Ostatní příjmy podle § 10 – 1. díl


SLUTO s.r.o.
29. 1. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

U příležitostných příjmů z chovu včel se od roku 2024 u včelaře, u kterého počet včelstev ve zdaňovacím období nepřekročí 50, počítá jako základ daně částka 1 000 Kč na jedno včelstvo.

Foto: Depositphotos

 

Ostatní příjmy nalezneme v zákoně o daních z příjmů konkrétně v § 10 a jejich „portfolio“ je velmi pestré. Které příjmy řadíme mezi ostatní a co je u ostatních příjmů základem daně? To vše se dozvíte v následujícím článku.


 
Dan z příjmů fyzických osob se týká nás všech, ať už jsme zaměstnaní, podnikáme, nebo jsme třeba rentiéři. Zákon o daních z příjmů člení příjmy fyzických osob do pěti kategorií:
 • § 6 příjmy ze závislé činnosti,
 • § 7 příjmy ze samostatné činnosti,
 • § 8 příjmy z kapitálového majetku,
 • § 9 příjmy z nájmu,
 • § 10 ostatní příjmy.
Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. Máme-li sjednanou nebo přiznanou částku, kterou máme obdržet, ale neobdrželi jsme, daníme až v roce, kdy nám byla vyplacena.

V tomto článku si podrobně rozebereme ostatní příjmy, které najdeme v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) v § 10. Článek je uvedený v návaznosti na legislativu platnou od 1. 1. 2024, pro rok 2023 je třeba se řídit legislativou platnou pro rok 2023. Rozdíly v legislativě pro rok 2024 oproti roku 2023 jsou v článku též obsaženy.

Vymezení ostatních příjmů

Mezi „ostatní příjmy“ patří příjmy, které se nezařazují do jiných paragrafů, jejich portfolio je tedy velmi pestré. Jedná se o tyto:
 • příležitostné činnosti,
 • příležitostný nájem movitých věcí,
 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, pokud nejsou provozovány v rámci samostatně výdělečné činnosti (např. prodej nadbytků z výpěstků ze zahrady),
 • příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není nutná licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem,
 • příjmy z prodeje nemovitostí, cenných papírů a jiných věcí, pokud nejsou osvobozené,
 • příjmy z převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo podílu komanditisty na komanditní společnosti nebo družstevního podílu,
 • příjmy ze zděděných autorských práv a práv příbuzných právu autorskému,
 • výživné, důchody (osvobození dle § 4 odst. 1 písm. g) ZDP) a obdobné opakující se požitky,
 • podíl na likvidačním zůstatku společníka obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti,
 • podíl majitele podílového listu při zrušení podílového fondu bez právního nástupce,
 • vypořádací podíl při zániku účasti společníka v obchodní korporaci s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti,
 • podíl na majetku transformovaného družstva,
 • vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění,
 • výhry z hazardních her (loterie a tomboly, kursové sázky a totalizátorové hry, technické hry, živé hry, turnaje, živé hry a turnaje malého rozsahu a další),
 • výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže,
 • příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti obdrží při ukončení účasti v obchodní korporaci od jiné osoby než obchodní korporace, ve které ukončil účast,
 • příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,
 • příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,
 • příjem z výměnku (typ věcného břemene),
 • příjem obmyšleného ze svěřenského fondu,
 • bezúplatný příjem,
 • příjem z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu vytvořeného ze zisku,
 • příjem, který vznikl jako důsledek porušení podmínek uplatnění nezdanitelné části základu daně (nově vymezený bod od 1. 1. 2024),
 • ostatní příjem výše neuvedený (nově vymezený bod od 1. 1. 2024).
Mezi ostatní příjmy můžeme zařadit například plat prezidenta republiky včetně víceúčelové paušální náhrady a následně po skončení jeho funkce rentu včetně víceúčelové paušální náhrady nebo kurzový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, pokud účet není zahrnutý v obchodním majetku nebo se nejedná o účet vedený v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu (kurzový zisk byl před 1. 1. 2024 osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. ze) ZDP).

Pokud jde o ostatní příjmy dosažené v rámci společného jmění manželů, tyto příjmy se zdaňují jen u jednoho z manželů. Pokud příjmy plynou z majetku, který byl zahrnutý v obchodním majetku, zdaňují se u toho, kdo jej měl zahrnutý ve svém obchodním majetku. V případě, že dosáhneme ostatních příjmů spadajících pod § 10, je možné je osvobodit buď na základě § 4, nebo § 10 odst. 3 ZDP.

Základ daně

Identifikujeme-li ostatní příjem, který není osvobozený, přistoupíme ke konstrukci základu daně. Základem daně u takového příjmu je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Pokud by tyto výdaje byly vyšší než dosažený příjem, výdaje se v daňovém přiznání uvedou ve stejné výši jako příjem, tedy dílčí základ daně by byl 0. Plynou-li příjmy z loterií a tombol a ze soutěží ze zahraničí, výdaje se neuplatní.

V případě zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství je možné uplatnit výdajový paušál 80 %, pokud si poplatník vede záznamy o příjmech. U příležitostných příjmů z chovu včel se u včelaře, u kterého počet včelstev ve zdaňovacím období nepřekročí 50, počítá jako základ daně částka 1 000 Kč na jedno včelstvo (pro rok 2023 platí počet včelstev 60 a částka 500 Kč na jedno včelstvo).

U příjmů z prodeje nemovitostí se jako výdaj uplatní cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. Pokud by se jednalo o bezúplatné nabytí, jako výdaj se uplatní cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí. U odpisovaného majetku, který byl zahrnutý do obchodního majetku nebo sloužil k nájmu, je výdajem daňová zůstatková cena. Jako výdaj lze rovněž použít částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. Za tyto prokazatelně vynaložené výdaje nelze považovat vlastní práci poplatníka.

U příjmů z prodeje cenných papírů se jako výdaj uplatní nabývací (pořizovací) cena a další výdaje související s tímto prodejem, jako jsou například poplatky burze.

U příjmů z jiné věci se jako výdaj uplatní pořizovací cena, kterou jsme za tuto věc prokazatelně zaplatili.

Pokud bychom z nějakého důvodu měli příjem z prodeje obdržet ve více splátkách v různých zdaňovacích obdobích, výdaj k příjmu dosaženému v daném zdaňovacím období uplatníme poměrově.

U hazardních her kromě loterií a tombol je výdajem vklad do hazardní hry.

U příjmů z převodu podílu, podílu na likvidačním zůstatku, podílu majitele podílového listu při zrušení podílového fondu bez právního nástupce a vypořádacího podílu se jako výdaj uplatní nabývací cena podílu.

U kurzových zisků je výdajem kurzová ztráta dosažená při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, pokud účet není zahrnutý v obchodním majetku nebo se nejedná o účet vedený v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu (to neplatí pro rok 2023, kdy byl kurzový zisk před 1. 1. 2024 osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. ze) ZDP).

Příklad – příjem z prodeje nemovitosti obdržený ve dvou zdaňovacích obdobích

Paní Karásková prodala v roce 2023 byt v Brně za 6 000 000 Kč, na který nelze vztáhnout žádné osvobození dle § 4 ZDP. Tento byt koupila v minulosti za 4 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že kupující je její známá, dohodla se s ní, že platba proběhne následujícím způsobem:
 • v roce 2023 bude na účet paní Karáskové převedena částka 4 500 000 Kč,
 • v roce 2024 bude na účet paní Karáskové poukázán zbytek.
Pro výpočet daně neuvažujeme žádné další příjmy, které by mohly ovlivnit použití sazby daně 15 %.

V roce 2023 si paní Karásková podá přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde v rámci § 10 ZDP uvede příjem ve výši 4 500 000 Kč a k nim si uplatní nabývací cenu v poměrné výši. Bude postupovat následovně:
 • vypočte poměr příjmu roku 2023 k celkové sjednané prodejní ceně: 4 500 000 / 6 000 000 = 0,75
 • poměrem vynásobí nabývací cenu: 4 000 000 × 0,75 = 3 000 000 Kč
 • základ daně vypočte jako: 4 500 000 − 3 000 000 = 1 500 000 Kč
 • vypočte daň: 1 500 000 × 0,15 = 225 000 Kč
V roce 2024 si paní Karásková podá přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde v rámci § 10 ZDP uvede příjem ve výši 1 500 000 Kč. Výpočet daně bude vypadat takto:
 • uplatní výdaje ve zbývající výši nabývací ceny: 4 000 000 − 3 000 000 = 1 000 000 Kč
 • základ daně vypočte jako: 1 500 000 − 1 000 000 = 500 000 Kč
 • vypočte daň: 500 000 × 0,15 = 75 000 Kč

Článek byl připravený ve spolupráci se společností SLUTO s.r.o.

Související článek:
Ostatní příjmy podle § 10 – 2. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AZ-Reko®
AZ-Reko® zajišťuj rekonstrukce bytových jader, koupelen, bytů apod.
www.az-reko.cz

AKONTA
účetní a daňová kancelář s.r.o.
www.akonta-ostrava.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme