Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015


Ing. Michaela Martínková
26. 9. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2015 by mělo mimo jiné dojít k zavedení slevy na druhé a další dítě.

Foto: Fotolia

chystase
 

Jaké novinky se chystají v oblasti zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015? Přibude mimo jiné sleva na druhé a další dítě a změny nastanou také u autorských honorářů či životního pojištění. Připravte se s námi na novinky roku 2015 včas.


 
Přestože již začal podzim, nemáme do dnešního dne platnou novelu zákona o daních z příjmů od roku 2015. V současné době prošla novela zákona v Poslanecké sněmovně třetím čtením (sněmovní tisk č. 252) a je k ní přiřazeno 11 poslaneckých pozměňovacích návrhů. Samotná novela čítá 290 bodů změn v samotném zákoně o daních z příjmů a další body jiných daňových zákonů (celkem 267 stran textu včetně důvodové zprávy).
 
Vzhledem k tomu, že tato novela nyní putuje do Senátu a musí ji následně podepsat prezident, je pravděpodobné, že definitivní podoba vyjde ve Sbírce zákonů těsně před koncem roku, jak tomu bylo ostatně u daňových zákonů v minulosti velmi často. Vánoční svátky strávené nad daňovými zákony již zkrátka patří ke koloritu práce daňových poradců.
 
Důvodová zpráva k navrhované novele odůvodňuje potřebu změn několika okruhy:
 1. Značná část navrhovaných změn vychází z potřeby vyjasnit problémy, které vznikly v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a nepodařilo se je dosti výstižně do daňových zákonů zakomponovat již dříve (např. svěřenecké fondy, „převod“ daně darovací a dědické do daně z příjmů, problematika práva stavby apod.).

 2. Platný zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2015. Vzhledem k posunu soukromého i daňového práva od doby jeho platnosti, několikerým novelizacím tohoto zatím neúčinného zákona a také s ohledem na priority nové koaliční vlády budou do zákona zakomponovány změny tak, aby novely zákona z roku 2011 nebyly od 1. 1. 2015 účinné (se zjednodušením administrativy, které mělo jednotné inkasní místo zavést, se počítá v rámci další připravované novely od roku 2016).

 3. Body, které si koaliční vláda vypsala do programového prohlášení (zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě, obnovení slevy na dani pro pracující důchodce, omezení výdajových paušálů OSVČ).

 4. Poslední okruh jsou změny legislativně technického charakteru a další zpřesnění.

Novinky v daních z příjmů roku 2015

Pokud nedojde ještě v průběhu legislativního procesu ke změnám (do hry mohou vstoupit pozměňovací návrhy poslanců, dále Senát i prezident), budou tedy od roku 2015 platit následující novinky:
 • Sleva na druhé a další dítě
Daňové zvýhodnění na druhé dítě bude činit 1.317 Kč (pro první dítě je zachováno 1.117 Kč), na třetí a další dítě bude činit 1.417 Kč měsíčně.
 
 • Sleva pro pracující důchodce
Základní slevu na poplatníka 2.070 Kč měsíčně budou moci využít opět i osoby pobírající starobní důchod (toto již mohou i za rok 2014, protože do celé věci zasáhl Ústavní soud v srpnu). Více informací naleznete v článku Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět.
 
 • Autorské honoráře
Návrh vrací zdanění před rok 2014, kdy se používala srážková daň do výše vyplacených honorářů 7.000 Kč za měsíc bez možnosti si tuto daň započítat do vlastního daňového přiznání (což právě byla novinka roku 2014, kdy má poplatník právo požádat plátce o vystavení dokladu o vyplacených příjmech a sražené dani, a toto využít v rámci svého daňového přiznání, a ještě se zvýšila hranice do 10.000 Kč). Od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10.000 Kč a bez následné možnosti započtení do daňového přiznání.
 
 • OSVČ s paušálními výdaji
Limit pro maximální využití procentních paušálních výdajů bude rozšířen i na řemeslné a volné živnosti a zemědělské podnikání, které dosud horní hranici vymezenou neměly. Všechny příjmy ze samostatné činnosti tedy budou mít svůj paušální výdajový strop při příjmu 2.000.000 Kč.
 
 • Životní pojištění
Osvobozeným příjmem u zaměstnanců budou pouze příspěvky zaměstnavatele, které se budou hradit na soukromé životní pojištění mimo složku určenou k investování. Ta totiž umožňovala vybrat prostředky dříve, než byly splněny podmínky životního pojištění, a mnozí zaměstnavatelé toto využívali pro optimalizaci daňových odvodů za zaměstnance. Zároveň nebude možno jako odčitatelnou položku od základu daně použít u fyzické osoby zaplacené částky na soukromé životní pojištění, které je určeno k investování.
 
 • Osvobození bezúplatných příjmů
U právnických i fyzických osob bude osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu (v podstatě bezúplatného poskytování věci k užití), pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou za zdaňovací období (resp. za období, za které se podává daňové přiznání) částku 100.000 Kč. Dosud tento příjem nebyl předmětem daně a nebyl limitován.
 
 • Vymezení finančního leasingu
Dojde k rozšíření definice finančního leasingu v § 21d zákona, která se má sjednotit s ekonomickou podstatou (kupní cena při převodu vlastnického práva je podstatně nižší než tržní v okamžiku převodu – stejná podmínka je shodná se současným zněním § 24 odst. 4 písm. b).
 
 • Solidární zvýšení daně
Již nebude povinnost podávat daňové přiznání, pokud se fyzické osobě zvýší jen záloha na daň z příjmů. Povinnost podat přiznání zůstává pro poplatníky, kterým se zvýšila daň za zdaňovací období o solidární zvýšení daně (odpadne tedy povinnost např. zaměstnanců, kteří v jednom měsíci pobírali vyšší prémie, čímž překročili limit pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů za tento měsíc, ale za celý rok neměli tak vysoký základ daně).
 
 • Prodloužení lhůty pro roční zúčtovaní daně
Místo 15. března se navrhuje lhůta 31. března s tím, že k vrácení přeplatku na ročním zúčtování dojde nejpozději při zúčtování mzdy za březen.
 
 • Náležitosti mzdového listu
Nově musí mzdový list obsahovat údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
 
 • Nové prohlášení k dani
V souvislosti se změnou ve výši daňového zvýhodnění u dalších dětí bude nutné, aby poplatník prohlásil, jaký je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící domácnosti, jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění a zda uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno nebo na druhé, třetí a každé další dítě, zda daňové zvýhodnění uplatňuje i jiná osoba (bude tedy nutné od roku 2015 nechat podepisovat nové tiskopisy prohlášení k dani minimálně u poplatníků, kteří mají děti a chtějí uplatňovat daňové zvýhodnění). Odpadne vyplnění údaje o pobírání či nepobírání starobního důchodu.
 
 • Pokuta za opožděné tvrzení daně
Pokud bude dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti (tedy § 6 zákona) činit více než 50 % celkového základu daně, ze kterého bude srážena záloha na daň, a poplatník podá daňové přiznání opožděně, sníží se mu pokuta na desetinu.
 
 • Oznámení osvobozených příjmů fyzických osob
Pokud poplatník obdrží příjem osvobozený od daně vyšší než 5.000.000 Kč, bude povinen oznámit tuto skutečnost správci daně ve stejné lhůtě, jako se podává daňové přiznání za příslušné zdaňovací období. Budou zároveň vyhlášeny rejstříky či evidence, do kterých má správce daně přístup a kdy nebude nutné toto oznámení činit (lze předpokládat, že to bude zejména katastr nemovitostí a registr vozidel).
 
Pokud nebude oznámení podáno, může být poplatníkovi uložena pokuta (0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud splní následně; 10 % z částky neoznámeného příjmu při splnění v náhradní lhůtě stanovené správcem daně; 15 % z neoznámeného příjmu při nesplnění ani v náhradní lhůtě).

Připravovaná novela daňového řádu

Když už jsme v posledním bodu nastínili nové pokuty, měli bychom upozornit i na chystanou novelu daňového řádu, která výrazně zvyšuje pokuty.
 
Částka 50.000 Kč se navrhuje zvýšit až na částku 500.000 Kč u pořádkové pokuty (rušení pořádku při jednání, neuposlechnutí pokynu úřední osoby, urážlivé chování, maření správy daní nevyhověním výzvě ke splnění povinnosti nepeněžní povahy bez omluvy).
 
Dále se zavádí pokuta za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti a neplnění záznamní nebo jiné evidenční povinnosti – zde bude pokuta také do výše 500.000 Kč.
 
Pokud daňový subjekt neučiní podání elektronicky, ač k tomu byl povinen, hrozí mu pokuta ve výši 2.000 Kč (popř. 50.000 Kč, pokud se nesplněním povinností závažně ztíží správa daní).
 
V článku nebyly rozhodně zachyceny veškeré navrhované změny zákona o daních z příjmů, jak je předložila vláda. Závěr legislativního procesu ukáže, nakolik se definitivní znění zákona změní či upraví o pozměňovací návrhy.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
16. 3. 2016 10:11:23
Bohužel na takto obecnou otázku lze odpovědět jen tak, že výdaje musí vždy sloužit k dosažení, zajištění nebo udržení příjmů, které zdaňujete. Takže prokázání je vždy na konkrétním subjektu, u nájmu to budou převážně právě opravy nemovitosti, ale je třeba je rozlišit od technického zhodnocení.
Hlášení závadného obsahu

Pedro215
15. 3. 2016 19:42:31
Dobrý večer paní Martínková mám prosbu ohledně toho, že od r2012 ukládám na účet v bance peníze z nájmu na opravy v dalších letech a za r.2015 je chci dát do výdajů, za jakých podmínek je to možné děkuji za odpověď Petr
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 3. 2016 20:09:47
Dobrý večer, dotaz nesouvisí s článkem, ale přesto odpovím: změna odpisové skupiny není možné, ve 4. odpisové skupině byty ani bytové domy nejsou uvedeny.
Hlášení závadného obsahu

Pedro215
13. 3. 2016 19:56:39
Paní Martínková omlouvám se za neúplný dotaz v předchozí zprávě, ptám se zda mohu za rok 2015 přejít z předchozí odpisové skupiny 5 na skupinu 4 děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pedro215
13. 3. 2016 19:51:35
Dobrý večer,paní Martínková chci se zeptat na odpisy, vlastním bytový dům a byt a budu odepisovat třetím rokem v odpisové skupině 5 a je možné za rok 2015 přejít do skupiny? děkuji za odpověď Petr
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 3. 2016 23:17:20
Dobrý večer, pokud existuje dohoda, která rozděluje příjmy jinak než podle spoluvlastnického podílu, připadají příjmy ke zdanění dle této dohody a zároveň není možné u nich uplatnit paušální výdaje, ale pouze prokázané.
Hlášení závadného obsahu

Pedro215
9. 3. 2016 20:51:21
Mám příjem z pronájmu kde vlastním s rodiči bytový dům, 2/3 rodiče, 1/3 já, jsem zaměstnanec továrny, příjmy z pronájmu bytového domu na základě vzájemné smlouvy dostává otec,což používá na opravy, nevím zda je to správné,neměl bych platit daň?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 12:08:54
pokud příjmy z pronájmu přesáhly více než 6000 Kč, jste povinen podat daňové přiznání, zdaníte svůj podíl z pronájmu, můžete uplatnit 30% paušální výdaje.
Hlášení závadného obsahu

Pedro215
3. 3. 2016 21:17:22
Pracuji jako zaměstnanec firmy a mám ještě příjem z nájmu bytů kde vlastním 1/3 zbylé 2/3 vlaltní v bezpodílovým vlastnictvím rodiče, musím platit daň? děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Milena
11. 11. 2015 12:24:20
kattka33, jan: O provedení ročního zúčtování můžete požádat posledního zaměstnavatele (i kdybyste jich měli v průběhu roku víc po sobě).
Hlášení závadného obsahu

jan
5. 11. 2015 9:58:10
Dobrý den, byla jsem zaměstnán do 31.10. na Hpp, nyní jsem na ÚP, pokud nastoupím do nové práce až v dubnu, musím si udělat daně za rok 2015 sám, nebo mi je musím udělat bývalí zaměstnavatel-jeho účetní, když byli mým posledním plátcem daně oni? Může účetní odmítnou nebo je povinna daně udělat v období leden-únor, kdy to dělá zaměstnancům,kteří ve firmě stále pracují. Na internetu jsem našel, že Zaměstnavatel je povinen vypracovat roční vyúčtování i těm zaměstnancům, kteří u něj nejsou v pracovním poměru ke konci roku, ale byli u něj zaměstnáni v průběhu roku a pokud byl jejich posledním plátcem daně. Musím účetní nějak požádat o udělání daní, když je sám neumím udělat a nikoho nemám kdo by to mohl udělat za ne? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

kattka33
5. 11. 2015 9:54:29
u bývalého zaměstnavatele jsem byla na HPP od ledna do konce října zaměstnaná a od 3 listopadu 16 lsitopadu jse mna uradu prace. Do nové práce bych měla nastoupit od poloviny listopadu, musí ze zákona za mne udělat daně nový zaměstnavatel, respektive jeho účetní i za bývalé zaměstnání,kde jsem byla od ledna do října a pak od 3.11.na úřadu práce do poloviny listopadu a od 15.11.u nového zaměstnavatele.při vyplnovani ruzového papíru na daně u nového zaměstnavatele musí být vyplněno od kdy do kdy jsem byla u bývalého zaměstnavatele,potvrzení+potvrzení z ÚP a pak následně nová práce od 15.11. a daně dělá tento nový zaměstnavatel-jeho účetní. je to tak?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 11. 2015 10:49:36
Dobrý den, požádat o provedení ročního zúčtování máte zaměstnavatele, nikoli konkrétní osobu či účtárnu, a to prostřednictvím formuláře s doložením všech potvrzení. buď tedy zaměstnavateli doručte vyplněný tiskopis prohlášení v oddílu, který se týká ročního zúčtování, nebo se spojte s bývalým zaměstnavatelem, abyste mohla podepsat prohlášení, kde jste uplatňovala slevy na dani a oddíl pro roční zúčtování daně ještě nebyl naplněn.
Hlášení závadného obsahu

kattka33
4. 11. 2015 7:02:39
jak je to s ročním vyúčtováním daně z příjmu, když jsem vedená na úřadu práce?
Na internetu jsem našla, že musím písemně požádat e-mailem bývalou účetní o provedení ročního zúčtování daní a přiložit k tomu potvrzení o registraci z úřadu práce. Pracovala jsem od 2.5.2012 - 31.10.2015 u zaměstnavatele, kde za mě daně dělali a pak od 1.11.2015 - kdybych byla až do konce roku na úřadu práce, tedy do 31.11.2015. Tak za mě daně musí stejně do konce roku udělat bývalý - poslední zaměstnavatel. Alespoň tak jsem to pochopila podle textu viz níže. Jen nevím, zda účetní musím žádat e-mailem, když byli mým posledním plátcem daní.

Našla jsem:
Legislativa
Roční vyúčtování daně z příjmu je zaměstnavatel povinen vypracovat za uzavřený rok těm svým zaměstnancům, kteří o to požádají do 15. února následujíciho roku.
Zaměstnavatel je povinen vypracovat roční vyúčtování i těm zaměstnancům, kteří u něj nejsou v pracovním poměru ke konci roku, ale byli u něj zaměstnáni v průběhu roku a pokud byl jejich posledním plátcem daně.
Zaměstnavatel provede roční zaúčtování na základě potvrzení o zdanitelných příjmech.
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
29. 10. 2015 10:36:02
Dobrý den, podléhá DPH obchodování /nákup a prodej) se starožitnostmi? Společnost nakupuje a prodává jak formou komisního prodeje, tak i výkupem předmětů jak starožitných, tak běžných od fyzických osob (občanů). Je třeba prodej zatížit DPH? Jakým způsobem účtovat? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Štěpánka
29. 10. 2015 8:58:53
denisa: Čistá mzda bude 11 710 Kč.
Hlášení závadného obsahu

denisa
27. 10. 2015 20:04:55
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Minulý týden jsem podepsala pracovní smlouvu, ale nejsem si jistá zda-li jsem vše dobře pochopila. Hrubá mzda je 14000,- a rovněž jsem podepsala i slevu na dani na poplatníka což je 2070,-. Jsem svobodná, bezdětná a bydlím stále s rodiči. Jaké měsíční částky se nakonec dopočítám? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 6. 2015 9:09:45
Dobrý den, v tomto okruhu se nic nezměnilo.
Hlášení závadného obsahu

Anna
2. 6. 2015 21:37:12
Dobrý den, chci se zeptat jestli se od roku 2015 změnil výpočet odstupneho (sociální a zdravotní)? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
30. 3. 2015 11:21:36
Děkuji Vám za odpověď, je to proto, že se z min. mzdy vůbec neodvádí zálohy na daň z příjmu?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 3. 2015 11:15:42
Dobrý den, je to pravda, povinnost podávat přiznání nemáte.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
30. 3. 2015 10:45:57
Dobrý den, po celý rok 2014 jsem pracovala u jednoho zaměstnavatele na HPP a pobírala pouze min. mzdu, bylo mi od něj řečeno, že daňové přiznání v tomto případě podávat nemusím, je to skutečně tak? Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jakub
18. 3. 2015 20:11:00
Děkuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 3. 2015 0:08:16
Dobrý večer, přiznání se nepodává, pokud druhé zaměstnání bylo podrobeno srážkové dani, což by bylo možné jen u DPP.
Hlášení závadného obsahu

Jakub
17. 3. 2015 23:18:42
Dobrý den. Pracoval jsem minulý rok u více zaměstnavatelů současně. Vždy to byla jen DPP nebo DPČ a každý měsíc jsem si vydělal víc než 5.000 Kč jen u jednoho z těch zaměstnavatelů. Musím podávat daňové přiznání?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 2. 2015 21:36:17
K dotazu paní Jarmily: §38a platného zákona o daních z příjmů není uvedena hranice 200 tis. Kč, ale 30 tis. Kč a 150 tis. Kč. Do 30 tis. Kč se zálohy platit nemusí, mezi 30 a 150 tis. Kč se hradí pololetní a u daňové povinnosti nad 150 tis. Kč se hradí zálohy čtvrtletní.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 2. 2015 21:34:04
k dotazu pana Gabriela: výsluhový příspěvek vojáků z povolání a členů bezpečnostních zdrojů je považován za ostatní příjem podle § 10. Srážkovou daň do daňového přiznání však lze uplatnit jen u příjmů ze závislé činnosti podle §6, odst. 4 (za rok 2014 i autorské honoráře podle § 7, odst. 6).
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
19. 2. 2015 11:58:23
Dobrý den, dle §38a zákona o daních z příjmů je limit pro placení záloh na DPPO 200.000. Platí, že pokud mi výsledná daň za rok 2014 nepřevýší částku 200.000, zálohy na rok 2015 neplatím? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Gabriel
18. 2. 2015 12:05:16
Pobírám výsluhový příspěvek, zdaněný 15%, mohu jej zahrnoutdo daňového přiznání za rok 2014?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 2. 2015 18:41:28
Solidární zvýšení daně v ročním daňovém přiznání přichází do úvahy, pokud součet příjmů podle § 6 a dílčího daňového základu podle § 7 překročily v roce 2014 částku 1.245.216 Kč. Příjem nad tuto hodnotu podléhá solidárnímu zvýšení bez ohledu na to, jaké byly vypočteny zálohy ze zaměstnání. pokud nebyly příjmy ze zaměstnání ve Vašem případě rovnoměrné, nemusí dojít k tak velkému snížení roční výše daně, ale bez konkrétních čísel nelze přesně odpovědět.
Hlášení závadného obsahu

Jana
16. 2. 2015 14:09:42
Dobrý den, jak bude, prosím, vypadat Přiznání k dani z příjmu fyz. osob při solidární dani? Měla jsem za to, že solidární daň je již zohledněna/vypočtena při měsíčním mzdě u zaměstnavatele, ale když vyplňuji Přiznání k dani.., opět se mi vypočítala na ř. 59 solidární daň. Domnívala jsem se, že v Přiznání.. se bude vracet více peněz na daních (k přihlednutí již v měsíčním vyúčtování mzdy u zaměstanvatele). Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 2. 2015 9:44:50
Potvrzení se vydává na žádost zaměstnance do 10 dnů.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 2. 2015 9:41:17
Dobrý den, tento příspěvek spadá pod § 6, takže by bylo možné zahrnout do daňového přiznání - ovšem je otázka, zda se to vyplatí - pokud jste na své ostatní příjmy uplatnil plnou výši slev na dani i odpočitatelné položky, tak zápočet srážkové daně do daňového přiznání výslednou daň nesníží.
Hlášení závadného obsahu

Iva
10. 2. 2015 14:55:56
Dobrý den, jak je to s potvrzením o zdanitelných příjmech vybíraných srážkou (DPP). Vydává se i v průběhu roku po skončení DPP nebo až po ukončení kalendářního roku?
Hlášení závadného obsahu

Martin
10. 2. 2015 13:29:05
Dobrý den, z novin MF Dnes, z přílohy TEST jsem se dozvěděl v článku o daních, že za rok 2014 lze získat zpět srážkovou daň. A to tím, že lze zahrnout do daňového přiznání. Jde to i v případě výsluhového příspěvku?(hasiči, policie atd.)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 2. 2015 18:11:01
Dobrý den,pokud nejste podnikatel ani není za Vás placeno pojistné státem, máte povinnost prostřednictvím zaměstnavatele odvést zdravotní pojištění do minima. Vše se má správně zúřadovat ve výpočtu mzdy s tím, že Vy obdržíte čistého méně, protože jde doplatek do minima na Váš náklad. obraťte se na zaměstnavatele a konzultujte s příslušnou zdravotní pojišťovnou, v jaké kategorii Vás evdiduje.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
5. 2. 2015 18:04:42
Dobrý den, pracuji na zkrácený úvazek (5h) a moje mzda nedosahuje výši minimální mzdy. Musím tedy na zdravotní pojištění doplácet do zákonné výše. Je tento doplatek mou povinností nebo by ji měl za mě platit zaměstnavatel?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 2. 2015 18:17:47
bohužel Váš dotaz je tak neurčitý, že se nedá odpovědět. Obecně má nárok na slevu na poplatníka každá fyzická osoba, u osob invalidních je možné uplatnit další slevy. nejlepší bude požádat Vašeho poslední zaměstnavatele o roční zúčtování daně.
Hlášení závadného obsahu

JARMILA
4. 2. 2015 17:59:52
Dobrý den pracovala jsem rok a pul jsem ČID a nevím jesli mám nárok na dane jsem z toho zmatená negdo říka že mám a negdo zase že ne tak prosím poradte Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 2. 2015 14:36:08
Dobrý den paní Lenko, varianty jsou přesně jak říkáte. Přiznání se Vám vyplatí podat, pokud z HPP nevyčerpáte všechny slevy na dani, popř. odpočitatelné položky, jinak to význam nemá - srážková i zálohová daň jsou ve stejný výši 15 %.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
4. 2. 2015 10:16:15
Dobrý den, mohu poprosit o odpověď na následující dotaz? Pokud mám u jednoho zaměstnavatele HPP a podepsané prohlášení a u jiného zaměstnavatele DPP, kde se mi srážela daň, jak to bude s ročním zúčtováním a daňovým přiznáním? Chápu to správně, že buď 1) můžu u svého zaměstnavatele HPP požádat o roční zúčtování a k DPP, kde byla sražená daň se už nepřihlíží, nebo 2) si nechám potvrdit sraženou daň z DPP a podám daňové přiznání? Podat daňové přiznání by v tomto případě bylo výhodnější, že? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 1. 2015 19:23:02
povinnost podat přiznání při souběhu pracovních poměru byla vždy.
Hlášení závadného obsahu

Jan
31. 1. 2015 17:45:23
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda si budu muset udělat daňové přiznání v příštím roce sám či nikoli. 31.1.2015 mi končí pracovní poměr, nicméně již od 15.1. jsem nastoupil do jiné společnosti, také na HPP, v první společnosti čerpám dovolenou...Slyšel jsem, že nově mi daňové přiznání neudělá při souběhu zaměstnání zaměstnavatel, ale že si budu muset udělat sám...Je to pravda? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 1. 2015 13:39:24
Nevím o žádné změně, podléhají zdanění.
Hlášení závadného obsahu

Luboš
23. 1. 2015 13:30:05
Dobrý den, co víte o změně daňového zákona v souvislosti se zrušením zdanění 15% výsluhových příspěvků příslušníků PČR,HZS a tp. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2015 15:23:29
K dotazu Jany: nárok na všechny slevy po podpisu prohlášení k dani máte, příjem je zdaňován v § 6 jako jiný zdanitelný příjem ze zaměstnání, kam se řadí i služební poměr.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2015 15:22:03
k dotazu kirai: Daňové přiznání podat musíte, protože součet je 16.000 Kč a přiznání se nepodává jen do hranice 15.000 Kč. zároveň ale máte nárok na celoroční slevu na poplatníka, takže daň nevyjde žádná.
Hlášení závadného obsahu

jana
16. 1. 2015 6:12:33
Dobrý den, od roku 2013 do současnosti jsem studentkou denního studia VŠ. Od 1. ledna 2014 jsem nastoupila do služebního poměru k HZS. Bylo mi sděleno, že ve služebním poměru nemohu uplatnit slevu na studenta, ovšem nějaký dokument, který by to potvrzoval. Můžete mi tuto informaci prosím potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

kirai
15. 1. 2015 15:39:01
Dobry den,
je potreba podavat danove priznani, pokud clovek mel od ledna do srpna vcetne mesicne prijem 2000kc z najmu bytu ? Energie se tusim nepocitaji ze ?

Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 1. 2015 10:38:57
Dobrý den, darovací daň byla zrušena, vše se přesunulo do daně z příjmů - ale toto nabytí je od ní osvobozeno, žádnou daň hradit nebudete.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
15. 1. 2015 10:25:27
Dobry den! Zajimalo by mě, jak je to s darovanim nemovitosti mezi matkou a dcerou. Zda se plati darovaci dan popr. jaká?
Hlášení závadného obsahu

Tereza
15. 1. 2015 10:16:14
Darovaci dan
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 1. 2015 20:04:44
Dobrý večer, zřejmě máte na mysli dohodu o provedení práce, nikoli dohodu o pracovní činnosti. v tom případě se Vám sráží daň ve výši 15 %, když po skončení kalendářního roku požádáte zaměstnavatele o vyatavení potvrzení o sražené dani a podáte si své daňové přiznání, vyjde Vám přeplatek na dani ve výši zaplacených zálohy díky uplatnění slevy, kterou jste neměl každý měsíc.
Hlášení závadného obsahu

tom
14. 1. 2015 18:54:11
Dobrý den. mám dotaz ohledně brigád. Pro zažátek to nejduležitější jsem student. A teď k problému mám brigádu ledna do prosince na dohodu o provedení činnosti kde jsem nepodepsal růžový papír a mé výdělky nikdy nepřekročili 10 000, ale stalo se, že jsem měl 4500 a zaplatil nějakou daň-poplatky, pak jsem měl 2000 a opět zaplatil poplatek. Zajímá mě zda jako studentovi vrátí všechny daně-poplatky. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 1. 2015 9:32:13
Dobrý den, povinnost podávat daňové přiznání nemáte, ale určitě by se Vám to vyplatilo, protože neuplatnění slevy z druhé poloviny roku by Vám snížilo celkovou daňovou povinnost, a tím byste měla přeplatek na dani.
Hlášení závadného obsahu

Eva
14. 1. 2015 7:38:00
Musím podat daňové přiznání za rok 2014, když v tomto roce jsem do června pracovala dva měsíce pobíra odstupné z důvodu výpovědi a do prosince 2014 byla vedena na úřadě práce a pobírala podporu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 12. 2014 7:24:00
Ke změně ve zdanění nedochází, podle § 10, odst. 9, písm. a) se za ostatní příjem považuje vždy výsluhový příspěvek a odbytné u vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů.
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
16. 12. 2014 17:08:40
Budou se i nadále zdaňovat výsluhy příslušníků ozbrojených sil, nyní zatížení 15% daní.
Hlášení závadného obsahu

karelh
9. 11. 2014 21:40:59
Dobrý den, pane Petře, je rozlišována datová schránka fyzické osoby (nepodnikající) a datová schránky podnikající fyzické osoby. Pro podání z vaší strany je jedno z jaké schránky je učiněno. Zmiňované rozlišení má význam pro doruručování ze strany OVM.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
3. 11. 2014 9:47:54
Dobrý den, finanční správa by neměla taková podání odmítat jako chybně podané.
Hlášení závadného obsahu

Petr
2. 11. 2014 10:50:06
Pokud daňový subjekt učiní podání elektronicky, rozlišuje se podání DP datovou schránkou založenou na RODNÉ ČÍSLO a IČO fyzické osoby ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení předkupního práva

14. 7. 2020 | S účinností od 1. 7. 2020 došlo opět ke změně v předkupním právu, které bylo až na výjimky z občanského zákoníku vyškrtnuto. Spoluvlastníci nemovitosti tedy v případě převodu spoluvlastnického podílu nebudou povinní nabídnout ho nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CEZNA CZ s.r.o.
nábytek prodej výroba velkoobchod
www.cezna.cz

LANCOMAT s.r.o.
Vše pro strukturované kabeláže, optické sítě a rozvaděče
www.lancomat.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,64 Kč
-0,010 Kč
23,41 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru