Zálohy na daň z příjmů


Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA
12. 4. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zálohová povinnost vychází z daňové povinnosti.

Foto: 123RF

 

Je třeba rozlišovat daňovou povinnost a zálohovou povinnost. Zálohy se totiž odvíjí od daňové povinnosti. V tomto článku si na praktických příkladech ukážeme, jak zálohovou povinnost stanovit a jak určit periodicitu záloh.


 
Zálohy jsou upraveny v § 146 daňového řádu (dále jen „DŘ“) a dále v § 38a zákona o daních z příjmů (dané ustanovení se vztahuje nejen na fyzické, ale i právnické osoby). Podle § 146 odst. 3 DŘ platí, že po skončení zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, případně vyúčtování, se uhrazené zálohy na daň z příjmů započítávají na úhradu splatné daně.

Níže si na praktických příkladech ukážeme, jak zálohovou povinnost stanovit a jak určit periodicitu záloh. Dále si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi zdaňovacím obdobím a zálohovým obdobím. Nebudeme se však věnovat měsíčním zálohám u fyzických osob, které je povinen srazit a odvést plátce podle § 38h zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).

Stanovení záloh

Zálohová povinnost vychází z daňové povinnosti. Jedná se o částku po odečtení slev a daňového zvýhodnění u fyzických osob (u právnických osob se jedná o částku po odečtení slev). Nesmíme ovšem vycházet z částky přeplatku/doplatku daně, tj. z částky po vypořádání záloh z minulého zálohového období.

Tab.: Kritéria stanovení záloh
 
Poslední známá daňová povinnost Zálohy Částka
30 000 Kč a méně x 0 Kč
30 001 Kč až 150 000 Kč pololetní 40 % z daňové povinnosti
150 001 Kč a více čtvrtletní 25 % z daňové povinnosti


Zálohy se zaokrouhlují na celé stovky nahoru.

Hrazení a splatnost záloh

Zálohy se hradí na stejný účet jako doplatek daně. Hrazení záloh vyplývá ze zálohového období a také závisí na tom, kdy dojde k vyměření daně.

Základní termíny placení záloh jsou:
 • 15. března,
 • 15. června,
 • 15. září,
 • 15. prosince.
Pokud tedy máme pololetní povinnost placení záloh a podáváme daňové přiznání v základní lhůtě, k vyměření dojde k 3. dubnu 2023. Od tohoto data se odvíjí placení záloh. Zálohy tedy budeme platit 15. června a 15. prosince 2023.
 
Lhůta vyměření Zálohy Termíny placení
3. dubna 2023 pololetní 15. 6. + 15. 12. 2023
čtvrtletní 15. 6. + 15. 9. + 15. 12. 2023
15. 3. 2024
2. května 2023 pololetní 15. 6. + 15. 12. 2023
čtvrtletní 15. 6. + 15. 9. + 15. 12. 2023
15. 3. 2024
3. července 2023 pololetní 15. 12. 2023
15. 6. 2024
čtvrtletní 15. 9. + 15. 12. 2023
15. 3. + 15. 6. 2024


Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.

Jak je to ale se započítáváním daňové povinnosti? Daňová povinnost se započítává na zaplacené zálohy za zdaňovací období, nikoli za zálohové období.

Příklad 1

Pan Koutný podává za zdaňovací období řádné daňové přiznání v základní lhůtě. Daňová povinnost vyšla 174 020 Kč. Jaká je periodicita záloh? Pan Koutný nemá příjmy podle § 6 ani § 10 ZDP.

K vyměření daně dojde k 3. dubnu 2023. Od tohoto data se stanoví periodicita záloh. Daňová povinnost vychází přes 150 000 Kč, a tak pan Koutný bude platit zálohy čtvrtletní.

Výpočet: 174 020 × 0,25 = 43 505 Kč; zaokrouhleno na celé stovky nahoru = 43 600 Kč
 • 43 600 Kč do 15. 6. 2023
 • 43 600 Kč do 15. 9. 2023
 • 43 600 Kč do 15. 12. 2023
 • 43 600 Kč do 15. 3. 2024
Zálohy za červen, září a prosinec 2023 se započtou na daňovou povinnost za zdaňovací období roku 2023, záloha za březen 2024 se započte už na daňovou povinnost zdaňovacího období roku 2024.

Příklad 2

Pan Koutný si založil živnost 20. září 2022. Za zdaňovací období roku 2022 vykázal daňovou povinnost ve výši 28 500 Kč. Žádné jiné příjmy neměl, jelikož před založením živnosti byl na úřadu práce.

U fyzické osoby se nedělá přepočet daňové povinnosti na celých 12 měsíců, takže panu Koutnému nevzniká žádná zálohová povinnost.

Specifika fyzických osob

Fyzické osoby nemusí zálohy platit vůbec, pokud mají příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. To ovšem platí, pokud dílčí základ daně § 6 ZDP je vyšší než 50 % k celkovému základu daně. Celkový součet je suma dílčích základů daní § 6 až § 10 ZDP.
 
Podíl dílčího základu daně ku celku Zálohy
méně než 15 % zálohy se platí podle základních pravidel
15 % a více, méně než 50 % zálohy se platí v poloviční výši
více než 50 % zálohy se neplatí


K výpočtu záloh je třeba vyloučit § 10 ZDP – ostatní příjmy (to neplatí u postupu výše, kdy se poměr počítá k celkovému základu daně, a to včetně § 10 ZDP). Proč tomu tak je? Smysl záloh spočívá v tom, že poplatník vykáže v následujícím zdaňovacím období podobnou výši příjmů z § 6 až § 9 ZDP. Ostatní příjmy se berou pouze za „nahodilé“ a „neopakující se“, a proto je potřeba je pro účely záloh vyloučit.

Další výjimka spočívá v tom, že zálohy nehradí zůstavitel podle § 38a odst. 2 písm. c) ZDP. Zálohová povinnost se též netýká poplatníka, který ukončil činnosti, anebo u něj zanikl zdroj jeho zdanitelných příjmů, viz § 38a odst. 8 ZDP. Účinnost se aplikuje od následující splátky po dni, kdy došlo k předmětným skutečnostem.

Příklad 3

Pan Koutný má daňovou povinnost 50 000 Kč, která souvisela s příjmy podle § 9 ZDP. Z daného vyplývá, že panu Koutnému vzniká pololetní zálohová povinnost. V případě vyměření daně v základním termínu, tj. k 3. dubnu 2023, vzniká zálohová povinnost k 15. červnu a 15. prosinci. Pokud se pan Koutný rozhodne např. v listopadu prodat nemovitou věc, kterou pronajímá, prosincovou zálohu již hradit nemusí, viz § 38a odst. 8 ZDP.

Příklad 4

Pan Koutný vykazuje následující dílčí základy:
 • § 6 ZDP ve výši 250 000 Kč, zaplacené zálohy sražené zaměstnavatelem činí 27 220 Kč,
 • § 7 ZDP ve výši 650 000 Kč,
 • § 8 ZDP ve výši 3 500 Kč,
 • § 10 ZDP ve výši 510 000 Kč (jedná se o prodej bytu, kde není splněný časový test).
Jaká bude periodicita záloh, pokud:
 1. Je daňové přiznání podáváno v základní lhůtě?
 2. Je daňové přiznání podáváno v prodloužené lhůtě, elektronicky, tj. do 2. května?
 3. Je daňové přiznání podáváno s poradcem v prodloužené lhůtě, tj. do 3. července?
Celkový základ daně činí: 250 000 + 650 000 + 3 500 + 510 000 = 1 413 500 Kč

Daň z celkového základu daně činí 212 025 Kč (1 413 500 × 0,15). Daň po odečtení základní slevy na poplatníka činí 181 185 Kč (212 025 − 30 840). Doplatek na dani činí 153 965 Kč (181 185 − 27 220). Bereme v úvahu, že panu Koutnému nevznikla žádná další zálohová povinnost z podaného daňového přiznání za předešlé zdaňovací období.

Daňová povinnost je vyšší než 150 000 Kč (porovnává se částka 181 185 Kč, nikoli doplatek na dani).

Nesmíme ovšem zapomenout, že pro účely záloh je třeba počítat s tzv. přepočteným základem daně, tj. bez § 10 ZDP. Přepočtený základ daně: 250 000 + 650 000 + 3 500 = 903 500 Kč. Daňová povinnost vyjde na 135 525 Kč (903 500 × 0,15). Daňová povinnost po slevě činí 104 685 Kč (135 525 − 30 840). Panu Koutnému tak vzniká zálohová povinnost ve výši 40 % daňové povinnosti.

Zálohová povinnost: 104 685 × 0,4 = 41 874 Kč (tato částka se zaokrouhluje až na konci).

Podíl § 6 ZDP ku celkovému základu daně: 250 000 / 1 413 500 = 0,17687. Jedná se tedy o interval > 15 % a < 50 %, tudíž zálohová povinnost bude ½.

Konečná zálohová povinnost: 41 874 / 2 = 20 937 Kč, zaokrouhleno na 21 000 Kč. Periodicita záloh bude tedy následující:
 • 15. 6. 2023 + 15. 12. 2023 (podáváno v základní lhůtě),
 • 15. 6. 2023 + 15. 12. 2023 (podáváno v prodloužené lhůtě),
 • 15. 12. 2023 + 15. 6. 2024 (podáváno v prodloužené lhůtě s poradcem).
Pokud by měl pan Koutný nezdanitelné části základu daně, je třeba v rámci přepočteného základu daně vzít v potaz i nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, slevy apod.

Příklad 5

Za zdaňovací období roku 2021 bylo podáno daňové přiznání 5. února 2022, a to s daňovým poradcem, daňová povinnost vyšla 45 512 Kč. Fyzická osoba měla pouze příjmy podle § 7 ZDP. Za zdaňovací období roku 2022 bylo podáno daňové přiznání 25. června 2023, opět s daňovým poradcem, daňová povinnost vyšla 174 500 Kč. Jaká bude periodicita záloh a doplatek daňové povinnosti za obě zdaňovací období?

Za zdaňovací období roku 2021 došlo k vyměření daně v základní lhůtě, tj. 1. dubna 2022 (pátek – pracovní den). Daňová povinnost vyšla vyšší než 30 000 Kč, a tak fyzické osobě vznikla pololetní zálohová povinnost: 45 512 × 0,4 = 18 204,80 Kč, zaokrouhleno na 18 300 Kč.
 • 18 300 Kč do 15. 6. 2022
 • 18 300 Kč do 15. 12. 2022
Fyzická osoba tedy zaplatí celkem 45 512 Kč za zdaňovací období roku 2021. V zadání není uvedeno, že by fyzická osoba platila zálohy i za předešlé zdaňovací období.

Za zdaňovací období roku 2022 bylo podáno daňové přiznání s daňovým poradcem v prodloužené lhůtě, tj. k vyměření daně dojde až 3. července 2023.

Doplatek za zdaňovací období roku 2022 vyjde: 174 500 − 18 300 − 18 300 = 137 900 Kč.

Periodicita záloh vyjde tedy následovně: 174 500 × 0,25 = 43 700 Kč (po zaokrouhlení).
 • 43 700 Kč do 15. 9. 2023,
 • 43 700 Kč do 15. 12. 2023,
 • 43 700 Kč do 15. 3. 2024,
 • 43 700 Kč do 15. 6. 2024.
Podle § 38a odst. 1 ZDP je třeba v roce 2023 uhradit zálohu ve výši 18 300 Kč splatnou do 15. 6. 2022. Platí, že pokud k vyměření daně dojde k posunu daňové povinnosti (ze základní lhůty do prodloužené) a ve vzniklé „mezeře“ nastane splatnost zálohy podle „staré“ zálohové povinnosti, je třeba takovou zálohu zaplatit.

Z daného plyne, že daňová povinnost za rok 2023 bude ponížena o částky: 18 300 + 43 700 × 2.

Paušální režim

V rámci paušálního režimu platíme tzv. paušální zálohy. V daném případě neřešíme § 38a ZDP (procesní pravidla jsou upravena v § 38la a násl. ZDP).

Fyzické osoby platí paušální zálohu, ve které je již zahrnuta částka zálohy na daň z příjmů. V případě, že dojde k porušení podmínek paušálního režimu, vzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání, a tak se z částky paušální zálohy „vytáhne“ částka určená pro zálohu na daň z příjmů, která se pronásobí počtem zaplacených paušálních záloh. Částka se uvede na ř. 86 daňového přiznání u fyzických osob – úhrn záloh podle § 38lk ZDP zaplacených poplatníkem v paušálním režimu.

Příklad 6

Pan Koutný musel podle poslední známé daňové povinnosti za rok 2022 hradit kvartální zálohy, poslední vychází na březen 2023. Od 1. ledna 2023 je poplatníkem v paušálním režimu. Danou zálohu již platit nemusí, jelikož v paušálním režimu již není zálohové období podle § 38a ZDP.

Dodatečné daňové přiznání

Podáním dodatečného daňového přiznání ovlivňujeme výši záloh. Pokud se podáním dodatečného daňového přiznání mění poslední známá daňová povinnost, je třeba provést přepočet zálohy, a to od následujícího dne po termínu podání dodatečného daňového přiznání, viz § 38a odst. 1 ZDP. Zálohy se tedy nově stanoví od následujícího dne po podání dodatečného daňového přiznání.

Podle § 38a odst. 7 ZDP platí, že při změně poslední známé daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období se zálohy do té doby splatné nemění.

Příklad 7

Fyzická osoba za zdaňovací období roku 2022 podává daňové přiznání s poradcem v prodloužené lhůtě. V lednu 2024 však zjistí, že daňová povinnost má být o 500 000 Kč vyšší, a tak podá dodatečné daňové přiznání za rok 2022, a to do 28. února 2024. Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2022 činí 5 000 000 Kč. Fyzická osoba má pouze příjmy podle § 7 ZDP.

Na základě daňové povinnosti vychází kvartální zálohová povinnost: 5 000 000 × 0,25 = 1 250 000 Kč. Periodicita záloh:
 • 15. 9. 2023 ve výši 1 250 000 Kč,
 • 15. 12. 2023 ve výši 1 250 000 Kč,
 • 15. 3. 2024 ve výši 1 250 000 Kč,
 • 15. 6. 2024 ve výši 1 250 000 Kč.
V daném případě je podáváno dodatečné daňové přiznání, které nám ovlivní výši záloh. Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání skončí 28. února (lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání skončí na konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost takové přiznání podat), a tak zálohy splatné po dané lhůtě je třeba upravit.

Upravená daňová povinnost: 5 000 000 + 500 000 = 5 500 000 Kč. Upravená zálohová povinnost = 5 500 000 × 0,25 = 1 375 000 Kč. Periodicita záloh:
 • 15. 9. 2023 ve výši 1 250 000 Kč,
 • 15. 12. 2023 ve výši 1 250 000 Kč,
 • 15. 3. 2024 ve výši 1 375 000 Kč,
 • 15. 6. 2024 ve výši 1 375 000 Kč.

Příklad 8

Fyzická osoba za zdaňovací období roku 2022 podává daňové přiznání s poradcem v prodloužené lhůtě. V lednu 2024 však zjistí, že daňová povinnost má být o 250 000 Kč vyšší, a tak podá dodatečné daňové přiznání za rok 2022, a to do 28. února 2024. Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2022 činí 100 000 Kč. Fyzická osoba má pouze příjmy podle § 7 ZDP.

Z daňové povinnosti vyplývá pololetní zálohová povinnost: 100 000 × 0,4 = 40 000 Kč. Periodicita záloh:
 • 15. 12. 2023 ve výši 40 000 Kč,
 • 15. 6. 2024 ve výši 40 000 Kč.
Podáním dodatečného daňového přiznání vznikne kvartální zálohová povinnost. Upravená daňová povinnost: 100 000 + 250 000 = 350 000 Kč. Upravená zálohová povinnost: 350 000 × 0,25 = 87 500 Kč.

Periodicita záloh:
 • 15. 12. 2023 ve výši 40 000 Kč,
 • 15. 3. 2024 ve výši 87 500 Kč,
 • 15. 6. 2024 ve výši 87 500 Kč,
 • 15. 9. 2024 ve výši 87 500 Kč.

Specifika právnických osob

Pokud právnická osoba vznikla v průběhu zdaňovacího období, je třeba daňovou povinnost přepočítat na celé zdaňovací období, viz § 38a odst. 6 ZDP. To neplatí pro fyzické osoby. Pokud by období, ze kterého je stanovena daňová povinnost, netrvalo celý počet měsíců (např. pokud by právnická osoba nevznikla k 1. dni daného měsíce), tak se započatý měsíc považuje za celý (nekrátí se dle počtu dnů).

Příklad 9

Právnická osoba byla založena 1. května. Daňová povinnost za období 1. května až 31. prosince vychází na 28 000 Kč. Vzniká zálohová povinnost?

Na první pohled to vypadá, že nevzniká žádná daňová povinnost. Musíme ovšem danou povinnost přepočítat na celých 12 měsíců: (28 000 / 8) × 12 = 42 000 Kč. Zálohová povinnost bude tedy pololetní.

Je možné požádat o stanovení záloh v jiné výši, viz § 174 odst. 5 DŘ. Dané ustanovení se může aplikovat, pokud se u poplatníka změní podmínky. Platí, že v odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, popřípadě povolí výjimku z daňové povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období.

Příklad 10

Právnická osoba má hospodářský rok (1. 9. až 31. 8.). Daňová povinnost vyšla 49 000 Kč. Jaká bude zálohová povinnost a periodicita záloh?

Bude se jednat o pololetní zálohovou povinnost: 49 000 × 0,4 = 19 600 Kč. Vzhledem k tomu, že má právnická osoba hospodářský rok, periodicita záloh nebude stanovena k 15. 6. a 15. 12., ale posune se to právě o čtyři měsíce (září–prosinec).

Periodicita záloh bude:
 • 15. 2. 2023 ve výši 19 600 Kč,
 • 15. 8. 2023 ve výši 19 600 Kč.

Chcete se o zálohách na daň z příjmů dozvědět více? Pusťte si náš nový podcast s daňovým poradcem Stanislavem Suchanem.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
On-line účetnictví
Vedení účetnictví on-line pro moderní podnikatele.
www.lvucetnictvi.cz

EXPERIA GROUP s.r.o.
Zajistíme Vám bezstarostné IT
www.experia.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme