Odpočet DPH a korekční mechanismy – 5. část


Ing. Radek Bílý
12. 7. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud dojde ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla dokončena významná oprava, podléhá tato oprava úpravě odpočtu daně.

Foto: 123RF

 

V závěrečné části seriálu se podíváme na úpravu odpočtu daně v některých specifických případech. Konkrétně se zaměříme na prodej dlouhodobého majetku, opravu nemovitosti a zničení, ztrátu a odcizení dlouhodobého majetku.


 

1. Prodej dlouhodobého majetku (§ 78d zákona o DPH)

Úprava se provádí jednorázově za zdaňovací období (měsíc, nebo čtvrtletí), ve kterém došlo k uskutečnění plnění. Úprava se vypočte dle vzorce na základě § 78a odst. 1 zákona o DPH (viz předchozí díl Odpočet DPH a korekční mechanismy – 4. část) × počet roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se také započítává rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna.

Dle § 78d odst. 3 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém došlo k dodání zboží (prodeji).

Příklad

Osobní automobil byl pořízený v roce 2019 a zařazený do obchodního majetku plátce. Automobil byl používaný pro služební a soukromé kilometry. Pořizovací cena 800.000 Kč bez DPH, daň 168.000 Kč.

Odhad služebních a soukromých kilometrů při pořízení 85 % : 25 %. Skutečnost zjištěná na konci roku 2019 byla 70 % : 30 %. V roce 2020 poměr služebních a soukromých cest 83 % : 17 %. V roce 2021 bylo auto prodáno.

Řešení:
 • Rok 2019 – pořízení: Na základě odhadu uplatněn odpočet daně ve výši 85 % dle § 75 ZDPH, tj. 142.800 Kč (85 % z daně ve výši 168.000 Kč).
 • Rok 2019 – na konci roku: Jelikož se skutečný poměr liší od odhadovaného o více než 10 procentních bodů, je plátce povinen provést úpravu uplatněného odpočtu na základě § 75 odst. 4 ZDPH, tj. (70 % − 85 %) × 168.000 Kč = −25.200 Kč. Uplatněný zkrácený odpočet ve výši 142.800 Kč se na konci roku ještě sníží o 25.200 Kč. Skutečně uplatněný odpočet daně v roce 2019 je tak 70 % z hodnoty daně na vstupu, což odpovídá částce 117.600 Kč.
 • Rok 2020: Došlo ke změně poměru používání automobilu opět o více jak 10 procentních bodů. V tomto případě se provede úprava odpočtu na základě § 78, resp. § 78a ZDPH, tj. [168.000 × (83 % − 70 %)] / 5. Výsledek je 4.368. Ve vzorečku je částka celé daně na vstupu násobená rozdílem ukazatelů nároku na odpočet daně v roce 2019 a 2020. Celé děleno 5, neboť úprava odpočtu se provádí v průběhu pěti let od pořízení, a zde máme úpravu za jeden rok. Jelikož částka vyšla kladná, má plátce daně nárok uplatnit částku 4.368 Kč.
 • Rok 2021: Automobil prodán. V případě prodeje se z kupní ceny odvede daň na výstupu. Zároveň se však provede úprava odpočtu daně na vstupu na základě § 78d ZDPH, tj. [(168.000 × (100 % − 70 %)] / 5) × 3. Výsledek je 30.240 Kč. Ve vzorečku je opět použita celková částka daně na vstupu (168.000 Kč). Hodnota 100 % vyjadřuje úplný nárok daně na vstupu, jelikož byl automobil prodán s daní na výstupu. Hodnota 70 % vyjadřuje poměrný nárok na odpočet daně v roce pořízení. Děleno pěti znamená úpravu za jeden rok a celé násobeno třemi znamená dobu do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Výsledek 30.240 Kč je kladná částkaplátce si ji může uplatnit.

2. Oprava nemovitosti (§ 78da zákona o DPH)

Pokud dojde podle § 78da odst. 1 ZDPH ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla dokončena významná oprava, podléhá tato oprava úpravě odpočtu daně. Z textu zákona vyplývá, že při prodeji nemovité věci podléhají úpravě odpočtu daně na vstupu u všech významných oprav v minulosti.

Významná oprava je definována v § 78da odst. 4 ZDPH. Významnou opravou podle odstavce 1 se pro účely odpočtu daně rozumí oprava podle právních předpisů upravujících účetnictví, pokud hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahujících se k této opravě bez daně je vyšší než 200.000 Kč. Zákon hovoří o opravě a odkazuje na účetní předpisy, a to zákon o účetnictví, resp. prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., kde se opravou odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, a to i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií. Z uvedeného vyplývá, že úprava odpočtu daně se netýká udržování.

Dle § 78da odst. 2 ZDPH lhůta pro úpravu odpočtu daně v případě opravy nemovité věci činí 10 let a počíná běžet kalendářním rokem, ve kterém byla oprava dokončena.

Postup úpravy odpočtu je uveden v § 78da odst. 3 ZDPH. Při úpravě odpočtu daně v případě opravy nemovité věci se postupuje obdobně podle § 78d ZDPH s tím, že při stanovení částky jednorázové úpravy odpočtu se použije ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši podílu skutečně uplatněného odpočtu daně na celkové částce daně na vstupu u příslušné opravy.

Příklad

Nemovitost byla pořízena v roce 2011 a byla zařazená do obchodního majetku. V roce 2021 byla část nemovitosti pronajatá v režimu osvobozeného nájmu bez nároku na odpočet daně dle § 56a ZDPH. Takto pronajato bylo 45 % nemovitosti. V tomto roce také byla provedena oprava střechy za 500.000 Kč bez DPH. Daň na vstupu u opravy činila 105.000 Kč. V roce 2022 byla nemovitost prodána jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně dle § 56 ZDPH.

Řešení:
 • Rok 2021 – provedena oprava: Vzhledem k osvobozeným nájmům byl uplatněn odpočet pouze ve výši 55 %, tj. 57.750 Kč.
 • Rok 2022 – nemovitost prodána: Úprava odpočtu [(105.000 × (0 % − 55 %)] / 10) × 9 = −51.975 Kč. V rámci úpravy bude vrácena část odpočtu ve výši 51.975 Kč. Po vrácení v podstatě zůstane zachován odpočet ve výši 1/10 z uplatněného kráceného odpočtu z opravy v roce 2021 (57.750 − 51.975 = 5.775 Kč).
 • Vzoreček pro úpravu odpočtu DPH u opravy obsahuje:
  • 105.000 Kč hodnota DPH na vstupu u opravy,
  • 0 % nárok na odpočet při prodeji nemovitosti, je roven 0 %, neboť nemovitost byla prodána v režimu osvobození od daně,
  • 55 % je nárok na odpočet daně při provedení opravy 2021, nárok byl uplatněn v poměrné výši = 55 %,
  • děleno deseti = lhůta pro úpravu odpočtu,
  • násobeno devíti = počet let zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu.

3. Zničení, ztráta a odcizení dlouhodobého majetku (§ 78e zákona o DPH)

V tomto ustanovení ZDPH je stanovena povinnost pro plátce daně provést úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku, u něhož došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny.

Úprava se stanoví ve shodě s ustanovením v § 78a odst. 1 nebo 4, kdy dojde k uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s tím, že ukazatel nároku na odpočet daně je 0 %.

Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém došlo k nedoloženému zničení, ztrátě nebo odcizení.

K této problematice vydalo GFŘ informaci. V informaci je například uveden způsob prokázání zničení, ztráty nebo odcizení dlouhodobého majetku, aby nemusela být plátci řešena úprava odpočtu daně. „Řádné doložení zničení, ztráty nebo odcizení majetku lze prokázat zejména posudkem pojišťovny, nebo soudního znalce, případně jinými důkazními prostředky (příkladně viz níže specifikované dokumenty).“


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.


Související články:
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 1. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 2. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 3. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 4. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O rodičovský příspěvek můžete požádat též on-line

8. 8. 2022 | O rodičovský příspěvek lze od srpna zažádat i on-line, a to na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Bez návštěvy úřadu bude možné také každé tři měsíce měnit výši jeho čerpání. Měsíční výše příspěvku může být až do 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu (maximálně však 47 700 Kč). Pokud měl rodič před narozením dítěte nízké příjmy, může čerpat maximálně 13 000 Kč za měsíc. Žádosti můžete samozřejmě i nadále podávat osobně na úřadu práce.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetnictví, podnikání
Komplexní služby v oblasti účetnictví, personalistiky a podnikání.
www.mzdovy.cz

Fa Milan Šulovský
prodloužená záruka o 3 roky
www.sulovskymilan.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme