Jak na prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu


Ing. Martina Truhlářová
22. 11. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Prominutí DPH se vztahuje na všechna dodání elektřiny nebo plynu, u nichž povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění nebo z přijatého zdanitelného plnění nastane v listopadu nebo v prosinci 2021.

Foto: 123RF

 

Prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu se netýká pouze soukromých osob, ale všech odběratelů energií – tedy i podnikatelů. Jak konkrétně účetnictví a daně toto prominutí ovlivní?


 
Dne 20. 10. 2021 vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z důvodů mimořádné události. Tímto rozhodnutím je prominuta daň z přidané hodnoty následovně:
 • za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat DPH z důvodů tuzemského plnění a taktéž DPH z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost daň přiznat,
 • DPH při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jejich dodání povinnost přiznat daň, pokud se jedná o uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku,
 • DPH, pokud vznikla při pořízení plynu z jiného členského státu nebo při jeho dovozu povinnost přiznat daň.
Daň z přidané hodnoty se promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo (nebo úplata, u níž vznikla povinnost přiznat daň, byla přijata) v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Prominutí DPH se tedy vztáhne na všechna dodání elektřiny nebo plynu, u nichž povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění nebo z přijatého zdanitelného plnění nastane v listopadu nebo v prosinci 2021. Pokud před uskutečněním zdanitelného plnění při dodání elektřiny a plynu byla přijata před datem uskutečnění zdanitelného plnění úplata, z níž má plátce povinnost přiznat daň ze zálohy, pak se promíjí i daň z přijaté částky této úplaty, pokud tato záloha bude přijata v období listopad až prosinec 2021.

V souladu s principy DPH se promíjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně, a to i včetně vedlejších výdajů spojených s dodáním tohoto zboží, které se zahrnují do základu daně (typicky služby spojené s distribucí zemního plynu nebo elektřiny). Prominutí se vztahuje na dovoz plynu a pořízení plynu z jiného členského státu, který nebude dodáván sítěmi nebo soustavami (např. cisternou).

Dále Generální finanční ředitelství vydalo dvě vysvětlující informace k aplikaci uvedeného rozhodnutí (informace z 20. 10. 2021 a z 27. 10. 2021), ve kterých se zaobírá praktickou aplikací rozhodnutí a následně způsobem vyúčtování osvobozených energií.

Plnění, kterých se rozhodnutí o prominutí týká

Nejprve si definujeme jednotlivé energie, u nichž platí prominutí:
 • Plyn, u kterého je DPH prominuta, je ten, který je:
  • určený k použití nebo nabízený k prodeji pro pohon motorů, nebo
  • určený k použití nebo nabízený k prodeji pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla,
  • mimo jiné tedy i plyn dodaný pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, k výrobě elektřiny nebo pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech, k pohonu motorů jako je LPG či CNG, i plyn používaný v metalurgických postupech,
  • a to dodávaný nejen distribuční soustavou, ale také příkladně v cisternách, v tlakových láhvích (typicky propan butanová láhev) aj.
Prominutí se však nevztahuje na kyslík dodávaný v kyslíkové bombě, podobně helium pro balónky či technické plyny (např. čepovací a potravinářské plyny, medicinální plyny).
 • Elektrická energie – prominutí míří na dodávanou elektřinu bez ohledu na to, zda ji domácnost nebo podnikatelský subjekt využije k výrobě tepla nebo pro provoz přístrojů.

Zásady přistupování k zálohám a vyúčtování energií dle rozhodnutí

Prominutí daně nemohlo jakkoliv měnit či upravovat povinnosti a práva vyplývající ze zákona o DPH, tedy datum uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví tak, jak jsme zvyklí. Bude se tedy postupovat dle následujících zásad.

Zálohy:
 • výše placených záloh se rozhodnutím nemění, jedná se o smluvní ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, které nemůže rozhodnutí měnit,
 • v případě záloh a s tím spojenou povinností odvést DPH z přijatých záloh rozhodnutí dopadá pouze na zálohy realizované, tj. uhrazené v měsíci listopadu a prosinci 2021; u záloh přijatých v období 1. 11. až 31. 12. 2021 je DPH prominuta, u záloh přijatých mimo toto období DPH prominuta není,
 • platební kalendáře (případně daňové doklady) vystavené před 1. 11. 2021 zůstávají nadále platné; v období 1. 11. až 31. 12. 2021 se k nim bude přistupovat tak, že budou považovány za předpis k úhradě, přičemž odběratel nebude mít nárok na odpočet DPH z dokladů za rozhodné období, současně celá úhrada zálohy bude započítána při vyúčtování do základu daně – bude se tedy k záloze přistupovat, jako by celá úhrada byla s nulovou sazbou DPH,
 • v případě, kdy jsou vystavovány jednotlivé daňové doklady na přijaté zálohy, má dodavatel povinnost na zálohy přijaté v období 1. 11. až 31. 12. 2021 vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně pro rozhodné období, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0 (výjimkou je vystavování dokladů osobám nepovinným k dani, zde zákon povinnost vystavovat doklady neukládá).
Vyúčtování:
 • dodavateli energie zůstává povinnost vrátit přeplatek ze zálohy,
 • dodavateli rozhodnutí neukládá povinnost provádět odečet k počátku listopadu či konci prosince 2021; odečet se bude provádět k datu jako obvykle (pokud se dělá odečet například v květnu, proběhne v květnu 2022), ani žádný jiný mimořádný úkon ze strany dodavatele energie se od něj v listopadu a prosinci rozhodnutím nežádá,
 • za datum uskutečnění zdanitelného plnění se stále považuje primárně den odečtu z měřicího zařízení; pouze v případech, kdy se skutečná spotřeba zjišťuje jinak než odečtem (např. rozpočítáním dle podlahové plochy), se za datum uskutečnění zdanitelného plnění považuje den skutečné spotřeby,
 • u vyúčtování se uplatní sazba daně podle toho, zda je vypočtený základ daně kladný nebo záporný (bude se tedy lišit u přeplatku a nedoplatku):
  • v případě nedoplatku se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud tedy tento den nastane v období 1. 11. až 31. 12. 2021, pak u celého nedoplatku bude DPH prominuto,
  • v případě přeplatku se uplatní sazba daně, která byla uplatněna při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, tedy sazba použitá při výpočtu daně u zálohy – toto však platí jen v případě zaplacení pouze jedné zálohy, nebo kdy byla u záloh uplatněna stejná sazba. U záloh, kde část bude z období mimo 1. 11. až 31. 12. 2021 a část z tohoto rozhodného období – tedy u těchto záloh bude DPH prominuta, pak se základ daně při vyúčtování rozdělí na části připadající na částky, o které jedna nebo případně více posledních jednotlivých úplat „přeplatila“ hodnotu plnění (tj. jakou částí se každá záloha podílí na vytvořeném přeplatku), a u těchto jednotlivých částek se použije vždy sazba daně, která byla uplatněna u příslušné zálohy,
 • prominutí daně se má chápat jako změna sazby daně; byly-li tedy zálohy zdaněny několika různými sazbami, pak se při vypořádání přeplatku použije sazba té zálohy, která se plně nebo částečně vrací (zálohy se tedy vrací „od konce“).
Ostatní:
 • promíjí se i daň z vedlejších výdajů spojených s dodáním zboží, které se zahrnují do základu daně (např. služby spojené s distribucí zemního plynu nebo elektřiny); pokud by případně přijaté zálohy zahrnovaly společně kromě příslušné komodity další plnění, na které prominutí nelze uplatnit (např. revize plynových kotlů, pronájmy technických zařízení apod.), je nezbytné zálohu rozdělit na část spadající na příslušnou komoditu, kde se prominutí uplatní, a ostatní (lze postupovat kvalifikovaným odhadem).

Zaúčtování záloh z hlediska odběratele energií

Jak jsme již uvedli, platební kalendáře se z titulu rozhodnutí nebudou měnit. Odběratel by tedy měl při zúčtování a uplatnění DPH ze stávajících platebních kalendářů postupovat následovně.Pro uplatnění DPH ze zálohy je podstatné datum úhrady. V rozhodném období se nám bude celková úhrada počítat do základu daně při následném vyúčtování.

Příklad vyúčtování energií

V období 12/2020 až 11/2021 byly zálohy zaplaceny následovně:
 • 11 × 1 000 + 210 Kč (12/2020 až 10/2021) = 11 000 Kč základ daně + 2 310 Kč DPH
 • 1 × 1 210 Kč (záloha zaplacena 11/2021) = 1 210 Kč základ daně
V prosinci 2021 byl proveden odečet a zpracováno vyúčtování – dvě varianty:
 
a) celková spotřeba 15 000 Kč
vyúčtování = 15 000 − 12 210 Kč (základ daně ze záloh 11 000 + 1 210) = 2 790 Kč
nedoplatek, tj. uplatníme 0 Kč DPH – prominuta DPH, neboť je vyúčtování v 12/2021
celkový nedoplatek tedy bude 2 790 Kč

b) celková spotřeba 9 000 Kč
vyúčtování = 9 000 Kč − 12 210 Kč = −3 210 Kč
přeplatek – postupujeme od konce záloh, tj. 1 210 s 0 % DPH (záloha 11/21)
3 210 − 1 210 = 2 000 Kč zbývá
2 000 (zálohy 9 a 10/21) zatížíme DPH 420 Kč
celkový přeplatek tedy bude 3 210 + 420 = 3 630 Kč (tento přeplatek by vyšel i v případě, že bychom postupovali bez prominutí – tedy tak, jak jsme zvyklí normálně)

Promítnutí do daňového přiznání, evidence pro účely DPH a kontrolního hlášení

Plnění, které splňuje podmínky pro prominutí dle rozhodnutí, bude vykázáno u dodavatelů energií na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně dle zákona o DPH.

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti poskytovatel toto plnění uvede i nadále na řádku 25 daňového přiznání.

V evidenci pro účely DPH dle § 100 zákona plátce vymezí, u kterých plnění je povinen uplatnit nárok na prominutí dle rozhodnutí.

V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně, neuvádí, a to ani v případech režimu přenesení daňové povinnosti.


Související článek:
Prominutí DPH u elektřiny a plynu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

KaKe
21. 2. 2022 9:37:12
Dobrý den, prosím o radu. Neplátce dph, dostal vyúčtování za energie v listopadu - nulová sazba dph, ale u zálohy placené v říjnu je dph zohledněna, př.:

spotřeba energie 65.000+0
odečet záloh -40.000+-8400
k placení 25.000+0

Ale plátce má na zálohách zaúčtovanou částku 48.400, tudíž mu vychází k placení 16.600Kč
Hlášení závadného obsahu

Denisa Frolíková
20. 2. 2022 10:09:42
prominutí daně za elektřinu
Hlášení závadného obsahu

Michal
18. 12. 2021 16:03:51
Dobrý den,
jestli tomu dobře rozumím, tak při konečném vyúčtování v režimu DPI nakonec nemám nárok na slevu DPH u plynu, pokud jsem měl přeplatek a první záloha (nesmyslně vysoká) došla k dodavateli 27.10.2021.
Zálohy 18.790 Kč 27.10.2021
9.395 Kč 15.11.2021
Platba za služby a dodávky k 8.12.2021 činily 8 102,64 Kč bez DPH. Přeplatek činí 18.380,8 Kč. Po započítání všeho nakonec DPH zaplatím. Lepší by bylo, kdybych nezaplatil včas a platba do Inoogy by došla až v listopadu....... To je ale mazec..
Hlášení závadného obsahu

Karolina
26. 11. 2021 8:36:07
Dobrý den, chtěla bych se dotázat jak to bude s energií na výrobu tepla, když součástí naší ceny za teplo jsou i režijní náklady, které jsou normálně daněné. Jak mám tedy fakturovat nájemcům teplo?
Hlášení závadného obsahu

Eva Egrtová
25. 11. 2021 13:09:15
Jak je to s DPH u dodaného tepla domácnostem vyrobeného v teplárnách nebo domovních kotelnách spalováním plynu. Bude domácnostem teplo účtováno s nebo bez DPH? Podle mého názoru by účtování za výrobu tepla domácnostem mělo být také bez DPH protože u dodavatele (teplárna nebo domovní kotelna na plyn) mají při nákupu plyn od DPH osvobozen.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Datové schránky od roku 2023

27. 9. 2022 | Všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) se musí připravit na to, že jim od 1. 1. 2023 bude zřízena datová schránka. Týkat se to bude i právnických osob, které ji ještě nemají. Např. spolků, společenství vlastníků, obecně prospěšných společností, nadací a ústavů. Zřizování bude probíhat od začátku ledna do konce března 2023. S datovou schránkou musí počítat také ty fyzické osoby, které sice nepodnikají, ale použijí prostředek pro elektronickou identifikaci. Pokud tedy někdo využije svoji bankovní identitu (např. k podání daňového přiznání, k zažádání o podporu v nezaměstnanosti, k obnovení řidičského průkazu apod.), bude mu datová schránka také automaticky zřízena.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SOFTLABS CZECH s.r.o.
Tvorba webových stránek a e-shopů, webhosting a levné telefonování
www.softlabs.cz

HOMILIA, s.r.o.
Poradenská společnost zabývající se daněmi a účetnictvím zapsaná v KDP
www.homilia.cz

Daňový kalendář

17. 10. 2022 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2022)
25. 10. 2022 Přiznání DPH (za září 2022)
25. 10. 2022 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2022)
25. 10. 2022 Souhrnné hlášení (za září 2022 a 3. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek


Více
Zdroj: ČNB,

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme