Dary jako odčitatelná položka od základu daně


Ing. Michaela Martínková
3. 6. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Uplatnit si snížení daňového základu při poskytnutí darů mohou jak fyzické, tak právnické osoby, ale za odlišných podmínek.

Foto: Fotolia.eu

 

Přestože daňové zákony obecně dary nezahrnují do daňových nákladů, lze při splnění určitých podmínek uplatnit dar jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání či ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců.


 
Podstata daru spočívá v tom, že dárce předá část svého majetku (peníze, movité věci, nemovitosti atp.) obdarovanému a nečeká za to žádnou protihodnotu. Přestože daňové zákony obecně dary nezahrnují do daňových nákladů, lze při splnění určitých podmínek uplatnit dar jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání, resp. ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců, pokud jim vyúčtování provádí zaměstnavatel.
 
Možnost uplatnit snížení daňového základu při poskytnutí darů se tedy týká fyzických i právnických osob, ale s odlišnými podmínkami.

Fyzické osoby a poskytnutí daru

Pro fyzické osoby jsou podmínky odečtu darů od základu daně stanoveny v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).
 
Poměrně dlouhý odstavec stanovuje tyto podmínky:
 • musí se jednat o dary poskytnuté obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem v ČR nebo na území EU, Norska a Islandu,
 • u tohoto okruhu obdarovaných musí být dar použit na financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje, školství, policii, požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské (jen pro registrované církve), tělovýchovné a sportovní, dar politickým stranám a hnutím,
 • v případě darování fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR nebo EU, Norska a Islandu se musí jednat o dary poskytovatelům zdravotních služeb, provozujících školy a školská zařízení, zařízení na ochranu opuštěných nebo ohrožených druhů zvířat, a to na financování těchto zařízení,
 • dar lze poskytnout i fyzické osobě – poživateli invalidního důchodu nebo nezletilému dítěti závislému na péči, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve vyhlášce k zákonu č. 182/1991 Sb., kterým se provádí zákon o sociálním zabezpečení, které nehradí zdravotní pojišťovna, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,
 • lze uplatnit i dar na odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území ČR, EU, Norska nebo Islandu,
 • úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč,
 • nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně.

Příklad č. 1

Fyzická osoba podnikatel poskytl ze svých podnikatelských zdrojů peněžní dar mateřské školce, která mu vystavila potvrzení o přijetí daru a použití na účely provozu této školky v hodnotě 5.000 Kč.
 
Daňový základ v jeho daňovém přiznání činí 500.000 Kč. Podnikatel uvede peněžní výdaj nejprve jako výdaj neovlivňující základ daně ve své daňové evidenci; v rámci daňového přiznání by mohl uplatnit až 10 % z částky 500.000 Kč, tedy 50.000 Kč.
 
Na řádek 46 daňového přiznání uvede hodnotu daru v celé výši 5.000 Kč, čímž se mu sníží daňový základ daně na 495.000 Kč. K daňovému přiznání musí přiložit potvrzení ze školy o přijetí daru od této osoby.

Příklad č. 2

Zaměstnanec v průběhu roku poskytl peněžní dary občanskému sdružení, které zajišťuje tzv. adopci dětí na dálku (tedy se zabývá podporou mládeže a humanitární činností) v celkové výši 800 Kč. Jeho daňový základ přitom činí 240.000 Kč.
 
Tento zaměstnanec dary pro snížení daňového základu nevyužije, neboť jejich úhrnná hodnota není 1.000 Kč a ani nepřevýšila 2 % z daňového základu (2 % z 240.000 Kč činí 4.800 Kč).
 
Pokud by však zaplatil již 1.100 Kč za rok, mohl by si celou výši uplatnit v daňovém přiznání nebo v rámci ročního zúčtování, neboť souhrnná výše překročila částku 1.000 Kč (limit 2 % z daňového základu již není třeba hlídat).
 
Naopak, pokud by jeho daňový základ činil jen např. 35.000 Kč, mohl by si původní výši 800 Kč uplatnit, neboť by splnil procentní limit (2 % z 35.000 činí 700 Kč) a nemusel by splnit hodnotovou hranici 1.000 Kč.

Příklad č. 3

Zaměstnankyně poskytla dar církvi ve výši 3.000 Kč a dále byla darovat 3x bezplatně krev. Nemá povinnost podat daňové přiznání a její základ daně u jediného zaměstnavatele činí 320.000 Kč za rok.
 
Zákon přímo stanoví, že bezpříspěvkový odběr krve je považován za dar na zdravotnické účely a oceňuje se 2.000 Kč za jeden odběr. Tato zaměstnankyně tedy celkem poskytla dary v hodnotě 9.000 Kč (3.000 Kč pro církev a 3 x 2.000 Kč za krev).
 
Pokud zaměstnavateli předá potvrzení o těchto darech, a požádá o roční zúčtování daně, sníží se její daňový základ na hodnotu 311.000 Kč.
 
Závěrem k darům fyzických osob bych ještě zmínila oblíbené DMS, tedy dárcovské SMS, které jsou rozšířenou formou, jak přispět na dobročinné účely – většinou je hodnota stanovena na 30 Kč.

Pokud by fyzická osoba poskytla více těchto darů tak, že by jejich hodnota činila více než 1.000 Kč za rok (či min. 2 % z daňového základu), neměla by přesto možnost tento dar uplatnit jako snížení základu daně. Bude jí totiž chybět potvrzení obdarovaného, že dar byl poskytnut, na jaké účely a kdo ho přijal.

Nepomůže tomu ani např. podrobný rozpis telekomunikačních služeb, kde by byly jednotlivě zaslané DMS rozepsány.

Právnické osoby a poskytnutí daru

Podmínky pro uplatnění daru u právnických osob jako odčitatelné položky od základu daně upravuje § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obecná ustanovení, komu lze dar poskytnout a na jaký účel, je shodný jako u fyzických osob – viz body, které jsem uvedla výše. Liší se ale podmínky finančních limitů.
 
U právnických osob jde tedy o tyto podmínky:
 • hodnota jednotlivého daru činí minimálně 2.000 Kč,
 • nejvýše lze odečíst 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 (tedy např. již snížený o daňovou ztrátu z předchozích let, nebo o výdaje na výzkum a vývoj),
 • pokud se poskytne dar středním školám a vyšším středním školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo opravy a modernizaci zařízení využívaných pro praktické vyučování, nebo vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %,
 • odpočet nemohou uplatnit neziskové organizace, které by dar poskytovaly někomu jinému (většinou je však přijímají).

Příklad č. 4

Společnost s ručením omezeným poskytla peněžní dar občanskému sdružení Člověk v tísni na humanitární pomoc ve výši 20.000 Kč, dále poskytla peněžní dar vysoké škole ve výši 30.000 Kč.
 
Daňový základ právnické osoby činí 800.000 Kč. Může uplatnit tedy 5 % + 5 % z daňového základu, protože poskytla dar i vysoké škole, celkem tedy 80.000 Kč. Fakticky poskytla 50.000 Kč, toto bude její snížení daňového základu daně, které uvede na řádek 260 daňového přiznání a v tabulce G Přílohy č. 1 II. oddílu uvede do řádku 1 hodnotu 50.000 Kč (součet příjmů), do řádku 2 hodnotu 30.000 Kč (dar vysoké škole).
 
Povinnou přílohou daňového přiznání potvrzení o poskytnutí daru není, ale musí být samozřejmě k dispozici pro případnou kontrolu. Pokud by toto s.r.o. poskytlo oba dary na humanitární účely, mohlo by si uplatnit jen 5 % z 800.000 Kč, tedy částku 40.000 Kč.

Příklad č. 5

Akciová společnost poskytla nepeněžní dar střední škole ve formě počítačů, které vyřadila ze svého majetku po skončení doby odepisování. Zde si akciová společnost žádné snížení základu daně nemůže uplatnit, neboť zákon stanoví, že hodnotou daru u hmotného majetku se rozumí zůstatková cena. Protože počítače jsou již odepsané, není možné žádný odpočet uplatnit.
 
Závěrem bych k oblasti darů upozornila na jednu skutečnost, která nás v praxi naší účetní kanceláře potkává celkem často. Jedná se o skutečnost, že klient přinese darovací smlouvu, kde je uvedeno, že poskytne dar a za to mu nezisková organizace uveřejní jeho logo nebo vystaví reklamní panel např. na nějaké dobročinné akci. Zde je otázka, zda se vůbec jedná o darovací smlouvu, když má poskytnutí daru protihodnotu.
 
Může se stát, že by finanční úřad (podle mého názoru zcela oprávněně) překvalifikoval tuto smlouvu jako reklamní plnění. Pro dárce by to až takový problém nebyl, neboť reklama je obecně uznatelný náklad, pokud doloží souvislost se zajištěním, udržením a dosažením příjmů. Problém by měla naopak nezisková organizace, které příjem z reklamy vždy vstupuje do daňového základu daně (na rozdíl od přijetí daru).
 
Velmi bych tedy všem doporučila správně posoudit náležitosti darovací smlouvyzajistit si i další důkazní prostředky např. ve formě fotografie reklamního plnění na dané akci, aby bylo následně možné doložit faktické plnění z této smlouvy.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Václav V.
Uživatel POHODA
12. 10. 2020 9:03:17
daroval jsem 5 let starý zahradní traktor ( PC 70.000 Kč ) sportovnímu klubu. Jak je to s výší odčitatelné položky ?? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Snášelová
13. 5. 2020 16:11:19
Můžete mi prosím sdělit, zda se pro daňové účely považuje za dar finanční příspěvek zaslaný na transparentní účet pro účely uhrazení léčby invalidní osoby?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 2. 2020 16:51:22
Dobrý den, pro účely odpočtu daně jako nezdanitelné části základu daně je nutné splnit podmínku, pro jaké účely bude dar použit a komu byl poskytnut. Ve Vašem případě by bylo nejvhodnější dar poskytnout vysoké škole, popř. nějakému spolku či klubu, pokud v rámci školy existuje.
Hlášení závadného obsahu

Vladuska
18. 2. 2020 9:57:39
Dobrý den, chtěla bych věnovat peněžní dar na určitý studentský film. Jak toto nejlépe provést, aby bylo možno dar odečíst z daní. Jedná se o podporu filmu jedné skupině studentu na vysoké škole.
Hlášení závadného obsahu

milan
12. 3. 2019 10:11:19
Dobry den, v materskych skolach a skolach se snad vzdy plati prispevky do SRPS. Dostal jsem I potvrzeni o poskytnutem daru SRPS. Je to uznatelne pro slevu na dani?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 2. 2019 21:59:15
K dotazu Petry H.: Uplatnit je možné pouze dar fyzickým osobám-poživatelům inv.důchodu na zdravotnické prostředky nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdr.postižením do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení. Pokud by měl Váš syn podle tohoto zákona nárok na příspěvek na motorové vozidlo, pak by dar na zbývající část mohl být uplatněn. Jako majetek usnadňující těmto osobám vzdělání by mohl být považován, pokud by ve 100 % sloužil jen k přepravě do školy a zpět, což lze stěží doložit.
Hlášení závadného obsahu

Ludmila Havlíčková
22. 2. 2019 10:43:47
Do vlastního příjmu manželky pro účely slevy na dani manžela (vlastní příjem manželky nesmí přesahovat 68.000,- za zdaňovací období) se započítává i případná vratka na dani manželky vyplacená ve zdaňovacím období ?
Hlášení závadného obsahu

Petra H.
18. 2. 2019 17:35:43
Dobrý den, mohla bych si prosím jako fyzická osoba - zaměstnanec odečíst od základu daně finanční dar svému synovi, který má bydliště v ČR a je poživatel invalidního důchodu, na nákup automobilu, který bude využívat pro cesty do školy a do zaměstnání? Nemáme společnou domácnost. Děkuji a přeji hezký den
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 2. 2019 12:40:31
Dobrý den, dar škole musí splňovat podmínku použití na vzdělávání, což plat učitelky zřejmě splňuje.
Hlášení závadného obsahu

Ludmila Havlíčková
4. 2. 2019 19:28:16
Dar státní škole ve výši 12.000,- Kč, roční základ daně 240.000,- Kč, v darovací smlouvě uvedeno, že je to dar na mzdu učitelky. Lze hodnotu tohoto daru odečíst ?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 1. 2019 19:26:13
Dobrý večer, u fyzické osoby se dary sčítají a minimální hodnota je 1000 Kč souhrnně nebo 2 % základu daně, takže 500 Kč s odběrem krve uznat jde, pokud splňuje ostatní podmínky odpočtu.
Hlášení závadného obsahu

Jiří K.
16. 1. 2019 7:24:31
Dobrý den, když jsem měl dva odběry krve tj. 6000 a dal jsem peněžní dar 500. Ten dar se podle daňového základu posuzuje sám (nešel by uznat)? Nebo se to posuzuje společně s těmi 6000 za odběry. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2019 13:05:09
Dobrý den, uplatnění odečtu daru v tomto případě není možné, lze to jen u českých organizací nebo organizací z členských zemí EU či EHP.
Hlášení závadného obsahu

Vojtěch
7. 1. 2019 20:05:48
Dobrý den, jak je to v případě daru do zahraničí? Právě adopce na dálku, jak v tom jednom příkladě. Je to více jak 1000Kč. Ale potvrzení budu mít v dolarech. Jedná se o americkou organizaci. Je možné toto nějak řešit? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 11. 2018 21:59:27
Dobrý večer, doporučovala bych Vám dar směřovat přímo na vnuka Vašeho zaměstnance, čímž nebude považován za příjem související se zaměstnáním. Dary se pak pro účely daně z příjmů budou řídit §20, což není z dotazu možné posoudit.
Hlášení závadného obsahu

lenka
27. 11. 2018 15:58:04
Dobrý den, naše firma je právnická osoba, která daruje svému zaměstnanci dar ve výši 25.000,- CZK na léčebné výlohy pro svého vnuka (léky, nákup zdravotních pomůcek,úhrada zdravotních služeb). Myslím si, že z pohledu zaměstnance je to peněžní dar přijatý v souvislosti se zaměstnáním a tudíž se bude danit jako zdanitelný příjem dle par.6. Z pohledu zaměstnavatele se nejedná o položku snižující základ daně, neboť se nejedná o poživatele invalidního důchodu (par. 20, odst. 8). Je tento názor správný? Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 11. 2018 11:58:58
Dobrý den, předpokládám, že nezisková organizace má ve své činnosti uvedeno vzdělávací aktivity, pak tento dar uznatelný je.
Hlášení závadného obsahu

Stanislav Kopečný
21. 11. 2018 8:54:32
Dobrý den, může si fyzická osoba, která daruje finanční částku 1.500,- Kč/rok neziskové organizaci, která provozuje dětskou skupinu (předškolní děti) podle zákona č 247/2014 o dětských skupinách odečíst celou darovanou částku od základu daně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 6. 2018 15:04:29
Dobrý den, neznám problematiku neziskových organizací, pokud jste mateřskou školkou zřízenou obcí, státem, krajem apod. U soukromých subjektů, které provozují mateřské školky jako právnické osoby, vychází z vedeného účetnictví s případnými úpravami u bezúplatných plnění, osvobozených od zákona.
Hlášení závadného obsahu

Jitka Sobotková
24. 6. 2018 20:16:38
Dobrý den, jaké povinnosti vznikají mateřské škole v souvislosti s přijetím pěněžitého daru? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 5. 2018 16:00:19
Dobrý den, tyto činnosti nepochybně slouží ke vzdělávacím a výchovným účelům školy, takže dar bude daňově uznatelný.
Hlášení závadného obsahu

Magda Siro
21. 5. 2018 21:02:49
Dobrý den, chtěli bychom jako právnická osoba poskytnout dar škole na nákup přístroje na posilování koncentrace u dětí za 30tis + 10tis zaškolení pracovníka. Dle výkladu výše předpokládám, že můžu dar odečíst ze základu daně, pokud to bude do 5% základu (což je). Děkuji. Magda Sirotnakova
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 5. 2018 20:56:22
Dobrý den, zákon v daňově uznatelných výdajích jako dar definuje pouze plnění poživatelům invalidního důchodu na zdravotnické prostředky a na majetek usnadňující těmto lidem vzdělání a zařazení do zaměstnání. proto provozní náklady na provoz vozu uznat daňově nejde.
Hlášení závadného obsahu

Radim Slatiňák
9. 5. 2018 18:10:23
Lze si odečíst DAR těžce tělesně postižené osobě s inv.důchodem na údržbu, opravy, pojištění jejího vizidla, když toto vozidlo bylo koupené jak její tzv. zdravotní pomůcka (dar na koupi vozidla jsme již dříve uplatnili), jde tedy něco jako o údržbu pomůcky osoby ZTP/P
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 3. 2018 13:41:03
k dotazu Veroniky: osobně se domnívám, že rozvoj bezpečnosti není vyjmenovaným bodem pro možnost odpočtu - podmínky uvádí § 15, odst. 1 zákona o daních z příjmů tyto.: "...na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní..". leda by bylo možné dar podřadit pro složku "na polici" nebo "na sociální účely". to však nelze z textu dotazu poznat.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 3. 2018 13:37:42
K dotazu pí Ulmanové: Podmínkou pro uplatnění odpočtu tohoto daru je skutečnost, že obdarovaná má bydliště na území ČR a je poživatelkou invalidního důchodu, resp. byla poživatel invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu a ještě za splnění dalších podmínek pro zdravotnické pomůcky. Přesné znění § 15, odst. 1 zákona o daních z příjmů je toto: " ... dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu4j), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání...".
Hlášení závadného obsahu

Veronika
10. 3. 2018 8:24:50
Dobrý den, jsme s.r.o. a poskytli jsme v roce 2017 Městské části finanční dar na účely spojené s rozvojem bezpečnosti na území městské části. Bude tento dar odečitatelnou položkou? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Stanislava Ulmanová
7. 3. 2018 10:52:14
Poskytla jsem paní, 65let po nádorovém-onkologickém onemocnění kompenzační pomůcky-pleny v hodnotě 30 000kč.Sepsaly jsme sponzorskou smlouvu, doložili ji lékařskou zprávou a účtenkami. Mohu si odečíst tento dar z daní? Děkuji Ulmanová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2018 22:59:36
dobrý večer, zákon hovoří o poskytnutém daru, což je moment skutečně poskytnutého daru, nikoli příslibu v podobě smlouvy-tedy až rok 2018 pro daňově účely.
Hlášení závadného obsahu

euro bold
8. 1. 2018 10:41:49
Dar ve výši 10000,-Kč jako spol s.r.o. jsme darovali hospici .Smlouva podepsána 12/2017 a zaplacena 01/2018.Za které účetní období lze dar odepsat.Margaretis Michal
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 9. 2017 15:01:42
Dobrý den, u tohoto typu daru by zřejmě finanční úřad mohl požadovat prokázání, zda poukázky opravdu byly použity na výhry-vhodnější se mi jeví spíše přímý finanční dar na dobročinné účely těchto institucí.
Hlášení závadného obsahu

mk
7. 9. 2017 11:07:58
Dobrý den, jsme s.r.o. nakoupili jsme poukázky na odběr sportovního zboží a darovali jsme je osadnímu výboru obce (ve výši 2000,-) a sportovnímu klubu (spolek) (ve výši 4000,-), v obou případech byly poukázky použity na nákup cen při pořádání sportovních akcí. Budou tyto dary odečitatelnou položkou? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 8. 2017 7:18:39
Dobrý den, pro zodpovězení chybí informace o tom, o jaké poukázky šlo (peněžní, na odběr zboží) a kdo byl příjemcem tohoto daru, popř. na jaké účely je přijal. Obecně musí splňovat kritéria pro daňovou uznatelnost, které jsou uvedeny v článku, což zřejmě "jen" reprezentační ples uvedený v dotazu nesplňuje bez dalšího doplnění.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
4. 8. 2017 15:00:48
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem. V tomto roce jsem darovala jako OSVČ poukázky v určité hodnotě na reprezentační ples města. Je možno si tuto částku odečíst z daní či nikoli? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 7. 2017 19:47:09
Dobrý večer, dar lze prokázat darovací smlouvou. Pro možnost daňového odpočtu však je nutné splnit podmínky uvedené v zákoně o daních z příjmů a dar uplatnit na vymezené účely.
Hlášení závadného obsahu

necrum
26. 7. 2017 17:53:08
Jsem fyzická osoba nepodnikatel, pořádám nekomerční výstavu na kterou jsem dostal grant který nestačí. Může právnická osoba v tomto případě s.r.o. poskytnout dar, nebo být sponzorem, jak toto prokáže, když já jsem jen fyzická osoba nepodnikající (na základě čestného prohlášení, nebo jak?) Díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 7. 2017 23:29:45
Dobrý den, tento dar není odčitatelnou položkou od základu daně, protože nesplňuje definice § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů. Fyzická osoba tento dar musí zdanit - pokud se jedná o dar přijatý v souvislosti se zaměstnáním, daní jako zdanitelný příjem podle § 6, jinak podle § 10.
Hlášení závadného obsahu

danule
3. 7. 2017 8:11:35
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je pro zaměstnavatele (práv. osoba) dar ve výši 50 tis. CZK, který poskytl svému zaměstnanci, který se ocitl v těžké životní situaci (úmrtí partnera) tento dar odčitatelnou položkou od základu daně. A dále zda tento dar pro zaměstnance předmětem daně z příjmu fyzických osob - prosím o uvedení zákona a paragrafu, podle kterého lze postupovat.
Děkuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2017 11:44:18
Dobrý den, nepeněžní příjem související s podnikáním se uvádí do přílohy č. 1, řádek 105 a tabulka E.
Hlášení závadného obsahu

Bartko
17. 3. 2017 9:52:49
Dobrý den, do jaké kolonky prosím píšu nepeněžitý příjem? Dostal jsem darem dovolenou (od firmy kde pracuji jako osvč a daň. přiznání podávám paušálně), mám potvrzení o částce kolik tato dovolená stála. Kde v přiznání tuto částku uvedu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 3. 2017 22:33:26
Dobrý večer, přijetí daru nemá vůbec žádnou souvislost s DPH, je jen otázka, zda bezúplatné plnění podléhá či nepodléhá dani z příjmů, ale na to je dotaz moc obecný.
Hlášení závadného obsahu

Honza
2. 3. 2017 21:47:35
Dobrý den, mohu přijmout sponzorský dar, když sice mám IČO, ale nejsem plátce dph? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 3. 2016 7:07:11
Dar může přijmout kdokoli, ale je otázka, zda dárce bude mít nárok na odpočet z daňového základu - musely by být naplněny zákonné podmínky, které jsou v článku uvedeny.
Hlášení závadného obsahu

Barbora Mikulecká
14. 3. 2016 22:00:38
Může být dar darován i OSVČ? Pořádám dětský tábor jako OSVČ a sháním na něj dary...
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 12:06:56
odpočet uplatnit můžete při získání potvrzení ze školky, která z tohoto daru nebude odvádět žádnou daň, pokud splňuje podmínky §20, odst. 8.
Hlášení závadného obsahu

Petr
3. 3. 2016 19:25:25
Dobrý den, koupil jsem dětem do školky televizi v hodnotě cca 10000,- . Jsem fyzická osoba, zaměstnanec firmy. Mohu si odečíst z daní? Ze školky potřebuji potvrzení, že přijali dar-televizi ve výši 10000,-? Skolka bude muset něco odvádět? Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 2. 2016 22:19:13
bezúplatné příjmy související se zaměstnání by měl zohlednit zaměstnavatel ve výpočtu daně v momentě darování.
Hlášení závadného obsahu

Lucka Š
23. 2. 2016 21:49:40
Dobrý den, v práci jsme dostali jako poděkování, že jsme u firmy 10 let zlaté cihličky (10g - což je cca 8.500 Kč). Musí se z tohoto daru odvést daň ? (popř.odvody, soc.a zdrav.)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 1. 2016 1:32:01
Pokud má toto sdružení právní subjektivitu, pak dar uplatnit lze.
Hlášení závadného obsahu

Jan Grym
13. 1. 2016 14:40:31
Dobrý den, můžu jako zaměstnanec využít dar Sdružení rodičů a přátel ZŠ pro snížení daňového základu?
-------------------------------
Dárce touto smlouvou obdarovanému daruje finanční dar ve výši 20.000,-Kč za účelem podpory bilingvní výuky, pořádání soutěží, kurzů a exkurzí, spojených s bilingvní výukou, a to převodem na účet obdarovaného.
-------------------------------
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 1. 2016 10:19:08
Dobrý den, vymezení účelu daru je shodná v § 20 i v § 15, proto tento dar určitě jako položku snižující základ daně v daňovém přiznání uvést můžete.
Hlášení závadného obsahu

Taťána Klimešová
10. 1. 2016 19:04:43
Manžel se OSVČ a daroval na sportovní účely 26 000,-- Kč tělovýchovné jednotě (právnická osoba). Darovací smlouva je podle § 20 o dani z příjmu. Manžel si ale do přiznáni uplatní výši daru podle § 15, když je fyzická osoba?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 1. 2016 17:50:56
Tento typ daru není považován za položku odčitatelnou od daňového základu.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Durisova
4. 1. 2016 15:49:37
dobry den, v priebehu roka som darovala 2 nezletilym detom sumu dohromady 29 000 na uhradu skoly, skolky, kruzkov. Mozem tuto financnu ciastku uplatnit ako dar vramci danoveho priznania z dani z prijmu? dakujem
Hlášení závadného obsahu

olgak
8. 12. 2015 13:11:03
Dobrý den, nyní je již možný odpočet 10% z daňového základu u právnických osob, pokud se nepletu. Bylo by dobré příspěvek aktualizovat nebo dát informaci alespoň někde vedle. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 3. 2015 10:11:38
Dobrý den, zákon o daních z příjmů žádnou požadovanou formu nespecifikuje.
Hlášení závadného obsahu

Silvie
4. 3. 2015 7:20:42
Hezký den, ukládá zákon povinnost sepsat darovací smlouvu o poskytnuti daru registrované náboženské společnosti, nebo postačí pouze potvrzení o obdržení daru a toto potvrzení následně doložit k daňovému přiznání. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 2. 2015 11:02:43
odečet lze uplatnit po předložení potvrzení o bezpříspěvkovém odběru krve
Hlášení závadného obsahu

Michaela
11. 2. 2015 10:32:56
Lze do roční zúčtování daně zařadit 6 odběrů krve a plasmy, tudíž si snížit základ daně až o 12.000,-Kč? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 2. 2015 15:09:04
na potvrzení by měl být i jiný identifikační údaj, aby bylo možné poznat, o jakou osobu jde (adresa, rodné číslo). problém v prokázání i jen se jménem by být neměl, do přiznání se uvádí i rodné příjmení.
Hlášení závadného obsahu

kacastef
4. 2. 2015 15:04:08
Dobrý den, je problémem, pokud je na potvrzení o daru uvedeno staré jméno dárce? Konkrétně jméno za svobodna. Může si odpočet daru i tak uplatnit? Děkuji,
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2015 22:37:27
toto nelze za dar považovat, protože je přímo uváděno, za co je to úhrada, což se darem stát opravdu nemůže.
Hlášení závadného obsahu

tacek01@seznam.cz
2. 2. 2015 11:07:48
Lze brát úhradu nadstandratního pokoje v nemocnici jako dar v daň.přiznání FO?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 10. 2014 1:55:10
Odpočet DPH zde možný není, nejedná se také o daňový výdaj z podnikání, odčitatelná položka od základu daně v daňovém přiznání možná je.
Hlášení závadného obsahu

pelanovaj@seznam.cz
23. 10. 2014 15:14:53
podnikatel, fyzic.osoba vede daň. evidenci, je plátcem DPH a nakoupil od plátce trička s logem "SDH 100let" a daroval je sboru k jejich výročí. Zaúčtuje přijatou fa (i s DPH) a zahrne to jeko dar do daň.přiznání? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
A.H.S. - ekonom.servis
daňové poradenství, vedení účetnictví, mzdy, personalistika
www.ahs.cz

UDP AUSTRIA s.r.o.
Nejen účetní, který Vás podrží
www.udpa.cz

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme