Technické zhodnocení versus oprava z pohledu daně z příjmů


Ing. Jiří Nigrin
17. 8. 2010
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přístavby a stavební úpravy patří mezi technické zhodnocení.

Foto: Fotolia.eu

 

Problematika správného posouzení technického zhodnocení a oprav patří neustále k velkým daňovým problémům, protože mají rozdílný daňový režim. Pojďme si vysvětlit rozdíly mezi technickým zhodnocením a opravou na konkrétních praktických příkladech.


 

Zatímco výdaje (náklady) na opravy lze zahrnout do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů přímo bez ohledu na jejich výši, u výdajů (nákladů) na technické zhodnocení, pokud přesáhne u jednotlivého majetku ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, tak lze učinit až prostřednictvím daňových odpisů.

Definice základních pojmů

Opravou se, podle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., odstraňují účinky částečného opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího stavu, přičemž uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Udržování je daňově uznatelným výdajem (nákladem) stejně jako oprava. Na udržování však nemůže být, na rozdíl od oprav hmotného majetku, tvořena rezerva podle zákona o rezervách.

Technické zhodnocení vymezuje ZDP v § 33 jako: výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou hranici, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP.

Rekonstrukcí pak zákon rozumí takové zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Modernizací je pak rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V případě stavebních úprav je třeba vždy postupovat podle stavebních předpisů.

Podle pokynu D-300 k § 33 zákona se za změnu technických parametrů nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken. Technickým zhodnocením není ani vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami.

Technické zhodnocení není, jak již bylo v úvodu uvedeno, pro vlastníka přímým daňovým výdajem (nákladem), ale zvyšuje vstupní případně zůstatkovou cenu pro odpisování, a do daňových výdajů (nákladů) se dostane až prostřednictvím odpisů.

Oprava versus technické zhodnocení

V čem spočívá zásadní rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením? Zatímco oprava znamená buď výměnu původního za nové při zachování funkčnosti nebo uvedení majetku do původního stavu; technické zhodnocení představuje: změnu funkčnosti objektu (u nemovitosti) nebo použitelnosti (u věci movité), stavebně – dispoziční změnu objektu, konstrukční změnu zasahující do podstaty věci, instalaci nebo zabudování nových prvků či zásadní změnu technických parametrů věci (např. zvýšení výkonu, snížení spotřeby, apod.).

Skutečnosti je nutné prokázat

Důkazní břemeno prokázat, zda jde o opravu či technické zhodnocení je vždy výhradně na straně poplatníka. Ten musí doložit původní stav před úpravami a nový stav po provedených úpravách tak, aby oba stavy mohly být porovnány.

Jako důkazní prostředek může daňový poplatník použít všech prostředků, jimiž lze ověřit jeho tvrzení, pokud nejsou získány v rozporu s obecně platnými právními předpisy. Je vždy dobré, aby na faktuře nebo v přiloženém rozpisu dodavatelská firma vždy uvedla podrobný rozpis čeho se oprava týkala. Doložit skutečnost, zda se jedná o opravu či technické zhodnocení je možné také technickou dokumentací, dodacím listem, odborným posudkem, fotodokumentací apod.

Oprava a technické zhodnocení budovy

Nejproblematičtější bývá posouzení opravy a technického zhodnocení u nemovitostí, tedy budov, domů a staveb obecně, proto si uvedeme příklady výdajů na technické zhodnocení a opravy a udržování budov.

Vhodnou pomůckou pro rozlišení zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení budovy, může být stavební zákon, který vymezuje „práce udržovací“, na které není třeba stavební povolení, neboť se jedná o drobné činnosti, které neovlivňují stabilitu stavby.

Za technické zhodnocení se považuje především nástavba, přístavba, podstatné stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace (výdaje na projektovou dokumentaci budou součástí celkových nákladů), výměna elektroinstalace při změně napětí, zřízení společné televizní antény, koupě na montáž nového elektroměru s větším počtem jističů, vločkování komínů, instalace ústředního topení, výměna kotle za výkonnější nebo výměna kotle při změně druhu paliva, instalace žaluzií, zvětšení oken a dveří, výměna starých dveří za nové s bezpečnostní úpravou.

Dále postavení nové střechy při provedení nástavby dalšího podlaží včetně souvisejících fasádních, malířských a natěračských prací. To vše za předpokladu, že celková výše těchto nákladů přesáhla hodnotu 40 000 Kč.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že např. malování je obecně považováno za opravu nebo údržbu, ale pokud souvisí přímo s rekonstrukcí, např. nově přistavěných prostor, je vždy součástí celkové ceny rekonstrukce.

Pokud uvedené práce nebyly v daném zdaňovacím období dokončeny a budou pokračovat v následujícím období, je nutné takové práce účtovat jako práce investiční. To znamená, že výdaje (náklady) na technické zhodnocení, které nebylo dokončeno, nelze rozdělovat na jednotlivá zdaňovací období a pokud nepřesáhnou stanovený limit je pokládat za výdaje daňové.

Výdaje vynakládané v průběhu výstavby, které souvisejí s touto výstavbou, jsou výdaji na pořízení hmotného majetku, které jsou součástí jeho vstupní ceny a lze je tedy zahrnout do výdajů jen prostřednictvím odpisů, což platí i pro technické zhodnocení.

Je-li prováděná rekonstrukce s využitím úvěrových zdrojů, jsou úroky z tohoto úvěru, podle účetních předpisů, které nabíhají před jejím dokončením součástí výdajů (nákladů) na technické zhodnocení, jen pokud tak účetní jednotka rozhodne. Úroky nabíhající po dokončení technické zhodnocení pak jsou již běžnými daňovými náklady.

Pokud jde o výdaje na opravy nebo údržbu, které jsou podle § 24 ZDP výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, je možné uvést např. opravy fasády, vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, opravy střechy, výměna, opravy a nátěry žlabů, opravy oken a dveří bez ohledu na změnu materiálu a jejich nátěry, opravy zařízení ústředního vytápění včetně výměn těles topení, výměna výtahů, výměna elektrických rozvodů bez změny technických parametrů, výměna kuchyňských linek, van a jiného běžného vybavení staveb apod.

Příklady

Pokud poplatník nahradí na budově stávající střešní krytinu např. plechovou za tašky, aniž by přitom zasahoval do konstrukce střechy, měnil její tvar a sklon, případně provedl nově vestavbu střešních oken, půjde jednoznačně o opravu.

Jako technické zhodnocení se bude posuzovat případ, pokud poplatník provede nástavbu celého patra, přičemž musí odstranit původní střechu, kterou nahradí střechou úplně stejnou. Odstranění původní střechy stejně jako postavení střechy nové bude součástí výdajů na výstavbu celého patra.

Při výměně dřevěných oken za plastová, kdy nedochází ke změně rozměrů ani ke změně v počtu vrstev skel, půjde o opravu. Pokud však při této výměně dojde ke změně rozměrů oken nebo k výměně jednovrstvých oken za dvouvrstvá, bude se bez ohledu na použitý materiál jednat o technické zhodnocení celé budovy.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

JV
27. 3. 2021 11:20:50
Spolek chce provést výměnu oken (dřevěná dvojsklo za plastová dvojsklo) bez změny rozměrů. U několika oken dojde k výměně skla čirého na matné a na nových oknech budou žaluzie (na starých nebyly). Jedná se stále o opravu nebo o technické zhodnocení? Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

carpio
4. 3. 2018 5:22:29
Dobrý den,
můžete sdělit jaký je rozdíl mezi opravou a údržbou pozemku vodní plocha (rybníku) a jak se mají účtovat ve sdruženém podniku.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Miloslava Szarzecová
1. 11. 2017 11:34:45
V nebytových prostorech budeme provádět bourání zděných příček a nahrazovat je sádrokartonovými. Domnívám se, že půjde o tech. zhodnocení.
Hlášení závadného obsahu

Eva
19. 4. 2017 8:30:57
Dobrý den, ozvučení budovy, tj. reproduktory, přehrávače, rozvaděč je napevno zavedený do budovy, mohu toto vnímat jako TZ (částka za zd. období nad 40tis), děkuji za info, E.
Hlášení závadného obsahu

Marie
6. 3. 2017 19:55:52
Dobrý den, rekonstrukce byt.umakartového jádra za zděné je zřejmě technické zhodnocení bytu, který pronajímáme? Kolik let se částka 200000 Kč bude odepisovat? Cena bytu nikdy nebyla vložena do výdajů. Děkuji za pomoc
Hlášení závadného obsahu

hakapra
13. 10. 2016 9:51:10
Dobrý den,
Firma má v areálu silnici,kterou pořídila do majetku minulý rok. Letos firma na opravu silnic odstranila celý asfalt ze silnice,kde bylo potřeba doplnila podloží a udělala nový asfaltový koberec.Po boku silnice byl původně betonový chodník, ten byl změněn na zámkový. Jde o technické zhodnocení nebo opravu?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

15. 8. 2022 | Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
2K-Partner, spol. s.r.o.
Zpracování účetnictví,mezd,DE včetně poradenství.
www.2k-partner.cz

Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,46 Kč
0,080 Kč
23,99 Kč
0,286 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme