Vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů fyzických osob


Ing. Markéta Lexová, Ph.D.
25. 3. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vyúčtování daně vybírané srážkou musí za rok 2021 podat každý zaměstnavatel, pokud vyplácel svým zaměstnancům příjmy v tzv. režimu srážkové daně, kdy povinnost srazit tuto daň vznikla v průběhu roku 2021.

Foto: 123RF

 

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby už je takřka za dveřmi. Jak pro podání v listinné, tak v elektronické formě vychází letos termín na pátek 1. dubna. Jak správně vyúčtovat srážkovou daň, vám poradíme v následujícím článku.


 
Tento článek navazuje na článek Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, kde byly uvedeny dva druhy vyúčtování, která se týkají zaměstnavatelů. A to Vyúčtovaní daně ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Zatímco termín pro podání Vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2021 již uplynul, termín pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby je aktuální, neboť jak pro podání v listinné, tak pro podání v elektronické formě lhůta uplyne až 1. dubna 2022. Předepsaný formulář pro rok 2021 je MFin 5466 vzor č. 18.

Dále se již budeme zabývat pouze Vyúčtováním daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob, zkráceně případně označovaným jako „Vyúčtování srážkové daně“ či „Vyúčtování SD“, tedy vyúčtováním daně, která se ze zdaňovaných příjmů odvádí na účet správce daně s předčíslím 7720.

Toto Vyúčtování musí za rok 2021 podat každý zaměstnavatel, pokud vyplácel svým zaměstnancům příjmy v tzv. režimu srážkové daně, kdy povinnost srazit tuto daň vznikla v průběhu roku 2021.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně může elektronicky (ve formátu XML) svému místně příslušnému finančnímu úřadu podat každý. V listinné formě mohou jen ti, kteří nemají ze zákona zřízenu datovou schránku a nemají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem.
 
V programech POHODA a PAMICA naleznete tuto tiskovou sestavu v agendě Personalistika. V dialogovém okně Tisk zvolíte v sekci Daně z příjmů sestavu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (obsahuje 1. a 3. stranu tiskopisu na výšku) a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (Část I., která obsahuje druhou stranu tiskopis na šířku). V dialogovém okně Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně zkontrolujte a doplňte údaje, které program POHODA, resp. PAMICA nemohl načíst, např. sl. 10 Na dani bylo odvedeno.

První řádek leden se počítá z mezd vystavených za prosinec předchozího roku, tyto údaje již nejsou v databázi uloženy (platí pro program POHODA). Před tiskem je doplňte do dialogového okna podle evidence z předchozího roku. Provedené změny v dialogovém okně je možné uložit a při dalším zobrazení sestavy znovu načíst.

Pro tisk je sestava rozdělena na dvě části. Při elektronickém podání se do XML převedou obě.

Daň je o měsíc posunutá: V lednu má zaměstnanec mzdu zdaněnou srážkovou daní, do tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážku podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob vstoupí částka odvedené daně do měsíce února.

Vyúčtování je možné z programu elektronicky odeslat ve formátu XML stisknutím tlačítka Export. Elektronicky je možné odeslat i nulové Vyúčtování.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně je možné vygenerovat také v programu TAX přes hlavní nabídku Daň z příjmů/Závislá činnost a z výklopného seznamu vyberete RokTyp tiskopisu Vyúčtování srážkové daně. Všechny hodnoty je nutné doplnit ručně, není možné je načíst z účetního programu.

Elektronické podání je umožněno povelem Záznam/Podat elektronicky.

Připomeňme ještě, že pokud zde hovoříme o zaměstnanci, chápeme tento pojem ve smyslu zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). To znamená, že zaměstnancem je každý s příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. Tedy například i jednatel společnosti s ručením omezeným, člen představenstva či dozorčí rady akciové společnosti, člen zastupitelstva v dané obci (příjemce funkčního požitku) apod.

Příjmy, které zaměstnavatel vyplácí svým zaměstnancům, podléhají:
  • buď režimu srážky daně ze závislé činnosti – srážky zálohy na konečnou daňovou povinnost z titulu daně z příjmů fyzických osob zaměstnance (bylo předmětem článku Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti), nebo
  • povinnosti srazit z nich daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, kterou v odborné veřejnosti běžně (zkráceně) označujeme jako tzv. srážkovou daň – toto označení budeme používat i v dalším textu.
Režim srážkové daně znamená, že plátce – osoba, která příjem vyplácí oprávněné osobě, má povinnost z tohoto příjmu srazit srážkovou daň a odvést ji svému místně příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) a oprávněné osobě vyplácí příjem „čistý“, již po zdanění. Oprávněná osoba je poplatníkem daně z tohoto příjmu, tedy tím, jehož majetek (příjem) je zatížen daní (místo určeného „hrubého“ příjmu obdrží nižší „čistý“ příjem po zdanění). Veškerou odpovědnost za správné provedení srážky daně z příjmu oprávněné osoby a její odvod do státního rozpočtu však nese ten, kdo příjem vyplácí (plátce daně = plátce příjmu).

Srážková daň je daní konečnou, kterou je daný příjem definitivně zdaněn. Proto příjemce příjmu zdaněného srážkovou daní takový příjem nezapočítává do svého celkového základu daně z příjmů za příslušný rok, ani jej neuvádí do přiznání k daním z příjmů.

V případě, že jsou takto zdaněny příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), může si příjemce příjmu (zaměstnanec) zvolit variantu, že i tyto příjmy zdaněné srážkovou daní v „hrubé“ výši zahrne do svého celkového základu daně z příjmů za daný rok a sražená daň se započítá na jeho výslednou daňovou povinnost.

A jaké druhy příjmů ze závislé činnosti podléhají srážkové dani? Jsou to ty vyjmenované v § 6 odst. 4 ZDP, které uvádí následující tabulka.

Tab. 1: Příjmy zaměstnanců podléhající režimu srážkové daně
 
  Učiněné „prohlášení k dani“ Úhrnná měsíční výše nepřesahující
Příjem z DPP NE 10 000 Kč
Jiné příjmy ze závislé činnosti kromě DPP NE 3 500 Kč

DPP = dohoda o provedení práce

První zásadní podmínkou, aby na zdanění příjmu ze závislé činnosti mohla být aplikována srážková daň, je to, že zaměstnanec neučinil u zaměstnavatele tzv. prohlášení k dani, na jehož základě by se zaměstnanci otevřela možnost uplatnit vybrané měsíční daňové slevy či daňové zvýhodnění na děti za účelem snížení daně ze závislé činnosti či dosažení měsíčního daňového bonusu. Uplatnění srážkové daně se vždy vylučuje s učiněným prohlášením k dani, a navíc se týká jen příjmů plynoucích z dohod o provedení práce maximálně do výše 10 000 Kč měsíčně, nebo jiných příjmů ze závislé činnosti (z dohody o pracovní činnosti, z pracovního poměru, z odměny jednatele, z odměny člena zastupitelstva apod.), jestliže v úhrnné výši nepřekračují tyto příjmy plynoucí od jednoho zaměstnavatele 3 500 Kč měsíčně.

Pro úplnost je třeba doplnit, že režimu srážkové daně podléhají i jiné příjmy fyzických osob než jen výše uvedené příjmy ze závislé činnosti. Například příjmy z podílů na zisku společnosti s ručením omezeným či přijaté dividendy od akciové společnosti, pokud neplynou ze zahraničí, vybrané úrokové příjmy, příjmy z výher za stanovených podmínek apod. I srážková daň z těchto příjmů se bude odvádět na účet příslušného finančního úřadu s předčíslím 7720 a bude se uvádět do Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Obdobně existují i příjmy vyplácené právnickým osobám podléhající srážkové dani, která se odvádí na účet příslušného finančního úřadu s předčíslím 7712, a ta se pak uvádí do Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů právnických osob. Pro toto Vyúčtování platí stejný formulář jako pro Vyúčtování srážkové daně z příjmů fyzických osob (MFin 5466 vzor č. 18), jen se v záhlaví formuláře zaškrtne, že jde o Vyúčtování srážkové daně z příjmů právnických osob.

Nyní již přejděme k řešení modelového příkladu na Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů fyzických osob za rok 2021.

Příklad: Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob

Společnost Hexa s.r.o. se sídlem v ČR od ledna 2021 zaměstnávala po celý rok jednoho zaměstnance na dohodu o provedení práce („DPP“) s pravidelnou měsíční odměnou ve výši 9 421 Kč („hrubého“). Tento zaměstnanec neměl u společnosti Hexa s.r.o. podepsané prohlášení k dani. Příjem z dohody o provedení práce je zaměstnanci za daný měsíc vyplácen nejpozději k 15. dni následujícího měsíce.

Dále společnost Hexa s.r.o. vyplatila na základě rozhodnutí valné hromady konané v červnu 2021 svým dvěma společníkům – fyzickým osobám (daňovým rezidentům ČR), podíly na zisku, kdy každému vznikl nárok na 56 271 Kč („hrubého“). Podíly na zisku byly vyplaceny v průběhu srpna 2021 v plné výši.

Výše uvedené příjmy fyzických osob – zaměstnance na DPP a společníků, jsou v historii společnosti Hexa s.r.o. prvními a zároveň jedinými, které podléhají režimu srážkové daně. Příjmy představují pro dotčené fyzické osoby příjmy, které jsou jednotlivě samostatným základem daně pro zdanění srážkovou daní.

Během roku 2021 zdanění uvedených příjmů probíhalo následovně.

Zdanění měsíční odměny z DPP ve výši 9 421 Kč bez podepsaného prohlášení k dani

15 % z 9 421 Kč = 1 413,15 Kč; srážková daň se podle § 36 odst. 3 ZDP zaokrouhluje na celé koruny dolů, tedy konečná srážková daň z tohoto příjmu činí 1 413 Kč.

Povinnost srazit tuto daň vzniká plátci příjmu, společnosti Hexa s.r.o., ke dni výplaty tohoto příjmu (§ 38d odst. 1 ZDP), tedy podle našeho zadání vždy v průběhu následujícího měsíce po měsíci, za který nárok na odměnu vznikl. Z odměny z DPP za leden 2021 tak vzniká povinnost srazit srážkovou daň v únoru 2021, z odměny z DPP za únor 2021 v březnu 2021 atd.

Podle § 38d odst. 3 ZDP má společnost Hexa s.r.o. povinnost takto sraženou daň odvést svému místně příslušnému finančnímu úřadu do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost tuto daň srazit. Tedy srážková daň sražená v únoru 2021 z odměny z DPP za leden 2021 musí být na účtu finančního úřadu nejpozději do konce března 2021 atd.

Zdanění vyplacených podílů na zisku společníkům – fyzickým osobám

15 % z 56 271 Kč = 8 440,65 Kč; srážková daň se opět podle § 36 odst. 3 ZDP zaokrouhluje na celé koruny dolů, tedy konečná srážková daň z tohoto příjmu bude činit 8 440 Kč.

Plátce příjmu (společnost Hexa s.r.o.) má povinnost podle § 38d odst. 2 ZDP srazit z vyplácených podílů na zisku tuto konečnou daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

V našem případě platí termín pro sražení daně v srpnu 2021. Neboli společnost Hexa s.r.o. z vyplacených podílů na zisku celkem srazí 16 880 Kč (2 × 8 440 Kč). Nejpozději do konce září 2021 pak měla společnost Hexa s.r.o. tuto celkovou částku odvést svému místně příslušnému finančnímu úřadu.

Zobrazení situace společnosti Hexa s.r.o. ve Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů fyzických osob za rok 2021 (Vyúčtování SD)

Pro vyplnění Vyúčtování SD lze využít elektronické formuláře na portálu finanční správy. Zde je možné si následně Vyúčtování vytisknout pro podání v listinné formě, nebo lze prostřednictvím tohoto portálu Vyúčtování i elektronicky (ve formátu XML) odeslat.

Předpokládáme, že společnost Hexa s.r.o. ohledně srážek a odvodu srážkové daně z jednotlivých příjmů postupovala správně. Pak by její Vyúčtování srážkové daně vypadalo tak, jak je uvedeno v tomto formuláři.

Ve sloupcích 1 a 2 Části I. Vyúčtování SD za rok 2021 se nám zobrazují celkové částky srážkové daně, které měly být správně sraženy (sloupec 1) a které byly skutečně sraženy (sloupec 2) z příjmů fyzických osob v jednotlivých měsících roku 2021.

Naší společnosti Hexa s.r.o. podle zadání vznikla povinnost poprvé v roce 2021 srazit srážkovou daň z příjmů fyzických osob v únoru 2021 (při výplatě odměny na základě DPP za leden 2021), proto je řádek pro leden 2021 prázdný.

Naposledy vznikla společnosti Hexa s.r.o. v roce 2021 povinnost srazit konečnou srážkovou daň z příjmů fyzických osob v prosinci z odměny vyplacené na základě DPP za listopad 2021. Neboli srážková daň z odměny z DPP zúčtované zaměstnanci za prosinec 2021 se zobrazí ve Vyúčtování SD za rok 2022, neboť povinnost srazit daň z tohoto příjmu vznikla podle ZDP až v lednu 2022.

V srpnu 2021 vznikla společnosti Hexa s.r.o. povinnost srazit konečnou daň z příjmů fyzických osob nejen z odměny na základě DPP za červenec 2021, ale také z vyplacených podílů na zisku společníkům – fyzickým osobám, proto je v řádku pro srpen Vyúčtování SD za rok 2021 uveden součet částek 1 413 + 2 × 8 440, tedy 18 293 Kč.

Ve sloupci 8a Části I. Vyúčtování SD za rok 2021 se za jednotlivé měsíce objevují částky srážkové daně, které měly být za jednotlivé měsíce odvedeny. To znamená, že v tomto sloupci hodnota v řádku např. pro březen 2021 představuje částku srážkové daně za březen 2021, která měla být státu odvedena do konce dubna 2021.

Jestliže během roku 2021 nedošlo k tomu, že by správce daně (finanční úřad) stanovil výši srážkové daně z některých příjmů fyzických osob přímo svým rozhodnutím, což by se zobrazilo ve sloupci 7 Vyúčtování SD za rok 2021, pak částky uvedené ve sloupci 8a mají za jednotlivé měsíce odpovídat částkám ze sloupce 1 Části I. Vyúčtování SD. Tak je to v našem příkladu.

Sloupec 10 Vyúčtování SD za rok 2021 představuje skutečně odvedené (zaplacené) částky srážkové daně za jednotlivé měsíce roku 2021. Částka uvedená v tomto sloupci na řádku pro měsíc prosinec tak např. představuje částku srážkové daně sražené v prosinci 2021 z příjmů zaměstnance na základě DPP zúčtovaných za listopad 2021, která měla být zaplacena do konce ledna 2022.

Na Část I. Vyúčtování SD navazuje Část II., která představuje celoroční rekapitulaci, tedy souhrnné údaje o tom, kolik měl plátce, v našem případě společnost Hexa s.r.o., v roce 2021 celkem srazit z příjmů fyzickým osobám na srážkovou daň (řádek 1. Části II.) a zda tuto daň také státu prostřednictvím správce daně také odvedl (řádek 4. Části II.). Za ideální situace jsou částky na řádku 1. a 4. Části II. Vyúčtování SD shodné, proto hodnota na řádku 5. Části II. je nulová.

V případě, že bylo na srážkové dani za daný rok odvedeno více, než činí výše srážkové daně, vzniká přeplatek (kladná hodnota na řádku 5. Části II.), o jehož vrácení může plátce daně finanční úřad požádat. V opačném případě, kdy by bylo na srážkovou daň odvedeno méně, než činila celková částka daně za daný rok, vzniká nedoplatek (záporná hodnota na řádku 5. Části II.), který by měl plátce daně co nejdříve doplatit.

Společnost Hexa s.r.o. vede účetnictví (podle zákona o účetnictví, ani nemá jinou možnost), proto údaje uvedené ve Vyúčtování SD za rok 2021 by měly korespondovat se správným zaúčtováním na účtu účtové skupiny 34, zpravidla na účtu 342, popř. na analytickém účtu k tomuto syntetickému účtu, jak je vidět na obrázku 1.

Obr. 1: Účet 342 – Ostatní přímé daně (srážková daň z příjmů fyzických osob)
Související článek:
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
ORS CZECH s.r.o.
Společnost zabývající se vedením účetnictví a zpracováním mezd
www.orsczech.cz

HLEDÁTE DAŇOVÉHO PORADCE?
Vše od běžných konzultací až po převzetí celé účetní a daňové agendy.
www.filipmacoun.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme