. 2013 11:25:23
Dobrý den, zaujal mě tento článek, především pak povinná registrace k DPH při spojení se zahraniční osobou. Jako provozovatel shopu mám zájem i o PPC, Google a Facebook nabízejí různé formy placené propagace, nejsou to české firmy, místo plnění služby probíhá na internetu. Jak se na toto kouká zákon?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

EU schválila reformu trhu s elektřinou

23. 5. 2024 | Členské státy EU schválily reformu trhu s elektřinou, která má zlevnit elektřinu pro spotřebitele a lépe chránit zranitelné zákazníky, například před odpojením. Reforma byla přijata za belgického předsednictví. Nová pravidla posilují spotřebitelská práva, zavádějí mechanismy pro zvládání cenových krizí a podporují investice do energie. Členské státy mají šest měsíců na přizpůsobení své legislativy.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
jCR Office s.r.o. Děčín
Moderní účetní kancelář zajišťující zpracování účetnictví.
www.jcr-office.cz

Agentura Zvuk,s.r.o.
ozvučení, osvětlení kulturních akcí, LED obrazovky, prodej LED světel
www.agenturazvuk.cz

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
22,81 Kč
0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme