Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pracovní úraz


Bc. Michaela Sobotková
29. 10. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny.

Foto: Fotolia.eu

 

Zaměstnavatel musí vést evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Co musí tato evidence obsahovat? A co se rozumí pod pojmem pracovní úraz? Kam a dokdy musí úraz zaměstnavatel ohlásit? Dozvíte se v tomto článku.


 
Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.
 
Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do zaměstnání a zpět, není pracovním úrazem.
 
Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roku zemřel.
 
Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje), svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bez vážných důvodů nesmí měnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.
 
O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel, u kterého k pracovnímu úrazu došlo, povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

Evidence úrazů

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny.
 
Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo:
 • ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo
 • k úmrtí zaměstnance.
 
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu zaměstnavatel předá postiženému zaměstnanci, v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.
 
Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance,
 • datum a hodinu úrazu,
 • místo, kde k úrazu došlo,
 • činnost, při níž k úrazu došlo,
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
 • celkový počet zraněných osob,
 • druh zranění a zraněná část těla,
 • druh úrazu,
 • zdroj úrazu,
 • příčiny úrazu,
 • jména svědků úrazu,
 • jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.
 
Zaměstnavatel ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 
Zaměstnavatel musí také vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

Kam pracovní úraz ohlásit?

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu:
 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než pět dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
 
Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu:
 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
 
Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám.
 
Záznam o úrazu i záznam o úrazu – hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.

Pokud zaměstnavatel zasílá záznam o úrazu nebo záznam o úrazu – hlášení změn elektronicky, může použít tiskopis podle přílohy č. 1 nebo přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
 
Vzor záznamu o úrazu
Vzor záznamu o úrazu – hlášení změn

V případě nedodržení povinností hrozí pokuta až do výše 2 000 000 Kč (viz § 17 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).


Související článek:
Záznam o pracovním úrazu


Zdroj: § 105 a § 380 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Daně - Ing. Syptáková L.
Daňový poradce - Ing. Leona Syptáková - daně, účto, poradenství


JOLANA NOVOTNÁ
Účetnictví, DE, mzdy, intrastat nejen pro firmy z Jihlavy a Vysočiny
www.eurosid.eu

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru