Škoda způsobená zaměstnancem – jak postupovat?


Bc. Michaela Prátová
1. 9. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, je v případě schodku povinen uhradit celkovou škodu.

Foto: 123RF

 

Zaměstnanec je povinen uhradit škodu svému zaměstnavateli, pokud ji způsobil vlastním přičiněním. V některých případech je škoda způsobená zaměstnancem sporná, a tak může být od náhrady škody zproštěn. Podívejme se na příklady.


 
V zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zakotvena nejen povinnost zaměstnance uhradit zaměstnavateli škody, ale také z něj vyplývají prevenční povinnosti pro zaměstnavatele.

Zaměstnanec by měl při výkonu své práce postupovat tak, aby nedošlo k majetkové či nemajetkové újmě, případně k jeho bezdůvodnému obohacení. Na druhou stranu má zaměstnavatel povinnost zajistit svým pracovníkům takové podmínky práce, aby ji mohli vykonávat řádně, bez ohrožení zdraví a majetku.

Náhrada škody je uvedena v ustanoveních zákoníku práce, konkrétně v § 250 až § 263, a dále v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v § 2045 až § 2047.

Zákoník práce: Obecná povinnost nahradit škodu

Zákoník práce má sice v úpravě tzv. obecnou povinnost zaměstnance nahradit škodu svému zaměstnavateli, avšak nijak neřeší problém se zmetky. To znamená, že pokud zaměstnanec vyrobí zmetek, zaměstnavatel postupuje rovněž podle § 250 zákoníku práce, podle nějž vyčíslí škodu.

Existují další specifické případy náhrady škody v zákoníku práce, jako jsou:
  • § 251 – nesplnění povinnosti k odvrácení škody,
  • § 252 až § 254 – schodek na svěřených hodnotách,
  • § 255 až § 256 – ztráta svěřených věcí.

§ 251 zákoníku práce

Zaměstnavatel má právo vyžadovat po zaměstnanci náhradu škody, případně část, jestliže vědomě nezabránil způsobené škodě (např. mohl upozornit vedoucího pracovníka) či jinak nezakročil a vzniklé škodě nezabránil, i když mohl.

§ 252 až § 254 zákoníku práce

Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty (hotovost, cenné věci, zboží, zásoby apod.), je v případě schodku povinen uhradit celkovou škodu. Pozor, dohoda o odpovědnosti může být uzavřena pouze se zaměstnancem starším 18 let a písemně.

§ 255 až § 256 zákoníku práce

Zaměstnanec je povinen nahradit ztrátu nástrojů, ochranných pomůcek apod. Jestliže se jedná o svěřené věci nad hodnotu 50 000 Kč, musí být sepsána písemná dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

Náhrada škody – jaký je postup?

Zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu podle § 250 zákoníku práce, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu. Může tak učinit v peněžní formě či uvést škodu do původního stavu, pokud to je možné. Výši náhrady škody určí zaměstnavatel.

Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku.

Omezení neplatí, pokud došlo ke škodě úmyslně, v opilosti či po užití návykových látek. V takovém případě je výše náhrady škody neomezená.

Zavinění vzniku škody zaměstnance musí prokázat zaměstnavatel. Výjimkou jsou případy uvedené v § 252 a § 255 zákoníku práce. Výši škody je následně zaměstnavatel povinen projednat se svým zaměstnancem a oznámit mu to i písemně. A to do jednoho měsíce ode dne vzniku škody.

Srážky ze mzdy za účelem náhrady škody

Srážky ze mzdy z titulu způsobené škody smějí být provedeny jen dle pravidel stanovených zákoníkem práce. Nutností je písemná dohoda o srážkách ze mzdy.

Srážky se provádějí v souladu s § 148 zákoníku práce, jedná se o nepřednostní pohledávku.

Příklad

Zaměstnanec pracuje ve firmě XY na jednosměnný provoz. Svou nedbalostí, avšak neúmyslně, způsobil škodu na tiskárně ve výši 62 000 Kč. (Škoda byla vyčíslena na základě faktury opravy stroje externí firmou.) V květnu 2022 uzavřeli zaměstnanec a zaměstnavatel (firma XY) písemnou dohodu o úhradě škody. Jakou částku může firma XY srazit zaměstnanci?

Zákoník práce (§ 351 až § 362) v tomto případě udává limit náhrady škody do výše 4,5násobku průměrného výdělku. Na hlavní pracovní poměr je stanovená pracovní doba 40 hodin týdně. Škoda byla způsobena v květnu 2022, k výpočtu tedy použijeme průměrný hodinový výdělek („PHV“) k datu 1. 4. 2022, který činí 230 Kč.

Výpočet průměrného měsíčního výdělku: PHV × týdenní úvazek × 4,348 (koeficient, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na jeden měsíc v průměrném roce)

Výpočet maximální náhrady škody: 230 × 40 × 4,348 × 4,5 (násobek)

Maximální náhrada škody je: 180.007,20 KčČlánek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Oznámení o osvobozených příjmech

16. 3. 2023 | Nezapomeňte na oznámení příjmu, který je vyšší než 5 000 000 Kč a je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o osvobozené příjmy podle § 4, § 4a, § 6 a § 10 zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Oznamovací povinnost se tedy nevztahuje např. na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku. Oznámení můžete podat na nepovinném tiskopisu, který najdete na webu Finanční správy. Osvobozené příjmy je třeba oznámit nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi (platí to i u těch, kdo povinnost podávat daňové přiznání nemají).


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Bio obchod Bazalka
Bazalka Hradec Králové: obchod, vegetariánská restaurace, rozvoz
www.bazalkahk.cz

KADERKOVA s.r.o.
Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daní.
www.kaderkovaucetnictvi.cz

Daňový kalendář

20. 3. 2023 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2022 - elektronické podání
27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,95 Kč
-0,065 Kč
22,55 Kč
-0,115 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme