Odpočet DPH a korekční mechanismy – 3. část


Ing. Radek Bílý
4. 5. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Do skupiny vstupů s kráceným nárokem na odpočet DPH budou spadat všechny „režijní“ vstupy.

Foto: 123RF

 

Ve třetím díle našeho seriálu se budeme věnovat vstupům s nárokem na odpočet v krácené výši dle § 76 zákona o DPH. Přijatá plnění jsou zde použita celá v rámci ekonomické činnosti, avšak u části je nárok na odpočet a u další části nikoliv.


 
Minule jsme se zabývali tématem vstupů s nárokem na odpočet v poměrné výši, ve třetím díle se zaměříme na odpočet v krácené výši dle § 76 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Zde jsou přijatá plnění použitá celá v rámci ekonomické činnosti, ale u části je nárok na odpočet a u další části nárok na odpočet není, neboť jsou použita v souvislosti s osvobozenými plněními bez nároku na odpočet.

Oproti uplatnění odpočtu v poměrné výši, kde část zdanitelných plnění je použita mimo ekonomickou činnost, jsou u uplatnění odpočtu ve zkrácené výši všechna plnění použita v rámci ekonomické činnosti, ale část zdanitelných plnění je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. Jak již bylo uvedeno v prvním díle, jedná se o plnění uvedená v § 51 ZDPH a také plnění typu reprezentace a taková, která definuje zákon o daních z příjmů jako daňově neuznatelné náklady.

Také v tomto případě je velmi důležité provádět důkladnou klasifikaci vstupů a důsledně je rozdělovat na skupiny:
  • vstupy s plným nárokem na odpočet daně na vstupu,
  • vstupy bez nároku na odpočet daně na vstupu,
  • vstupy s částečným nárokem daně na vstupu.
Můžeme si uvést jednoduchý příklad.

Příklad 1

Pan Novák, plátce daně, v rámci své ekonomické činnosti pronajímá nemovitost, která má dvě podlaží. V prvním podlaží jsou nebytové prostory, které jsou pronajaty plátci daně. Pan Novák na základě § 56a odst. 3 ZDPH uplatňuje u nájmu nebytových prostor daň na výstupu. Ve druhém podlaží jsou byty, u kterých je pronájem na základě § 56a ZDPH osvobozen od daně bez nároku na odpočet DPH na vstupu. V nemovitosti jsou také společné prostory, jako například schodiště.

Pokud pan Novák objedná opravu v prvním podlaží v nebytových prostorech, pak z daňového dokladu na tuto opravu si může uplatnit daň na vstupu v plné výši. Pokud bude mít daňový doklad na opravu bytů v druhém podlaží, pak nemá žádný nárok uplatnění daně na vstupu a jestliže dostane daňový doklad na opravu schodiště, pak bude mít z daňového dokladu nárok na odpočet daně pouze ve zkrácené výši.


Jen pro upřesnění bych upozornil, že do skupiny vstupů s kráceným nárokem na odpočet DPH budou spadat všechny „režijní“ vstupy – telefony (mohu volat jak nájemníkům bytů, tak nebytových prostor), tiskárny, tonery, papír, auto atd. Jak tedy uplatňovat při uplatnění odpočtu ve zkrácené výši?

Podmínky uplatnění a způsob výpočtu odpočtu daně nalezneme v § 76 ZDPH: 
  • § 76 odst. 2 ZDPH – příslušná výše kráceného odpočtu se stanoví jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu,
  • § 76 odst. 3 ZDPH – koeficient se stanoví jako: [uskutečněná plnění dle § 72 odst. 1 (plný nárok na odpočet)] / [uskutečněná plnění dle § 72 odst. 1 (plný nárok na odpočet) + plnění osvobozená bez nároku na odpočet]
    • do výpočtu koeficientu se započítávají základy daně nebo hodnoty uskutečněných plnění, včetně přijatých úplat, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo plnění,
    • vypočtený koeficient se zaokrouhluje na celé procento nahoru,
  • § 76 odst. 4 ZDPH – do výpočtu koeficientu se nezapočítávají:
    • dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku,
    • poskytnutí finančních služeb, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci, a to pouze za předpokladu, že se jedná o doplňkovou činnost, uskutečňovanou příležitostně. Co se rozumí příležitostnou doplňkovou činností, není v zákoně definováno. Problematikou se zabýval koordinační výbor KV 130/31.05.06, kde zástupci Ministerstva financí konstatovali: „Při posuzování kritérií, zda danou činnost lze klasifikovat jako vedlejší, je nezbytné postupovat případ od případu. Za příležitostnou nebo vedlejší činnost plátce ve smyslu § 76 odst. 3 písm. b) a c) zákona o DPH nelze považovat činnosti, které představují přímé, trvalé a nezbytné rozšíření uskutečňovaných plnění. Za vedlejší činnost lze pak považovat pouze takovou činnost, která vyžaduje jen velmi omezené využívání majetku plátce nebo služeb, které jsou předmětem daně.“,
    • vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností,
  • § 76 odst. 5 ZDPH – je-li vypočtený koeficient roven nebo vyšší než 95 %, považuje se za roven 100 %,
  • § 76 odst. 6 ZDPH – v průběhu kalendářního roku se v jednotlivých zdaňovacích obdobích použije ke krácení odpočtu tzv. zálohový koeficient. Používá se vypořádací koeficient z předchozího roku. Pokud takový koeficient nebyl (pokud například plátce s krácením začíná), určí si plátce „zálohový“ koeficient na základě kvalifikovaného odhadu. V případě, že po skončení kalendářního roku není za některá zdaňovací období tohoto skončeného roku vyměřená daň (pak nejsou známé konečné údaje pro vypořádání odpočtu), použije se ve zdaňovacích obdobích následujícího roku dosavadní zálohový koeficient. Ve chvíli, kdy dojde k pravomocnému vyměření daně za předchozí rok a hodnota zálohového koeficientu se liší, pak se nová hodnota zálohového koeficientu použije od zdaňovacího období následujícího po dni nabytí právní moci příslušného platebního výměru. Neopravují se tedy předchozí období,
  • § 76 odst. 7 ZDPH – po uplynutí kalendářního roku se provádí vypořádání nároku na odpočet daně. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u krácených plnění z údajů za celý kalendářní rok a součtem uplatněných nároků na odpočet daně u krácených plnění v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypočtený nárok na odpočet daně u krácených plnění je součtem daně na vstupu za tato krácená plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období,
  • § 76 odst. 8 ZDPH – toto ustanovení řeší vypořádání nároku na odpočet v případě zrušení registrace k DPH. Postupuje se obdobně jako v předchozím odstavci s tím rozdílem, že se vypořádává období od 1. ledna kalendářního roku do dne zrušení registrace,
  • § 76 odst. 9 ZDPH – dojde-li po vypořádání odpočtu daně k opravě uskutečněných plnění za některé ze zdaňovacích období již vypořádaného roku, výše nároku na odpočet daně v krácené výši se přepočte novým vypořádacím koeficientem vypočteným z údajů za celé vypořádávané období s promítnutím všech oprav,
  • § 76 odst. 10 ZDPH – v případě, že je pořizován dlouhodobý majetek v průběhu několika kalendářních roků, provede se ve vypořádání za kalendářní rok, ve kterém byl dlouhodobý majetek pořízen, zohlednění rozdílů vypořádacích koeficientů za jednotlivé předchozí roky. Ustanovení slouží k dorovnání možného rozdílu vyplývajícího z rozdílných koeficientů v předchozích letech pořizování. Dalším důvodem je určení jedné základny pro případné další úpravy odpočtu vyplývající ze změn použití dlouhodobého majetku dle § 78 ZDPH. Ustanovení se netýká dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. Zde je nárok na odpočet daně v plné výši dle § 72 odst. 2 písm. c) ZDPH. Zároveň ale dochází u tohoto majetku k odvodu daně na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH, pokud je majetek použit i k účelům, které nezakládají nárok na odpočet daně na vstupu. Odvod DPH se provede při uvedení tohoto majetku do stavu způsobilého k užívání.

Příklad 2

Tab. 1: Dlouhodobý majetek, pořízení nemovitosti v letech 2019 až 2021, zařazení 2021
 
Rok DPH na vstupu Vypořádací koeficient Nárok na odpočet daně
2019 200 Kč 70 % 140 Kč
2020 150 Kč 60 % 90 Kč
2021 130 Kč 50 % 65 Kč
Celkem nárok na odpočet za jednotlivé roky 2019 až 2021 295 Kč
§ 76 odst. 10: 200 × (50 % − 70 %) + 150 × (50 % − 60 %) −55 Kč
Nárok na odpočet po úpravě dle § 76 odst. 10 240 Kč


Tab. 2: Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, pořízení nemovitosti v letech 2019 až 2021, zařazení 2021
 
Rok DPH na vstupu Vypořádací koeficient Nárok na odpočet daně
2019 200 Kč 70 % 200 Kč
2020 150 Kč 60 % 150 Kč
2021 130 Kč 50 % 130 Kč
Celkem nárok na odpočet za jednotlivé roky 2019 až 2021 480 Kč
§ 13 odst. 4 písm. b) – odvod DPH při „zařazení“ 480 Kč
Nárok na odpočet – vypořádací koeficient 2021 při „zařazení“: 480 × 50 % 240 Kč


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.


Související články:

Odpočet DPH a korekční mechanismy – 1. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 2. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 4. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 5. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Datové schránky od roku 2023

27. 9. 2022 | Všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) se musí připravit na to, že jim od 1. 1. 2023 bude zřízena datová schránka. Týkat se to bude i právnických osob, které ji ještě nemají. Např. spolků, společenství vlastníků, obecně prospěšných společností, nadací a ústavů. Zřizování bude probíhat od začátku ledna do konce března 2023. S datovou schránkou musí počítat také ty fyzické osoby, které sice nepodnikají, ale použijí prostředek pro elektronickou identifikaci. Pokud tedy někdo využije svoji bankovní identitu (např. k podání daňového přiznání, k zažádání o podporu v nezaměstnanosti, k obnovení řidičského průkazu apod.), bude mu datová schránka také automaticky zřízena.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SIPLEX, s.r.o.
Poskytujeme služby v oblasti účetni, daňové a mzdové problematiky.
www.siplex.cz

SladkeBobule.cz
ledové víno,slámové víno, sladké víno, obaly,krabičky,taštičky na víno
www.sladkebobule.cz

Daňový kalendář

17. 10. 2022 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2022)
25. 10. 2022 Přiznání DPH (za září 2022)
25. 10. 2022 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2022)
25. 10. 2022 Souhrnné hlášení (za září 2022 a 3. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,55 Kč
-0,140 Kč
25,18 Kč
-0,259 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.09.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme